Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 november 2011

Gepubliceerd: 23 november 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2011A02745
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=52f94dc7-b870-4f16-b078-6c74b867a5d0&title=Besluitenlijst%20PV%20SZW%2022%20november%202011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 22112, 22112, 21501, 25883, 29817, 29407, 29407, 31753, 32211, 32043, 30982, 29544, 31322, 32843, 32896, 33014, 32878

Inhoud


Verzoek reactie staatssecretaris SZW op VNG-reactie gemeentefondsbegroting 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.R.C. Sterk (CDA) - 23 november 2011 Verzoek reactie staatssecretaris SZW op VNG-reactie gemeentefondsbegroting 2012 - 2011Z23868

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden verzocht een reactie te geven op de passage onder het kopje "Buitenproportionele sancties bij afrekening budget participatie en sociale werkplaatsen" in de brief van het VNG, gericht aan de vaste commissie voor BZK, d.d. 10 november 2011. De staatssecertaris wordt gevraagd te antwoorden uiterlijk dinsdag 29 november 2011, te 12.00 uur, zodat deze brief kan worden besproken in de extra procedurevergadering van 29 november en eventueel kan worden betrokken bij het algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 30 november 2011

Verzoek om brief minister van SZW over actuele stand van zaken rond huidige ontwikkelingen arbeidsmarkt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 23 november 2011 Verzoek om brief minister van SZW over actuele stand van zaken rond huidige ontwikkelingen arbeidsmarkt - 2011Z23846

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Zie tevens agendapunt

Verzoek om minister SZW met spoed een brief te vragen over herinvoering van de deeltijd-WW

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 21 november 2011 Verzoek om minister SZW met spoed een brief te vragen over herinvoering van de deeltijd-WW - 2011Z23621

Besluit: Verzoek honoreren; minister van SZW verzoeken om eventuele actuele stand van zaken rond de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt toe te zenden
Noot: Zie ook agendapunt

Verzoek om met spoed een AO met minister SZW over inhoud uitgelekt concept-witboek "An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 18 november 2011 Verzoek om met spoed een AO met minister SZW over inhoud uitgelekt concept-witboek "An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions" - 2011Z23458

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 30 november 2011
Noot: Het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad Werkgelegenheiden Sociaal Beleid van 1 december 2011 op 30 november wordt met een uur verlengd (10.15-12.15 uur)

Verzoek om dertigledendebat over Bedrijfslevenbrief inzake ketenbepaling in de flexwet met ministers SZW en ELI om te zetten in een AO

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 18 november 2011 Bedrijfslevenbrief inzake ketenbepaling in de flexwet - 2011Z23423

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Het algemeen overleg (2 uur) wordt zo spoedig mogelijk gepland en gevoerd met de ministers van SZW en van ELI

Vervolg Burgerinitiatief Stichting Platform AOW omhoog

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 21 november 2011 Verdere behandeling burgerinitiatief Stichting Platform AOW Omhoog! - 2011Z23598

Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om uiterlijk maandag 5 december 2011 te 16.00 uur een reactie te geven op het burgerinitiatief.
Noot: • De reactie van de minister van SZW zal worden besproken in de procedurevergadering op 6 december 2011 • Zo mogelijk zal voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW behandeling plaatsvinden in afzonderlijk debat.

Verzoek vervolg AO Werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 16 november 2011 Verzoek vervolg AO Werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries - 2011Z23177

Besluit: Minister van SZW verzoeken om een reactie te geven op berichtgeving over naleving van de schoonmaakcode door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister verzoeken te antwoorden uiterlijk maandag 28 november 2011, te 16.00 uur.
Noot: • De antwoordbrief van de minister van SZW wordt besproken in een extra procedurevergadering op 29 november 2011 te 16.30 uur • In week 48 wordt, onder voorbehoud, een algemeen overleg (1 uur) gepland • De griffie zal worden verzocht het reeds aangevraagde VAO naar aanleiding van het algemeen overleg aan te houden tot er is besloten tot het al dan niet houden van een vervolg algemeen overleg.

Uitnodiging Landelijk Steunpunt Brede Scholen voor werkkbezoek en gesprek met schooldirecteuren en betrokken kinderopvangondernemers over aansluiting onderwijs en kinderopvang

Zaak: Brief derden - Landelijk Steunpunt Brede Scholen te Den Haag - 15 november 2011 Uitnodiging Landelijk Steunpunt Brede Scholen voor werkkbezoek en gesprek met schooldirecteuren en betrokken kinderopvangondernemers over aansluiting onderwijs en kinderopvang - 2011Z23116

Besluit: Belangstelling inventariseren bij leden vaste commissies SZW en OCW

Rondetafelgesprek PBO d.d. 24 november 2011

Zaak: Brief derden - LTO Nederland te Den Haag - 10 november 2011 Verzoek om deelname aan blok 2 RTG PBO d.d. 24 november 2011 - 2011Z22648

Besluit: Verzoek niet honoreren; voor kennisgeving aannemen

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de kwaliteit en de samenhang van de hulp aan kinderen die in armoede leven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E.

Besluit: Ter informatie.
Noot: Dit verslag is doorgeleid door de commissie Jeugdzorg. Het staat geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jeugdzorg op 19 december 2011

Kabinetsreactie op het SER-advies 'Tijden van de Samenleving'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 november 2011 Kabinetsreactie op het SER-advies 'Tijden van de Samenleving' - 29544-355

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)

Fiche: Verordening betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 november 2011 Fiche: Verordening betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie - 22112-1255

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 30 november 2011

Fiche: Verordening Europees Globaliseringsfonds 2014-2020

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 21 november 2011 Concept-brief subsidiariteit EGF aan de Europese Commissie - 2011Z23616

Besluit: De concept brief zal nogmaals via de email worden rondgezonden aan de leden. Opmerkingen op de tekst van de brief kunnen tot uiterlijk donderdag 24 november 2011 te 12.00 uur worden ingediend bij de EU-adviseur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 november 2011 Fiche: Verordening Europees Globaliseringsfonds 2014-2020 - 22112-1260

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
Besluit: Betrekken bij de verdere standpuntbepaling inzake de subsidiariteitstoets over de Verordening Europees Globaliseringsfonds
Noot: In de procedurevergadering van 25 oktober is besloten over de Verordering Europees Globaliserings fonds een subsidiariteitstoets in te steleln. Fracties hebben tot 17 november de gelegenheid gehad hun overwegingen in te sturen. Deze overwegingen worden verwerkt in een conceptbrief.

EU Voorstel Rapport over het functioneren van de overgangsregimes voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije COM (2011) 729

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 november 2011 EU Voorstel Rapport over het functioneren van de overgangsregimes voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije COM (2011) 729 - 2011Z23279

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de kabinetsreactie op het rapport
Noot: Zie tevens punt

Verslag Informele Raad Familie en Gendergelijkheid 21 oktober 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 november 2011 Verslag Informele Raad Familie en Gendergelijkheid 21 oktober 2011 - 21501-31-259

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 30 november 2011

Aanpassing ministeriële regeling kraanmachinisten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 14 november 2011 Aanpassing ministeriële regeling kraanmachinisten - 25883-200

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, aangekondigde nadere informatie van de staatssecretaris afwachten.

Actualiteiten Wsw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 15 november 2011 Actualiteiten Wsw - 29817-75

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg arbeidsplaatsen sociale werkvoorziening op 17 november 2011

Arbeidsmigratie uit EU-landen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 april 2011 Maatregelen arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa - 29407-118

Besluit: Agenderen voor plenair debat over de kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie arbeidsmigratie
Noot: In de procedurevergadering van 26 april 2011 is over deze brief door de commissie besloten deze brief te betrekken bij een breder debat over arbeidsmigratie als het rapport van de Tijdelijke Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (TC LURA) gereed is.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 november 2011 Arbeidsmigratie uit EU-landen - 29407-132

Besluit: Agenderen voor plenair debat over de kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie arbeidsmigratie

Cijfers Raad voor de Rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 november 2011 Cijfers Raad voor de Rechtsbijstand - 31753-40

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 26 januari 2012

Bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 november 2011 Bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche - 32211-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 26 januari 2012

Overzicht terugstortingen pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 november 2011 Overzicht terugstortingen pensioenfondsen - 32043-72

Besluit: Minister van SZW nogmaals verzoeken om het gevraagde overzicht van terugstortingen van pensioenfondsen alsnog toe te zenden. Tevens vragen dit verzoek door te geleiden naar DNB
Noot: Het VAO zal worden aangehouden

Beleidsdoorlichting Artikel 41: Inkomensbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 november 2011 Beleidsdoorlichting Artikel 41: Inkomensbeleid - 30982-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2012.

Bevestiging tegemoetkoming verzoek toezending onderzoek naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor 10 december

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 november 2011 Bevestiging tegemoetkoming verzoek toezending onderzoek naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor 10 december - 29544-356

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Functioneren markt voor kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 november 2011 Functioneren markt voor kinderopvang - 31322-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 23 november 2011

Vergoeding vakantie uren BSO in 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 november 2011 Vergoeding vakantie uren BSO in 2012 - 2011Z22425

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 23 november 2011

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32843-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 juli 2011 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168) - 32843

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32896-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 19 september 2011 Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap - 32896

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Tweede nota van wijziging Verzamelwet kinderopvang 2012

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 november 2011 Tweede nota van wijziging - 33014-9

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet kinderopvang 2012 op 10 november 2011.
Noot: Wetsvoorstel is reeds plenair behandeld op 10 november 2011.

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2012

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 november 2011 Derde nota van wijziging - 32878-9

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2012 op 10 november 2011.
Noot: Wetsvoorstel is reeds plenair behandeld op 10 november 2011.