Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 maart 2012

Gepubliceerd: 9 maart 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A04152
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=96083595-a4a2-49ac-9201-dbae1fd82c64&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%208-3-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31288, 29338, 31288, 31288, 31497, 31497, 32812, 32892, 32892, 33106, 27923, 26695, 32820, 24724, 24724, 27923, 27923, 27923, 27923, 31289, 33095, 32820, 33053

Inhoud


Herziening museumstelsel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.I. van der Werf (CDA) - 8 maart 2012 Herziening museumstelsel - 2012Z04560

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over het tijdstip van toezending van de herziening van het museale bestel.

Prestatiebeloning bij Haagse Hogeschool

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 15 februari 2012 Prestatiebeloning bij Haagse Hogeschool - 2012Z02945

Besluit: v.k.a. (geen commissiebrief) Kan worden betrokken bij plenair debat over over de staat van het hoger onderwijs.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad (OJCS) van 10 februari 2012 (Kamerstuk 21501-34, nr. 179) en over het fiche “Verordening Creatief Europa”(22112 nr. 1314)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 februari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad (OJCS) van 10 februari 2012 en over het fiche “Verordening Creatief Europa” - 21501-34-180

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting op het proces indicatoren voor valorisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 maart 2012 Toelichting op het proces indicatoren voor valorisatie - 31288-259

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Valorisatie van 18 april a.s.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 februari 2012 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs - 33187

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 april 2012 om 10.00 uur.
Besluit: Technische briefing organiseren.

Reactie op het overzicht van de Totale Onderzoeksfinanciering 2010-2016 (TOF)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 februari 2012 Reactie op het overzicht van de Totale Onderzoeksfinanciering 2010-2016 (TOF) - 29338-114

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Valorisatie van 18 april a.s.

Reactie op motie Jadnanansing (31288, nr. 189) m.b.t. buitenlandse nevenvestigingen in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 21 februari 2012 Reactie op motie Jadnanansing (31288, nr. 189) m.b.t. buitenlandse nevenvestigingen in het hoger onderwijs - 31288-257

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 maart 2012 om 10.00 uur.

Aanbieding Inspectierapport Codarts

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 februari 2012 Aanbieding Inspectierapport over de kwaliteit van het onderwijs bij de Hogeschool voor de Kunsten Codarts en de beleidsreactie daarop van de staatssecretaris vanOCW - 31288-256

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 1 maart jl. over het kunsvakonderwijs.

Rapportage over de personele gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 februari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake rapportage over de personele gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs (Kamerstuk 31497, nrs. 84 en 85) - 31497-88

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 december 2011 Rapportage over de personele gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs - 31497-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nota van wijziging Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 februari 2012 Nota van wijziging - 32812-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32812-11

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 februari 2012 Nota van wijziging - 32892-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32892-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 februari 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 32892-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32892-5

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 september 2011 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs - 32892

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

33106 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 februari 2012 Tweede nota van wijziging - 33106-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33106-10

Afschrift van het antwoord op de brief van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 februari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) - 2012Z01984

Besluit: Agenderen voor het overleg over de brief van 7 maart 2012 inzake prestatieafspraken met hogescholen en universiteiten.

Voortgang lerarenregister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 15 februari 2012 Voortgang lerarenregister - 27923-136

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortijdig schoolverlaten, aanhoudende inspanning noodzakelijk

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 februari 2012 Voortijdig schoolverlaten, aanhoudende inspanning noodzakelijk - 26695-84

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim.

Aanbieding plan van aanpak bij sectorplan hbo kunstvakonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 februari 2012 Aanbieding plan van aanpak bij sectorplan hbo kunstvakonderwijs - 32820-54

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Kunstvakonderwijs 1 maart j.l.

Reactie op een brief betreffende omgangskunde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 februari 2012 Reactie op een brief betreffende omgangskunde - 2012Z02286

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten. De bewindspersoon is verzocht om de informatie niet voor de zomer, maar al vóór Pasen aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de beleidsreactie op de diverse inspectierapporten over hbo-instellingen zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen i.v.m. debat over de staat van het hoger onderwijs. Mochten deze rapporten snel komen dan kan het debat gepland worden en kunnen de stukken voor een spoed-overleg over de prestatie-afspraken hbo en wo daar ook voor worden geagendeerd.
Noot: Het blijkt dat de stukken snel komen en de griffie het debat over De staat van het hoger onderwijs binnen twee à drie weken kan plannen. Daarin wordt ook het debat over 'genadezesjes op universiteiten' opgenomen.

Uitvoering van de motie Klaver en De Rouwe inzake de bijverdiengrens (24724, nr. 97)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 februari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake uitvoering van de motie Klaver en De Rouwe inzake de bijverdiengrens - 24724-99

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg vaststellen op 20 maart 2012 om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 november 2011 Uitvoering van de motie Klaver en De Rouwe inzake de bijverdiengrens (24724, nr. 97) - 24724-98

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg vaststellen op 20 maart 2012 om 10.00 uur.

Bestuursakkoord professionalisering middelbaar beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 november 2011 Experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo - 27923-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 november 2011 Informatie besteding en gebruik Lerarenbeurs - 27923-123

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 februari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanbieding bestuursakkoord professionalisering middelbaar beroepsonderwijs (27923, nr. 121) - 27923-137

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 22 november 2011 Aanbieding bestuursakkoord professionalisering middelbaar beroepsonderwijs - 27923-121

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

OESO rapport Equity and Quality in Education

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 februari 2012 OESO rapport Equity and Quality in Education - 33000-VIII-172

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortijdig Schoolverlaten en schoolverzuim.

Afschrift van het antwoord op de brief van de gemeente Kerkrade over de sluiting van de onderwijslocatie herstraat “Juniorcollege” Holz

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 februari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de gemeente Kerkrade over de sluiting van de onderwijslocatie herstraat “Juniorcollege” Holz i..v.m. bevolkingskrimp - 31289-113

Besluit: AO heeft reeds plaatsgevonden op 15 februari jl.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D05786

Afschrift van de brief aan het onderwijsveld over de beloningen van onderwijsbestuurders

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 februari 2012

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 februari 2012 Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 - 33000-VIII-173

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 1 uur met minister en staatssecretaris.

Aanbieding advies "Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 3 februari 2012 Aanbieding advies "Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000" van Onderwijsraad - 2012Z01931

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Studeren is investeren (Kamerstuk 33145).

Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 (33095)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33095-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33095-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 november 2011 Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten - 33095

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de basisinfrastructuur 2013-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 15 februari 2012 Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de basisinfrastructuur 2013-2016 - 32820-55

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op de evaluatie van de effectiviteit van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 oktober 2011

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg cultureel erfgoed en monumenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 februari 2012 Beleidsreactie op de evaluatie van de effectiviteit van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz) - 33053-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg cultureel erfgoed en monumenten
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2011D62563