Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 29 september 2011

Gepubliceerd: 3 oktober 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2011A03336
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5cd9c192-72b1-4c4c-a3f5-9f770f1c55aa&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%2029%20september%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30080, 32372, 32224, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 27625, 32304, 30196, 32357, 32357, 32357, 26956, 22026, 29296, 32375, 30523, 31936, 29665, 31305, 30373, 32666, 32376, 27664

Inhoud


Voorstel van het lid Aptroot (VVD) om informatie over meerkosten tunnelprojecten in relatie tot het bedrag dat hiervoor is vrijgemaakt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot (VVD) - 3 oktober 2011 - Voorstel van het lid Aptroot (VVD) om informatie over meerkosten tunnelprojecten in relatie tot het bederag dat hiervoor is vrijgemaakt - 2011Z19213

Besluit: Minister IM verzoeken om de Kamer te voorzien van informatie over de meerkosten bij lopende tunnelprojecten en daarbij tevens aan te geven of het bedrag dat hiervoor is vrijgemaakt toereikend is om deze kosten te dekken.

Verzoek van het lid Jansen (SP) om de staatssecretaris IM te vragen de Kamer de toegezegde integrale visie op de waterprojecten in de IJsseldelta te doen toekomen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 14 juni 2011 Reactie op verzoek commissie om uitgebreider in te gaan op de alternatieven voor de bypass bij Kampen - 30080-53

Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de Kamer de tijdens het algemeen overleg Waterkwantiteit d.d. 20 juni 2011 toegezegde integrale visie op de waterprojecten in de IJsseldelta te doen toekomen.
Noot: Bovenstaande brief is behandeld tijdens het AO Waterkwantiteit d.d. 20 juni 2011. Tijdens dat overleg heeft de staatssecretaris toegezegd: "De staatssecretaris doet de Kamer na de zomer een integrale visie toekomen op de waterprojecten in de IJsseldelta en neemt geen onomkeerbare besluiten in dit kader tot die visie in de Kamer besproken is." (zie ook het verslag van dit AO onder Kamerstuknummer 27625-231)

Verzoek van het lid Ouwehand om de staatssecretaris IM te vragen de Kamer te informeren over de uitvoering van de Motie Grashoff c.s. over verbieden van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat

Zaak: Motie - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 13 september 2011 Motie Grashoff c.s. over verbieden van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat - 32372-65

Besluit: Staatssecretaris ELI verzoeken de Kamer te informeren over de uitvoering van deze motie.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-65

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om regering om "Noordzeebrief" te vragen en AO Noordzee te houden

Zaak: Brief derden - Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 28 september 2011 Aanbieding advies "Een zee van mogelijkheden" van RLI - 2011Z19016

Besluit: De regering wordt verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het advies van de Raad voor de Leefomgeving ‘Een zee van mogelijkheden: het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’ en daarbij specifiek aandacht besteden aan de onderwerpen innovatie, energie, milieu, ecologie, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en optimaal gebruik van ruimte op de Noordzee.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 28 september 2011 - Rondvraagpunt pv IM 29 september: voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om regering om "Noordzeebrief" te vragen en AO Noordzee te houden - 2011Z18848

Besluit: De regering zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het advies van de Raad voor de Leefomgeving ‘Een zee van mogelijkheden: het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’ en daarbij specifiek aandacht besteden aan de onderwerpen innovatie, energie, milieu, ecologie, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en optimaal gebruik van ruimte op de Noordzee.
Besluit: De bovengenoemde reactie van de regering zal worden geagendeerd voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Noordzee

Verzoek van het lid Haverkamp (CDA) tot het verplaatsen van de inbrengdatum Wet Basisnet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C. Haverkamp (CDA) - 28 september 2011 Verzoek van het lid Haverkamp (CDA) tot het verplaatsen van de inbrengdatum Wet Basisnet - 2011Z18837

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 5 oktober 2011

Conceptprogramma werkbezoek Dordrecht en voorstel RT Basisnet gevaarlijke stoffen spoor d.d. 14 oktober 2011

Zaak: Overig - griffier, I.B. Sneep - 29 september 2011 - Conceptprogramma werkbezoek Dordrecht en voorstel RT Basisnet gevaarlijke stoffen spoor d.d. 14 oktober 2011 - 2011Z18889

Besluit: Omdat onvoldoende leden zich kunnen vrijmaken op de voorziene datum voor het werkbezoek, zal het werkbezoek geen doorgang vinden.
Besluit: Er zal in de Kamer een rondetafelgesprek worden georganiseerd in het kader van de behandeling van de Wet basisnet (vervoer gevaarlijke stoffen) (32862) en van de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu over Basisnet spoor (30373-43).

Voorstel van de VVD-fractie voor de Toekomst- en Onderzoeksagenda van de Tweede Kamer voor 2012

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 16 juni 2011 - Het indienen van onderzoeksvoorstellen - 32224-3

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Leegte R. (VVD) - 26 september 2011 - Voorstel van de VVD-fractie voor de Toekomst- en Onderzoeksagenda van de Tweede Kamer voor 2012 - 2011Z18524

Besluit: De commissie besluit dat het voorstel - na verwerking van de ter vergadering geplaatste opmerkingen - kan worden doorgeleid naar de commissie voor de Rijksuitgaven voor advies, waarna het voorstel aan de Kamer kan worden voorgelegd. De indiener zal de opmerkingen verwerken.
Noot: Dit voorstel is door de VVD-fractie eveneens voorgelegd aan de vaste commissie voor EL&I.

Begroting 2012

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 september 2011 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 - 33000-A

Besluit: Agenderen voor de verschillende stappen in het traject van de behandeling van de begrotingen van Infrastructuur & Milieu en het Infrastructuurfonds, zoals beschreven in de noot bij deze agendapunten.
Noot: Tijdens de procedurevergaderingen van 7 en 15 september 2011 is besloten tot de volgende activiteiten in het kader van de behandeling van de begrotingsstaten van Infrastructuur en Milieu en het Infrastructuurfonds en het MIRT-Projectenboek 2012: • 11 oktober 2011: deadline inbreng feitelijke vragen over begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van het Infrastructuurfonds (A), met uitzondering van beleidsartikel 31 van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en van de productartikelen 11 en 16 van het Infrastructuurfonds (Water, separaat behandeltraject). • 1 november 2011 te 12.00 uur: deadline antwoorden op vragen (verzoek aan bewindspersonen) • 3 november 2011 te 14.00 uur: deadline inbreng feitelijke vragen beleidsartikel 31 van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en van de productartikelen 11 en 16 van het Infrastructuurfonds, Dummy Deltafonds, Deltaprogramma, Basisrapportage HWBP en de voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas. • 16 of 17 november 2011: WGO Begrotingsonderzoek (3 uur) • 22 en 23 november 2011: plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2012. • 22 november 2011: ontvangst brief uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2011 (verzoek aan bewindspersonen) • 29 november 2011: deadline inbreng feitelijke vragen over de brief uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2011 en het MIRT-Projectenboek • 5 december 2011: WGO Water (over beleidsartikel 31 Integraal Waterbeleid

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 september 2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 - 33000-XII

Besluit: Agenderen voor de verschillende stappen in het traject van de behandeling van de begrotingen van Infrastructuur & Milieu en het Infrastructuurfonds, zoals beschreven in de noot bij deze agendapunten.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 30 augustus 2011 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2012 in de commissies - 2011Z16560

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Tijdens de procedurevergaderingen d.d. 7 en 15 september 2011 is reeds besloten over de wijze waarop de begroting wordt behandeld.

Fiche: mededeling en verordening digitale tachograaf

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 26 september 2011 Fiche: mededeling en verordening digitale tachograaf - 22112-1228

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 29 september 2011

Fiche: mededeling en wijziging richtlijn zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 26 september 2011 Fiche: mededeling en wijziging richtlijn zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen - 22112-1230

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 oktober 2011

Verslag informele Transportraad 5/6 september 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 september 2011 Verslag informele Transportraad 5/6 september 2011 - 21501-33-338

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 29 september 2011

EU voorstel: Routekaart Resource Efficient Europe COM (2011) 571

Zaak: Overig - adjunct-griffier, G. Jonk - 23 september 2011 EU-stafnotitie Routekaart Resource Efficient Europe - 2011Z18423

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 september 2011 EU voorstel: Routekaart Resource Efficient Europe COM (2011) 571 - 2011Z18206

Besluit: Agenderen voor gesprek met Eurocommissaris Potocnik
Besluit: Agenderen voor gesprek met Europarlementariër Gerbrandy (ALDE)
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Afval en verpakkingen d.d. 30 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 14 december 2011
Noot: Tot het uitnodigen van Eurocommissaris Potocnik en Europarlementariër Gerbrandy voor een gesprek met de commissie IM is reeds besloten tijdens het werkbezoek van de commissie aan de Europese instellingen in het kader van het "Flagship Initiative Resource Efficient Europe" d.d. 18 april 2011.

Geannoteerde Agenda EU Milieuraad 10 oktober 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 21 september 2011 Geannoteerde Agenda EU Milieuraad 10 oktober 2011 - 21501-08-379

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 oktober 2011

Geannoteerde agenda Transportraad 6 oktober 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 september 2011 Geannoteerde agenda Transportraad 6 oktober 2011 en stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van transport en water - 21501-33-337

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 29 september 2011

Fiche: mededeling Rio+20: Naar een mondiale groene economie en betere governance

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 12 september 2011 Fiche: mededeling Rio+20: Naar een mondiale groene economie en betere governance - 22112-1214

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 oktober 2011
Besluit: Agenderen voor gesprek met Eurocommissaris Potocnik over het EU-voorstel Routekaart Resource Efficient Europe
Noot: Het fiche betreft een mededeling van de Commissie over de wereldwijde top over duurzame ontwikkeling Rio+20 in Rio de Janeiro in juni 2012. Rio+20 vindt plaats 20 jaar na de VN conferentie over milieu en ontwikkeling waarbij belangrijke verklaringen en verdragen werden gesloten, zoals de VN klimaat- en biodiversiteitsverdragen en Agenda 21. De top is een VN-conferentie op hoog politiek niveau (ministers en regeringsleiders) en zou moeten leiden tot een politieke verklaring over twee onderwerpen: 1. groene economie en 2. het wereldwijde institutionele raamwerk voor duurzame ontwikkeling (o.a. rol van UNEP en een evt. wereld milieu organisatie). Doelstelling van de top is om de politieke betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling te vergroten, stil te staan bij de wereldwijde voortgang bij de implementatie van eerdere afspraken over duurzame ontwikkeling en nieuwe uitdagingen te adresseren. De mededeling van de Commissie is een eerste aanzet voor de EU inzet voor Rio+20. De Milieuraad van 10 oktober zal conclusies aannemen over het voorstel. De beoordeling van het kabinet van de mededeling is positief. De noodzaak van een overgang naar een groene economie wordt onderschreven. Voor het kabinet zijn de thema's duurzame energie, water en voedselzekerheid prioritair. Bij de voorgestelde maatregelen moet er ook oog zijn voor de sociale effecten. Voor wat betreft de versterking van de institutionele structuur is het kabinet voorstander van de versterking van bestaande structuren, organisaties en programma's. Het kabinet hecht belang aan versterking van de huidige rol van UNEP (VN milieuprogramma).

Fiche: Richtlijn voorstel betreffende pleziervaartuigen en waterscooters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 12 september 2011 - Fiche: Richtlijn voorstel betreffende pleziervaartuigen en waterscooters - 22112-1217

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 29 september 2011
Noot: Het fiche betreft een voorstel voor een nieuwe richtlijn voor pleziervaartuigen en waterscooters. De Commissie wil met dit voorstel de eisen aan motoremissies verder aanscherpen en in lijn brengen met die in de VS en daarnaast de verantwoordelijkheden van de partijen verhelderen die bij het ontwerp, de productie en het op de markt brengen van pleziervaartuigen zijn betrokken. Voor burgers en bedrijven wordt er geen wijziging in administratieve lasten voorzien. De beoordeling van het kabinet van de mededeling is positief. Het kabinet steunt de doelen van het richtlijn voorstel zoals vereenvoudiging van regelgeving, aanscherping van eisen aan motoremissies, vergroting van de veiligheid en een beter markttoezicht op pleziervaartuigen op de EU-markt. Het kabinet is van mening dat voor eisen aan motoremissies die in de VS reeds gelden, geen overgangsregeling in Europa nodig is, zoals de Commissie voorstelt. Deze eisen kunnen tegelijk met het van kracht worden van de richtiljn in werking treden, zonder dat daardoor fabrikanten in moeilijkheden komen. Het voorstel wordt in Europees verband behandeld in de Concurrentieraad.

Vermogenskostenvoet Drinkwaterregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 september 2011 - Aanbieding rapporten inzake Vermogenskostenvoet Drinkwaterregeling - 27625-236

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterkwaliteit d.d. 13 oktober 2011.
Noot: Op 22 september 2011 heeft de commissie via een e-mailprocedure besloten dit algemeen overleg, op verzoek van de leden Holtackers (CDA) en Jacobi (PvdA), uit te stellen en opnieuw te plannen tussen 5 oktober en het herfstreces.

Dummy Deltafonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 september 2011 - Dummy Deltafonds - 32304-34

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 november 2011 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 5 december 2011
Gerelateerde kamerstukken: 32304-34

Deltaprogramma 2012 Werk aan de delta

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 september 2011 - Deltaprogramma 2012 Werk aan de delta - 2011Z18235

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 november 2011 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 5 december 2011

Rapportage PBL en reactie op Monitor Duurzaam Nederland 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 september 2011 - Aanbieding rapportage PBL en reactie op Monitor Duurzaam Nederland 2011 - 30196-144

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling van de begroting Infrastructuur en Milieu.
Besluit: Agenderen voor gesprek met het Planbureau voor de Leefomgeving zoals besloten in de procedurevergadering d.d. 15 september 2011.

Stand van zaken uitvoering van de moties Leegte c.s. m.b.t. opschaling van het bijmengpercentage en van Van Veldhoven m.b.t. Biomassa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 september 2011 - Stand van zaken inzake de uitvoering van de moties Leegte c.s. (32357-22) m.b.t. opschaling van het bijmengpercentage en van Van Veldhoven (32357-23) m.b.t. Biomassa - 32357-30

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid/Biobrandstoffen
Besluit: Staatssecretaris IM en minister EL&I verzoeken om de Kamer een visie op de mogelijkheden voor de optimale benutting van biomassa te doen toekomen, opdat deze zou kunnen worden betrokken bij het wetgevingsoverleg Energie van de commissie EL&I d.d. 21 november 2011.
Noot: Rond 1 oktober ontvangt de Kamer het door de staatssecretaris IM aan de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa gevraagde advies over de geleidelijke opschaling van het bijmeng-percentage biobrandstoffen, zoals bedoeld in de motie Leegte. Daarbij zal de Kamer ook worden geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie Van Veldhoven.
Gerelateerde kamerstukken: 32357-22 , 32357-23 , 32357-30

Aanbieding van het onderzoeksrapport over tijdelijke vergunningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 september 2011 - Aanbieding van het onderzoeksrapport over tijdelijke vergunningen - 26956-111

Besluit: Reeds behandeld tijdens AO Handhaving en vergunningverlening d.d. 15 september 2011

Het MIRT-projectenboek 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 september 2011 Het MIRT-projectenboek 2012 - 33000-A-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 november 2011 te 12.00 uur

Stand van zaken inzake de HSA-problematiek

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 september 2011 Stand van zaken inzake de HSA-problematiek - 22026-340

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De minister van I&M laat weten de Kamer niet vóór Prinsjesdag te kunnen informeren over de gunning van het hoofdrailnet en en het concrete maatregelenpakket ten aanzien van de HSA-problematiek, zoals reeds in januari 2011 was afgesproken. De minister geeft aan "dit najaar zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te kunnen verschaffen".

Planning en meerkosten A2-tunnel Maastricht

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 september 2011 Planning en meerkosten A2-tunnel Maastricht - 29296-24

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011
Noot: Met deze brief voldoet de minister van I&M aan haar toezegging om de Kamer per brief te informeren over de analyse van de wijze waarop de uitspraken van haar ambtsvoorganger, de heer Eurlings, over de planning en meerkosten van de A2-tunnel in Maastricht zich verhouden tot de gemelde vertraging en kostenoverschrijding (gedaan tijdens het algemeen overleg Tunnelveiligheid d.d 24 mei 2011).

Reactie op motie De Mos (32375-10) en toezeggingen m.b.t. scheepvaart

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 september 2011 Reactie op motie De Mos (32375-10) en toezeggingen m.b.t. scheepvaart - 30523-64

Besluit: Agenderen voor na ontvangst VGR PMR te plannen algemeen overleg Zeehavens/Zeescheepvaart
Gerelateerde kamerstukken: 32375-10

Passagiersrechten luchtvaart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 26 september 2011 Verzoek tot houden spoed-AO Luchtvaart - 2011Z18542

Besluit: Agenderen voor een spoed algemeen overleg Luchtvaart en het eerder aangevraagde VAO Luchtvaart annuleren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 september 2011 Passagiersrechten luchtvaart - 31936-86

Besluit: Agenderen voor een spoed algemeen overleg Luchtvaart en het eerder aangevraagde VAO Luchtvaart annuleren.
Noot: Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg Luchtvaart van 6 september 2011 informeert de staatssecretaris IM de Kamer met deze brief over de handhaving van consumentenrechten en de instrumenten die de Inspectie Verkeer & Waterstaat gaat inzetten in dit kader.

Aanbieding handhavingsrapportage Schiphol 2011 over de periode november 2010 – 1 mei 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 september 2011 Aanbieding handhavingsrapportage Schiphol 2011 over de periode november 2010 – 1 mei 2011 - 29665-166

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Antwoord vragen Bashir over de kerntaken van ProRail en reactie op de toezegging aan de leden Aptroot en Van Gent over de randvoorwaarden voor een mogelijke rol van ProRail bij elektrisch rijden

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 september 2011 Antwoord vragen Bashir over de kerntaken van ProRail.en reactie op de toezegging aan de leden Aptroot en Van Gent over de randvoorwaarden voor een mogelijke rol van ProRail bij elektrisch rijden - 31305-197

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011.

Onderzoek gevaarlijke stoffen op emplacementen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 september 2011 Onderzoek gevaarlijke stoffen op emplacementen - 30373-44

Besluit: Agenderen voor nog te plannen rondetafelgesprek i.k.v. de Wet Basisnet
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Railveiligheid d.d. 3 november 2011

Werkprogramma 2012-2013 Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 september 2011 Werkprogramma 2012-2013 Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (Raad V&W, Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-Raad) - 32500-XII-90

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De RLI heeft de Kamer reeds laten weten op welke wijze de eerder door de commissie IM gedane suggesties in het werkprogramma zijn verwerkt (zie deze link).

32666 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 september 2011 Nota van wijziging - 32666-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel en de plenaire wetsbehandeling spoedig inplannen.
Noot: Wetsvoorstel 32666 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’ is reeds op 15 juni 2011 aangemeld voor plenaire behandeling. Het wetsvoorstel zal naar verwachting worden geagendeerd voor plenaire behandeling in de week van 3 oktober 2011. Indien de leden dit wetsvoorstel daadwerkelijk wensen te behandelen in een plenair debat – en niet af wensen te doen als hamerstuk – dienen de leden zich in te schrijven voor de plenaire mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel, door een mail te zenden aan de Griffie of door zich in te tekenen op de sprekerslijsten die tijdens de openbare vergadering in de plenaire zaal liggen.
Gerelateerde kamerstukken: 32666-8

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 september 2011 Tweede nota van wijziging - 32376-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Noot: Het wetsvoorstel is op 29 juni 2011 aangemeld voor plenaire behandeling. Het wetsvoorstel in kwestie was geagendeerd als hamerstuk in de week van 26 september. Inmiddels hebben zich sprekers gemeld en zal het wetsvoorstel worden geagendeerd voor plenaire, mondelinge behandeling. Die behandeling kan in verband met onder andere de Algemene Financiële Beschouwingen in ieder geval niet in de week van 3 oktober 2011 plaatsvinden.
Gerelateerde kamerstukken: 32376-14

Aanbieding ontwerpbesluitgeluid milieubeheer en het ontwerp invoeringsbesluit geluidsproductieplafonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 september 2011 - Aanbieding ontwerpbesluitgeluid milieubeheer en het ontwerp invoeringsbesluit geluidsproductieplafonds - 27664-68

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 13 oktober 2011 te 14.00 uur
Noot: Conform artikel 21.6, vierde lid van de Wet milieubeheer worden deze ontwerpbesluiten ten minste vier weken voordat ze in werking treden toegezonden aan de Kamer. Het ontwerpbesluit geluid milieubeheer geeft uitvoering aan de nieuwe plafondsystematiek, die met het wetsvoorstel Swung I wordt opgenomen in de Wet milieubeheer. Het besluit bevat een nadere uitwerking van een aantal onderwerpen. Zo worden geluidsgevoelige objecten en geluidsgevoelige ruimten aangewezen, die bijzondere bescherming tegen geluid behoeven. Ook is in het besluit de minimumstandaard voor de akoestische kwaliteit van een weg of spoorweg of een gedeelte daarvan uitgewerkt. Bij de aanleg of vervanging van een weg of spoorweg moeten ten minste de standaard bronmaatregelen worden getroffen waarmee deze akoestische kwaliteit wordt geborgd. Hiermee moet onnodig verkeerslawaai worden voorkomen. In het ontwerpbesluit zijn tevens nadere regels opgenomen over de inhoud, vormgeving en inrichting van geluidsbelastingkaarten en actieplannen. Ook wordt de toets op financiële doelmatigheid nader uitgewerkt, waarmee moet worden vastgesteld of de geluidbeperkende maatregelen die mogelijk getroffen worden financieel doelmatig zijn. De gevolgen van het ontwerpbesluit voor de administratieve lasten zijn naar verwachting van de staatssecretaris minimaal. Met het ontwerp invoeringsbesluit geluidsproductieplafonds wordt een aantal algemene maatregelen van bestuur aangepast aan de invoering van de plafondsystematiek. Het gaat daarbij volgens de staatssecretaris om wetstechnische aanpassingen en een aantal inhoudelijke wijzigingen. Zo bepaalt het ontwerpbesluit onder andere welke objecten, naast woningen, geluidsgevoelig zijn. De objecten die niet langer zijn aangewezen als geluidsgevoelig worden niet langer beschermd door de Wet geluidhinder. Verder regelt het ontwerpbesluit dat de aparte norm voor een hogere geluidsbelasting van verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en medische kinderdagverblijven wordt afgeschaft. Bij deze gebouwen kan dus sprake zijn van een hogere geluidsbelasting. Ook is het op grond van de wet en het Besluit geluidhinder niet langer mogelijk om nieuwe saneringsgevallen te melden. De voorheen geldende saneringsbepalingen blijven op grond van het overgangsrecht van toepassing op lopende saneringsprojecten die zijn aangewezen in het Besluit geluid milieubeheer.

Uinodiging voor European Interparliamentary Space Conference (EISC) 2011 te Berlijn d.d. 16-17 oktober 2011

Zaak: Brief derden - European Interparliamentary Space Conference (EISC) te Berlijn - 19 september 2011 - Uinodiging voor European Interparliamentary Space Conference (EISC) 2011 te Berlijn d.d. 16-17 oktober 2011 - 2011Z18442

Besluit: Geen van de commissieleden is in staat deel te nemen aan deze conferentie.

Uitnodiging voor een werkbezoek aan de vaste commissie voor Bouwen, Wonen en Verkeer van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Zaak: Brief derden - Parlement NoordRijn-Westfalen te Düsseldorf - 19 september 2011 Uitnodiging voor een werkbezoek aan de vaste commissie voor Bouwen, Wonen en Verkeer van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen - 2011Z18199

Besluit: Werkbezoek aan Berlijn organiseren in december 2011 en dit combineren met een ontmoeting met de genoemde commissie van Noordrijn-Westfalen.
Noot: Dit betreft een tegenbezoek naar aanleiding van twee eerdere bezoeken van deze commissie aan de commissie voor I&M.

Uitnodiging RUG - GCEL voor energierecht congres "Five years of energy law in Groningen" d.d. 28 september 2011

Zaak: Brief derden - Rijksuniversiteit Groningen (RUG) - Groningen Centre of Energy Law (GCEL) te Groningen - 12 september 2011 - Uitnodiging RUG - GCEL voor energierecht congres "Five years of energy law in Groningen" d.d. 28 september 2011 - 2011Z17435

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Dit congres vindt plaats in Groningen op woensdag 28 september 2011.