Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 november 2011

Gepubliceerd: 9 november 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2011A02744
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f98dc355-b10c-4eb0-a2c5-6f3060b6b1d0&title=Besluitenlijst%20PV%20SZW%208%20november%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21109, 26642, 32716, 26642, 24515, 24515, 31322, 30545, 29544, 29544, 32798, 32878

Inhoud


Plenaire behandeling Verzamelwet Pensioenen (33013)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 9 november 2011 Plenaire behandeling Verzamelwet Pensioenen (33013) - 2011Z22465

Besluit: De griffie zal worden verzocht de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen van deze week uit te stellen tot na het algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 16 november 2011 (nader: dit verzoek dient te worden gedaan via de regeling van werkzaamheden van de plenaire vergadering).

Stages illegaal in Nederland verblijvende jongeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 9 november 2011 Stages illegaal in Nederland verblijvende jongeren - 2011Z22445

Besluit: De griffier informeert wanneer de uitspraak van de rechter over stages van illegaal in Nederland verblijvende jongeren wordt verwacht

Zonder coach loopt de Wajong spaak (artikel Volkskrant 8 november 2011)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.R.C. Sterk (CDA) - 9 november 2011 Zonder coach loopt de Wajong spaak (artikel Volkskrant 8 november 2011) - 2011Z22443

Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken om een reactie te geven op dit artikel vóór de begrotingsbehandeling SZW 2012

Verzoek FNV, mede namens AbvaKabo FNV en FNV Bondgenoten, tot aanbieding petitie over kinderopvang d.d. 23 november 2011

Zaak: Brief derden - FNV te Amsterdam - 8 november 2011 Verzoek FNV, mede namens AbvaKabo FNV en FNV Bondgenoten, tot aanbieding petitie over kinderopvang d.d. 23 november 2011 - 2011Z22378

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Stand van zaken rondetafelgesprek PBO d.d. 24 november 2011

Zaak: Brief derden - Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur te Driebergen - 7 november 2011 Reactie Bosschap i.v.m. lijst met genodigden voor hoorzitting/rondetafelgesprek PBO d.d. 24 november 2011 - 2011Z22142

Besluit: Verzoek niet honoreren; voor kennisgeving aannemen

Zaak: Brief derden - CNV Vakcentrale te Utrecht - 31 oktober 2011 Verzoek CNV Vakcentrale tot deelname hoorzitting/rondetafelgesprek PBO d.d. 24 november 2011 - 2011Z21696

Besluit: Verzoek niet honoreren; voor kennisgeving aannemen

Afschrift van de brief aan de vakbonden over sociale rechten in een aantal EU-lidstaten

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 2 november 2011 Afschrift van de brief aan de vakbonden over sociale rechten in een aantal EU-lidstaten - 21501-20-585

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 oktober 2011 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2011 - 21109-203

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
Noot: - Implementatie: op het terrein van SZW zijn er 2 achterstallig geïmplementeerde Richtlijnen (Euro-OR en machines voor pesticiden) en 1 dreigende overschrijding (uitzendarbeid). - Ingebrekestellingen: op het terrein van SZW zijn er 3 reeds gemelde ingebrekestellingen, waarvan er in de rapportperiode 2 zijn geseponeerd, en 1 nieuwe (te late implementatie richtlijn Europese ondernemingsraad).

Ter kennisgeving concept-programma Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst over sociale cohesie en demografische ontwikkeling in een duurzaam Europa d.d. 5 en 6 december 2011

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 26 oktober 2011 Ter kennisgeving concept-programma Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst over sociale cohesie en demografische ontwikkeling in een duurzaam Europa d.d. 5 en 6 december 2011 - 2011Z21855

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Leden die naar de interparlementaire bijeenkomst over "Sociale cohesie en demogratie in een duurzaam Europa" , 5 en 6 december in Brussel, kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij de EU-adviseur.

Overtekening ESF subsidieregeling Actie E Sociale Innovatie Vitale bedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 7 november 2011 Overtekening ESF subsidieregeling Actie E Sociale Innovatie Vitale bedrijven - 26642-118

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbo-onderwerpen op 9 november 2011

Uitvoering aangenomen moties over de de WIA-evaluatie en aanbevelingen Stichting van de Arbeid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 31 oktober 2011 Uitvoering aangenomen moties over de de WIA-evaluatie en aanbevelingen Stichting van de Arbeid - 32716-15

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling SZW 2012

Voortgang van het ESF-programma (26642-116)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 31 oktober 2011 Informatie over de voorstellen van de Europese Commissie voor het ESF en de inzet van het kabinet - 26642-117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over ESF op 16 november 2011
Noot: Nadere informatie is te vinden in de BNC-fiche over het Cohesiebeleid (Kamerstuk 22 112, nr. 1246)

Aanbieding SCP-rapport "Kunnen meer kinderen meedoen?" Veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 28 oktober 2011 Aanbieding SCP-rapport "Kunnen meer kinderen meedoen?" Veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010" - 24515-210

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Verkennende studie IWI 'Dat werkt' (armoede en schuldhulpverlening)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 oktober 2011 Verkennende studie IWI 'Dat werkt' (Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg armoede en schuldhulpverlening van 13 januari 2011) - 24515-209

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Verkennende studie Stand van zaken uitvoeringspraktijk schuldhulpverlening 2010/2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 oktober 2011

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Afschrift overzicht SER-adviesaanvragen 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2011 Afschrift overzicht SER-adviesaanvragen 2012 - 33000-XV-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
Noot: Het kabinet is voornemens over de volgende onderwerpen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een adviesaanvraag in te dienen: • Arbeidsomstandighedenbeleid • Evaluatie van de Arbeidstijdenwet

Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2011 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang - 31322-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 23 november 2011

Budgetten WWB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 oktober 2011 Budgetten WWB - 30545-109

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 30 november 2011

Onderzoeksrapportages 2e tertaal 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2011 Onderzoeksrapportages 2e tertaal 2011 - 29544-342

Besluit: Zie de voorstellen bij de bijlagen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 30 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 30 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 30 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 16 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsplaatsen Wsw op 17 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft erbaar in de toekomst nieuwe onderzoeksrapportages zoveel mogelijk drie maal per jaar, in januari, mei en september, gebundeld aan de Kamer aan te bieden.
Noot: 2011D51770 : De keten volgt klanten, toepassing van klantvolgsystemen in het domein van werk en inkomen
Noot: 2011D51771: Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen
Noot: 201D51772: Voorlichting aan WGA'ers
Noot: 2011D51773: Programmarapportage Activering jongeren
Noot: 2011D51774: Niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen
Noot: 2011D51775: Experiment bevordering arbeidsparticipatie alleenstaande ouders WWB
Noot: 2011D51777: Groeitempo Leven Lang Leren; een internationale vergelijking
Noot: 2011D51779: Ontwikkelingscheque; uitwerking Advies Denktank Leren en Werken
Noot: 2011D51780: Bbz 2004 uit het startblok
Noot: 2011D51782: Onderzoek evaluatie 2b PSW (deel 2)
Noot: 2011D51783: WSW-jaarstatistiek 2010
Noot: 2011D51784: Monitor Arbeidsmarkt september 2011
Noot: 2011D51785: Monitor loonkostensubsidie UWV-meting najaar 2010

Reactie op berichtgeving omtrent werkdruk en bezuinigingen ten aanzien van schoonmakers op ministeries

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2011 Reactie op berichtgeving omtrent werkdruk en bezuinigingen ten aanzien van schoonmakers op ministeries - 29544-352

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries op 26 oktober 2011

Vermogenstoetsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2011 Vermogenstoetsen - 32798-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2012

Verslag schriftelijk overleg inzake de uitvoeringsinstructie UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp -

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: Algemeen overleg plannen na Kerstreces

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van het Buitengewoon Besluit Ar-beidsverhoudingen 1945, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten ter verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 7 november 2011 Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van het Buitengewoon Besluit Ar-beidsverhoudingen 1945, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten ter verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag - 33075

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; advies Raad van State afwachten

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 4 november 2011 Tweede nota van wijziging - 32878-8

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.