Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 25 oktober 2011

Gepubliceerd: 27 oktober 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A02362
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a00406c2-7650-42bc-ad3a-b406ac5f554e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%2025%20oktober%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30825, 28286, 31765, 21501, 27858, 27622, 21501, 21501, 22112, 22112, 21501, 32722, 32722, 21501, 29338, 32637, 32637, 32004, 25074, 22112, 21501, 24095, 32806, 32849, 22112, 22112, 31239, 25422, 32645

Inhoud


Reactie staatssecretaris EL&I vragen op de onevenwichtigheden in de schaderegeling EHEC

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 24 oktober 2011 Reactie staatssecretaris EL&I vragen op de onevenwichtigheden in de schaderegeling EHEC - 2011Z20713

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een reactie aan de Kamer sturen op de onevenwichtigheden in de schaderegeling EHEC met als voorbeeld zoals in bijgevoegde brief van een tuindersbedrijf is gemeld voor het eerstvolgende algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad.

Vragen inzake ontsmetten grond en vanggewas na maïs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 24 oktober 2011 Vragen inzake ontsmetten grond en vanggewas na maïs - 2011Z20711

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de vragen inzake het ontsmetten van grond en vanggewas na maisteelt te beantwoorden uiterlijk een week voor het algemeen overleg Intensieve veehouderij en mestvisie op 1 december 2011.

Verzoek om een reactie van de staatssecretarissen van EL&I en I&M inzake een vertrouwelijk brief over grondwaterstandsmetingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 20 oktober 2011 Verzoek om een reactie van de staatssecretarissen van EL&I en I&M inzake een vertrouwelijk brief over grondwaterstandsmetingen - 2011Z20634

Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris van EL&I, evenals die van I&M, te verzoeken om een reactie op de vertrouwelijke brief inzake grondwaterstandsmetingen wordt gehonoreerd.

Aanwijzingsbesluiten Natura 2000 en Natura 2000-gebied Elperstroom

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te ondernemen in het vergroten van het Natura 2000-gebied Elperstroom naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Lodders en Koopmans over de uitspraken van de Raad van State inzake dit gebied, totdat de commissie hierover met de staatssecretaris heeft gewisseld tijdens het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 23 november 2011.
Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken geen (definitieve) aanwijzingsbesluiten te nemen in het kader van Natura 2000 wordt niet gehonoreerd.

Voorstel lid Koopmans voor rondetafelgesprek over de situatie in de glastuinbouw na de EHEC-crisis

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 26 oktober 2011 Voorstel voor rondetafelgesprek over de situatie in de glastuinbouwsector na de EHEC-crisis - 2011Z21081

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel voor het rondetafelgesprek dat gepland zal worden op 15 december 2011 van 10.00-13.00 uur.
Besluit: Middels een schriftelijk inventarisatie, tot uiterlijk woensdag 9 november om 15.00 uur, kunnen fracties suggesties voor deelnemers aan dit rondetafelgesprek aandragen.

Afschrift van de brief aan Sportvisserij Nederland over bestrijding van de visstroperij in Nederland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 oktober 2011 Afschrift van de brief aan Sportvisserij Nederland over bestrijding van de visstroperij in Nederland (sts ELI) - 2011Z20473

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd.

Afschrift van de brief aan Stichting Instituut Quatro over het conceptwetsvoorstel natuur (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 oktober 2011 Afschrift van de brief aan Stichting Instituut Quatro over het conceptwetsvoorstel natuur (sts ELI) - 2011Z20468

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd

Aanbieding voortgangsrapportage Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 2010 en de voortgangsrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) over 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 oktober 2011 Aanbieding voortgangsrapportage Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 2010 en de voortgangsrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) over 2010 - 30825-111

Besluit: De rapporteur en plv. rapporteur zullen, in samenwerking met het BOR, een notitie schrijven ten behoeve van de commissie.
Besluit: Na ommekomst van de notitie van de (plv) rapporteurs deze en de voortgangsrapportage agenderen voor het algemeen overleg decentralisatie van het natuurbeheer op 24 november 2011 (13.30 - 16.00 uur).

EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 -2020

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 19 oktober 2011 Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 2011Z20557

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 oktober 2011 EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 -2020 - 2011Z20524

Besluit: De Kamer adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen met betrekking tot de EU-voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Besluit: Het Behandelvoorbehoud GLB van 23 november 2011 zal worden toegevoegd

Stand van zaken orka Morgan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 oktober 2011 Stand van zaken orka Morgan - 28286-527

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Landbouw - en Visserijraad op 12 oktober 2011.

Visie op een no-fault systeem en schadefondsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 oktober 2011 Visie op een no-fault systeem en schadefondsen - 31765-52

Besluit: De commissie VWS verzoeken de behandeling over te nemen.

Betaalschema voor de Bedrijfstoeslagregeling (BTR 2011) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 oktober 2011 Betaalschema voor de Bedrijfstoeslagregeling (BTR 2011) - 21501-32-525

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dienst Regelingen op 23 november 2011.

Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 oktober 2011 Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 27858-100

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen in 2012.

Expertonderzoek MKZ Kootwijkerbroek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 oktober 2011 Expertonderzoek MKZ Kootwijkerbroek - 27622-143

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Wanneer de hele bezwaarprocedure rondom MKZ in Kootwijkerbroek is afgerond zal er een algemeen overleg MKZ worden gepland.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg MKZ zal een technische briefing worden gepland.

Reactie op motie Grashoff/Koopmans (21501-32, nr. 522) over de EU minstbedeeldenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 oktober 2011 Reactie op motie Grashoff/Koopmans (21501-32, nr. 522) over de EU minstbedeeldenregeling - 21501-32-526

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 2 november 2011.

Fiche verordening gearomatiseerde wijnbouwproducten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 oktober 2011 Fiche: verordening gearomatiseerde wijnbouwproducten - 22112-1242

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 2 november 2011.

Fiche wijziging verordening elektronische identificatie (EID) van runderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 oktober 2011 Fiche: wijziging verordening elektronische identificatie (EID) van runderen - 22112-1240

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 2 november 2011.
Besluit: Indien blijkt dat de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie, gelijktijdig plaatsvindt met dit algemeen overleg, zal dit algemeen overleg worden verschoven naar een ander tijdstip in dezelfde week.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 20 en 21 oktober 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 oktober 2011 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 20 en 21 oktober 2011 - 21501-32-515

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 oktober 2011.

Verzoek Landbouwcommissie Vlaams Parlement voor gesprek op 12 april 2012

Zaak: Brief derden - Vlaams Parlement - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid te Brussel - 19 oktober 2011 Verzoek Vlaams Parlement - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken,

Besluit: Een gesprek met de Landbouwcommissie van het Vlaams parlement plannen op 12 april 2012 en t.z.t. inventariseren welke leden hierbij aanwezig zijn en welke onderwerpen besproken kunnen worden.

Aankondiging NWO voor symposium 'Waardering van Dierenwelzijn' d.d. 30 november 2011

Zaak: Brief derden - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te Den Haag - 14 oktober 2011 Aankondiging NWO voor symposium 'Waardering van Dierenwelzijn' d.d. 30 november 2011 - 2011Z20462

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Vereniging Het Edelhert voor symposium voor en over het damhert d.d. 24 novmeber 2011

Zaak: Brief derden - Vereniging Het Edelhert te Apeldoorn - 11 oktober 2011 Uitnodiging Vereniging Het Edelhert voor symposium voor en over het damhert d.d. 24 novmeber 2011 - 2011Z20073

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Gezamenlijk agendapunt: overzicht geplande overleggen commissie tot aan het kerstreces

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 20 oktober 2011 Overzicht geplande AO's tussen het herfstreces en het kerstreces 2011 - 2011Z20611

Besluit: Het algemeen overleg Behandelvoorbehoud GLB vervalt op 23 november a.s. en zal worden toegevoegd aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op
Besluit: Het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 26 oktober a.s. wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 27 oktober a.s. om 16.00 uur (m.u.v. de brief Visie op een no-fault systeem en schadefondsen, zie agendapunt 40).
Besluit: De agendapunten van het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten van 26 oktober a.s. zullen opnieuw worden geagendeerd voor het algemeen overleg Antibioticagebruik en dierziekten op 1 december 2011 met uitzondering van de brief Visie op een no-fault systeem en schadefondsen (zie agendapunt 40).
Besluit: Op donderdag 27 oktober a.s. om 10.00 uur zal een extra procedurevergadering plaatsvinden over het verzoek van het lid Van Veldhoven om het algemeen overleg nVWA op 16 november a.s. van 11.00-13.00 uur te wisselen met het algemeen overleg Natura 2000 / PAS op 23 november a.s. van 16.00-19.00 uur, waarvoor tevens is verzocht ook de staatssecretaris van I&M uit te nodigen.
Besluit: Het lid Ouwehand laat zo spoedig mogelijk weten of ze het door haar aanvraagde dertigledendebat over palmolie in Maleisië wil omzetten in een algemeen overleg en eventueel wil toevoegen aan het algemeen overleg MVO dat reeds op 17 november is gepland met de staatssecretaris van EL&I en de minister van BuZa.
Besluit: De staatssecretaris van I&M zal worden uitgenodigd voor het algemeen overleg Intensieve veehouderij en mestvisie op 1 december 2011. Indien dit niet mogelijk blijkt zal dit worden besproken bij de extra procedurevergadering op 27 oktober a.s.

Vragen inzake stroomstoring Bommelerwaard

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 25 oktober 2011 Vragen inzake stroomstoring Bommelerwaard - 2011Z20908

Besluit: Het verzoek om een aantal vragen inzake de recente stroomstoring inzake de Bommelerwaard voor te leggen aan de minister van EL&I wordt gehonoreerd.

Verzoek om reactie minister EL&I op de uitspraak van de rechter inzake proefboring schaliegas Noord-Brabant

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 25 oktober 2011 Verzoek om reactie minister EL&I op de uitspraak van de rechter inzake proefboring schaliegas Noord-Brabant - 2011Z20964

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht om tijdig voor het algemeen overleg Mijnbouw op 27 oktober 2011 een brief te sturen met een reactie op de gerechtelijke uitspraak inzake proefboringen in Noord-Brabant.

EU-voorstel: Cohesiebeleid COM(2011)615 (Engelse versie)

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 18 oktober 2011 EU-Stafnotitie Behandelvoorbehoud Cohesiebeleid - 2011Z20488

Besluit: Ter informatie

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 oktober 2011 EU-voorstel: Cohesiebeleid COM(2011)615 (Engelse versie) - 2011Z20277

Besluit: De Kamer adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen met betrekking tot de EU-voorstellen over het Cohesiebeleid, met uitzondering van het Europees Sociaal Fonds (zie stafnotitie).
Besluit: Organiseren van een technische briefing met de Europese Commissie begin november.
Besluit: Agenderen van een algemeen overleg met de staatssecretaris van EL&I op 16 november 2011 van 16.00 - 18.00 uur inzake het Behandelvoorbehoud Cohesiebeleid.
Besluit: Het schriftelijk overleg inzake de Informele Raad Cohesiebeleid d.d. 24-25
Besluit: De Nederlandse rapporteur van het Europees Parlement, de heer van Nistelrooij, uitnodigen voor een gesprek in het voorjaar van 2012 inzake de onderhandelingen met de Raad inzake het Cohesiebeleid en het standpunt van het Europees Parlement daarin.

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 oktober 2011 Nota van wijziging - 32722-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32722-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 oktober 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32722-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32722-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 april 2011 Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 - 32722

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Versterken Europese economische stabiliteit en groeivermogen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011 Versterken Europese economische stabiliteit en groeivermogen - 21501-07-847

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat op 22 oktober j.l. over de agenda van de Europese Top van 23 oktober 2011.

Kabinetsreactie op het artikel 'Duitse deskundigen: voorzichtig met nanomaterialen' (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 oktober 2011 Kabinetsreactie op het artikel 'Duitse deskundigen: voorzichtig met nanomaterialen' (min ELI) - 29338-111

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begrotingen van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie (gepland in week 44).

Rijksbreed overzicht innovatiemiddelen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011 Rijksbreed overzicht innovatiemiddelen - 32637-17

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting EL&I, onderdeel Economie en Innovatie in week 44.

Beantwoording vragen commissie ELI inzake de Bedrijfslevenbrief (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 oktober 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Bedrijfslevenbrief - 32637-18

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting EL&I, onderdeel Economie en Innovatie in week 44.

Ondernemerspleinen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 oktober 2011 Ondernemerspleinen - 32004-3

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie (gepland in week 44).
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Regeldruk bedrijven.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken (WTO Doha Development Agenda) (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 oktober 2011 Verslag Raad Buitenlandse Zaken (WTO Doha Development Agenda) (min ELI) - 25074-174

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handelsraad op 14 december 2011.

De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 oktober 2011 De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI) - 2011Z19904

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Toezicht / Mededinging

Fiche verordening Interne Markt Informatiesysteem (IMI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 oktober 2011 Fiche: verordening Interne Markt Informatiesysteem (IMI) - 22112-1239

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 november 2011.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 september 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 oktober 2011 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 september 2011 - 21501-30-272

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 november 2011.

Invulling motie Van Bemmel (24 095 nr. 278) over dialoog Agentschap Telecom met marktpartijen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 oktober 2011 Invulling motie Van Bemmel (24 095 nr. 278) over dialoog Agentschap Telecom met marktpartijen - 24095-291

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VAO Telecommunicatie dat staat gepland op donderdag 27 oktober 2011.

Wijziging van de Gaswet (uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 oktober 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32806-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32806-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Wijziging van de Gaswet (uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas) - 32806

Besluit: Via een emailprocedure zal worden geinventariseerd of het wetsvoorstel plenair als hamerstuk kan worden aangemeld.

Stand van zaken met betrekking tot schaliegas en gasopslag Bergermeer (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011 Stand van zaken met betrekking tot schaliegas en gasopslag Bergermeer - 32849-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 27 oktober 2011.

EU Voorstel: Verordening richtsnoeren energie-infrastructuur

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 oktober 2011 EU Voorstel: Verordening richtsnoeren trans-Europese Energie-infrastructuur COM(2011)658 (Engelse versie) - 2011Z20730

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad van 22 november 2011.
Besluit: De minister van EL&I verzoeken om de Kamer tijdig voor het algemeen overleg Energieraad van 22 november 2011 een BNC-fiche te sturen .

Fiche inzake een mededeling en besluit energievoorzieningszekerheid en internationale samenwerking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 17 oktober 2011 Fiche inzake een mededeling en besluit energievoorzieningszekerheid en internationale samenwerking - 22112-1243

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 22 november 2011 (17.30 - 19.00 uur).

Fiche Verordening registratiesysteem voor vervoerder van radioactief materiaal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 oktober 2011 Fiche: Verordening registratiesysteem voor vervoerder van radioactief materiaal - 22112-1241

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 22 november 2011 (17.30 - 19.00 uur).

Verzoek aan cie ELI om brief inzake rijksbestemmingsplan Noordzee over te dragen aan cie IM

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, I.B. Sneep - 14 oktober 2011 Verzoek aan cie ELI om brief inzake rijksbestemmingsplan Noordzee over te dragen aan cie IM - 2011Z20457

Besluit: De brief zal conform het verzoek daartoe worden overgedragen aan de commissie I&M.

Rapportage inzake de Richtlijn Hernieuwbare Energie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011 Termijn waarop de Nederlandse reguliere rapportage inzake de Richtlijn Hernieuwbare Energie wordt verstuurd. - 31239-124

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Rapport Gezamenlijk Verdrag over de veiligheid van beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 oktober 2011 Rapport Gezamenlijk Verdrag over de veiligheid van beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval - 25422-89

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Planning vergunningverlening nieuwe kerncentrale

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 oktober 2011 Planning vergunningverlening nieuwe kerncentrale - 32645-29

Besluit: Agenderen voor het Wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Verzoek tot aanbieding handtekeningen door Werkgroep Hoogspanning inzake ondergrondse verkabeling hoogspanningsleiding Voorschoten.

Zaak: Brief derden - Werkgroep Hoogspanning te Voorschoten - 13 oktober 2011 Afschrift brief Werkgroep Hoogspanning aan minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie m.b.t. ondergrondse verkabeling hoogspanningsleiding Voorschoten d.d. 12 oktober 2011 en tevens verzoek tot aanbieding handtekeningen - 2011Z20520

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 8 november 2011 van 13.30 - 13.45 uur.

Uitnodiging RLI voor presentatie advies "Remmen los. Versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland" d.d. 19 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 11 oktober 2011 Uitnodiging RLI voor presentatie advies "Remmen los. Versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland" d.d. 19 oktober 2011 - 2011Z20121

Besluit: De presentatie van het advies van de RLI vaststellen op donderdag 10 november 2011 van 10.00 - 11.00 uur.

Uitnodiging BRIC-dag (discussie over de internationale rol van Nederland in de economische machtsverschuiving van het Westen naar een aantal opkomende markten) op 21 november 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 oktober 2011

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Besluit: Gezien de samenloop met het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011 verzoekt de commissie de staatssecretaris om de Kamer bijvoorbeeld middels een briefing te informeren over de inhoud van de BRIC-dag, dan wel de presentaties die op deze dag gehouden zijn aan de Kamer te sturen.

Uitnodiging Premsela - Nederlands Instituut voor Design en Mode voor presentatie TNO-rapport "Vormgeving verder op de kaart" d.d. 18 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Premsela - Nederlands Instituut voor Design en Mode te Amsterdam - 7 oktober 2011 Uitnodiging Premsela - Nederlands Instituut voor Design en Mode voor presentatie TNO-rapport "Vormgeving verder op de kaart" d.d. 18 oktober 2011 - 2011Z20010

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging KNAW voor debat avond "Nederland buiten kennis" d.d. 10 november 2011

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 17 oktober 2011 Uitnodiging KNAW voor debat avond "Nederland buiten kennis" d.d. 10 november 2011 - 2011Z20564

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.