Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 juni 2012

Gepubliceerd: 7 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A04156
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=43b00659-dbf7-43ce-a370-04eac613d485&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%20d.d.%207-6-2012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 32176, 31288, 30079, 33145, 31289, 31524, 21501, 31524, 31568, 29240, 31288, 31524, 29362, 26643, 31524, 33157, 33157, 31293, 31288, 31288, 27923, 29338, 32820, 32033, 31255, 31255

Inhoud


Mededeling van voorzitter over gesprek met Onderwijsraad inzake advieswensen Kamer voor Werkprogramma 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, B.J. van Bochove (CDA) - 7 juni 2012 Mededeling van voorzitter over gesprek met Onderwijsraad inzake advieswensen Kamer voor Werkprogramma 2013 - 2012Z11437

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de twee gesuggereerde advieswensen nader uitwerken.

Reactie op motie Internationale uitgaven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.A.M. Braakhuis (GroenLinks) - 7 juni 2012 Reactie motie Internationale uitgaven - 2012Z11412

Besluit: Staatssecretaris OCW verzoeken om uitgebreidere reactie op de motie Lucas c.s. inzake internationale uitgaven (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 55) te ontvangen voor het AO van 21 juni a.s. inzake advies Raad voor Cultuur.
Noot: (zie ook brief stas van 20/4/2012, 33000 VIII, nr. 189)

Verslag van de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport gehouden 10 en 11 mei jl. voor de onderwerpen onderwijs, cultuur en audiovisueel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 mei 2012 Verslag van de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport gehouden 10 en 11 mei jl. voor de onderwerpen onderwijs, cultuur en audiovisueel - 21501-34-191

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht openstaande toezeggingen cie OCW

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 31 mei 2012 Overzicht openstaande toezeggingen cie OCW - 2012Z10873

Besluit: Via een schriftelijke e-mail procedure zal een conceptbrief aan de minister ter accordering worden voorgelegd. Hierin zal de minister worden verzocht bij een aantal toezeggingen aan te geven wanneer de toezeggingen gestand zullen worden gedaan.

Uitstelbrief beleidsreactie advies Onderwijsraad over burgerschapsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 mei 2012 Uitstelbrief beleidsreactie advies Onderwijsraad over burgerschapsonderwijs - 33000-VIII-198

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 mei 2012 Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens) - 32176-16

Besluit: In de extra procedurevergadering is besloten tot het houden van een schriftelijk overleg.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 13 juni 2012, 12.00 uur.
Noot: Antwoorden uiterlijk op maandag 25 juni 2012, 12.00 uur bij de Kamer te bezorgen

Bevindingen van de onderwijsinspectie inzake de TU Delft

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 mei 2012 Bevindingen van de onderwijsinspectie inzake de TU Delft - 31288-292

Besluit: Betrekken bij het dossier hoger onderwijs

Besluit van houdende voorschriften over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo2 (Experimenteerbesluit vm2)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 mei 2012 Besluit van houdende voorschriften over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo2 (Experimenteerbesluit vm2) - 30079-34

Besluit: In de extra procedurevergadering is besloten het besluit voor kennisgeving aan te nemen.

Afschrift van het antwoord op de brief van kenniscentrum Calibris over Focus op vakmanschap en Gilde Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 mei 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van kenniscentrum Calibris over Focus op vakmanschap en Gilde Leren - 2012Z10547

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D05012

Vierde nota van wijziging (Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 mei 2012 Vierde nota van wijziging - 33145-32

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stand van zaken monitoring inzake de slaag/zakregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 mei 2012 Stand van zaken monitoring inzake de slaag/zakregeling - 31289-125

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Procedurele uitstelbrief.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op een brief die de commissie heeft ontvangen van het College van Bestuur van de Aeres Groep met betrekking tot de mbo-4 opleiding Biologisch Dynamisch en de exameneis Nederlands

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 mei 2012 Reactie op verzoek commissie om een reactie op een brief die de commissie heeft ontvangen van het College van Bestuur van de Aeres Groep met betrekking tot de mbo-4 opleiding Biologisch Dynamisch en de exameneis Nederlands - 31524-136

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D17754

Kerncijfers 2007-2011 Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 mei 2012 Kerncijfers 2007-2011 Onderwijs Cultuur en Wetenschap - 33240-VIII-5

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 20 juni a.s. inzake het verantwoordingsdebat OCW.

Voortgang Bologna Proces

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 mei 2012 Voortgang Bologna Proces - 21501-34-192

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Internationale mobiliteit van 30 mei jl.

Toezeggingen n.a.v. het AO mbo van 11 april 2012 inzake oa stage lopen in de industrie, de Friese taal, waarderingskader inspectie, het aantal docenten in het mbo, het beleggingsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 mei 2012 Toezeggingen n.a.v. het AO mbo van 11 april 2012 inzake oa stage lopen in de industrie, de Friese taal, waarderingskader inspectie, het aantal docenten in het mbo, het beleggingsbeleid - 31524-135

Besluit: Betrekken bij het dossier mbo.

Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 mei 2012 Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland - 31568-103

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 19 juni a.s. te 10.00 uur, waarbij de brief over het wegnemen van belemmeringen Nederlandse leraren Caribisch gebied wordt betrokken (agendapunt 35).

Veiligheid in en om het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 mei 2012 Veiligheid in en om het onderwijs - 29240-47

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 25 juni te 10.00 uur

Kosten en baten van internationalisering in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 mei 2012 Kosten en baten van internationalisering in het hoger onderwijs - 31288-290

Besluit: Is betrokken bij het AO Internationale mobiliteit van 30 mei jl.

Afschrift van het antwoord aan de Studentraad UvA over compensatieregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 mei 2012 Afschrift van het antwoord aan de Studentraad UvA over compensatieregeling - 2012Z10020

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D11907

Schoolkosten en vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 mei 2012 Schoolkosten en vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage in het mbo - 31524-134

Besluit: Dossier mbo maken en hieraan toevoegen.

Rapportage burgerbrieven 2011 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 mei 2012 Rapportage burgerbrieven 2011 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29362-198

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 20 juni a.s. inzake het Jaarverslag, Onderwijsverslag etc.

Wegnemen belemmeringen Nederlandse leraren Caribisch Nederland en mogelijke kwijtschelding studieschuld terugkerende CN-studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 mei 2012 Wegnemen belemmeringen Nederlandse leraren Caribisch Nederland en mogelijke kwijtschelding studieschuld terugkerende CN-studenten - 33000-IV-72

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen

Afschrift reactie m.b.t. langstudeerdersmaatregel en deeltijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 mei 2012 Afschrift reactie m.b.t. langstudeerdersmaatregel en deeltijd - 2012Z09797

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D02730

Nadere informatie over de aanpak van OCW n.a.v. de motie Van der Burg (33300-VII, nr. 14) over een deltaplan ICT

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2012 Nadere informatie over de aanpak van OCW n.a.v. de motie Van der Burg (33300-VII, nr. 14) over een deltaplan ICT - 26643-239

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Opzet onafhankelijk onderzoek inzake Amarantis Onderwijsgroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2012 Opzet onafhankelijk onderzoek inzake Amarantis Onderwijsgroep - 31524-133

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg inzake Amarantis.

Nota naar aanleiding van het nader verslag centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33157-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) - 33157

Besluit: Met spoed Aanmelden voor plenaire behandeling vóór het zomerreces

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2012 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33157-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Aanbieding PPON-rapport van het Cito over het luisteronderwijs in het basis- en speciaal basisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 april 2012 Aanbieding PPON-rapport van het Cito over het luisteronderwijs in het basis- en speciaal basisonderwijs - 31293-140

Besluit: Betrekken bij het Wetgevingsoverleg inzake het Jaarverslag, het Onderwijsverslag etc. op 20 juni a.s.

Aanbieding advies "Geregelde ruimte" en verkenning "Maatschappelijke achterstanden van de toekomst" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 3 mei 2012 Aanbieding advies "Geregelde ruimte" en verkenning "Maatschappelijke achterstanden van de toekomst" van Onderwijsraad - 2012Z09366

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken

Toestemming gesprek met de Inspecteur-generaal van het Onderwijs op 15 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 mei 2012 Toestemming gesprek met de Inspecteur-generaal van het Onderwijs op 15 mei 2012 - 2012Z09577

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Associate-degreeprogramma’s (Kamerstuk 31 288, nr. 249)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 december 2011 Beleidsreactie advies commissie Associate degree over aanpak definitieve invoering Associate-degreeprogramma’s in het hbo - 31288-249

Besluit: Dossier hoger onderwijs maken en hieraan toevoegen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 mei 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Associate-degreeprogramma’s - 31288-289

Besluit: Dossier hoger onderwijs maken en hieraan toevoegen.

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 - 33240-VIII

Besluit: Inbreng feitelijke vragen over de jaarverslagen 2011, de rapporten van de Algemene Rekenkamer, alsmede inbreng voor het verslag van de slotwetten: woensdag 30 mei 2012, 12.00 uur: het WGO vindt plaats op 20 juni a.s.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 - 33240-VIII-2

Besluit: Inbreng feitelijke vragen over de jaarverslagen 2011, de rapporten van de Algemene Rekenkamer, alsmede inbreng voor het verslag van de slotwetten: woensdag 30 mei 2012, 12.00 uur: het WGO vindt plaats op 20 juni a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 - 33240-VIII-1

Besluit: Inbreng feitelijke vragen over de jaarverslagen 2011, de rapporten van de Algemene Rekenkamer, alsmede inbreng voor het verslag van de slotwetten: woensdag 30 mei 2012, 12.00 uur: het WGO vindt plaats op 20 juni a.s.

Aanbieding Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012- 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 mei 2012 Aanbieding Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012- 2015 - 27923-139

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 18 juni a.s. te 10.00 uur.

TOF-overzicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 mei 2012 TOF-overzicht - 29338-115

Besluit: Betrekken bij het AO Valorisatie op 4 juli a.s. van 10.00 - 13.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake publiek-private samenwerking op mediagebied (Kamerstuk 32827, nr. 30)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Agenderen algemeen overleg persbeleid en lokale publieke omroep 13 juni a.s.

Programma Ondernemerschap Cultuur schets voor de periode 2013-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 31 mei 2012 Programma Ondernemerschap Cultuur schets voor de periode 2013-2016 - 32820-57

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op het moment dat de brief van de staatsecretaris inzake cijfers buitenlandse studenten kunstvakonderwijs is ontvangen en deze brief bij dit schriftelijk overleg betrekken.

Aanbieding advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 21 mei 2012 Aanbieding advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur - 2012Z10790

Besluit: Een AO is gepland conform besluit in de extra pv van 31 mei jl. op donderdag 21 juni van 13.00 tot 16.00 uur.

Aangeboden advies van Raad voor Cultuur "Samenvoeging mediafondsen" tijdens hoorzitting/rondetafelgesprek Persbeleid d.d. 23 mei 2012

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 21 mei 2012 Aangeboden advies van Raad voor Cultuur "Voor Media en Cultuur - Advies samenvoeging Mediafonds en Stimuleringsfonds voor de Pers" tijdens hoorzitting/rondetafelgesprek Persbeleid d.d. 23 mei 2012 - 2012Z10428

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO van 13 juni a.s. inzake het persbeleid en de lokale publieke omroep.

Aanbieding advies "Europees Erfgoedlabel" van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 11 mei 2012 Aanbieding advies "Plaatsen van herinnering - Naar een Europees erfgoedlabel" van Raad voor Cultuur - 2012Z10430

Besluit: Beleidsreactie aan staatssecretaris verzoeken.

Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 mei 2012 Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 - 33000-VIII-192

Besluit: Betrokken bij het AO van 23 mei jl. inzake Erfgoed en monumenten.

Aanbieding jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 mei 2012

Besluit: Desgewenst betrokken bij het AO van 23 mei jl. inzake Erfgoed en monumenten.

Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2012 Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media - 33000-VIII-190

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 13 juni a.s. over het Persbeleid en de Lokale publieke omroep.

Aanbieding advies over conceptwijziging Archiefbesluit 1995 en Archiefbesluit BES van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 10 mei 2012 Aanbieding advies over conceptwijziging Archiefbesluit 1995 en Archiefbesluit BES van Raad voor Cultuur - 2012Z09706

Besluit: Desgewenst t.z.t betrekken bij de behandeling van de wijz. van het archtiefbesluit

Toekomstige mediavoorziening voor de Caribische eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 mei 2012 Toekomstige mediavoorziening voor de Caribische eilanden - 32033-11

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 13 juni a.s. over het Persbeleid en de Lokale publieke omroep.

Aanbieding onderzoek 'De Kunst van het Internet, een onderzoek naar de online illegale handel in cultuurgoederen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 mei 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het rapport 'De kunst van het internet' - 31255-12

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013, onderdeel Cultuur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 24 november 2011 Aanbieding onderzoek 'De Kunst van het Internet, een onderzoek naar de online illegale handel in cultuurgoederen' - 31255-11

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013, onderdeel Cultuur.

Tijdstip van toezending beleidsreactie advies "Opdrachtgeverschap" van de Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 mei 2012

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D1231