Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 oktober 2011

Gepubliceerd: 13 oktober 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2011A02376
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=099add93-7841-4b2e-805c-8fbb2591481e&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2012%20oktober%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 31066, 31789, 21501, 26234, 32013, 32013, 32013, 32545, 33003, 33003, 33003, 32818, 32776, 33000, 32014

Inhoud


Algemeen overleg ter voorbereiding Eurogroep / Ecofin Raad van vrijdag 21 oktober 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Irrgang (SP) - 13 oktober 2011 Algemeen overleg ter voorbereiding van extra Eurogroep / Ecofin Raad van vrijdag 21 oktober 2011. - 2011Z20169

Besluit: Gelet op het van het Ministerie van Financiën ontvangen bericht dat er voorafgaand aan de extra Eurogroep / Ecofin Raad die is gepland op vrijdag 21 oktober 2011 geen (nieuwe) informatie beschikbaar is, en overwegende dat de standpunten van de fracties de minister bekend zijn, worden de volgende besluiten genomen (zie de noot).
Noot: • Geen algemeen overleg te voeren voorafgaand aan de extra Eurogroep / Ecofin Raad. • De bespreking van de uitkomsten van de Eurogroep / Ecofin Raad te voegen bij het plenaire debat met de minister-president en de minister van Financiën dat naar verwachting wordt gepland op zaterdag 22 oktober 2011 ter voorbereiding op de Europese Raad / Eurozone-top van zondag 23 oktober 2011. N.B. Het besluit om bij de regeling van werkzaamheden van donderdag 13 oktober 2011 aan de Kamer voor te stellen een plenair debat te voeren is in

Verzoek Respect.nl om gesprek met vaste commissie voor Financiën over 'Best of Class' oplossing voor woekerpolis

Zaak: Brief derden - Respect.nl te Maartensdijk - 5 oktober 2011 Verzoek Respect.nl om gesprek met vaste commissie voor Financiën over 'Best of Class' oplossing voor woekerpolis - 2011Z19446

Besluit: Bijzondere procedure van het lid Van Dijck (PVV).

Verzoek GGM tot aanbieding petitie m.b.t. voorgenomen belastingplannen betreffende groengas in de mobiliteit d.d. 31 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Vereniging GroenGasMobiel (GGM) te Amsterdam - 29 september 2011 Verzoek GGM tot aanbieding petitie m.b.t. voorgenomen belastingplannen betreffende groengas in de mobiliteit d.d. 31 oktober 2011 - 2011Z19232

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 25 oktober 2011.

Beleggingsverzekeringen en rol KiFiD

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 juni 2011 Verkenning van een publiekrechtelijke status van het Klachteninstituut Financiële

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg beleggingsverzekeringen en rol KiFiD
Noot: Voor het algemeen overleg zal daarnaast de brief van de minister van Financiën worden geagendeerd die tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 11 oktober 2011 is gevraagd over het bericht dat de Ombudsman Financiële Dienstverlening alle klachten met betrekking tot de woekerpolissen onbemiddelbaar heeft verklaard en eigenlijk het loket sluit.

Zaak: Brief derden - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) te Den Haag - 3 oktober 2011 Reactie KiFiD m.b.t. governance Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2011Z19168

Besluit: Werkbezoek organiseren.

Verslag van de vergadering van de Eurogroep van 3 oktober 2011 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 5 oktober 2011 Verslag van de vergadering van de Eurogroep van 3 oktober 2011 te Luxemburg - 21501-07-843

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad dat is gepland op 3 november 2011.

EU-voorstel: Richtlijn voor een financiële transactiebelasting – COM(2011) 594

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 september 2011 EU-voorstel: Richtlijn voor een financiële transactiebelasting – COM(2011) 594 - 2011Z18853

Besluit: Kabinetsappreciatie (BNC-fiche) afwachten en te zijner tijd agenderen voor een algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad.
Noot: De Kamer heeft dit voorstel op verzoek van de commissie Financiën in 2011 toegevoegd aan de lijst prioritaire EU-voorstellen. De FTT wordt als onderdeel van de discussie over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 (in het bijzonder de Eigen Middelen) ook behandeld in de commissie Europese Zaken.

Geannoteerde Agenda van de Eurogroep en Ecofin Raad van 3 en 4 oktober te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 27 september 2011 Geannoteerde Agenda van de Eurogroep en Ecofin Raad van 3 en 4 oktober te Luxemburg - 21501-07-842

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad d.d. 29 september 2011.

Verslag van de Eurogroep en de Informele Ecofin Raad van 16 en 17 september 2011

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 september 2011 Verslag van de Eurogroep en de Informele Ecofin Raad van 16 en 17 september 2011 - 21501-07-841

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad d.d. 29 september 2011.

Expert meeting belonen langetermijnaandeelhouders

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 oktober 2011 Expert meeting belonen langetermijnaandeelhouders - 2011Z19534

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Maatregelen van de Belastingdienst m.b.t. toeslagfraude en antwoord op vragen van de leden Heijnen en Groot, van het lid Omtzigt en van de leden Elissen en Brinkman over grootschalige fraude door middel van DigiD met kinderopvang-, huur- of zorgtoeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 september 2011 Maatregelen van de Belastingdienst m.b.t. toeslagfraude en antwoord op vragen van de leden Heijnen en Groot, van het lid Omtzigt en van de leden Elissen en Brinkman over grootschalige fraude door middel van DigiD met kinderopvang-, huur- of zorgtoeslagen - 31066-113

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Recente ontwikkelingen bij ABN AMRO en over de start van NLFI

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 6 oktober 2011 Recente ontwikkelingen bij ABN AMRO en over de start van NLFI - 31789-41

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; t.z.t. een kennismakingsgesprek organiseren met de bestuurders van het NLFI.
Noot: Zie ook: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/230806/230806_1235915_338_2.pdf

Schriftelijke antwoorden algemene financiële beschouwingen (AFB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 6 oktober 2011 Schriftelijke antwoorden Algemene Financiële Beschouwingen - 2011Z19502

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Analyse van de voor- en nadelen van Eurobonds

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 5 oktober 2011 Analyse van de voor- en nadelen van Eurobonds - 21501-07-844

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op 3 november 2011.

Aanbieding verslag van de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 5 oktober 2011 Aanbieding verslag van de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC) - 26234-118

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgend algemeen overleg IMF / Wereldbank (onderdeel IMF).

Kapitaaltekort vastgoedmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 6 september 2011 Impact problemen commercieel vastgoedmarkt op financiële stabiliteit - 32013-17

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën, van Infrastructuur & Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 oktober 2011 Kapitaaltekort Vastgoedmarkt - 32013-19

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën, van Infrastructuur & Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toezending rapportage Monitoring Commissie Code Banken en rapportage Beheerst Beloningsbeleid DNB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 september 2011 Toezending rapportage Monitoring Commissie Code Banken en rapportage Beheerst Beloningsbeleid DNB - 32013-18

Besluit: Desgewenst betrekken bij de in de brief aangekondigde beleids- en wetgevingsbrief over de maatregelen voor de financiële sector (zie de noot).
Noot: In de beleids- en wetgevingsbrief over de maatregelen voor de financiële sector (waarin de minister tevens zal ingaan op onder meer de aanbevelingen van de Commissie De Wit), die medio oktober naar de Kamer zal worden verzonden, zal de minister nader ingaan op de uitkomsten van de rapportages.

Uitvaartverzekeringen en het provisieverbod

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 september 2011 Uitvaartverzekeringen en het provisieverbod - 32545-4

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg. Het algemeen overleg wordt gepland na ontvangst van de definitieve uitkomsten van het onderzoek van de AFM naar uitvaartverzekeringen.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken, met het oog op het algemeen overleg, om een reactie op de brief van DELA van 26 september 2011.
Noot: De brief van DELA is in Parlis geregistreerd onder 2011Z18674.

Nota's van wijziging Belastingplan 2012

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 oktober 2011 Tweede nota van wijziging - 33003-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33003-7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 oktober 2011 Advies Raad van State en het Nader Rapport bij de nota van wijziging - 33003-6

Besluit: Betrekken bij de vedrere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33003-6

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 oktober 2011 Nota van wijziging - 33003-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33003-5

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen (32818)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 juni 2011 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) - 32818

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 oktober 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32818-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32818-6

Belastingverdrag Nederland - Japan (hoofdlijnenoverzicht van de verschillen tussen het nieuwe verdrag en het huidige verdrag)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 oktober 2011 Brief inzake de behandeling van het belastingverdrag met Japan en de verschillen tussen het nieuwe en het huidige verdrag - 32776-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de goedkeuringswet belastingverdrag Nederland - Japan (32776).
Besluit: Het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk plenair behandelen.
Gerelateerde kamerstukken: 32776-7

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 september 2011 Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 - 33022

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 2 november 2011 te 14.00 uur. Verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op donderdag 10 november 2011 te 9.00 uur naar de Kamer te sturen.
Besluit: Indien er behoefte bestaat aan een plenaire behandeling, het wetsvoorstel voegen bij de plenaire behandeling van het Belastingplan 2012 c.a. (gepland op 15 - 16 november 2011).

Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 september 2011 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep) - 33025

Besluit: Besloten wordt het wetsvoorstel niet samen te voegen met het - nog te ontvangen - tweede FM-pakket en de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op donderdag 2 november 2011 te 14.00 uur.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 september 2011 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus - 33023

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 november 2011 te 14.00 uur.

Wet implementatie Omnibus I-richtlijn

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 september 2011 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 november 2011 te 14.00 uur.

Antwoorden Miljoenennota 2012 c.a. + antwoorden MEV 2012 + antwoorden begrotingsstukken Financiën 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 september 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 - 33000-IXB-4

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de begrotingsbehandeling Financiën 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 september 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 - 33000-IXA-4

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de begrotingsbehandeling Financiën 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 september 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Macro Economische Verkenningen 2012 van het Centraal Planbureau - 2011Z19114

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de begrotingsbehandeling Financiën 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 september 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake Miljoenennota 2012 - 33000-33

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de begrotingsbehandeling Financiën 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 33000-33

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF)

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 oktober 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF) - 33029

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Noot: Over het wetsvoorstel is gestemd op donderdag 6 oktober 2011.

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (32014)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 18 juli 2009 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 - 32014

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling; het kabinet verzoeken aan de Kamer mee te delen welke bewindspersoon de verdediging van dit wetsvoorstel op zich zal nemen (Minister van Financiën en/of de minister van ELI).

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 26 september 2011 Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 32014-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32014-14