Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 april 2012

Gepubliceerd: 5 april 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A04154
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d07719dc-7515-478a-9efa-560dba1c76d5&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%205%20april%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 31524, 33223, 31428, 33146, 33146, 33145, 33145, 33157, 33116, 33116, 33116, 33187, 31524, 33120, 27406, 31289, 31521, 31521, 31524, 31288, 32857, 32857, 33053, 28330

Inhoud


Kwalificatieverplichtingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 5 april 2012 Kwalificatieverplichtingen - 2012Z07122

Besluit: Bewindspersoon (ambtelijk) verzoeken om ruimschoots voor het AO van 12 april a.s. inzake voortijdig schoolverlaten de Kamer te informeren over het voorstel van de wethouder van Rotterdam tot oprekking van de kwalificatieverplichting tot 23 jaar (zie ook regeling van werkzaamheden van 20 maart jl).

Gym op school

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 5 april 2012 Gym op school - 2012Z07123

Besluit: Minister verzoeken met spoed haar toezegging, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling, gestand te doen om de Kamer in het eerste kwartaal van 2012 een brief te sturen over sport en bewegen in relatie tot onderwijs.

Actieplan Ouders in positie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 28 maart 2012 Actieplan Ouders in positie - 2012Z06324

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie voor algemeen overleg Ouderbetrokkenheid bij de school

Aantal planningsaangelegenheden

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 29 maart 2012 Overzicht Aangevraagde (dertigleden)debatten op OCW-terrrein - 2012Z06584

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding verslag van de OJCS-Raad van 10 februari 2012

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 29 maart 2012 EU-stafnotitie Behandelvoorstel OJCS-raad 10-11 mei 2012 - 2012Z06579

Besluit: Het eerder geplande algemeen overleg op 26 april doorgang te laten vinden, en daarvoor staatssecretaris OCW uitnodigen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 maart 2012 Aanbieding verslag van de OJCS-Raad van 10 februari 2012 - 21501-34-181

Besluit: Voorafgaand aan het AO op 25 april a.s. van 14.00-15.00 uur een ambtelijke technische briefing te laten organiseren door de Europese Commissie op de agendapunten Erasmus for all (onderwijs) en Creative Europe 2020 (cultuur).

Fiche: Mededeling geavanceerde computing(min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Mededeling geavanceerde computing - 22112-1386

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen.

Zwartboek over studiekosten en brief MBO Raad schoolkosten MBO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg mbo op 11 april 2012.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2012D05376

Aanbod van mbo-opleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 april 2012 Aanbod van mbo-opleidingen - 31524-129

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg mbo van 11 april 2012.

Evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2012 Evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen - 33223-1

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, G.A. Verbeet (PvdA) - 23 maart 2012 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011 - 31428-5

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; vooralsnog geen belangstelling voor aanwijzen van rapporteur.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2012 Nota van wijziging - 33146-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33146-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33146-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33146-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie - 33146

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Tweede nota van wijziging - 33145-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33145-13

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33145-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33145-12

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel - 33145

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33157-6

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 17 april 2012 om 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33157-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) - 33157

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 17 april 2012 om 14.00 uur.

Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in en een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 maart 2012 Nota van wijziging - 33116-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33116-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33116-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33116-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 december 2011 Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in en een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs) - 33116

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Opbrengst project Sleutelexperimenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 maart 2012 Opbrengst project Sleutelexperimenten - 33116-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van w.v. Innovatieve experimenteerruimte (33 116)
Gerelateerde kamerstukken: 33116-8

Reactie op de brief van de Stichting VSA (Vrije Schoolkeuze Amsterdam) tot aanpassing van de WVO opdat het onderwijsaanbod zich kan aanpassen aan de vraag

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 maart 2012 Reactie op de brief van de Stichting VSA tot aanpassing van de WVO opdat het onderwijsaanbod zich kan aanpassen aan de vraag - 2012Z06364

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 mei 2012 om 14.00 uur.

Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 28 maart 2012 Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen - 33218

Besluit: Aanhouden in afwachting van het advies van de Raad van State en het nader rapport.

Adviezen Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 maart 2012 Adviezen Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven - 33187-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en modernisering van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Kamerstuk 33 187)
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg overleg mbo van 11 april 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 33187-5

Reactie op burgerbrief m.b.t. de situatie rondom voorschoolleidsters

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 maart 2012 Reactie op burgerbrief m.b.t. de situatie rondom voorschoolleidsters - 2012Z06281

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D02361

Aanbieding Startrapportage programmamanagement MBO15

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 maart 2012 Aanbieding Startrapportage programmamanagement MBO15 - 31524-127

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg mbo van 11 april 2012.

Afschrift reactie m.b.t. langstudeerdersmaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 maart 2012 Afschrift reactie m.b.t. langstudeerdersmaatregel - 2012Z06121

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Reactie op schriftelijk overleg over het Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur - 33120-2

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 april april 2012 over het mbo.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D03025

Aanbieding advies “de Chinese handschoen” van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 maart 2012 Aanbieding advies “de Chinese handschoen” van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid - 27406-197

Besluit: Aanhouden in afwachting van het kabinetsstandpunt.

Aanbieding 'Jaarbericht brede scholen 2011'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2012 Aanbieding 'Jaarbericht brede scholen 2011' - 33000-VIII-178

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 mei 2012 om 14.00 uur.

Uitkomsten rondetafelgesprek Nova Rolduc Kerkrade

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2012 Uitkomsten rondetafelgesprek Nova Rolduc Kerkrade - 31289-119

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

1-meting De kwaliteit in het contractvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake leerlingenvervoer - 31521-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 november 2011 1-meting De kwaliteit in het contractvervoer - 31521-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen inzake raden van toezicht in de bve-sector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 maart 2012 Toezeggingen inzake raden van toezicht in de bve-sector - 31524-126

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 april jl. inzake het mbo.

Reactie op verzoek Jadnanansing over het bericht 'Genade-zesjes voor studenten worden kwistig uitgedeeld'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 maart 2012 Reactie op verzoek Jadnanansing over het bericht 'Genade-zesjes voor studenten worden kwistig uitgedeeld' - 31288-266

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de brief van de staatssecretaris inzake de staat van het hoger beroepsonderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 253)

Reactie op brief van de heer T. te W. inzake Cito-toetsen en leerlingvolgsystemen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 maart 2012 Reactie op brief van de heer T. te W. inzake Cito-toetsen en leerlingvolgsystemen - 2012Z05600

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D02670

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 maart 2012 Nota van wijziging - 32857-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32857-9

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 32857-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32857-8

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 augustus 2011 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten - 32857

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Excellente scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 maart 2012 Excellente scholen - 33000-VIII-177

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport verkenning implementatie Verdrag van Malta op de eilanden van Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 maart 2012 Aanbieding rapport verkenning implementatie Verdrag van Malta op de eilanden van Caribisch Nederland - 33053-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding advies "Opdrachtgeverschap" van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 7 maart 2012 Aanbieding advies "Opdrachtgeverschap" van Raad voor Cultuur - 2012Z05725

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om beleidsreactie aan de Kamer te doen toekomen

Financieel onderzoek openbare bibliotheeksector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 maart 2012 Financieel onderzoek openbare bibliotheeksector - 28330-52

Besluit: Aanhouden tot nog te ontvangen schriftelijk overleg over actualisering van wetgeving openbare bibliotheken.