Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 april 2012

Gepubliceerd: 20 april 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A04155
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b948e6fb-ab14-4b00-9e7f-5f436af0be9b&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%20van%2019-4-2012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31293, 33145, 30234, 31524, 31428, 31293, 31293, 31293, 32007, 32007, 31288, 31521, 27923, 27923, 27923, 31293, 33223, 32193, 31288, 31288, 33106, 28330, 28330, 32156, 32827, 32156

Inhoud


Planpresentatie over concept om probleemjongeren weer te laten participeren op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief derden - ROC A12 te Ede - 19 maart 2012 Herhaald verzoek ROC A12 en Albin Groep om planpresentatie te houden over concept om probleemjongeren weer te laten participeren op de arbeidsmarkt - 2012Z05729

Besluit: Conform eerder besluit in p.v. een gesprek plannen zodra SER-advies is verschenen. Op 20 april is dit advies openbaar geworden. Het gesprek is nu gepland op 23 mei a.s. van 11.00-12.00 uur.

Brief Onderwijsinspectie aan TU

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 19 april 2012 Brief Onderwijsinspectie aan TU - 2012Z08497

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de bevindingen van de onderwijsinspectie, zoals vermeld in het antwoord op vier sets vragen, inzake de TU Delft te ontvangen.

Medicatietoediening tijdens schooltijd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop (CDA) - 19 april 2012 medicatietoediening tijdens schooltijd - 2012Z08496

Besluit: Via ad-hocbesluitvorming zal de probleemstelling gedefiniëerd worden aan de hand waarvan de minister een reactie zal worden gevraagd.

Rondetafelgesprek KennisInvesteringsAgenda

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 11 april 2012 Rondetafelgesprek KennisInvesteringsAgenda - 2012Z07598

Besluit: Op korte termijn gesprek organiseren met de opstellers van de KennisInvesteringsAgenda, een vertegenwoordiger van het Rathenau-instituut en VNO/NCW.

Verzoek aan Rekenkamer om onderzoek naar financiële situatie ROC's

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 12 april 2012 Verzoek aan Rekenkamer om onderzoek naar financiële situatie ROC's - 2012Z07793

Besluit: De commissie heeft sympathie voor het idee, maar besluit het door de minister aangekondigde diepgaande onderzoek naar de financiële situatie van Amarantis af te wachten. De griffier zal de minister de suggestie van de commissie overbrengen om bij dit onderzoek ook de Rekenkamer te betrekken.
Noot: Is eerder aangekondigd tijdens AO mbo op 11 april jl.

Verzoek om advies inzake BNC-fiche EU-voorstel met een toelichting met ambtelijk advies

Zaak: Brief commissie - griffier, M. van Keulen - 5 april 2012 Verzoek om advies inzake BNC-fiche EU-voorstel met een toelichting met ambtelijk advies - 2012Z07184

Besluit: De commissie EU verzoeken in de antwoordbrief aan het kabinet aan te geven dat de commissie OCW een BNC-fiche wenst te ontvangen over de herziening van de bioscoopmededeling. Tevens het kabinet verzoeken om, indien men reageert op de tweede openbare consultatie, uiterlijk 15 mei a.s. de concept-reactie aan de Kamer te doen toekomen.

Evaluatieonderzoek Pilots Gemengde Scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2012 Evaluatieonderzoek Pilots Gemengde Scholen - 31293-139

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg inzake het Onderwijsverslag 2011 en het Jaarverslag 2011.

Derde nota van wijziging w.v. Studeren is investeren

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 april 2012 Derde nota van wijziging - 33145-20

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tijdens het WGO op 23 april a.s. 11.00-18.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 33145-20

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2012 Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs - 30234-65

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 mei 2012 om 10.00 uur.

Financiële situatie Amarantis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2012 Financiële situatie Amarantis - 31524-130

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op zeer korte termijn, 1,5 uur, spreektijd 2 à 3 minuten.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, G.A. Verbeet (PvdA) - 23 maart 2012 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011 - 31428-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Minister verzoeken om update van het overzicht van beleidsdoorlichtingen, zoals weergegeven in OCW-begroting 2012
Noot: • Inbreng feitelijke vragen over de jaarverslagen 2011, de rapporten van de Algemene Rekenkamer, alsmede inbreng voor het verslag van de slotwetten: woensdag 30 mei 2012, 12.00 uur • Inbreng feitelijke vragen over de suppletoire begrotingen 2012 samenhangend met de Voorjaarsnota: woensdag 13 juni 2012, 12.00 uur. • Aan het kabinet zal worden gevraagd de antwoorden uiterlijk op maandag 25 juni 2012, 12.00 uur bij de Kamer te bezorgen

Afschrift van de brief aan de Stichting Veilig Onderwijs met betrekking tot de landelijke klachtencommissies voor PO en VO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2012 Afschrift van de brief aan de Stichting Veilig Onderwijs met betrekking tot de landelijke klachtencommissies voor PO en VO - 2012Z07759

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie medezeggenschap op scholen

Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken inzake de beleidsagenda openbaar onderwijs in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken inzake de beleidsagenda openbaar onderwijs in het primair onderwijs (31293, nrs. 112 en 131) - 31293-138

Besluit: Desgewenst betrekken bij de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies (najaar) inzake art. 23 Grondwet.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 augustus 2011 Stand van zaken inzake de beleidsagenda openbaar onderwijs - 31293-112

Besluit: Desgewenst betrekken bij de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies (najaar) inzake art. 23 Grondwet.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 december 2011 Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken inzake de beleidsagenda openbaar onderwijs in het primair onderwijs - 31293-131

Besluit: Desgewenst betrekken bij de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies (najaar)

Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop (CDA) - 12 april 2012 Reactie van de indiener n.a.v. het advies van de Onderwijsraad m.b.t. de gewijzigde amendementen 32 007, nrs. 13-14 - 32007-19

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Gerelateerde kamerstukken: 32007-19

Zaak: Brief regering - vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink - 12 april 2012 Advies van de Raad van State en reactie van de indiener m.b.t. de gewijzigde amendenten 32 007, nrs. 13-14 - 32007-18

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Gerelateerde kamerstukken: 32007-18

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) - 7 juli 2009 Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen - 32007

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Het Onderwijsverslag en de beleidsreactie hierop

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 april 2012 Beleidsreactie op en aanbieding van het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs - 33000-VIII-185

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 21 mei a.s. om 9.00 uur.
Besluit: Agenderen voor gesprek met de Inspecteur-generaal op 15 mei a.s. van 16.30-17.30
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het jaarverslag

Voorhang van het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288, nr. 265) - 31288-287

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 maart 2012 Voorhang van het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op Actieplan 'ouders in positie' deel I van het lid Celik

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 april 2012 Reactie op Actieplan 'ouders in positie' deel I van het lid Celik - 33000-VIII-184

Besluit: Betrokken bij het AO ouderbetrokkenheid van 11 april jl.

Brief van de Onderwijsraad t.g.v. het rapport "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief". Deze adviesaanvraag is op verrzoek van de Kamer verricht door de Onderwijsraad (zie Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 145)

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 april 2012 Brief van de Onderwijsraad t.g.v. het rapport "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief". Deze adviesaanvraag is op verrzoek van de Kamer verricht door de Onderwijsraad (zie Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 145) - 33000-VIII-183

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een tijdige kabinetsreactie, zodat voor de begrotingsbehandeling OCW een overleg hierover gevoerd kan worden.

Leerlingenvervoer voor hoogbegaafde leerlingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 april 2012 Leerlingenvervoer voor hoogbegaafde leerlingen - 31521-65

Besluit: Betrekken bij dossier inzake art. 23 Grondwet.

Afspraken over de lerarenopleiding omgangskunde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 april 2012 Afspraken over de lerarenopleiding omgangskunde - 27923-138

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2012D09839

Experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 februari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo - 27923-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 november 2011 Experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo - 27923-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gebruik rekenmachine bij toetsen en examens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 april 2012 Gebruik rekenmachine bij toetsen in het basisonderwijs en examens in het voortgezet onderwijs - 31293-137

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Onderwijsverslag 2011 en het Jaarverslag 2011.

Afschrift beantwoording brief Ouders en Coo m.b.t. medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum te Enschede

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 april 2012 Afschrift beantwoording brief Ouders en Coo m.b.t. medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum te Enschede - 2012Z07050

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie medezeggenschap op scholen

Evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2012 Evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen - 33223-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie medezeggenschap op scholen

Voortgang partnerschap tussen school en ouders (ouderbetrokkenheid)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 april 2012 Voortgang partnerschap tussen school en ouders (ouderbetrokkenheid) - 33000-VIII-182

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg ouderbetrokkenheid van 11 april jl.

Verkenning differentiatie opleidingsniveau ouder(s) bij beoordeling opbrengsten primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 april 2012 Verkenning differentiatie opleidingsniveau ouder(s) bij beoordeling opbrengsten primair onderwijs - 32193-33

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen AO inzake het waarderingskader en opbrengstenbeoordeling door de onderwijsinspectie.
Gerelateerde kamerstukken: 32193-33

Reactie op verzoek Klaver over de docent-studentratio rechtenfaculteiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 april 2012 Reactie op verzoek Klaver over de docent-studentratio rechtenfaculteiten - 31288-286

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Deeltijd hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Deeltijd hoger onderwijs - 31288-285

Besluit: Wordt betrokken bij het AO van heden over deeltijdonderwijs.

Reactie op motie-Dijsselbloem over de inzet lerarenbeursmiddelen voor passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Reactie op motie-Dijsselbloem over de inzet lerarenbeursmiddelen voor passend onderwijs - 33106-100

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33106-10

Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed; Parijs, 17 oktober 2003

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel erfgoed - 33206-(R1979)-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 14 maart 2012 Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed; Parijs, 17 oktober 2003

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Financieel onderzoek openbare bibliotheeksector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 maart 2012 Financieel onderzoek openbare bibliotheeksector - 28330-52

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 mei 2012 om 10.00 uur.

Actualisering bibliotheekwetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 mei 2012 om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 december 2011 Actualisering bibliotheekwetgeving - 28330-51

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 mei 2012 om 10.00 uur.

Bevestiging toezending toelichting over de wijze waarop de onafhankelijkheid van de Wereldomroep binnen de subsidierelatie met Buitenlandse Zaken is vormgegeven

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 5 april 2012 Bevestiging toezending toelichting over de wijze waarop de onafhankelijkheid van de Wereldomroep binnen de subsidierelatie met Buitenlandse Zaken is vormgegeven - 33000-V-141

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsbrief inzake wijzigingen in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 april 2012 Beleidsbrief inzake wijzigingen in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 (Brim) - 33000-VIII-181

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Erfgoed en monumenten.

Voorhang besluit van xxx houdende vaststelling van regels met betrekking tot financiële ondersteuning van eigenaren voor de instandhouding van rijksmonumenten (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 april 2012 Voorhang besluit houdende vaststelling van regels met betrekking tot financiële ondersteuning van eigenaren voor de instandhouding van rijksmonumenten (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013) - 32156-33

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Erfgoed en monumenten.

Toezegging gedaan tijdens het debat over de mediabegroting op 12 december 2011 inzake de budgettaire gevolgen van de uitwerking van het regeerakkoord voor de zogeheten 2.42-omroepen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2012 Toezegging gedaan tijdens het debat over de mediabegroting op 12 december 2011 inzake de budgettaire gevolgen van de uitwerking van het regeerakkoord voor de zogeheten 2.42-omroepen - 32827-32

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 2 april jl. over het wetsvoorstel wijziging van de Mediawet i.v.m. o.m. de Wereldomroep (Kamerstuk 33 019)

Notitie ‘restauratieopleidingstrajecten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Notitie ‘restauratieopleidingstrajecten’ - 32156-32

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg erfgoed en monumenten.

Afschrift van het sociaal plan 2012 van de Wereldomroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2012 Afschrift van het sociaal plan 2012 van de Wereldomroep

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 2 april jl. over het wetsvoorstel wijziging van de Mediawet i.v.m. o.m. de Wereldomroep (Kamerstuk 33 019)

Adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel - 33000-VIII-180

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D09865