Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 februari 2012

Gepubliceerd: 9 februari 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A04151
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7013ecae-2173-4613-bbfb-f6f6cc7fd10b&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%20van%209%20februari%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 21501, 22112, 27923, 27923, 33120, 31568, 31524, 31524, 31524, 31293, 28760, 31332, 33088, 32795, 31289, 32463, 31288, 32253, 32558, 32193, 31288, 31288

Inhoud


Kwalificatiedossiers in relatie tot internationale afspraken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop (CDA) - 9 februari 2012 Kwalificatiedossiers in relatie tot internationale afspraken - 2012Z02405

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren of bij de aanpassing van de kwalificatiedossiers in het mbo voldoende rekening wordt gehouden met internationale afspraken, met name ten aanzien van het nautisch onderwijs, maar ook voor wat betreft andere uitstroomrichtingen zoals de zorg en de groensector.

Uitbreiden AO Valorisatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 9 februari 2012 30-ledendebet inzake bezuinigingen op wetenschap overhevelen naar AO Valorisatie - 2012Z02401

Besluit: Het algemeen overleg Valorisatie wordt met een half uur verlengd, tevens wordt de minister van ELI uitgenodigd voor het overleg. De griffie wordt geïnformeerd dat het 30-ledendebat over bezuinigingen op wetenschap (Van der Ham) kan komen te vervallen.

Zwartboek over studiekosten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 8 februari 2012 Zwartboek over studiekosten - 2012Z02318

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op het door het JOB aangeboden Zwartboek Schoolkosten 2012 en de brief van de MBO Raad betreffende stand van zaken schoolkosten mbo d.d. 1 februari jl.

Uitvoering van moties 33000 VIII no 106 (Motie Beertema c.s. over criteria voor het contactuur) en 33000 VIII no 145 (Gew motie Beertema en Jadnanansing over het nader definiëren van het begrip contactuur)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Beertema (PVV) - 8 februari 2012 Uitvoering van moties 33000 VIII no 106 (Motie Beertema c.s. over criteria voor het contactuur) en 33000 VIII no 145 (Gew motie Beertema en Jadnanansing over het nader definiëren van het begrip contactuur) - 2012Z02299

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van beleidsreactie op bij OCW-begroting ingediende moties, deze week. Wanneer onvoldoende op de twee samenhangende moties wordt ingegaan, wordt alsnog een brief aan de bewindsperoon geschreven.

Verzoek maken geannoteerd overzicht brieven inzake (wetsvoorstel) passend onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede-Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 2 februari 2012 Verzoek maken geannoteerd overzicht brieven inzake (wetsvoorstel) passend onderwijs - 2012Z01903

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Besluit ITER-project (2014-2018) (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 januari 2012 Fiche: Besluit ITER-project (2014-2018) - 22112-1354

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen aangezien de behandeling zal plaatsvinden in de Raad voor Concurrentievermogen.

Fiche: Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 januari 2012 Fiche: Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties - 22112-1348

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen aangezien de behandeling zal plaatsvinden in de Raad voor Concurrentievermogen.

Geannoteerde agenda OJCS-Raad 10 februari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 januari 2012 Geannoteerde agenda OJCS-Raad 10 februari 2012 - 21501-34-179

Besluit: Is betrokken bij het schriftelijk overleg d.d. 3 februari jl. ter voorbereiding van de OJCS-Raad van 10 februari a.s.

Fiche: Mededeling en verordening Erasmus voor Iedereen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 januari 2012 Fiche: Mededeling en verordening Erasmus voor Iedereen - 22112-1332

Besluit: Agenderen voor het AO OJCS-raad in mei.

Experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 februari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo - 27923-134

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 4 april a.s. over het mbo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 november 2011 Experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo - 27923-120

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 4 april a.s. over het mbo.

Aanbieding Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2011, 563)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 december 2011 Aanbieding Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2011, 563) - 33120-1

Besluit: Het besluit zelf voor kennisgeving aannemen. In de p.v. van 26 januari jl. is besloten het schriftelijk overleg over dit besluit te betrekken bij AO mbo van 4 april a.s. De voorhangtermijn, die alleen enige technische wijzigingen betrof, was afgelopen op 2 januari jl. De opmerkingen van de fracties in het verslag betreffen

Reactie op verzoek commissie om een stand van zaken-schets inzake de onderwijsaangelegenheden op de BES-eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 februari 2012 Reactie op verzoek commissie om een stand van zaken-schets inzake de onderwijsaangelegenheden op de BES-eilanden - 31568-94

Besluit: Betrokken bij het AO van 6 februari jl. over BES aangelegenheden.

Aanbieding Toezichtkader BVE 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 februari 2012 Opbrengsten BVE 2012 en Evaluatie risicogericht toezicht mbo - 31524-124

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 4 april a.s. over het mbo.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 februari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Toezichtkader BVE 2012 (31524, nr. 118) - 31524-123

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 4 april a.s. over het mbo.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 oktober 2011 Aanbieding Toezichtkader BVE 2012 - 31524-118

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 4 april a.s. over het mbo.

Evaluatie Vliegende Brigade/Taskforce zeer zwakke scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 februari 2012 Evaluatie Vliegende Brigade/Taskforce zeer zwakke scholen - 31293-134

Besluit: T.z.t. Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Onderwijsverslag 2011 en het jaarverslag.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2011D42360

Wetsvoorstel inzake centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) - 33157

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 maart a.s. om 10. 00 uur.
Besluit: Technische briefing organiseren.

Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Elias (Kamerstuk 2010/11, 28 760, nr. 27)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 januari 2012 Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Elias (Kamerstuk 28 760, nr. 27) - 28760-33

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. WEB inzake VAVO en overige educatie (Kamerstuk 33 146)
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2011D62626. Betreft eenduidige criteria op te stellen voor educatietrajecten taal en rekenen die zowel voor regionale opleidingscentra als voor overige toekomstige aanbieders gelden.

Schoolbreed taal- en rekenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 januari 2012 Schoolbreed taal- en rekenbeleid - 31332-18

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 maart a.s. over het voortgezet onderwijs.

Verslag van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 januari 2012 Verslag van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) - 33000-VIII-171

Besluit: Aanhouden en de aangekondigde nadere informatie (inzake de ondersteuningsstructuur; voorjaar 2012) afwachten.

Uitstel beantwoording vso inzake de evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken (33088, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 januari 2012 Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake de evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken - 33088-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Ministerie verzoeken de antwoorden in de eerste helft van maart aan de Kamer te zenden.

32795 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 januari 2012 Nota van wijziging - 32795-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32795-7

Verslag van een schriftelijk overleg inzake eindexamens voortgezet onderwijs 2011 aan de schoolleiders van de ZeeBrascholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 oktober 2011 Aanbieding afschrift brief ZeeBrascholen m.b.t. eindexamens voortgezet onderwijs 2011 - 2011Z19452

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 maart inzake het voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 januari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake eindexamens voortgezet onderwijs 2011 aan de schoolleiders van de ZeeBrascholen - 31289-112

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 maart inzake het voortgezet onderwijs.

Stand van zaken dyslexie en dyscalculie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 december 2011 Stand van zaken dyslexie en dyscalculie - 32463-12

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 maart 2012 om 10.00 uur.

Reactie op verzoek Van Gent (Klaver) over de kwaliteit van diploma's op hogeschool Windesheim (opleiding Journalistiek) en de staat van het hbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 januari 2012 Reactie op verzoek Van Gent over de kwaliteit van diploma's op hogeschool Windesheim (opleiding Journalistiek) en de staat van het hbo - 31288-253

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de staat van het hbo, in afwachting van aangekondigde inspectierapporten.
Noot: In de vorige p.v. is besloten dit stuk aan te houden en bij de aanvrager van het debat (Klaver) na te gaan of hij instemt met een AO met langere spreektijden waarbij ook de aangekondigde inspectierapporten over andere opleidingen worden betrokken. Het lid Klaver wil wachten op de aangekondigde inspectierapporten, maar wil het debat wel plenair voeren. (er wordt een beleidsreactie verwacht op de inspectierapporten inzake HAN, Hanze, Leiden en Windesheim (maart/april); beleidsreactie op 1e rapportage inzake Codarts ontvangt de Kamer voorafgaand aan het AO Kunstvakopleidingen)

Sociale innovatie in de agenda voor onderzoek en innovatie NWO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 januari 2012 Sociale innovatie in de agenda voor onderzoek en innovatie NWO - 32253-35

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 28 maart a.s. inzake valorisatie.
Gerelateerde kamerstukken: 32253-35

Aanbieding van de brief van de Raad van State inzake het afnemen van (staats)examens voortgezet onderwijs buiten Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 januari 2012 Aanbieding van de brief van de Raad van State inzake het afnemen van (staats)examens voortgezet onderwijs buiten Nederland - 32558-10

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 6 februari jl. over BES aangelegenheden.
Gerelateerde kamerstukken: 32558-10

Opbrengstenbeoordeling in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 december 2011 Opbrengstenbeoordeling in het basisonderwijs - 32193-31

Besluit: Agenderen voor een AO over opbrengstenbeoordeling in het basisonderwijs. Later een apart AO over gewichtenregeling.
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering
Gerelateerde kamerstukken: 32193-31

Reactie op het rapport "Waardevol" van de landelijke Commissie Valorisatie (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 januari 2012 Reactie op het rapport "Waardevol" van de landelijke Commissie Valorisatie - 31288-255

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 28 maart a.s. inzake Valorisatie.

Hoofdlijnenakkoord OCW- NRTO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 januari 2012 Hoofdlijnenakkoord OCW- Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) over het hoger onderwijs - 31288-254

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat over de staat van het hbo, evenals de andere hoofdlijnenakkoorden met VSNU en HBO-raad.

Rapporten 'Evaluatie Brim 2011' en 'Advies aan OCW over een effectieve subsidieregeling voor onderhoud aan rijksmonumenten'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Erfgoed en monumenten en dit AO plannen na het meireces.
Noot: Een voorstel voor de subsidieregeling per 2013 zal in april aan de Kamer gezonden worden.