Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 november 2011

Gepubliceerd: 23 november 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A02364
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8dd1803a-b97d-4a40-bddf-a27d7f99c462&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20van%2022%20november%202011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 29659, 30825, 32708, 30196, 32801, 28286, 32874, 28286, 27428, 32472, 27428, 31923, 26991, 29246, 29246, 21501, 24095, 32871, 32871, 21501, 22112, 21501, 21501, 22112, 26485, 30501, 22112, 21501, 32849, 33043, 33043, 33043, 33043, 32645, 25422, 31510, 33016, 33016, 31710, 29023

Inhoud


Verzoek toezegging brief 29246,nr. 24 na te komen en per ommegaande informatie te verstrekken over de reductie in de uitvraag landbouwtelling die al voor GDI 2012 gerealiseerd kan worden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 23 november 2011 Verzoek toezegging brief 29246,nr. 24 na te komen en per ommegaande informatie te verstrekken over de reductie in de uitvraag landbouwtelling die al voor GDI 2012 gerealiseerd kan worden - 2011Z23862

Besluit: De staatssecretaris EL&I wordt verzocht nog voor het algemeen overleg Dienst Reglingen op 23 november a.s. deze informatie aan de Kamer te sturen of, indien dit niet mogelijk blijkt, tijdens het algemeen overleg hierop mondeling een toelichting te geven.

Beantwoording feitelijke vragen ten behoeve van de begroting EL&I 2012, onderdeel Landbouw en Natuur en stand van zakenbrief moties en toezeggingen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 23 november 2011 Beantwoording feitelijke vragen ten behoeve van de begroting EL&I 2012, onderdeel Landbouw en Natuur. - 2011Z23833

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de beantwoording op de feitelijke vragen naar aanleiding van de begroting EL&I 2012, onderdeel Landbouw en Natuur evenals de stand van zakenbrief moties en toezeggingen, uiterlijk 24 november 2011 om 17.00 uur naar de kamer te sturen.

Toegezegde brief inzake antibiotica

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 23 november 2011 Toegezegde brief inzake antibiotica - 2011Z23832

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de voor november 2011 toegezegde brief inzake antibiotica uiterlijk 24 november a.s. om 17.00 uur naar de Kamer te sturen.

Akkoord natuurorganisaties G(anzen)7 over de aanpak ganzen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 23 november 2011 Akkoord natuurorganisaties G(anzen)7 over de aanpak ganzen - 2011Z23831

Besluit: De staatssecretaris van EL&I en de staatssecretaris van I&M zullen worden verzocht alsnog een reactie te geven op het in mei jl. gesloten akkoord van de G7 inzake de aanpak van ganzen in Nederland, te ontvangen een week voor het algemeen overleg Ganzenbeleid en wildbeheer op 22 december 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht het verband uiteen te zetten tussen het ganzenbeheer en de decentralisatie van het Faunafonds en de Kamer hierover tijdig voor de begrotingsbehandeling EL&I 2012, onderdeel Landbouw en Natuur te berichten.

Mededeling van de Europese Commissie “Actieplan tegen het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie” COM(2011) 748

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 18 november 2011 Mededeling van de Europese Commissie “Actieplan tegen het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie” COM(2011) 748 - 2011Z23422

Besluit: Het voorstel wordt gehonoreerd de staatssecretaris te verzoeken een reactie te geven op de mededeling van de Europese Commissie inzake het Actieplan tegen het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie, tijdig te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 1 december a.s.

Verzoek om uiterlijk 1 december 2011 het onderzoek naar voedselspeculatie bij pensioenfondsen aan de kamer te sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 11 november 2011 Verzoek om uiterlijk 1 december 2011 het onderzoek naar voedselspeculatie bij pensioenfondsen aan de kamer te sturen - 2011Z22786

Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris van EL&I te vragen het onderzoek naar voedselspeculatie bij pensioenfondsen uiterlijk 1 december a.s. naar de Kamer te sturen wordt gehonoreerd.

Notitie rapporteurs Begrotingsonderzoek Landbouw en Natuur t.b.v. WGO 24 november a.s.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, M. Peen - 23 november 2011 Spreektijden begrotingsonderzoek - 2011Z23879

Besluit: De spreektijd wordt vastgesteld op 3 minuten per fractie, waarbij de sprekersvolgorde wordt aangehouden conform de sprekersvolgorde tijdens de begrotingsbehandeling.
Noot: De rapporteurs krijgen aan het begin van het wetgevingsoverleg elk 5 minuten om hun punten uit de notitie toe te lichten.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 27 oktober 2011 BOR notitie Begrotingsonderzoek Landbouw en Natuur - 2011Z23159

Besluit: Ter informatie.

Voorstel genodigden rondetafelgesprek Situatie in de glastuinbouw na de EHEC-crisis

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 14 november 2011 Voorstel genodigden rondetafelgesprek Situatie in de glastuinbouw na de EHEC-crisis - 2011Z22855

Besluit: Er wordt ingestemd met de blokindeling en de per blok voorgestelde genodigden.

Verslag interparlementaire conferentie van landbouwcommissievoorzitters te Warschau 25 en 26 september 2011

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 14 november 2011 Verslag interparlementaire conferentie van landbouwcommissievoorzitters te Warschau 25 en 26 september 2011 - 2011Z22827

Besluit: Ter informatie.

Fiche - Verordening Vangstmogelijkheden autonome EU bestanden 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 7 november 2011 Fiche: Verordening Vangstmogelijkheden autonome EU bestanden 2012 - 22112-1254

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 13 december 2011.

Afschrift van de brief van de staatssecretaris van Financiën over erfpacht (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 november 2011 Afschrift van de brief van de staatssecretaris van Financiën over erfpacht - 29659-75

Besluit: Nadere gevraagde informatie afwachten.
Noot: De staatssecretaris van EL&I heeft tijdens het algemeen overleg Staatsbosbeheer op 26 oktober jl. een brief toegezegd voor 1 december 2011 inzake onder anderen de uitvoering van de erfpachtkwestie (de verkoop van gronden en een situatieschets).

Toelichting over de uitspraak aangaande het hamsterbeheer in Nederland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 november 2011 Toelichting over de uitspraak aangaande het hamsterbeheer in Nederland - 30825-112

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011.

Kabinetsreactie op onderzoeksrapport van Blonk Milieu Advies c.s. 'Economische dimensie verduurzaming voedselproductie' (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 november 2011 Kabinetsreactie op onderzoeksrapport van Blonk Milieu Advies c.s. 'Economische dimensie verduurzaming voedselproductie' - 32708-6

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Verduurzaming voedselproductie.

Reactie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het daarbij horende rapport ‘The Protein Puzzle’ inzake de wereldvoedselsituatie, op verzoek van de cie ELI (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 november 2011 Reactie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het daarbij horende rapport ‘The Protein Puzzle’ inzake de wereldvoedselsituatie, op verzoek van de cie ELI - 30196-149

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Verduurzaming voedselproductie.

Onevenwichtigheden in de schaderegeling EHEC (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 november 2011 Onevenwichtigheden in de schaderegeling EHEC - 32801-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Tuinbouw op 21 december 2011.

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 november 2011 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij - 33076

Besluit: Ter informatie (in afwachting van het advies van de Raad van State).
Besluit: Na ommekomst van het advies van de Raad van State zal kort na het kerstreces een rondetafelgesprek worden gehouden.
Noot: Zoals gebruikelijk zal via een emailprocedure bij de leden geinventariseerd worden welke genodigden zij willen aandragen voor het rondetafelgesprek.

Gids voor Goede Praktijken paardenwelzijn (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 november 2011 Gids voor Goede Praktijken paardenwelzijn - 28286-531

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierhouderij op 14 december 2011.

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32874-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32874-5

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 september 2011 Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden - 32874

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Afronding van het strafrechtelijk onderzoek i.v.m. met de in beslag genomen Asherakatten. E.e.a. naar aanleiding van een toezegging van de voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin. Eerder waren reeds schriftelijke vragen over dit onderwerp beantwoord (Aanhangsel 2009-2010, nr. 1227, antw. van de minister van LNV op vragen Thieme) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 november 2011 Afronding van het strafrechtelijk onderzoek i.v.m. met de in beslag genomen Asherakatten - 28286-530

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 14 december 2011.

Afschrift van brief aan ESFA over de onafhakelijkheid van de EFSA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 november 2011 Afschrift van de brief aan EFSA over de onafhankelijkheid van de EFSA - 27428-208

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Biotechnologie op 16 november 2011.

Commissievoorstel inzake mogelijkheden voor lidstaten om teelt van ggo's op eigen grondgebied te beperken of verbieden: amendementen Europees Parlement (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 november 2011 Commissievoorstel inzake mogelijkheden voor lidstaten om teelt van ggo's op eigen grondgebied te beperken of verbieden: amendementen Europees Parlement - 32472-13

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Biotechnologie op 16 november 2011.

Toezegging, gedaan in het algemeen overleg Biotechnologie 18 mei j.l. en uitwerking van co-existentieafspraken (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 november 2011 Toezegging, gedaan in het algemeen overleg Biotechnologie 18 mei j.l. en uitwerking van co-existentieafspraken - 27428-209

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Biotechnologie op 16 november 2011.

Reactie op motie Van Gerven c.s. (31923, nr. 24) over een importverbod van legbatterijeieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 november 2011 Reactie op motie Van Gerven c.s. (31923, nr. 24) over een importverbod van legbatterijeieren - 31923-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 13 december 2011.
Besluit: De staatssecretaris EL&I zal worden verzocht zijn reactie op de aangenomen moties inzake de Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284), voor de Landbouw- en Visserijraad op 13 december 2011 naar de kamer te sturen.
Gerelateerde kamerstukken: 31923-25

Borging kwaliteitssysteem QLL diertransporten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 november 2011 Borging kwaliteitssysteem QLL diertransporten - 26991-322

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg nVWA op 16 november 2011.

Aanbieding advies "DR tot uw Dienst" (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 november 2011 Aanbieding advies "DR tot uw Dienst" - 29246-24

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dienst Regelingen op 23 november 2011.

Stand van zaken bezwaarschriften bedrijfstoeslag 2010 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 november 2011 Stand van zaken bezwaarschriften bedrijfstoeslag 2010 bij de Dienst Regelingen - 29246-23

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dienst Regelingen op 23 november 2011.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad november 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 november 2011 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad november 2011 - 21501-32-530

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 november 2011.

Verzoek VBBM tot aanbieding petitie m.b.t. verlenging van Praktijkproef bovengronds aanwenden van mest voor gecertificeerde kringloopboeren d.d. 22 november 2011

Zaak: Brief derden - Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) te Wehl - 7 november 2011 Verzoek VBBM tot aanbieding petitie m.b.t. verlenging van Praktijkproef bovengronds aanwenden van mest voor gecertificeerde kringloopboeren d.d. 22 november 2011 - 2011Z22307

Besluit: Petitieaanbieding wordt georganiseerd op 29 november 2011.

Uitnodiging Ctgb voor bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de collegevoorzitter dr. D.K.J. Tommel d.d. 16 december 2011

Zaak: Brief derden - College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te Wageningen - 8 november 2011 Uitnodiging Ctgb voor bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de collegevoorzitter dr. D.K.J. Tommel d.d. 16 december 2011 - 2011Z22521

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging FPG voor jubileumsymposium 'Particuliere kracht – maatschappelijk belang' d.d. 19 november 2011

Zaak: Brief derden - Federatie Particulier Grondbezit (FPG) te Veenendaal - 11 november 2011 Uitnodiging FPG voor jubileumsymposium 'Particuliere kracht – maatschappelijk belang' d.d. 19 november 2011 - 2011Z22736

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NWO voor symposium 'Waardering van Dierenwelzijn' d.d. 30 november 2011

Zaak: Brief derden - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te Den Haag - 8 november 2011 Uitnodiging NWO voor symposium 'Waardering van Dierenwelzijn' d.d. 30 november 2011 - 2011Z22291

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodigingsbrief Grüne Woche 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 november 2011 Uitnodigingsbrief Grüne Woche 2012 (sts ELI) - 2011Z22185

Besluit: Nagegaan wordt hoe de kostenverdeling tussen Kamer en ministerie er voor dit werkbezoek uit ziet.
Besluit: Er wordt conform de verdeelsleutel geïnventariseerd welke leden wensen deel te nemen aan dit werkbezoek en welke gespreksonderwerpen zij aan de orde gesteld willen zien.
Noot: De verdeelsleutel voor delegaties aan buitenlandse werkbezoeken is op 13 oktober 2010 door het Presidium als volgt vastgesteld: -de fracties van VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66 en GroenLinks mogen ieder één lid afvaardigen; -de fracties van ChristenUnie, SGP en PvdD mogen gezamenlijk en in onderling overleg één lid afvaardigen waarbij wordt opgemerkt dat ten aanzien van ChristenUnie, SGP en PvdD enige souplesse dient te worden betracht als in onderling overleg blijkt dat meer dan één fractie belangstelling heeft voor deelname aan een werkbezoek -de voorzitter van de delegatie is boventallig Indien een commissie wenst af te wijken van (de maximale omvang van) deze verdeelsleutel dient zij hiertoe toestemming te vragen aan het Presidium.

Verzoek brief te zenden aan minister EL&I inzake niet tijdig toezenden van geannoteerde agenda's voor Europese Raden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 23 november 2011 Verzoek brief te zenden aan minister EL&I inzake niet tijdig toezenden van geannoteerde agenda's voor Europese Raden - 2011Z23881

Besluit: De bewindspersonen zullen nogmaals dringend worden verzocht de geannoteerde agenda's van de Europese Raden tijdig doch uiterlijk de vrijdag vóór het betreffende algemeen overleg, aan de Kamer aan te bieden.

Verzoek brief minister SZW betreffende OVO tbv AO Post op 20 december 2011.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.A.M. Braakhuis (GroenLinks) - 23 november 2011 Verzoek brief minister van SZW betreffende OVO tbv het algemeen overleg Post op 20 december 2011. - 2011Z23880

Besluit: In afstemming met de vaste commissie voor SZW zal de nog te ontvangen brief van de minister van SZW inzake het gebruik van de Overeenkomst van Opdracht, voor het onderdeel dat betrekking heeft op de Postmarkt, geagendeerd worden voor het algemeen overleg Post op 20 december a.s.

Verzoek om technische briefing over interconnectoren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 23 november 2011 Verzoek om technische briefing over interconnectoren - 2011Z23864

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht om voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas, Kamerstuk 32814) een technische briefing (na het kerstreces) te verzorgen inzake de aanleg en beheer van interconnectoren.

Kabinetsreactie op rapport Lessons from MENA-Appraising EU transfer of military and security equipment to the Middle East and North Africa van een groep Europese wapenexportonderzoekers en reactie op de aanbevelingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. El Fassed (GroenLinks) - 15 november 2011 Kabinetsreactie op rapport Lessons from MENA-Appraising EU transfer of military and security equipment to the Middle East and North Africa van een groep Europese wapenexportonderzoekers en reactie op de aanbevelingen - 2011Z22987

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport 'Lessons from MENA-Appraising EU transfer of military and security equipment to the Middle East and North Africa' en het verzoek om een reactie op de aanbevelingen wordt gehonoreerd.

Oplossing voor ontvangstproblemen in Noord-Nederland (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 november 2011 Oplossing voor ontvangstproblemen in Noord-Nederland - 24095-302

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Besluit: De minister zal worden verzocht om in de brief waarin hij de Kamer nader informeert over de verdere voortgang ook in te gaan op de financiële kant van de oplossing.

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 november 2011 Nota van wijziging - 32871-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32871-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32871-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32871-5

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 september 2011 Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten - 32871

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Toezending onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (min ELI), inclusief VERTROUWELIJKE BIJLAGEN

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.D. Blacquiere - 22 november 2011 Onderhandelingsdocumenten ACTA - 2011Z23684

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 21 november 2011 ACTA-onderhandelingen en openbaarheid documenten - 2011Z23615

Besluit: Het verzoek tot openbaarmaking van de onderhandelingsdocumenten, evenals het verzoek aan de minister in deze geen onomkeerbare stappen te nemen wordt gehonoreerd (zie besluiten).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 november 2011 Toezending onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (min ELI), inclusief VERTROUWELIJKE BIJLAGEN - 21501-33-344

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht de vertrouwelijk toegezonden onderhandelingsdocumenten inzake ACTA openbaar te maken. Indien hij openbaarmaking niet wenselijk of mogelijk acht wordt de minister verzocht dit uiterlijk 30 november a.s. met redenen omkleed aan de Kamer te melden.
Besluit: De minister wordt tevens verzocht de Kamer uiterlijk 30 november a.s. te informeren over zowel de huidige stand van zaken van het Europese besluitvormingstraject m.b.t. het ACTA, als over het tijdspad voor de ratificatie door Nederland en andere lidstaten van het ACTA-verdrag.
Besluit: De minister zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten inzake ACTA totdat de Kamer in de gelegenheid is geweest om met de minister in openbaarheid van gedachten te wisselen over de onderhandelingsdocumenten en andere relevante documenten.

Fiche: Verordeningen bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen uit Midden Amerika, Colombia en Peru (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 november 2011 Fiche: Verordeningen bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen uit Midden Amerika, Colombia en Peru - 22112-1259

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handelsraad en Ministeriële bijeenkomst WTO op dinsdag 13 december 2011.
Noot: Zie ook agendapunt 22.

Geannoteerde agenda voor de informele ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 november 2011 Geannoteerde agenda voor de informele ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid - 21501-08-392

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Cohesiebeleid op 16 november 2011

Verslag van de Informele Ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid op 19 en 20 mei 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 november 2011 Verslag van de Informele Ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid op 19 en 20 mei 2011 (sts ELI) - 21501-08-391

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Cohesiebeleid op 16 november 2011

Fiche: Mededeling over maatschappelijk verantwoord ondernemen (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 november 2011 Fiche: Mededeling over maatschappelijk verantwoord ondernemen - 22112-1256

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 17 november 2011.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondernemingsraden (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 november 2011 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondernemingsraden - 26485-112

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 17 november 2011.

Evaluatie PIANOo en tweede rapportage aanbestedingsambassadeur (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 november 2011 Evaluatie PIANOo en tweede rapportage aanbestedingsambassadeur - 30501-33

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Aanbestedingswet.

Fiche: Verordening Europese Energie-infrastructuur (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 november 2011 Fiche: Verordening Europese Energie-infrastructuur - 22112-1262

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Energieraad op 22 november 2011.

Geannoteerde agenda Energieraad, 24 november 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 november 2011 Geannoteerde agenda Energieraad, 24 november 2011 - 21501-33-345

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Energieraad op 22 november 2011.

Toezending onderzoeksrapport trillingen in Lancashire (Verenigd Koninkrijk) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 november 2011 Toezending onderzoeksrapport trillingen in Lancashire (Verenigd Koninkrijk) - 32849-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg mijnbouw (incl. schaliegas, gasopslag en geothermie) op 9 november jl.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de bijlage Overzicht op hoofdlijnen bij de Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de bijlage Overzicht op hoofdlijnen bij de Groene economische groei in Nederland (Green Deal) - 33043-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de bijlage Plan van Aanpak elektrisch vervoer bij de Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de bijlage Plan van Aanpak elektrisch vervoer bij de Groene economische groei in Nederland (Green Deal) - 33043-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Lijst van vragen en antwoorden inzake Groene economische groei in Nederland (Green Deal) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake Groene economische groei in Nederland (Green Deal) - 33043-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Onderliggende overeenkomsten van de Green Deal (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 november 2011 Onderliggende overeenkomsten van de Green Deal - 33043-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Voortgangsrapportage stresstest onderzoeksreactoren Delft en Petten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 november 2011 Voortgangsrapportage stresstest onderzoeksreactoren Delft en Petten - 32645-31

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg energie op 21 november 2011

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010 (Storingsrapportage 2010) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 november 2011 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010 (Storingsrapportage 2010) - 25422-90

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag 2010, Energie Beheer Nederland B.V. (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 november 2011 Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag 2010, Energie Beheer Nederland B.V. - 33000-XIII-53

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Energierapport: wetgevingsagenda STROOM (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 november 2011 Energierapport: wetgevingsagenda STROOM - 31510-47

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011

Energiebesparing: ambities en resultaten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Algemene Rekenkamerrapport Energiebesparing: ambities en resultaten - 33016-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 november 2011 Beantwoording vragen commissies voor de Rijksuitgaven en voor ELI over het rapport Energiebesparing: ambities en resultaten - 33016-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 september 2011 Energiebesparing: ambities en resultaten - 33016

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Derde subsidiebeschikking windenergie op zee (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 november 2011 Derde subsidiebeschikking windenergie op zee - 31710-21

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Voortgangsrapportage Gasrotonde 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 november 2011 Voortgangsrapportage Gasrotonde 2011 - 29023-112

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

Verzoek Comité WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens verzoek tot aanbieding petitie

Zaak: Brief derden - Comité WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij te - 4 november 2011 Verzoek Comité WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens verzoek tot aanbieding petitie - 2011Z22055

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 29 november 2011.