Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 26 oktober 2011

Gepubliceerd: 27 oktober 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A02836
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=23adaafa-e32e-4f9d-a38b-04c212bebad3&title=Besluitenlijst%20VWS%2026%20oktober%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 95238, 29689, 32620, 31016, 25424, 29247, 29282, 29282, 32439, 24077

Inhoud


Beantwoording schriftelijke vraag inzake de extra verlaging van de nazorgsubsidie van Stichting Adoptievoorzieningen (2011Z20249)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 26 oktober 2011 Beantwoording schriftelijke vraag inzake de extra verlaging van de nazorgsubsidie van Stichting Adoptievoorzieningen (2011Z20249) - 2011Z21060

Besluit: De staatssecretaris zal worden gevraagd de Kamer nog vóór de begrotingsbehandeling haar antwoord te doen toekomen

Verzoek aan bewindspersoon om nadere informatie m.b.t. wijze van uitvoering van de motie-Smilde/Uitslag over de Wmo-adviesraden (295238-129) / de motie-Van der Veen/Gerbrands over een zorgspecifieke fusietoets 32 620, nr. 24 en de motie-Leijten over een moratorium op fusies in de zorgsector (32 620, nr. 25)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 26 oktober 2011 Verzoek aan bewindspersoon om nadere informatie m.b.t. wijze van uitvoering van de motie-Smilde/Uitslag over de Wmo-adviesraden (295238-129) / de motie-Van der Veen/Gerbrands over een zorgspecifieke fusietoets 32 620, nr. 24 en de motie-Leijten over een moratorium op fusies in de zorgsector (32 620, nr. 25) - 2011Z21058

Besluit: De minister en de staatssecretaris zullen worden verzocht de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de moties inzake de Wmo en Fusies in de zorgsector mee te delen i.v.m. de komende begrotingsbehandeling

Artikel in het FD inzake bevoorschotting ziekenhuizen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. van der Veen (PvdA) - 26 oktober 2011 Artikel in het FD inzake bevoorschotting ziekenhuizen - 2011Z21053

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op een artikel in het FD d.d. 26 oktober 2011 over bevoorschotting van ziekenhuizen i.v.m. de komende begrotingsbehandeling

Verzoek om spoedige toezending van de brief over het PGB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 26 oktober 2011 Verzoek om spoedige toezending van de brief over het PGB - 2011Z21052

Besluit: De staatssecretaris zal worden gevraagd om uiterlijk vrijdag 28 oktober a.s. de brief over het PGB toe te zenden ten behoeve van het algemeen overleg op 2 november 2011

Reactie op verzoek Leijten over selectieve zorginkoop door Menzis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 oktober 2011 Reactie op verzoek Leijten over selectieve zorginkoop door Menzis - 29689-361

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Aanbieding IGZ rapport "Het resultaat telt – Particuliere Klinieken 2010: Geen groei, kwaliteit stabiel"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 oktober 2011 Aanbieding IGZ rapport "Het resultaat telt – Particuliere Klinieken 2010: Geen groei, kwaliteit stabiel" - 33000-XVI-8

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Zorg en ondersteuning in de buurt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2011 Zorg en ondersteuning in de buurt - 32620-27

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling (33000-XVI)
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Eerstelijnszorg

Aanbieding rapport Vernieuwing op Drift inzake calamiteiten bij operaties t.b.v. maagverkleining

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2011 Aanbieding rapport Vernieuwing op Drift inzake calamiteiten bij operaties t.b.v. maagverkleining - 31016-21

Besluit: Kabinetsstandpunt afwachten

Uitstel beantwoording vragen over Pediatrische Intensive Care Units (PICU’s)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2011 Uitstel beantwoording vragen over Pediatrische Intensive Care Units (PICU’s)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Monitoring eigen bijdrage GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 oktober 2011 Monitoring eigen bijdrage GGZ - 25424-146

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2011 Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg - 29247-151

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling (33000-XVI)
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bij de minister zal worden aangedrongen op spoedige toezending van een reactie op de initiatiefnota van het lid Van Gerven "Terug naar de praktijk: aanbevelingen voor het behoud van de unieke positie van de huisarts als spil in het web binnen de huisartsenzorg en eerste lijn" - 32765
Besluit: De minister zal worden verzocht spoedig de stand van zaken mee te delen m.b.t. de uitvoering van de motie-Van der Veen over de invulling van de basiszorg - 32500-XVI-27
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Eerstelijnszorg
Noot: Zie ook agendapunt

Arbeidsmarktbrief: Vertrouwen in professionals

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2011 Arbeidsmarktbrief: Vertrouwen in professionals (het arbeidsmarktbeleid voor de zorgprofessionals) - 29282-128

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (vóór het Kerstreces, 3 uur)

Onderbezetting in de zorg tijdens de zomer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2011 Onderbezetting in de zorg tijdens de zomer - 29282-127

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (vóór het Kerstreces, 3 uur)

Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd (32439)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 oktober 2011 Nota van wijziging - 32439-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32439-9

Reactie op het rapport ‘Drugs in lijsten’ van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 oktober 2011 Reactie op het rapport ‘Drugs in lijsten’ van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet - 24077-263

Besluit: Reeds behandeld in de vorige procedurevergadering; geagendeerd voor een schriftelijk overleg op 27 oktober 2011