Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 december 2011

Gepubliceerd: 21 december 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A02366
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f330171e-9946-44fe-9fe1-048d64af53c3&title=Besluitenlijst%20Procedurevergadering%20ELI%2020%20december%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32615, 29675, 32848, 32201, 29675, 29675, 32201, 32670, 30654, 30825, 30825, 30825, 29659, 20487, 31920, 28286, 32372, 29683, 21501, 21501, 28625, 32372, 29446, 29246, 32291, 33027, 32004, 25074, 29502, 29502, 24095, 26643, 31371, 22054, 22054, 25017, 25074, 21501, 25074, 21501, 21501, 32849, 32357, 31209, 22112, 21501

Inhoud


Evaluatie begrotingsbehandeling EL&I

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 21 december 2011 Evaluatie begrotingsbehandeling EL&I - 2011Z27028

Besluit: Het voorstel van het lid Koopmans om de begrotingsbehandeling EL&I te evalueren wordt gehonoreerd. Middels een schriftelijke inventarisatie kunnen

Handhavingsstrategie van de overheid m.b.t. het legbatterijverbod voor legkippen per 1 januari 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 december 2011 Handhavingsstrategie van de overheid m.b.t. het legbatterijverbod voor legkippen per 1 januari 2012 (sts ELI) - 2011Z26703

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op vrijdag 23 december om 12.00 uur. De staatssecretaris zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk vrijdag 13 januari 2012 aan de Kamer te sturen t.b.v. het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2012.

Motie van de leden Koopmans en Snijder-Hazelhoff inzake nieuwe veredelingstechnieken (Kamerstuk 32 372, nr. 37)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 21 december 2011 Motie van de leden Koopmans en Snijder-Hazelhoff inzake nieuwe veredelingstechnieken (Kamerstuk 32 372, nr. 37) - 2011Z26924

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een stand van zakenbrief over de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Koopmans en Snijder-Hazelhoff (Kamerstuk 32 372, nr. 37) inzake nieuwe veredelingstechnieken.

Onderzoek naar de ecologische effectiviteit van de huidige natuurwetgeving

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 21 december 2011 Onderzoek naar de ecologische effectiviteit van de huidige natuurwetgeving - 2011Z26919

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving en Alterra naar de ecologische effectiviteit van de huidige natuurwetgeving naar de Kamer te sturen.

Brief staatssecretaris I&M inzake agrarische activiteiten (Kamerstuk 29 383, nr. 189)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 20 december 2011 Brief staatssecretaris I&M inzake agrarische activiteiten (Kamerstuk 29 383, nr. 189) - 2011Z26898

Besluit: Het lid Kooppmans zal namens de commissie ELI de commissie I&M verzoeken deze brief over te dragen aan de commissie ELI. Indien de commissie I&M akkoord gaat zal deze brief geagendeerd worden voor het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011.

Kabinetsreactie vragen op petitie aangaande een verbod op olifantenhaken die staatssecretaris Bleker op 1 november heeft ontvangen van de dierenbeschermingsorganisatie "Wilde Dieren de Tent Uit" en brief conform toezegging d.d. 2 februari jl. over resultaat gesprek met drie Nederlandse circussen over welzijnseisen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 20 december 2011 Kabinetsreactie vragen op petitie aangaande een verbod op olifantenhaken die staatssecretaris Bleker op 1 november heeft ontvangen van de dierenbeschermingsorganisatie "Wilde Dieren de Tent Uit" en brief conform toezegging d.d. 2 februari jl. over resultaat gesprek met drie Nederlandse circussen over welzijnseisen. - 2011Z26751

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk één week voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 februari 2012 een kabinetsreactie aan de Kamer te sturen op de petitie aangaande een verbod op olifantenhaken die hij op 1 november jl. heeft ontvangen van de dierenbeschermingsorganisatie Wilde Dieren de Tent Uit.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk één week voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 februari 2012 een brief aan de Kamer te sturen met een terugkoppeling op zijn toezegging tijdens het algemeen overleg Dierhouderij van 2 februari 2011 om het gesprek aan te gaan met drie Nederlandse circussen over welzijnseisen.

Verzoek Stichting Natuur en Milieu, mede namens LTO Noord, tot aanbieding petitie en brochure m.b.t. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) d.d. 20 december 2011

Zaak: Overig - adjunct-griffier, M. Peen - 19 december 2011 Verzoek Stichting Natuur en Milieu, mede namens LTO Noord, tot aanbieding petitie en brochure m.b.t. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) d.d. 20 december 2011 - 2011Z26672

Besluit: Het verzoek tot een petitieaanbieding voorafgaand aan het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011 wordt gehonoreerd en zal plaatsvinden van 15.45 tot 15.55 uur.

Gevolgen van het opheffen van het PBO-stelsel voor de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 december 2011 Gevolgen van het opheffen van het PBO-stelsel voor de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 32615-4

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur.

Schriftelijke beantwoording vragen eerste termijn Begroting EL&I, deel landbouw en natuur (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur.

Aanbieding VIBEG akkoord over de visserijmaatregelen in de beschermde Natura 2000 gebieden van de Noordzee (bijlagen nog niet elektronisch beschikbaar) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 december 2011 Aanbieding VIBEG akkoord over de visserijmaatregelen in de beschermde Natura 2000 gebieden van de Noordzee - 29675-140

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2012.

EU voorstel: Verordening Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij COM(2011)804 nagekomen bij EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM(011)425 (Kamerstuk 32848-1)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 december 2011 EU voorstel: Verordening Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij COM(2011)804 nagekomen bij EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM(011)425 (Kamerstuk 32848-1) - 2011Z26058

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2012.
Besluit: De staatssecretaris EL&I informeren dat de Verordening inzake het Europees Visserijfonds voor Maritieme Zaken en Visserij onderdeel uitmaakt van de de EU-wetgevingsvoorstellen inzake het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de afspraken die de Kamer met de staatssecretaris EL&I heeft gemaakt naar aanleiding van het behandelvoorbehoud.
Noot: Begin januari 2012 zal de staatssecretaris het BNC-fiche over het Europees Maritiem en Visserij Fonds aan de Kamer sturen (conform toezegging 14 december 2011).

Verzamelbrief visserij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 december 2011 Verzamelbrief visserij - 32201-33

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen verzamel algemeen overleg Visserij.

Aanbiedingsbrief bij het Bruinvisbeschermingsrapport (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 december 2011 Aanbiedingsbrief bij het Bruinvisbeschermingsrapport - 29675-138

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen verzamel algemeen overleg Visserij.

Terugkoppeling gesprek Ameland inzake recreatieve staand want visserij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Terugkoppeling gesprek Ameland inzake recreatieve staand want visserij - 29675-139

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud GLB en Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 december 2011.

Stand van zaken visserij Frankrijk (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Stand van zaken visserij Frankrijk - 32201-34

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud GLB en Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 december 2011.

Reactie op de brief van de LTO aangaande het Natura 2000 beheerplan in het gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 december 2011 Reactie op de brief van de LTO aangaande het Natura 2000 beheerplan in het gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (sts ELI) - 2011Z26564

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011.
Noot: Adressant informeren

Stand van zaken inzake het onder water zetten van diverse polders in Zuid-Holland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 december 2011 Stand van zaken inzake het onder water zetten van diverse polders in Zuid-Holland (sts ELI) - 2011Z26547

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011.

Natuurherstel in de Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 december 2011 Natuurherstel in de Westerschelde - 32670-28

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de Kamer voor 21 december 2011 om 10.00 uur te informeren over de onderzoeksopdracht en de openbaarmaking van de onderzoeksvragen en de Kamer tevens de stukken toe te sturen die zijn geagendeerd in het overleg van de Vlaams-Nederlandse Westerscheldecommissie op 9 september jl. waaronder een inschatting van mogelijke gevolgen waarop gerekend wordt vanuit Belgische zijde.
Besluit: Indien de gevraagde brief tijdig naar de Kamer gestuurd wordt, zal deze worden geagendeerd voor het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011.
Noot: De brief waarom is verzocht is door de staatssecreteraris op 21 december jl. tijdig aan de Kamer aangeboden en toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg PAS/Natura 2000 dat op 21 december jl. plaatsvond.

Voortgang in de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 december 2011 Voortgang in de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - 30654-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011.

Reactie op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Bernisse (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Reactie op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Bernisse - 30825-142

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011.

Diverse toezeggingen op beleidsterrein natuur, mede n.a.v. Algemeen Overleg decentralisatie natuur op 1 december jl. (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Diverse toezeggingen op beleidsterrein natuur, mede n.a.v. Algemeen Overleg decentralisatie natuur op 1 december jl. - 30825-144

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I 2012, onderdeel Landbouw en Natuur op 14 december 2011.

Verduidelijking Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 december 2011 Verduidelijking Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur - 30825-143

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I 2012, onderdeel Landbouw en Natuur op 8 en 14 december 2011.

Reactie op een brief aan de provincie Zuid-Holland over het toekomstig beheer van de Leenheerenpolder (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2011 Reactie op een brief aan de provincie Zuid-Holland over het toekomstig beheer van de Leenheerenpolder (sts ELI) - 2011Z25276

Besluit: Deze brief wordt betrokken bij het besluit onder agendapunt 70.

Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden - 29659-77

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 januari 2012 om 14.00 uur.

Uitstel visie over het dossier Natuur- en Milieu- educatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). In het AO van 20 april j.l. was deze visie toegezegd voor de begrotingsbehandeling ELI (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2011 Uitstel visie over het dossier Natuur- en Milieu- educatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) - 20487-39

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I 2012, onderdeel Landbouw en Natuur op 6, 8 en 14 december 2011.

Afschrift van de brief aan de gemeente Korendijk inzake Leenheerenpolder (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Afschrift van de brief aan de gemeente Korendijk inzake Leenheerenpolder (sts ELI) - 2011Z25021

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de Kamer op de hoogte te houden van de reactie van de EU op zijn plan om de Deltanatuurprojecten die niet nodig zijn voor de internationale doelen, buiten de (definitieve) Natura 2000 begrenzing te brengen en die wijziging ter goedkeuring aan de EU voor te leggen.

Uitsluiting veroordeelde natuur- en milieuorganisaties van subsidies en bijdragen van loterijen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 december 2011 Uitsluiting veroordeelde natuur- en milieuorganisaties van subsidies en bijdragen van loterijen - 31920-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ganzenbeheer in Nederland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 december 2011 Ganzenbeheer in Nederland (sts ELI) - 2011Z26590

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Ganzenbeleid en wildbeheer op 22 december 2011.

Schmallenbergvirus bij runderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 december 2011 Schmallenbergvirus bij runderen - 2011Z26683

Besluit: Middels een schriftelijke procedure is deze brief reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 20 december 2011.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (Kamerstuk 27 428, nr. 206)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 december 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (Kamerstuk 27 428, nr. 206) - 2011Z26630

Besluit: Betrekken bij het op 20 december jl. aangevraagde VSO.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (Kamerstuk 27 428, nr. 206)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 december 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (Kamerstuk 27 428, nr. 206) - 2011Z26595

Besluit: Betrekken bij het op 20 december jl. aangevraagde VSO.

Kabinetsreactie op twee rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over productierechten en omvang veestapel (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 december 2011 Kabinetsreactie op twee rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over productierechten en omvang veestapel (sts ELI) - 2011Z26548

Besluit: Agenderen voor het vervolg algemeen overleg Intensieve veehouderij op 25 januari 2012.

Reactie op de vraag van het lid Dijkgraaf, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling ELI, voor het onderdeel landbouw inzake het verschuiven van budget van Kennisbasisonderzoek en Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) naar praktijkonderzoek en innovatieregelingen om tot een verduurzamingsslag te komen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur.

Overzicht investeringen duurzame stallen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Overzicht investeringen duurzame stallen - 28286-537

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur.

Literatuuronderzoek naar bijensterfte (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Literatuuronderzoek naar bijensterfte - 32372-74

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-74

Import van stro uit Turkije (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 december 2011 Import van stro uit Turkije - 29683-107

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Import van Turks stro op 14 december 2011.

Reactie op verzoek commissie over de invoering van de beperkte kwekersvrijstelling in de Verordening unitair octrooi

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2011 Reactie op verzoek commissie over de invoering van de beperkte kwekersvrijstelling in de Verordening unitair octrooi en de actuele stand van zaken binnen het Europees Parlement m.b.t. de behandeling van het unitair octrooi - 21501-30-276

Besluit: Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur in de week van 6-8 december 2011

Reactie op de brief van DLV Plant inzake twee klachten over de handelswijze van Dienst Regelingen (DR) bij dubbele claims op percelen en bij het inleveren van etiketten van vezelhennep (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Reactie op de brief van DLV Plant inzake twee klachten over de handelswijze van Dienst Regelingen (DR) bij dubbele claims op percelen en bij het inleveren van etiketten van vezelhennep (sts ELI) - 2011Z25024

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Dienst Regelingen op 6 december 2011.
Noot: adressant informeren

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad december 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 december 2011 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad december 2011 - 21501-32-561

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud GLB en Landbouw en Visserijraad op 14 december 2011.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL)-rapporten van Wageningen-UR (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL)-rapporten van Wageningen-UR - 28625-141

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud GLB en Landbouw- en Visserijraad op 14 december 2011.

Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen - 32372-73

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-73

Stand van zakenbrief inzake de positieflijst (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Stand van zakenbrief inzake de positieflijst - 29446-81

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 februari 2012.

Opvang van in bewaring genomen dieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 december 2011 Problematiek van de opvang van in bewaring genomen dieren - 29246-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierhouderij op 1 februari 2012.

Verwaarlozing van Landbouwdieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Verwaarlozing van Landbouwdieren (sts ELI) - 2011Z24998

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 februari 2012.
Noot: adressant informeren

Gezamenlijk agendapunt: Uitnodiging bewindspersonen EL&I voor nieuwjaarsborrel donderdag 26 januari 2012 ( 16.00 - 18.00 uur)

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 15 december 2011 Nieuwjaarsborrel 2012 op donderdag 26 januari 2012 van 16.00 - 18.00 uur, Prins Clauslaan PM - 2011Z26341

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Gezamenlijk agendapunt: selectie prioriteiten VC ELI werkprogramma EC 2012

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 15 december 2011 EU-stafnotitie over Selectie EU prioriteiten Tweede Kamer 2012 met inbreng fracties - 2011Z26385

Besluit: De tien voorstellen die door een meerderheid van de commissie als prioritair dossier zijn aangemerkt worden definitief geselecteerd, waarbij voor het voorstel voor een Europees label in de toeristische sector tevens een voornemen tot een subsidiariteitstoets geplaatst wordt.

Gezamenlijk agendapunt: overzicht data Europese Raden van ministers eerste helft 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 15 december 2011 Planning algemene overleggen voor Europese Raden van Ministers in 2012 - 2011Z26362

Besluit: De algemeen en schriftelijk overleggen in 2012 t.b.v. de Europese Raden van
Besluit: Zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijk was wordt er een algemeen overleg ingepland ongeveer één week voor de Raad. Indien een algemeen overleg niet is te plannen i.v.m. een Kamerreces, zal in het reces een schriftelijk overleg worden gepland waarbij er geen mogelijkheid is tot voeren van een VSO. Voor informele Raden worden in principe schriftelijke overleggen gepland.

Gezamenlijk punt: stafnotitie binnen- en buitenlandse werkbezoeken voorjaar 2012 Vc ELI

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 14 december 2011 Stafnotitie planning binnen en buitenlandse werkbezoeken VC ELI voorjaar 2012 - 2011Z26266

Besluit: Besloten wordt om als commissie in het voorjaar van 2012 de volgende werkbezoeken af te leggen: 1. Werkbezoek EFSA (Parma) en FAO (Rome) waarbij de mogelijkheid wordt bekeken een tussenstop in Frankrijk te maken om te spreken met parlementariërs. 2. Een bezoek aan de projecten "Buitengewone varkens (incl. varkens in duurzame stal) én "Kalveren bij de Koe". 3. Bezoek aan Brussel ihkv GLB en GVB 4. Bezoek aan het project "De Zonneterp" (tuinbouwkas die tevens als zonnecollector voor woningen dient).
Besluit: De vier geselecteerde werkbezoeken zullen via een mailprocedure worden voorgelegd aan de fracties ter inventarisatie van hun deelname. Indien minder dan vier fracties wensen deel te nemen zal het werkbezoek niet worden georganiseerd. Voor het buitenlandse werkbezoek aan Rome en Parma geldt zoals gebruikelijk de verdeelsleutel delegaties buitenlands werkbezoeken.

Gezamenlijk punt: aanbieding notitie klankbordgroep Voedselproductie (voorzitter klankgroep De Liefde aan commissievoorzitter van der Ham)

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, B. van der Ham (D66) - 20 december 2011 Brief van de cie ELI t.g.v. het onderzoeksrapport van de klankbordgroep Economische dimensie verduurzaming voedselproductie, dat hiermee openbaar wordt gemaakt - 2011Z26879

Besluit: De commissie besluit de eindnotitie te openbaren.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Verduurzaming voedselproductie welke is voorzien in januari 2012.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een reactie op de eindnotitie, te ontvangen voor het plenaire debat Verduurzaming voedselproductie.

Verzoek de minister van EL&I commissie informeren over toezending tijdstip rapportage energie-infrastructuurprojecten en overige onderwerpen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 21 december 2011 Verzoek de minister van EL&I te vragen de commissie te informeren over de onderwerpen welke hij voornemens is op te nemen in de brief over Energie en Infrastructuur voorjaar 2012

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht uiterlijk woensdag 11 januari 2012 te berichten wanneer hij de (toegezegde) rapportage over grootschalige energieprojecten die in het kader van de Rijkscoördinatieregeling aan de orde zijn, aan de Kamer zal aanbieden. De minister wordt verzocht in deze rapportage ook in te gaan op de warmtenetten.

Verzoek de minister van EL&I te vragen het rapport "Corporate Governance" toe te zenden en hierop een reactie te geven.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 21 december 2011 De minister van EL&I verzoeken het rapport "Corporate Governance" toe te zenden en hierop een reactie te geven. - 2011Z26923

Besluit: De minister van EL&I zal verzocht worden om het door hem in ontvangst genomen rapport Monitoring Commissie Corporate Governance Code 2011, voorzien van een kabinetsreactie, aan de Kamer te doen toekomen.

Verkenningsmogelijkheden decentrale energiesystemen - uitvoering motie van der Werf en Wiegman-van Meppelen Scheppink (33 000, XIII, nr. 69)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.I. van der Werf (CDA) - 21 december 2011 Verkenningsmogelijkheden decentrale energiesystemen - uitvoering motie van der Werf en Wiegman-Van Meppelen Scheppink (33 000, XIII, nr. 69) - 2011Z26912

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd de minister te vragen de Kamer te informeren over de wijze waarop hij de motie zal uitvoeren.

Uitstellen algemeen overleg Postmarkt van 21 december 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G. van Bemmel (PVV) - 19 december 2011 Uitstellen algemeen overleg Postmarkt van 21 december 2011 - 2011Z26642

Besluit: Het verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de Postmarkt, gepland op 21 december 2011, wordt niet gehonoreerd.

Verzoek om informatie over het effect op Nederland van de invoering van SOPA (Stop Online Piracy Act) in de VS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 december 2011 Verzoek om informatie over het effect op Nederland van de invoering van SOPA in de VS - 2011Z26676

Besluit: Het verzoek om de minister van EL&I te vragen om een brief inzake het effect op Nederland van de invoering van SOPA in de VS wordt gehonoreerd.

Verzoek om een reactie op het bericht dat de NMa huizenhandelaren heeft beboet.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 15 december 2011 Verzoek om een reactie op het bericht dat de NMa huizenhandelaren heeft beboet. - 2011Z26427

Besluit: Het verzoek om de minister van EL&I te vragen een reactie te geven op het bericht dat de NMa 14 malafide huizenhandelaren heeft beboet, en daarbij tevens aan te geven wat hij gaat doen voor hen die de dupe zijn geworden van dit handelen, wordt gehonoreerd.

Fiche: Verordening consumentenprogramma 2014-2020 (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 december 2011 Fiche: Verordening consumentenprogramma 2014-2020 (min ELI) - 2011Z26648

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg inzake de informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 1-3 februari 2012.

Fiche: Mededeling ‘Kleine ondernemingen in een grote wereld’ – internationalisering van het MKB (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 december 2011 Fiche: Mededeling ‘Kleine ondernemingen in een grote wereld’ – internationalisering van het MKB (sts ELI) - 2011Z26646

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg inzake de informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 1-3 februari 2012.

Toezicht- en handhavingspraktijk private schuldbemiddeling (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 december 2011 Toezicht- en handhavingspraktijk private schuldbemiddeling - 32291-53

Besluit: De commissie Socale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32291-53

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090 XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 december 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-XIII-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij het debat over de Najaarsnota (gepland op woensdag 21 december a.s.).

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 5-6 december 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 december 2011 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 5-6 december 2011 (min ELI) - 2011Z26580

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg inzake de informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 1-3 februari 2012.

Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 december 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 33027-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33027-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 september 2011 Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62) - 33027

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Beantwoording nog openstaande vragen uit AO Ondernemerspleinen 23 november jl. (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Beantwoording openstaande vragen uit AO Ondernemerspleinen 23 november jl. - 32004-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij het deze week geplande VAO Ondernemerspleinen.

Aanbieding, ter vertrouwelijke inzage, van het mandaat dat de Raad de Europese Commissie wil geven voor de EU-onderhandelingen met Zuid Mediterrane landen Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië over diepgaande vrijhandelszones (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 december 2011 Aanbieding, ter vertrouwelijke inzage, van het mandaat dat de Raad de Europese Commissie wil geven voor de EU-onderhandelingen met Zuid Mediterrane landen Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië over diepgaande vrijhandelszones - 25074-178

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek vaste commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over stand van zaken uitvoering motie lid Dijksma (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 december 2011 Reactie op verzoek vaste commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over stand van zaken uitvoering motie lid Dijksma - 33000-XIII-144

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Aanbieding van het vertrouwelijk rapport "Evaluatie van de Universele Postdienst" (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 december 2011 Aanbieding van het vertrouwelijke rapport "Evaluatie van de Universele Postdienst" - 29502-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkelingen in de Nederlandse postsector (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 december 2011 Ontwikkelingen in de Nederlandse postsector - 29502-77

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 21 december 2011.

Uitvoering van de motie Van Bemmel en Gesthuizen over open toegang tot de kabel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 december 2011 Uitvoering motie van Bemmel en Gesthuizen (24095, nr 296) over open toegang tot de kabel - 24095-307

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen interpellatiedebat met de minister over zijn uitlatingen in de Eerste Kamer dat hij aangenomen amendementen over de openstelling van de kabel niet in werking wil laten treden als de Eerste Kamer dat vraagt.
Noot: Interpellatiedebat is aangevraagd tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 20 december 2011.

Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 december 2011 Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) - 26643-217

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen verzamel algemeen overleg Telecommunicatie.

Verslag n.a.v. het rondetafelgesprek gevoerd door de minister met bestuurders van Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, Delta Lloyd, APG,

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2011 Verslag n.a.v. het rondetafelgesprek gevoerd door de minister met bestuurders van Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, Delta Lloyd, APG, PGGM en Mn Services inzake de kredietverlening - 31371-368

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Regeldruk bedrijven.

Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt - 33000-XIII-138

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Mededinging en toezicht

Fiche: Verordening controle op handel in goederen voor tweeërlei gebruik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 12 december 2011 Fiche: Verordening controle op handel in goederen voor tweeërlei gebruik - 2011Z25973

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 21 december 2011.

Reactie op de moties van de leden Van Dijk (22054, nr. 173) en El Fassed (22054, nr. 172) met betrekking tot het Nederlandse wapenexportbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 december 2011 Reactie op de moties van de leden Van Dijk (22054, nr. 173) en El Fassed (22054, nr. 172) met betrekking tot het Nederlandse wapenexportbeleid - 22054-179

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 21 december 2011.

Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2011 - 22054-180

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Wapenexportbeleid op 21 december 2011.

Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009 - 25017-65

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Toezegging AO 13 december jl. inzake een afschrift van de brief van Eurocommissaris voor Handel De Gucht inzake openbaarmaking ACTA-documenten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 december 2011 Toezegging AO 13 december jl. inzake een afschrift van de brief van Eurocommissaris voor Handel De Gucht inzake openbaarmaking ACTA-documenten - 25074-179

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming d.d. 14 december 2011 over de moties

Verzoek inzake doen toekomen onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) III (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 december 2011 Verzoek inzake doen toekomen onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) III - 21501-33-353

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad / WTO d.d. 13 december 2011.

Informatie over de 8e Ministeriële Conferentie van de WTO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 december 2011 Informatie over de 8e Ministeriële Conferentie van de WTO - 25074-175

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad / WTO op 13 december 2011.

Verslag Informele Ministeriële bijeenkomst van 25 november 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Verslag Informele Ministeriële bijeenkomst van 25 november 2011 - 21501-08-395

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid (vc EUZA) op 8 december 2011.

Geannoteerde Agenda voor de VTE-Raad (Telecom) van 13 december 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 december 2011 Geannoteerde Agenda voor de VTE-Raad (Telecom) van 13 december 2011 - 21501-33-351

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecomraad op 8 december 2011.

Reactie op verzoek Van Bemmel over de bedrijfsbezoeken van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan KPN, T-Mobile en Vodafone (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat hierover dat plaatsvond op 8 december jl.

Reactie op motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000 XIII,nr. 62) over energiebesparing in de bestaande gebouwen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 december 2011 Reactie op motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000 XIII,nr. 62) over energiebesparing in de bestaande gebouwen - 33000-XIII-150

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Planning ten aanzien van hoogspanningsverbindingen door woongebieden (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 december 2011 Planning ten aanzien van hoogspanningsverbindingen door woongebieden (min ELI) - 2011Z26132

Besluit: Agenderen voor voor het algemeen overleg Tracé van de Randstad 380kV hoogspanningsverbinding op 22 december 2011 van 13 tot 15 uur.

Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 december 2011 Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) - 33115

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 25 januari 2012 te 12 uur.

Gebruik van chemicaliën bij fracwerkzaamheden (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 december 2011 Gebruik van chemicaliën bij fracwerkzaamheden - 32849-9

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie
Noot: Zie ook bovenstaand agendapunt.

Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2011 Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa - 32357-33

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Besluit: Na ommekomst van de ‘Strategische overheidsagenda voor de biobased economy’ deze agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie.
Gerelateerde kamerstukken: 32357-33

Voorhang ontwerp-wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto's (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Voorhang ontwerp-wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto's - 31209-153

Besluit: De commissie I&M verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche Verordening betreffende veiligheid offshore olie en gas

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 5 december 2011 Fiche Verordening betreffende veiligheid offshore olie en gas - 22112-1281

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 2 februari 2012.

Brief met verslag energieraad 24 november 2011 t.b.v. eerstvolgende Energieraad op 14 februari 2012 te Brussel(min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 december 2011 Aanbieding verslag energieraad 24 november 2011 - 21501-33-350

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 2 februari 2012.

Schriftelijke reactie op moties uit Wetgevingsoverleg Energie van 5 december 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 december 2011 Schriftelijke reactie op moties uit Wetgevingsoverleg Energie van 5 december 2011 - 33000-XIII-139

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming over de moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Energie d.d. 5 december 2011.

Reactie op het rapport van Greenpeace over biomassa (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 december 2011 Reactie op het rapport van Greenpeace over biomassa (min ELI) - 2011Z24943

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Energie op 5 december 2011

Uitnodiging MVO voor nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 19 januari 2012

Zaak: Brief derden - Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) te Rijswijk - 16 december 2011 Uitnodiging MVO voor nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 19 januari 2012 - 2011Z26639

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 6 januari 2012

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 8 december 2011 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 6 januari 2012 - 2011Z26029

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting iMMovator voor werkbezoek in maart 2012

Zaak: Brief derden - Stichting iMMovator te Hilversum - 6 december 2011 Uitnodiging Stichting iMMovator voor werkbezoek in maart 2012 - 2011Z25283

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.