Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 november 2011

Gepubliceerd: 10 november 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A02363
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d00ba7a1-6e83-4353-a592-9c348cceda24&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20PV%20ELI%20op%208%20november%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 21501, 29675, 29675, 29675, 32670, 29659, 29446, 32372, 27858, 28625, 21501, 32627, 28286, 27428, 31532, 28286, 29683, 31250, 28973, 29246, 28178, 21501, 22112, 24036, 33009, 33009, 29338, 33070, 22112, 21501, 22112, 29023, 32849, 32849, 32849, 32645, 33043, 30196, 33000, 31574

Inhoud


Verzoek om een brief van de staatssecretaris van EL&I over de bijgewerkte stand van zaken met betrekking tot de moties en toezeggingen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 10 november 2011 Verzoek om een brief van de staatssecretaris van EL&I over de bijgewerkte stand van zaken met betrekking tot de moties en toezeggingen. - 2011Z22505

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal verzocht worden om de Kamer ruim voor de behandeling van de begrotingen van het ministerie van EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur, een bijgewerkte versie te sturen van het overzicht met moties en toezeggingen zoals deze in de bijlage bij de begrotingen van het ministerie van EL&I voor 2012 is opgenomen.

Stukken inzake de agro-nutriketen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 9 november 2011 Stukken inzake de agro-nutriketen - 2011Z22498

Besluit: Het verzoek om de brieven inzake de agro-nutriketen (Kamerstuknummer 32 266, nrs. 3 en 6) af te voeren van het de agenda voor het algemeen overleg tuinbouw op 21 december 2011 wordt niet gehonoreerd. De brieven zullen na afloop van het algemeen overleg worden aangehouden zodat ze t.z.t. betrokken kunnen worden bij een toekomstig algemeen overleg over dit of aanverwante onderwerpen.

IUCN-rapport inzake natuurbescherming op de Caribische eilanden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 9 november 2011 IUCN-rapport inzake natuurbescherming op de Caribische eilanden - 2011Z22497

Besluit: Het verzoek om een reactie van de bewindspersonen van EL&I, BZK en I&M op het rapport van de IUCN inzake natuurbescherming op de Caribische eilanden en een reactie van de bewindspersonen op de in het rapport genoemde zorgpunten, zal aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties worden overgedragen aangezien deze het voortouw heeft.

Verdeling extra middelen uit het concept-onderhandelingsakkoord voor beheer en de verdeling van de restopgave aan natuurverwerving en inrichting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 9 november 2011 Verdeling extra middelen uit het concept-onderhandelingsakkoord voor beheer en de verdeling van de restopgave aan natuurverwerving en inrichting - 2011Z22392

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een brief ten behoeve van het algemeen overleg Decentralisatie natuurbeleid waarin wordt ingegaan op de verdeling van de genoemde 100 miljoen in het conceptakkoord met de provincies over de provincies en de verdeling van de restopgave, grondopbrengsten en faunafonds.

Verzoek om rappèl op brief inzake uitspraak Raad van State over de Beningerwaard

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 4 november 2011 Verzoek om rappèl op brief inzake uitspraak Raad van State over de Beningerwaard - 2011Z22045

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden gerappeleerd op de brief van de commissie van 13 oktober jl. inzake de Beningerwaard.

Omzetten notaoverleg Verduurzaming Voedselproductie naar een debat (plenaire zaal), te voeren na het Kerstreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD)

Besluit: Het verzoek namens de klankbordgroep 'Economsiche dimensie verduurzaming voedselproductie' om het notaoverleg op 21 november 2011 om te zetten in een plenair debat met de staatssecretaris van EL&I kort na het kerstreces, wordt gehonoreerd.

Reactie staatssecretaris vragen op brief van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) inzake kringloopboeren en bovengronds aanwenden van mest

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 november 2011 Reactie staatssecretaris vragen op brief van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) inzake kringloopboeren en bovengronds aanwenden van mest - 2011Z22264

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een reactie op de brief van de Vereniging tot Behoud Boer en Milieu inzake kringloopboeren en het bovengronds aanwenden van mest.

Nadere brief over de uitvoering motie en toezegging motie 32372 nr. 67 inzake de toelatingsprocedure

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 8 november 2011 Nadere brief over de uitvoering motie en toezegging motie 32372 nr. 67 inzake de toelatingsprocedure - 2011Z22298

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om op het punt van de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen conform de motie van de leden Koopmans en Snijder-Hazelhoff met een nadere brief te komen waarin wordt ingegaan op de toegezegde snelle oplossing.

Verzoek om technische briefing en rondetafelgesprek voorafgaand aan het algemeen overleg Decentralisatie Natuurbeleid op 24 november 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 november 2011 Verzoek om technische briefing en rondetafelgesprek voorafgaand aan het algemeen overleg Decentralisatie Natuurbeleid op 24 november 2011 - 2011Z22305

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een technische briefing te organiseren ten behoeve van het algemeen overleg Decentralisatie natuurbeleid op 24 november 2011.
Besluit: Het verzoek om een rondetafelgesprek voorafgaand aan het algemeen overleg Decentralisatie natuurbeleid wordt niet gehonoreerd.

Voedselspeculatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 3 november 2011 Voedselspeculatie - 2011Z21860

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een brief inzake de uitkomsten van de G20-top, in het bijzonder betreffende voedselspeculatie.

Rapport evaluatie vergunningverlening m.b.t. de Nb wet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 2 november 2011 Rapport evaluatie vergunningverlening m.b.t. de Nb wet - 2011Z21739

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht het rapport over de ecologische effectiviteit van de huidige natuurwetgeving, zoals verzocht in de de motie van de

Werkbezoek aan Brussel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 1 november 2011 Werkbezoek aan Brussel - 2011Z21589

Besluit: Via een schriftelijke procedure zal de fracties worden gevraagd suggesties in te dienen voor binnen- en buitenlandse werkbezoeken van de commissie ELI voor het voorjaar 2012.

Verzoek tot verplaatsen wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Landbouw en Natuur op 24 november a.s.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 27 oktober 2011 Verzoek tot verplaatsen wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Landbouw en Natuur op 24 november a.s. - 2011Z21328

Besluit: Het verzoek wordt ingetrokken.

Fiche: mededeling bijvangsten walvisachtigen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 oktober 2011 Fiche: mededeling bijvangsten walvisachtigen - 22112-1252

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 november 2011.

Verdere toelichting visie op de visserij-partnerschapovereenkomsten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2011 Verdere toelichting visie op de visserij-partnerschapovereenkomsten in het kader van Visserijakkoorden - 21501-32-529

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 november 2011.

Reactie op het bericht “Nearly € 6 billion in subsidies fuel Spain’s ravenous fleet” (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2011 Reactie op het bericht “Nearly € 6 billion in subsidies fuel Spain’s ravenous fleet” - 21501-32-527

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 november 2011.

Reactie op de motie van de leden Koppejan, Dijkgraaf en Slob ten aanzien van discardban (motie 29 675, nr. 126) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2011 Reactie op de motie van de leden Koppejan, Dijkgraaf en Slob ten aanzien van discardban (motie 29 675, nr. 126) - 29675-137

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 november 2011.
Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 10 november a.s. zal worden gesplitst in een deel over visaangelegenheden en in een deel over landbouwaangelegenheden.

Regeling vergoeding aalvissers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 oktober 2011 Regeling vergoeding aalvissers - 29675-135

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2011.

Rapport van IMARES/RIKILT inzake het percentage schone paling (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 oktober 2011 Aanbieding van het rapport van IMARES/RIKILT inzake het percentage schone paling - 29675-136

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2011.

Natuurherstel in de Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 oktober 2011 Natuurherstel in de Westerschelde (sts ELI) - 32670-26

Besluit: Betrekken bij het dertigleden-debat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om voorafgaand aan het plenaire debat een brief naar de Kamer te sturen waarin inzicht wordt gegeven in de planning van aanvullend onderzoek, de stand van zaken met betrekking tot de grondaankoop en een afschrift van de onderzoeksopdracht.

Overzicht met de uitwerking van de aangenomen moties inzake erfpacht (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 oktober 2011 Overzicht met de uitwerking van de aangenomen moties inzake erfpacht - 29659-74

Besluit: Aanhouden tot de staatssecretaris van EL&I de Kamer over nadere informatie inzake de uitwerking van de aangenomen moties heeft ingelicht.

Reactie op verzoek commissie om een notitie over het ganzenbeheer in Nederland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 oktober 2011 Reactie op verzoek commissie om een notitie over het ganzenbeheer in Nederland - 29446-80

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de notitie inzake ganzenproblematiek ruim voor het algemeen overleg Ganzenproblematiek aan de Kamer aan te bieden.

Reactie op de aangenomen motie Grashoff (32372, nr. 65) om ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 oktober 2011 Reactie op de aangenomen motie Grashoff (32372, nr. 65) om ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’ - 32372-72

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-72

Resistentie onder de bruine rat in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 oktober 2011 Resistentie onder de bruine rat in Nederland - 27858-101

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Kabinetsreactie wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 oktober 2011 Kabinetsreactie wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-137

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 december 2011 en behandelvoorbehoud GLB op 13 december 2011.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 en 21 oktober 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 oktober 2011 Verslag en uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 20 en 21 oktober 2011 - 21501-32-528

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 november 2011.

Reactie op verzoek commissie over de Europese regelgeving inzake biologische teelt in de glastuinbouw (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 oktober 2011 Reactie op verzoek commissie over de Europese regelgeving inzake biologische teelt in de glastuinbouw - 32627-3

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Tuinbouw op 21 december 2011.

Aanpassing maatregelenpakket Q-koorts (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2011 Aanpassing maatregelenpakket Q-koorts - 28286-529

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 1 december 2011.

Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 26 oktober 2011 Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet - 27428-206

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 november 2011 met het verzoek deze uiterlijk 22 november 2011 te
Besluit: De bewindspersonen worden verzocht in deze geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de Kamer in de gelegenheid is geweest om over de beantwoording van de vragen en opmerkingen uit het verslag met het kabinet van gedachten te wisselen.
Noot: De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 21.6, vierde lid van de Wet milieubeheer) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich over het ontwerpbesluit uit te spreken voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd. Na voorlegging aan de Raad van State en vaststelling van het besluit, ontvangt de Kamer het vastgestelde besluit in nahang.

Afschrift van de reactie op die brief van LTO Nederland met betrekking tot de overeenkomst Vamil-compensatie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2011 Afschrift van de reactie op die brief van LTO Nederland met betrekking tot de overeenkomst Vamil-compensatie (sts ELI) - 2011Z21127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd.

Verslag schriftelijk overleg over de reactie op de brief inzake ooievaar Freedom (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 november 2011 Verslag schriftelijk overleg over de reactie op de brief inzake ooievaar Freedom (sts ELI) - 2011Z21809

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen VSO over de reactie op de brief inzake ooievaar Freedom.

Aanbieding afschrift van het antwoord aan de Stichting Ooievaars Research & Knowhow over ooievaar Freedom (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2011 Aanbieding afschrift van het antwoord aan de Stichting Ooievaars Research & Knowhow over ooievaar Freedom (sts ELI) - 2011Z21137

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg inzake Ooievaar Freedom op 28 oktober 2011.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd

Reactie op het door de Gezondheidsraad aangeboden advies ‘Richtlijnen Goede Voeding ecologisch belicht’ (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2011 Reactie op het door de Gezondheidsraad aangeboden advies ‘Richtlijnen Goede Voeding ecologisch belicht’ - 31532-67

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat Verduurzaming voedselproductie.
Noot: Zie ook agendapunt 70.

Besluit tot verplichte identificatie en registratie van honden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 oktober 2011 Stand van zaken met betrekking tot de invoering van een verplichte identificatie en registratie van honden - 28286-528

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Naar verwachting zal in februari 2012 het besluit in het kader van de zogeheten

Reactie op een mail over de uitvoering van de regeling Ruimte voor ruimte (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 oktober 2011 Reactie op een mail over de uitvoering van de regeling Ruimte voor ruimte (sts ELI) - 2011Z20921

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd.

Antibiotica veehouderij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 oktober 2011 Vermindering van het gebruik van antibiotica in de veehouderij - 29683-105

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 27 oktober 2011 en het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 1 december 2011.

Afschrift van de brief aan Oxfam Novib in reactie op de aanbieding van het Oxfam rapport “Land and Power”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 oktober 2011 Afschrift van de brief aan Oxfam Novib in reactie op de aanbieding van het Oxfam rapport “Land and Power” - 31250-77

Besluit: De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen met het verzoek de brief te agenderen voor het algemeen overleg Landbouw in ontwikkelingslanden op 17 november 2011 (20.30 - 22.30 uur).
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd
Noot: Bij dit algemeen overleg zijn zowel de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken als de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aanwezig.

Reactie op verzoek commissie om toezending van de visie op de intensieve

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 oktober 2011 Reactie op verzoek commissie om toezending van de visie op de intensieve veehouderij - 28973-82

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 27 oktober 2011 en het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 1 december 2011.

Stand van zaken inzake de hoeveelheid bezwaarschriften bij Dienst Regelingen en waar deze in het traject van bezwaar zitten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 oktober 2011 Stand van zaken inzake de hoeveelheid bezwaarschriften bij Dienst Regelingen en waar deze in het traject van bezwaar zitten - 29246-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dienst Regelingen op 23 november 2011.

Uitnodiging Faunafonds voor symposium "Ontheffingen" d.d.15 november 2011

Zaak: Brief derden - Faunafonds te Dordrecht - 24 oktober 2011 Uitnodiging Faunafonds voor symposium "Ontheffingen" d.d.15 november 2011 - 2011Z20825

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van Stichting RBCN en Platform BioEnergie voor BioBased Economy Symposium d.d. 13 december 2011

Zaak: Brief derden - Stichting RBCN te - 19 oktober 2011 Uitnodiging van Stichting RBCN en Platform BioEnergie voor BioBased Economy Symposium d.d. 13 december 2011 - 2011Z20692

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Netwerk Platteland voor najaarsconferentie "Platteland van de toekomst" d.d. 24 en 25 november 2011

Zaak: Brief derden - Netwerk Platteland te Leusden - 20 oktober 2011 Uitnodiging Netwerk Platteland voor najaarsconferentie "Platteland van de toekomst" d.d. 24 en 25 november 2011 - 2011Z20781

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Op korte termijn plannen van een algemeen overleg Ondernemerspleinen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 8 november 2011 Op korte termijn plannen van een algemeen overleg Ondernemerspleinen - 2011Z22301

Besluit: Conform het verzoek zal op korte termijn een algemeen overleg Ondernemerspleinen worden gehouden en wel in plaats van het reeds geplande algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op woensdag 23 november 2011 van 14.30 - 16.00 uur.
Besluit: Het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen van 23 november a.s.

Reactie minister EL&I vragen op rapport van Horeca Nederland over de mogelijke concurrentieverstorende verhoudingen op de horecabiermarkt in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 8 november 2011 Reactie minister EL&I vragen op rapport van Horeca Nederland over de mogelijke concurrentieverstorende verhoudingen op de horecabiermarkt in Nederland - 2011Z22309

Besluit: Conform het verzoek wordt de minister van EL&I gevraagd zijn reactie op het rapport van Horeca Nederland over de mogelijke concurrentieverstorende verhoudingen op de horecabiermarkt in Nederland aan de Kamer aan te bieden.

Kabinetsreactie vragen op rapport van CE Delft inzake milieugevolgen en kosten van het ombouwen van de Essent kolencentrale naar een gas of biomassacentrale en rapport van Greenpeace over biomassa uit Canadese oerbossen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 7 november 2011 Kabinetsreactie vragen op rapport van CE Delft inzake milieugevolgen en kosten van het ombouwen van de Essent kolencentrale naar een gas of biomassacentrale en rapport van Greenpeace over biomassa uit Canadese oerbossen - 2011Z22216

Besluit: Conform het verzoek zal de minister van EL&I worden verzocht om vóór het wetgevingsoverleg Energie op 21 november a.s. zijn reactie op enerzijds het rapport van CE Delft inzake het ombouwen van een kolencentrale en anderzijds zijn reactie het rapport van Greenpeace over biomassa uit Canadese oerbossen aan de Kamer aan te bieden.

Spreektijdverdeling en sprekersvolgorde tbv WGO op 21 november 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 2 november 2011 Spreektijdverdeling en sprekersvolgorde tbv WGO op 21 november 2011 - 2011Z21677

Besluit: Het wetgevingsoverleg Energie op 21 november a.s. zal met één uur worden verlengd.
Besluit: De spreektijden voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november a.s. worden herzien en definitief vastgesteld op basis van fractiegrootte. Voor de sprekersvolgorde tijdens het wetgevingsoverleg wordt de volgorde aangehouden zoals geldt bij de begrotingsbehandelingen (eerst de grootste oppositiepartij, daarna de grootste coalitiepartij enzovoort).

28178 Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) - 3 november 2011 Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit - 28178-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
Gerelateerde kamerstukken: 28178-7

Verslag van de informele Ministeriële bijeenkomst over toerisme op 6 oktober 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 oktober 2011 Verslag van de informele Ministeriële bijeenkomst over toerisme op 6 oktober 2011 - 21501-30-273

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op het Groenboek exportcontrole dual-usegoederen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 oktober 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op het Groenboek exportcontrole dual-usegoederen - 22112-1245

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek naar de werking van de benzinemarkt en de opbouw van de brandstofprijs (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 november 2011 Onderzoek naar de werking van de benzinemarkt en de opbouw van de brandstofprijs - 24036-392

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de begrotingen van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

Aanbieding van het rapport "Innovatiebeleid"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van El&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2011 Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Innovatiebeleid' - 33009-5

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van El&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 25 oktober 2011 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, inzake het rapport "Innovatiebeleid" (33 009, nr. 2) - 33009-4

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van El&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 september 2011 Aanbieding van het rapport "Innovatiebeleid" - 33009

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie.

Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van begrotingsbehandeling 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (min en sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2011 Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van begrotingsbehandeling 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (min en sts ELI) - 2011Z21833

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie.

Reactie met betrekking tot NBIC-convergentie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 oktober 2011 Reactie met betrekking tot Nano-, Bio-, Informatie- en Cognitieve technologiën (NBIC)-convergentie - 29338-112

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (deel Economie en Innovatie)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie.

Evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 oktober 2011 Evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming - 33070-1

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de samenvoeging van de NMa, OPTA en CA in de Autoriteit Markt en Consument, dat begin 2012 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Fiche: mededeling partnerschappen in onderzoek en innovatie (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 oktober 2011 Fiche: mededeling partnerschappen in onderzoek en innovatie - 22112-1251

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 november 2011.
Noot: Zie agendapunt 33.

Reactie op verzoek commissie EU inzake de verspilling van Europese fondsen in Griekenland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 oktober 2011 Reactie op verzoek commissie EU inzake de verspilling van Europese fondsen in Griekenland - 21501-20-575

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Cohesiebeleid op 16 november 2011.

Fiche inzake verordeningen Cohesiebeleid programmaperiode 2014-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 24 oktober 2011 Fiche inzake verordeningen Cohesiebeleid programmaperiode 2014-2020 - 22112-1246

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Cohesiebeleid op 16 november 2011.

Lijst van vragen en antwoorden inzake ministeriële regeling gassamenstelling, (29 023, nr. 110) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake ministeriële regeling gassamenstelling - 29023-111

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Reactie op resterende vragen uit het AO Mijnbouw van 27 oktober 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2011 Reactie op resterende vragen uit het AO Mijnbouw van 27 oktober 2011 - 32849-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Mijnbouw (incl. schaliegas, gasopslag en geothermie) op 9 november 2011 (12-13 uur).

Toezending verslag over het jaar 2010 van Staatstoezicht op de Mijnen (min)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 oktober 2011 Toezending verslag over het jaar 2010 van Staatstoezicht op de Mijnen - 33000-XIII-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie).

Reactie op twee brieven over de zoutwinning in Noordwest-Friesland (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 oktober 2011 Reactie op twee brieven over de zoutwinning in Noordwest-Friesland - 32849-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie) op 27 oktober 2011.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressanten informeren

Uitspraak van de rechtbank over de voorgenomen proefboring naar schaliegas van Brabant Resources in Boxtel (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 oktober 2011 Uitspraak van de rechtbank over de voorgenomen proefboring naar schaliegas van Brabant Resources in Boxtel - 32849-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie) op 27 oktober 2011.

Resultaten SDE+ 2011 en de openstelling van de SDE+ in 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november a.s.

EPZ-eindrapport stresstest Kerncentrale Borssele (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2011 Aanbieding EPZ-eindrapport stresstest Kerncentrale Borssele - 32645-30

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november a.s.

Reactie van het PBL op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om een doorrekening te maken van de Green Deal (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2011 Aanbieding van de reactie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om een doorrekening te maken van de Green Deal - 33043-3

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Resultatenbrochure convenanten meerjarenafspraken met de sectoren diensten, industrie en voeding (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 oktober 2011 Resultatenbrochure convenanten meerjarenafspraken met de sectoren diensten, industrie en voeding (min ELI) - 30196-146

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november a.s.

Bijsluiter bij begroting 2012 Intensivering van duurzame energie

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 13 oktober 2011 Bijsluiters bij de begrotingen 2012 en informatie inzake de ontwikkeling rond de inrichting van de begrotingen - 33000-60

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 33000-60

Beantwoording van de brief van de Gemeente Leiderdorp over Hoogspanningslijnen in bestaande gebieden en gezondheidsrisico’s (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 oktober 2011 Beantwoording van de brief van de Gemeente Leiderdorp over Hoogspanningslijnen in bestaande gebieden en gezondheidsrisico’s (min ELI) - 2011Z21008

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 15 november 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd

Het tracé van de Randstad 380kV hoogspanningsverbinding ter hoogte van Haarlemmermeer en Kaag en Braassem

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2011 Het tracé van de Randstad 380kV hoogspanningsverbinding ter hoogte van Haarlemmermeer en Kaag en Braassem - 31574-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op dinsdag 15 november 2011 om 12.00 uur.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen in deze te zetten totdat de Kamer in de gelegenheid is geweest om met de minister van gedachten te wisselen over de brieven en beantwoording van de feitelijke vragen.
Noot: Zie ook onderstaand agendapunt.

Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika; Parijs, 24 februari 2011 (min ELI)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 oktober 2011 Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika; Parijs, 24 februari 2011 (min ELI)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging MKB-Amsterdam voor jubileumbijeenkomst 'Het Roer Om?' d.d. 16 november 2011

Zaak: Brief derden - MKB-Amsterdam te Amsterdam - 31 oktober 2011 Uitnodiging MKB-Amsterdam voor jubileumbijeenkomst 'Het Roer Om?' d.d. 16 november 2011 - 2011Z21595

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging KennisTafel voor innovatie- en kennisvalorisatiebijeenkomst 2011 d.d. 25 november 2011

Zaak: Brief derden - KennisTafel te - 21 oktober 2011

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Energy Delta Institute voor conferentie "Energy Transition & Reality" d.d. 1 november 2011

Zaak: Brief derden - Energy Delta Institute te Groningen - 20 oktober 2011 Uitnodiging Energy Delta Institute voor conferentie "Energy Transition & Reality" d.d. 1 november 2011 - 2011Z20755

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.