Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 december 2011

Gepubliceerd: 22 december 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A02841
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c17cc20c-e1cd-433b-ac27-f962b8a8ed45&title=Besluitenlijst%20VWS%20-%2021%20december%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29247, 32711, 29477, 30371, 22894, 32279, 33044, 28345, 22894, 22894, 25657, 25424, 29538, 29323, 25424, 29248, 29477, 31706, 32620, 29689, 27529, 25424, 29689, 32011, 29398, 30168, 29247, 29248, 29689, 29220, 24515, 31996

Inhoud


Verzoek om algemeen overleg Dwang en drang (begin 2012/3 uur)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 21 december 2011 Verzoek om algemeen overleg Dwang en drang (begin 2012/3 uur) - 2011Z26914

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd

Verzoek aan ministerie van VWS aan te geven wat zij op en voor BES-eilanden doen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Mulder (VVD) - 15 december 2011 Verzoek aan ministerie van VWS aan te geven wat zij op en voor BES-eilanden doen - 2011Z26392

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd

Verzoek om algemeen overleg over het Inspectierapport over de kwaliteit van de zorg in instellingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 6 december 2011 Verzoek om algemeen overleg over het Inspectierapport over de kwaliteit van de zorg in instellingen (24 170, nr. 126) - 2011Z25354

Besluit: Er zal een algemeen overleg (2 uur) vrijheidsbeperking in de langdurige zorg worden gehouden
Besluit: Bewindspersoon verzoeken mee te delen in hoeverre het IGZ-instrumentarium om op te treden adequaat is

ADL-assistentie en pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 december 2011 ADL-assistentie en pgb - 2011Z26835

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg PGB op 22 december 2011

Stand van zakenbrief over de Stichting Zonnehuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 december 2011 Stand van zakenbrief over de Stichting Zonnehuizen - 2011Z26607

Besluit: In overleg met de algemene commissie Jeugdzorg zal op 22 december van 17.00-19.00 uur een algemeen overleg plaatsvinden

Reactie op verzoek Van der Veen over de ontstane situatie op de intensive care van het VU Medisch Centrum

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. van der Veen (PvdA) - 20 december 2011 Situatie IC VUMC - 2011Z26802

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2011 Reactie op verzoek Van der Veen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 december 2011, over de ontstane situatie op de intensive care van het VU Medisch Centrum - 29247-154

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging d.d. 21 december 2011

Nahangprocedure o.g.v artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 december 2011 Nahangprocedure o.g.v artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen - 2011Z26577

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake PGB op 22 december 2011

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32711-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2011 Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen - 32711

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Stand van zaken met betrekking tot de overheveling van de TNF-alfaremmers naar de ziekenhuisbekostiging per 1 januari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2011 Stand van zaken met betrekking tot de overheveling van de TNF-alfaremmers naar de ziekenhuisbekostiging per 1 januari 2012 - 29477-178

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging op 21 december 2011

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van VWS voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-XVI-3

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Najaarsnota (33090-XVI)

Toezending IGZ-jaarraportage 2010 Wet afbreking zwangerschap

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2011 Toezending IGZ-jaarraportage 2010 Wet afbreking zwangerschap - 30371-23

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Reactie op het RVZ rapport “Preventie van welvaartsziekten”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2011 Reactie op het RVZ rapport “Preventie van welvaartsziekten” - 22894-307

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Rapportage Perinatale Audit Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2011 Rapportage Perinatale Audit Nederland - 32279-21

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet (Kamerstuk 33 044, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet - 33044-3

Besluit: Betrekken bij plenair Hoofdlijnendebat drugsbeleid

Inhoudelijke beoordeling groeihormoonbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2011 Inhoudelijke beoordeling groeihormoonbehandeling - 2011Z26148

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 26 januari 2012

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 14 december 2011 Aanpak van geweld in huiselijke kring en in afhankelijkheidsrelaties (waaronder vrouwenopvang en binnen een professionele relatie in de zorg of ondersteuning) - 28345-117

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang (2 uur)

Aanbieding meerjarenbeleidsplan 2012 – 2015 ‘Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg II’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2011 Aanbieding meerjarenbeleidsplan 2012 – 2015 ‘Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg II’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 33000-XVI-100

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Aanbieding RVZ rapport “Preventie van welvaartsziekten”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2011 Aanbieding RVZ rapport “Preventie van welvaartsziekten” - 22894-305

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Nota Gezondheidsbeleid

Aanbieding van en reactie op het rapport ‘Diabetes Care in The Netherlands: improving health and wealth’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2011 Aanbieding van en reactie op het rapport ‘Diabetes Care in The Netherlands: improving health and wealth’ - 22894-306

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorglandschap op 15 februari 2012

Subsidieplafond pgb-regeling 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 13 december 2011 Subsidieplafond pgb-regeling 2012 - 25657-88

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg inzake PGB van 22 december 2011

Antwoorden op vragen van de commissie (VSO) inzake het overlijden psychiatrisch patiënt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 december 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het overlijden psychiatrisch patiënt - 25424-156

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dwang en drang in de GGZ (3 uur) op 26 januari 2012, waar tevens de stukken inzake het Overlijden van een psychiatrische patiënt aan de orde zullen zijn

Uitvoering motie Leijten en Voortman (kamerstuk 29 538, nr. 119) over tegengaan loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 december 2011 Uitvoering motie Leijten en Voortman (kamerstuk 29 538, nr. 119) over tegengaan loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg - 29538-132

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over de Wmo

Uitstel beantwoording vragen schriftelijk overleg inzake aanbieding jaarverslag Preïmplementatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 december 2011 Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake aanbieding jaarverslag Preïmplementatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2010 - 29323-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen schriftelijk overleg over de brief van 23 september 2011 inzake standpunt exclusies-PGD bij ziekte van Huntington

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 december 2011 Uitstel beantwoording van het verslag schriftelijk overleg over de brief van 23 september 2011 inzake standpunt exclusies-PGD bij ziekte van Huntington - 25424-157

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Procedurele brief

Afschrift van de brieven aan de ZN, NVZ, NFU en Nefarma over de voorwaardelijke pakkettoelating van specialistische geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2011 Afschrift van de brieven aan de ZN, NVZ, NFU en Nefarma over de voorwaardelijke pakkettoelating van specialistische geneesmiddelen - 29248-222

Besluit: Technische briefing organiseren.

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2011 Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-177

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beknopte voortgangsbrief inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2011 Beknopte voortgangsbrief inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - 31706-54

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming (32575) en wetsvoorstel Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (33045)

Aantal werknemers met zorgachtergrond bij NMa en NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2011 Aantal werknemers met zorgachtergrond bij NMa en NZa - 32620-35

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft gestanddoening van toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Fusies in de zorgsector d.d 15 oktober 2011

Reactie op het Evaluatierapport bijdrageregeling zorgkosten illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ingevolge artikel 122a van de Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2011 Reactie op het Evaluatierapport bijdrageregeling zorgkosten illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ingevolge artikel 122a van de Zorgverzekeringswet - 29689-367

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 19 januari 2012 van 14.00 - 17.00 uur

Reactie op de motie-Mulder (33000-XVI-39) inzake het elektronische patiëntendossier

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2011 Reactie op de motie-Mulder (33000-XVI-39) inzake het elektronische patiëntendossier - 27529-90

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over het EPD op 13 december 2011

Uitkomsten Inspectieonderzoek naar de preventie van separeren 2008 - 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2011 Uitkomsten Inspectieonderzoek naar de preventie van separeren 2008 - 2011 - 25424-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dwang en drang in de GGZ (3 uur) op 26 januari 2012, waar tevens de stukken inzake het Overlijden van een psychiatrische patiënt aan de orde zullen zijn

Aanvullende vragen Commissie evaluatie risicoverevening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2011 Beantwoording van vragen inzake de motie Omtizgt/Van der veen (29689 ,nr.171) door de Commissie evaluatie risicoverevening Zvw (Commissie-Don) - 29689-366

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 19 januari 2012 van 14.00 - 17.00 uur

Handhavings- en nalevingscijfers rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2011 Handhavings- en nalevingscijfers rookvrije horeca - 32011-18

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid (te plannen na het notaoverleg Nota Gezondheidsbeleid)

Onderzoek KNMP naar chronisch gebruik Tryptizol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 december 2011 Onderzoek KNMP naar chronisch gebruik Tryptizol - 29398-311

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2011 Evaluatie Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA) - 30168-34

Besluit: Betrokken bij het algemeen overelg Dierproeven op 8 december 2011

Nieuwe verdeling tariefmaatregel huisartsenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2011 Nieuwe verdeling tariefmaatregel huisartsenzorg - 29247-153

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Huisartsenzorg en tariefmaatregelen op 22 december 2011

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken m.b.t. de richtlijnen die samenhangen met de uitstroom van de PICU’s

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2011 Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken m.b.t. de richtlijnen die samenhangen met de uitstroom van de PICU’s - 29248-221

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (vragen dateren uit begin maart 2011)

Lijst van vragen en antwoorden over nadere onderbouwing verhoging solvabiliteitseisen zorgverzekeraars (29689, nr. 360)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 6 december 2011 Lijst van vragen en antwoorden over nadere onderbouwing verhoging solvabiliteitseisen zorgverzekeraars - 29689-365

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 19 januari 2012 van 14.00 - 17.00 uur

Nadere informatie n.a.v. het WGO sport van 28 november 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 december 2011 Nadere informatie n.a.v. het WGO sport van 28 november 2011 - 33000-XVI-93

Besluit: Betrokken bij stemmingen

Nationaal soa/hiv plan 2012-2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 december 2011 Nationaal soa/hiv plan 2012-2016 - 29220-17

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Nota Gezondheidsbeleid in februari 2012

Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 december 2011 Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) - 33109

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 26 januari 2012

Kabinetsreactie SCP-rapport "De sociale staat van Nederland 2011"

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 2 december 2011 Kabinetsreactie SCP-rapport "De sociale staat van Nederland 2011" - 24515-222

Besluit: Betrokken bij plenair debat

Derde nota van wijziging Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 november 2011 Derde nota van wijziging - 31996-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

VWS- Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2012 met inbreng fracties

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 15 december 2011 VWS- Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2012 met inbreng fracties - 2011Z26442

Besluit: De commissie besluit de voorstellen 52 (richtlijn tabak) en 54 (klinische proeven) prioritair te verklaren

EU-Voorstel Besluit Grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid COM (2011) 866 (Engelse versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 december 2011 EU-Voorstel Besluit Grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid COM (2011) 866 (Engelse versie) - 2011Z26008

Besluit: Samen met het nog te ontvangen BNC-fiche betrekken bij eerstvolgend AO EU-Gezondheidsraad
Noot: Dit onderwerp is door de commissie VWS als prioriteit voor 2011 aangewezen. Het BNC-fiche over dit voorstel wordt uiterlijk 23 januari 2012 verwacht. De eerstvolgende vergadering van EU-gezondheidsministers is 17 februari 2012.