Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 december 2011

Gepubliceerd: 7 december 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2011A02746
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c9836057-c553-464a-9b06-a4bbc093e423&title=Besluitenlijst%20PV%20cie.%20SZW%20d.d.%206%20december%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 32043, 33110


Rondvraag lid Karabulut: verzoek om VAO Armoede- en Schuldenbeleid van de agenda af te voeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 7 december 2011 Rondvraag Karabulut: verzoek om VAO Armoede- en Schuldenbeleid van de agenda af te voeren - 2011Z25375

Besluit: Verzoek wordt niet gehonoreerd.

Vergaderdata procedurevergadering 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, H.J. Post - 7 december 2011 Vergaderdata procedurevergadering 2012 - 2011Z25409

Besluit: De commissie gaat akkoord met de voorgestelde vergaderdata voor de procedurevergaderingen tot de zomer 2012.

Start pilot parlement en wetenschap

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 1 december 2011 Start pilot parlement en wetenschap - 2011Z24815

Besluit: Via een e-mailprocedure de belangstelling voor workshop pilot wetenschap en parlement inventariseren. De inbrengdatum hiervoor zal nader door de griffier worden bekend gemaakt en zal na het Kerstreces liggen.

Prioriteitenselectie Werkprogramma 2012 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 1 december 2011 EU-stafnotitie Prioriteitenselectie Werkprogramma 2012 Europese Commissie - 2011Z24817

Besluit: Via een e-mailprocedure de fracties uit de bijlage bij de notitie de gewenste prioriteiten laten selecteren. De inbrengdatum hiervoor wordt vastgesteld op 13 december 2011 te 14.00 uur.
Noot: Op basis van de e-mail inventarisatie maakt de staf een voorstel voor de volgende procedurevergadering ten behoeve van besluitvorming over de prioriteiten van de commissie SZW

Integrale Rapportage Handhaving 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 december 2011 Integrale Rapportage Handhaving 2010 - 2011Z24789

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze rapportage is eerder op 6 september 2011 (17050 nr. 414) digitaal aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en is op 17 november jl. in een Algemeen Overleg besproken.

Stand van zaken pilots Werken naar vermogen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 november 2011 Stand van zaken pilots Werken naar vermogen - 29544-362

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om voor de begrotingsbehandeling (13 december 10.00 uur) een brief naar de Kamer te sturen met de onderliggende informatie waarop hij de resultaten van de pilot loondispensatie baseert.
Noot: • De staatssecretaris wordt verzocht om in deze brief alle resultaten van deelnemende gemeenten mee te nemen en deze ook af te zetten tegen loonkostensubsidies. • Zie ook agendapunt

Reactie op bericht "Zonder coach loopt de Wajong spaak"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 november 2011 Reactie op bericht "Zonder coach loopt de Wajong spaak" - 2011Z24485

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landelijke coördinatie op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 28 november 2011

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 26 januari 2012.

Reactie op motie Van den Besselaar c.s. (32043, nr. 37) over beleggingsresultaten pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 november 2011 Reactie op motie Van den Besselaar c.s. (32043, nr. 37) over beleggingsresultaten pensioenfondsen - 32043-73

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen, te organiseren kort na het Kerstreces.

Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 november 2011 Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving - 33110-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen, te organiseren kort na het Kerstreces.

Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten i.v.m. technische wijzigingen (voorhangprocedure)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 december 2011 Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten i.v.m. technische wijzigingen (voorhangprocedure) - 2011Z24742

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2012
Noot: • Het betreft een voorhangprocedure, de voordracht voor het vaststellen van de wijziging van beide besluiten wordt niet eerder gedaan dan na vier weken nadat het ontwerp hiervan aan beide kamers van de Staten-Generaal is overgelegd.. • Zie ook agendapunt

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op 7 december te 14.00 uur
Noot: • Inbrengtermijn centraal vastgesteld door het Presidium op 7 december, te 14.00 uur. • beantwoording van de vragen door de regering uiterlijk 15 december 2011, te 14.00 uur. • plenaire behandeling in de week van 20 tot en met 22 december 2011.

Wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 november 2011 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG - 33107

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 12 januari 2012 te 14.00 uur