Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 november 2011

Gepubliceerd: 24 november 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A02838
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afc81fae-7ffa-4f51-9ba3-025360a7782a&title=Besluitenlijst%20VWS%20-%2023%20november%202011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25424, 32854, 33024, 30234, 25847, 30597, 30234, 24170, 32647, 32261, 30234, 25424, 30597, 27529, 29689, 25424, 32765, 27529, 29248, 25657, 29355, 29689, 25847, 32600, 24170, 32620, 32620, 31706, 33045, 33045, 32620, 33077, 32864, 25424, 27428, 27529, 27565

Inhoud


Verzoek om reactie op het artikel over een onderzoek van Gupta Strategists naar de ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 22 november 2011 Verzoek om reactie op het artikel over een onderzoek van Gupta Strategists naar de ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg - 2011Z23764

Besluit: De brief zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging

Procedure rondom petitieaanbiedingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.E. Smeets (PvdA) - 17 november 2011 Procedure rondom petitieaanbiedingen - 2011Z23269

Besluit: Leden c.q. hun medewerkers worden verzocht in voorkomende gevallen petitieverzoekers te verwijzen naar het secretariaat van de commissie

Verzoek om verlenging van het algemeen overleg Euthanasie op 30 november 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. van Miltenburg (VVD) - 15 november 2011 Verzoek om verlenging van het algemeen overleg Euthanasie op 30 november 2011 - 2011Z23067

Besluit: Verzoek gehonoreerd (13.00-16.00 uur)

Verzoek om rondetafelgesprek over nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid nabij' -32793

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 november 2011 Verzoek om rondetafelgesprek over nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid nabij' -32793 - 2011Z22257

Besluit: Het voorstel voor een rondetafelgesprek wordt niet gehonoreerd. In het kader van de bijzondere procedure zullen de leden Van Gerven en Arib het gesprek organiseren

Reactie op het artikel over een onderzoek van Gupta Strategists naar de ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 november 2011 Reactie op het artikel over een onderzoek van Gupta Strategists naar de ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg - 2011Z23703

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging

Aanbieding van de vertrouwelijke onderzoeksrapportage "Lichaam en Geest" inzake het overlijden van de psychiatrische patiënt Raymond. De vertrouwelijke onderzoeksrapportage is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2011 Aanbieding van de vertrouwelijke onderzoeksrapportage "Lichaam en Geest" inzake het overlijden van de psychiatrische patiënt Raymond - 25424-153

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Overlijden psychiatrische patiënt op 15 december 2011

Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32854-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32854-7

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 augustus 2011 Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg - 32854

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 33024-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33024-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2011 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets - 33024

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Uitwerking van het Actieplan: “Naar een veiliger sportklimaat, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg over het sportbeleid op 29 juni 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2011 Uitwerking van het Actieplan: “Naar een veiliger sportklimaat, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg over het sportbeleid op 29 juni 2011 - 30234-55

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport op 28 november 2011

Reactie op motie Leijten en De Mos (33000 XVI, nr. 44) en Motie Wolbert c.s. (33000 XVI, nr. 33) m.b.t. het Valysvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 november 2011 Reactie op motie Leijten en De Mos (33000 XVI, nr. 44) en Motie Wolbert c.s. (33000 XVI, nr. 33) m.b.t. het Valysvervoer - 25847-100

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Valys/doelgroepenvervoer

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang inzake contracteerruimte AWBZ 2012, (30597, nr. 213)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 november 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang inzake contracteerruimte AWBZ 2012, (30597, nr. 213) - 30597-235

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Nadere uitwerking van het programma Sport en Bewegen in de Buurt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 november 2011 Nadere uitwerking van het programma Sport en Bewegen in de Buurt - 30234-54

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport op 28 november 2011

Aanbieding rapport “Beperkt weerbaar”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 november 2011 Aanbieding rapport “Beperkt weerbaar” n.a.v.een onderzoek naar seksueel geweld in Nederland bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap - 24170-125

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg (vóór het kerstreces; 2 uur)

Standpunt KNMG inzake de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2011 Standpunt KNMG inzake de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde - 32647-3

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Euthanasie op 30 november 2011

Reactie op de notitie van de leden van de Staten van Aruba, A. Bikker, van Curaçao, D. Rozier en van Sint Maarten, R. Douglas, omtrent de erkenning van diploma’s en registratie in het BIG-register van Caribische studenten.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2011 Reactie op de notitie van de leden van de Staten van Aruba, A. Bikker, van Curaçao, D. Rozier en van Sint Maarten, R. Douglas, omtrent de erkenning van diploma’s en registratie in het BIG-register van Caribische studenten. - 32261-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
Gerelateerde kamerstukken: 32261-24

Verkennende studies Olympische Spelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2011 Verkennende studies Olympische Spelen - 30234-53

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport op 28 november 2011

Beantwoording vragen eerste termijn Begroting VWS 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2011 Beantwoording vragen eerste termijn Begroting VWS 2012 - 2011Z22503

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling

Impact en budgettair effect 18000+ maatregel cGGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 november 2011 Impact en budgettair effect 18000+ maatregel cGGZ - 25424-152

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Uitvoering van moties m.b.t. de positie van de NZa bij terugbetaling van onterechte betalingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 25 oktober 2011 Uitvoering van moties m.b.t. de positie van de NZa bij terugbetaling van onterechte betalingen - 30597-216

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Besluit Nictiz doorstart het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2011 Besluit Nictiz doorstart het Landelijk Schakelpunt (LSP) - 27529-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EPD (2,5 uur)
Noot: Zie ook agendapunten 4 en

Taak en samenstelling van een commissie inzake de voorgenomen evaluatie van de risicoverevening in de Zvw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2011 Taak en samenstelling van een commissie inzake de voorgenomen evaluatie van de risicoverevening in de Zvw - 29689-363

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Besluit: De minister zal worden verzocht ook de vraagpunten 2 en 3 in het dictum van de aangenomen motie-Omtzigt/Van der Veen (29689, nr. 171) aan de ingestelde commissie ter beantwoording voor te leggen

Overzicht van alle lopende moties met het oog op de begrotingsbehandeling VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2011 Overzicht van alle lopende moties met het oog op de begrotingsbehandeling VWS - 33000-XVI-32

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling

Overlijden psychiatrisch patiënt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Overlijden psychiatrisch patiënt - 25424-151

Besluit: Reeds behandeld in de vorige procedurevergadering; inbreng schriftelijk overleg heeft plaatsgevonden op 17 november 2011 ter voorbereiding van het algemeen overleg op 15 december 2011

Reactie op initiatiefnota Van Gerven ‘Terug naar de praktijk’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Reactie op initiatiefnota Van Gerven ‘Terug naar de praktijk’ - 32765-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorglandschap

Mogelijke doorstart van het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Mogelijke doorstart van het Landelijk Schakelpunt (LSP) - 27529-88

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EPD (2,5 uur)
Noot: Zie ook agendapunten 4 en

Notitie over de verbetering van de financiële informatievoorziening cure en care

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Notitie over de verbetering van de financiële informatievoorziening cure en care - 29248-219

Besluit: Antwoorden op vragen over het Rekenkamerrapport over Uitgavenbeheersing in de zorg afwachten

Informatie over het persoonsgebonden budget (pgb)en over een aantal aan het pgb gerelateerde onderwerpen. E.e.a. naar aanleidng van toezeggingen gedaan tijdens het AO van 2 november j.l.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 november 2011 Informatie over het persoonsgebonden budget (pgb)en over een aantal aan het pgb gerelateerde onderwerpen. E.e.a. naar aanleidng van toezeggingen gedaan tijdens het AO van 2 november j.l. - 25657-86

Besluit: Desgewenst betrokken bij VAO PGB

Alternatieven pakketmaatregel in-vitrofertilisatie behandelingen (IVF)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2011 Alternatieven pakketmaatregel in-vitrofertilisatie behandelingen (IVF) - 33000-XVI-24

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Standpunt m.b.t. de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 november 2011 Standpunt m.b.t. de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 29355-53

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ratificering van het VN-gedrag

Casemanagement bij dementie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Casemanagement bij dementie - 29689-362

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Besluit over de toekomst van bovenregionaal sociaalrecreatief gehandicaptenvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 november 2011 Besluit over de toekomst van bovenregionaal sociaalrecreatief gehandicaptenvervoer - 25847-99

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Valys/doelgroepenvervoer
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer spoedig een reeds aangekondigde visiebrief regionaal vervoer te zenden

Beloningen in nieuwe arbeidscontracten van zorgbestuurders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Beloningen in nieuwe arbeidscontracten van zorgbestuurders - 32600-28

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Governance
Noot: De VKC BZK zal deze brief betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32600) (re- en dupliek)
Gerelateerde kamerstukken: 32600-28

Stand van zaken m.b.t. de instelling van de “Denktank complexe zorg”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 november 2011 Stand van zaken m.b.t. de instelling van de “Denktank complexe zorg” - 24170-124

Besluit: Inbrengdatum voor het leveren van inbreng t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 1 december 2011

Reactie op motie Van der Veen c.s. (32500 XVI, nr. 27) over de invulling van de basiszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Reactie op motie Van der Veen c.s. (32500 XVI, nr. 27) over de invulling van de basiszorg - 32620-32

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorglandschap

Uitvoering van drie aangenomen moties over fusies in de zorgsector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Uitvoering van drie aangenomen moties over fusies in de zorgsector - 32620-31

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Reactie op het artikel in het Financiële Dagblad van 26 oktober 2011 over bevoorschotting van ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Reactie op het artikel in het Financiële Dagblad van 26 oktober 2011 over bevoorschotting van ziekenhuizen - 33000-XVI-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging

Vijfde voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2011 Vijfde voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - 31706-53

Besluit: Betrekken bij aanhangige wetsvoorstellen tot wijziging van de Wtcg (32575 en 3304. 5)
Gerelateerde kamerstukken: 31706-53

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2011 Nota van wijziging - 33045-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33045-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 33045-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33045-5

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2011 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht - 33045

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Sectie Zorgberoepen en Opleidingen bij CVZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2011 Sectie Zorgberoepen en Opleidingen bij CVZ - 32620-30

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 december 2011

Reactie evaluatierapport wanbetalersregeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2011 Reactie evaluatierapport wanbetalersregeling - 33077-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet (vóór het kerstreces; 2,5 uur)

Antwoorden op vragen commissie n.a.v. het rondetafelgesprek 8 juni 2011 over de academische zorg in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2011 Antwoorden op vragen commissie n.a.v. het rondetafelgesprek 8 juni 2011 over de academische zorg in Nederland - 32864-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorglandschap (vóór het kerstreces; 4 uur)

Afschrift van de regeling inzake de eigen bijdrage ggz vanwege bemoeizorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2011 Afschrift van de regeling inzake de eigen bijdrage ggz vanwege bemoeizorg - 25424-150

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Briefadvies van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) inzake genetische aanleg en registratie van etniciteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2011 Briefadvies van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) inzake genetische aanleg en registratie van etniciteit - 27428-207

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Reactie op verzoek commissie inzake de onderzoeksopdracht evaluatie besluitvormingsproces inzake het EPD-traject en reactie CBP en IGZ betreft private initiatieven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2011 Reactie op verzoek commissie inzake de onderzoeksopdracht evaluatie besluitvormingsproces inzake het EPD-traject en reactie CBP en IGZ betreft private initiatieven - 27529-87

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EPD vóór het kerstreces (2,5 uur)
Noot: Zie ook agendapunten 23 en

Rapport van de Universiteit Twente “alcoholverkoop aan jongeren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2011 Aanbieding van het rapport van de Universiteit Twente “alcoholverkoop aan jongeren"en van het rapport "de verkoop van alcohol via internet" - 27565-108

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid

EU Voorstel “Gezondheid voor Groei” 2014 - 2020, COM (2011) 709 (Engelse versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 november 2011 EU Voorstel “Gezondheid voor Groei” 2014 - 2020, COM (2011) 709 (Engelse versie) - 2011Z23005

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 24 november 2011