Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 11 oktober 2011

Gepubliceerd: 12 oktober 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A02361
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=40d3e3b3-4f16-4d03-8006-8cd63c41af2d&title=Besluitenlijst%20PV%20ELI%20op%2011%20oktober%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32201, 32848, 21501, 22112, 30825, 32670, 30825, 29684, 31920, 32372, 31532, 32801, 30826, 27428, 31532, 21501, 28286, 21501, 28286, 28625, 31923, 28973, 33037, 28385, 28973, 29446, 28286, 21501, 22112, 29502, 21501, 24095, 24095, 21501, 21501, 32440, 32637, 29338, 26485, 29515, 22054, 33043, 21501, 28982, 32645

Inhoud


Stand van zakenbrief Dienst Regelingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 12 oktober 2011 Stand van zakenbrief Dienst Regelingen en bezwaarschriften - 2011Z20019

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk 24 oktober 2011 een stand van zakenbrief aan de Kamer te sturen inzake Dienst Regelingen over de hoeveelheid bezwaarschriften en waar deze in het traject van bezwaar zitten.

Stand van zaken erfpacht Staatsbosbeheer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 12 oktober 2011 Stand van zaken erfpacht Staatsbosbeheer - 2011Z20003

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de Kamer uiterlijk vrijdag 14 oktober a.s. een stand van zakenbrief te sturen met daarin een overzicht van de uitwerking van de aangenomen moties inzake erfpacht, wat er inzake erfpacht al is geregeld en of er al overleg is geweest over de verkoop van erfpachtgronden.

Reactie staatssecretaris EL&I vragen op het rapport Nearly 6 billion subsidies fuel Spain-s ravenous fleet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP)

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk woensdag 26 oktober 2011 een reactie aan de Kamer te sturen op het bericht 'Nearly €6 billion in subsidies fuel Spain’s ravenous fleet'.

Reactie staatssecretaris EL&I vragen op brieven inzake Natura 2000

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 10 oktober 2011 Reactie staatssecretaris EL&I vragen op brieven inzake Natura 2000 - 2011Z19837

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een kabinetsvisie op de brieven van LTO inzake Natura 2000 te ontvangen uiterlijk één week voor het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 23 november 2011.

Verzoek om uitstel algemeen overleg op 26 oktober 2011 dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Ormel (CDA) - 11 oktober 2011 Verzoek om uitstel algemeen overleg op 26 oktober 2011 dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij - 2011Z19886

Besluit: Voor het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 26 oktober 2011 zullen de brieven over MKZ van de agenda worden afgevoerd en worden aangehouden tot na ontvangst van de brief van de staatssecretaris van EL&I inzake de eindbeoordeling omtrent MKZ Kootwijkerbroek die niet eerder dan half december 2011 aan de Kamer zal worden aangeboden.

Kabinetsinzet biologische teelten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 11 oktober 2011 Kabinetsinzet biologische teelten - 2011Z19991

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht zijn kabinetsinzet zoals toegezegd in de brief van 22 juni 2011 (Kamerstuk 32 627, nr. 2) uiterlijk 21 oktober 2011 naar de Kamer te sturen.

Reactie staatssecretaris EL&I vragen op visie GroenLinks op de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid "De Boer is troef"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 6 oktober 2011 Reactie staatssecretaris EL&I vragen op visie GroenLinks op de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid "De Boer is troef" - 2011Z19566

Besluit: Het verzoek van het lid Grashoff wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken uiterlijk 16 november 2011 een reactie op de visie van de fractie van GroenLinks "De Boer is Troef" over herziening van het GLB aan de Kamer te sturen.

Kabinetssreactie vragen op de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake de vergoedingen voor groene diensten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 29 september 2011 Kabinetssreactie vragen op de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake de vergoedingen voor groene diensten - 2011Z18885

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken

De staatssecretaris EL&I verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen in de EU besluitvorming met betrekking tot de wetgevingsvoorstellen GLB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 10 oktober 2011 De staatssecretaris EL&I verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen in de EU besluitvorming met betrekking tot de wetgevingsvoorstellen GLB - 2011Z19805

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te nemen in de EU-besluitvorming m.b.t. de wetgevingsvoorstellen GLB met het oog op het voornemen tot het plaatsen van een behandelvoorhoud op deze wetgevingsvoorstellen en zich te houden aan de afspraak tussen Kamer en regering (zie Kamerstuk 22112, nr 1114) om maximaal 3 weken na het verschijnen van de voorstellen een BNC-fiche (danwel kabinetsreactie) aan de Kamer te sturen.

Kabinetsreactie voorstellen hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 september 2011 Kabinetsreactie voorstellen hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-20

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Visserijbeleid op 27 oktober 2011.

Uitstelbrief inzake een kabinetsreactie op de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 september 2011 Uitstelbrief inzake een kabinetsreactie op de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32848-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Zie ook het volgende agendapunt.

Gebruik en subsidiering lokvlotten Europese vloot

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 oktober 2011 Gebruik en subsidiering lokvlotten Europese vloot - 21501-32-514

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 oktober 2011.

Fiche: verordening meerjarenplan Baltisch zalmbestand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 26 september 2011 Fiche: verordening meerjarenplan Baltisch zalmbestand - 22112-1229

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 oktober 2011.

Toets Planbureau voor de Leefomgeving op decentralisatie natuurbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 oktober 2011 Toets Planbureau voor de Leefomgeving op decentralisatie natuurbeleid - 30825-110

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van 2,5 uur voorafgaand aan de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Landbouw en Natuur (gepland in week 49).

Besluit Aanwijzing Natura 2000-gebieden Solleveld en Westduinpark

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 september 2011 Besluit Aanwijzing Natura 2000-gebieden Solleveld en Westduinpark - 32670-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 23 november 2011.

Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State artikel 19kd Nbwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2011 Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State artikel 19kd Nbwet - 30825-109

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 23 november 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht het voorstel om artikel 19 kd van de Natuurbeschermingswet in lijn met de uitspraak van de Afdeling aan te passen zodat ook voor leefgebieden voor vogels hiervan gebruik kan worden gemaakt, en deze aanpassing uiterlijk één week voor het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 23 november 2011 naar de Kamer te sturen.

Aanbieding Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regerings-conferentie te Sylt, maart 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2011 Aanbieding Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regerings-conferentie te Sylt, maart 2010 - 29684-101

Besluit: De commissie voor I&M verzoeken de behandeling over te nemen.

Stand van zaken Natuurbeschermingswetvergunning RWE-centrale Eemshaven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 september 2011 Stand van zaken Natuurbeschermingswetvergunning RWE-centrale Eemshaven - 31920-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vergunningverlening voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven op 13 oktober 2011.

Besluit beheer en schadebestrijding dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 oktober 2011 Besluit beheer en schadebestrijding dieren - 32372-71

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de aangekondigde nadere informatie uiterlijk 24 oktober 2011 naar de Kamer te sturen.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ganzenproblematiek van 2 uur te houden voor het kerstreces met zowel de staatssecretaris van EL&I als de staatssecretaris van I&M.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-71

Uitstel reactie m.b.t. beleggingen in grondstoffen door pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 oktober 2011 Uitstel reactie m.b.t. beleggingen in grondstoffen door pensioenfondsen - 31532-66

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Glastuinbouw situatie na EHEC crisis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 oktober 2011 Glastuinbouw situatie na EHEC crisis - 32801-10

Besluit: Agenderen voor een voor het kerstreces te plannen algemeen overleg Tuinbouw van 2 uur.
Besluit: De aangehouden stukken over prijsvorming in de agro-nutriketen zullen worden geagendeerd voor het algemeen overleg Tuinbouw.
Besluit: Voor het algemeen overleg Tuinbouw zal een rondetafelgesprek over de situatie in de glastuinbouw na de EHEC-crisis worden gepland, waarvoor het lid Koopmans een voorstel zal doen voor de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken i.v.m. de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 3 oktober 2011 Stand van zaken i.v.m. de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij - 30826-28

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-28

Evaluatierapport Commissie Genetische Modificatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 september 2011 Evaluatierapport Commissie Genetische Modificatie - 27428-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Biotechnologie op 10 november 2011.

Reactie op de brief van LTO Nederland m.b.t. overeenkomst Vamil-compensatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2011 Reactie op de brief van LTO Nederland m.b.t. overeenkomst Vamil-compensatie - 2011Z18782

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht zijn reactie op de brief van LTO-Nederland uiterlijk 24 oktober 2011 aan de Kamer te sturen.

Kosten voor voorlichting en innovaties met betrekking tot duurzaam voedsel, zoals deze door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in 2010 zijn gemaakt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Kosten voor voorlichting en innovaties met betrekking tot duurzaam voedsel, zoals deze door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in 2010 zijn gemaakt - 31532-65

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Verduurzaming voedselproductie op 21 november 2011.

Uitvoering van de motie-Ouwehand/Koopmans (21501-32 nr. 497) m.b.t. inzet EU-strategie dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 oktober 2011 Uitvoering van de motie-Ouwehand/Koopmans (21501-32 nr. 497) m.b.t. inzet EU-strategie dierenwelzijn - 28286-526

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 oktober 2011.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 september 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2011 Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 september 2011 - 21501-32-512

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 oktober 2011.

Visie op het fokkerijbeleid in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 september 2011 Visie op het fokkerijbeleid in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid - 28286-525

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 14 december 2011.

Beantwoording schriftelijke vragen over het Groenboek EU afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten (COM (2011) 436) en over de Kabinetsreactie op dit Groenboek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 september 2011 Verslag van een schriftelijk overleg over het Groenboek EU afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten (COM (2011) 436) en over de Kabinetsreactie op dit Groenboek - 28625-136

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VSO Groenboek EU afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten op 28 september 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een brief aan de Kamer te sturen over hoe hij de motie van de leden Koopmans en Jacobi, waarin de regering wordt verzocht de sector te faciliteren om de promotieregeling te kunnen benutten en de financiering van het nationale deel van de co-financiering te kunnen blijven realiseren (Kamerstuk 22 112, nr. 1231), gaat uitvoeren.

Reactie op verzoek Van Dekken m.b.t. Wijziging van het Legkippenbesluit 2003

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 september 2011 Reactie op verzoek Van Dekken m.b.t. Wijziging van het Legkippenbesluit 2003 - 31923-22

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 27 september 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 31923-22

Reactie op verzoek commissie om een reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie van Doorn ‘Al het vlees duurzaam’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 september 2011 Reactie op verzoek commissie om een reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie van Doorn ‘Al het vlees duurzaam’ - 28973-81

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk 24 oktober 2011 zijn visie op de intensieve veehouderij (inclusief reactie op de rapporten Alders en Commissie van Doorn) aan de Kamer te sturen, zodat het deel van de visie die betrekking heeft op antibioticagebruik in de veehouderij geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Antibiotica in de veehouderij en dierziekten op 26 oktober 2011.

Toekomstig mestbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2011 Toekomstig mestbeleid - 33037-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Intensieve veehouderij en mestvisie op 1 december 2011.

Aanbieding vijfde rapportage over de Nederlandse derogatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 september 2011 Aanbieding vijfde rapportage over de Nederlandse derogatie - 28385-214

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Intensieve veehouderij en mestvisie op 1 december 2011.

Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 september 2011 Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij - 28973-79

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Intensieve veehouderij en mestvisie op 1 december 2011.

Mededeling publicatie besluit bezit en handelsverbod exotische eekhoornsoorten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 september 2011 Mededeling publicatie besluit bezit en handelsverbod exotische eekhoornsoorten - 29446-79

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een stand van zakenbrief inzake de positieflijst en deze uiterlijk 1 december 2011 aan de Kamer te sturen.

Paardenwelzijn - Gids voor Goede Praktijken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 september 2011 Paardenwelzijn - Gids voor Goede Praktijken - 28286-524

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid d.d. 1 november 2011

Zaak: Brief derden - G. Geurts te - 5 oktober 2011 Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid d.d. 1 november 2011 - 2011Z19553

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 1 november 2011.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor excursie bij Emsflower GmbH in Emsbüren d.d. 20 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 26 september 2011 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor excursie bij Emsflower GmbH in Emsbüren d.d. 20 oktober 2011 - 2011Z19234

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging WCL Winterswijk voor werkbezoek aan Winterswijk

Zaak: Brief derden - Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL Winterswijk) te Winterswijk - 29 september 2011 Uitnodiging WCL Winterswijk voor werkbezoek aan Winterswijk - 2011Z19041

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Toekomst onderzoeksagenda 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Leegte R. (VVD) - 26 september 2011 Voorstel voor onderzoek naar transparantie in de energiesector - 2011Z18515

Besluit: De commissie stemt in met het onderzoeksvoorstel en zal het als commissievoorstel indienen bij de commissie voor de Rijksuitgaven.

Verzoek van het lid Van Veldhoven nadere informatie t.b.v. WGO Energie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 12 oktober 2011 Green Deals - 2011Z20038

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht om de Kamer uiterlijk maandag 24 oktober 2011 te informeren over de termijn waarop de Nederlandse reguliere rapportage inzake de Richtlijn Hernieuwbare Energie 2009/28/EG naar Brussel wordt verstuurd en deze rapportage uiterlijk één week voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011 aan de Kamer aan te bieden.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht de onderliggende overeenkomsten van de Green Deals aan de Kamer te sturen uiterlijk één week voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Kabinetsreactie vragen op het rapport "Overheidsingrepen in de energiemarkt" van CE Delft en Ecofys

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 10 oktober 2011 Kabinetsreactie vragen op het rapport "Overheidsingrepen in de energiemarkt" van CE Delft en Ecofys - 2011Z19804

Besluit: Het verzoek de minister van EL&I een reactie te vragen op het rapport "Overheidsingrijpen in de energiemarkt" en deze voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011 aan de Kamer toe te zenden, wordt gehonoreerd.

Presentatie van het Energietransitieadvies door de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, W.D. Blacquiere - 10 oktober 2011 Presentatie van het Energietransitieadvies door de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur - 2011Z19821

Besluit: Het verzoek van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om zijn advies over Energietransitie aan de commissie te presenteren wordt gehonoreerd en vindt plaats op woensdag 26 oktober 2011 van 11 tot 12 uur.

Stand van zaken brief vragen aan minister EL&I inzake (proef-)boringen naar schaliegas en stand van zaken rondom gasopslag Bergen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 3 oktober 2011 Stand van zaken brief vragen aan minister EL&I inzake (proef-)boringen naar schaliegas en stand van zaken rondom gasopslag Bergen - 2011Z19120

Besluit: Het verzoek aan de minister van EL&I om de Kamer t.b.v. het AO mijnbouw op 27 oktober a.s. nader te informeren over schaliegas en gasopslag, uiterlijk te ontvangen één week voorafgaand aan het algemeen overleg, wordt gehonoreerd.

Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 september 2011 Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62) - 33027

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 8 november 2011 om 16.00 uur.

Uitstel inzake verzoek doen toekomen onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 oktober 2011 Uitstel inzake verzoek doen toekomen onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - 21501-33-339

Besluit: De minister van EL&I verzoeken om de onderhandelingsdocumenten inzake ACTA zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 11 novemer 2011, om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen, met het oog op het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 November 2011. Indien de minister niet aan dit verzoek kan voldoen zal hij worden verzocht dat per ommegaande aan de Kamer kenbaar te maken.

Fiche 1: Fiche wijziging verordening terugvorderbare steun en financiële instrumentering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 3 oktober 2011 Fiche: wijziging verordening terugvorderbare steun en financiële instrumentering - 22112-1233

Besluit: De commissie EUZA verzoeken de behandeling over te nemen

Samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA) tot een nieuwe toezichthouder

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 oktober 2011

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de samenvoeging van de NMa, OPTA en CA in de Autoriteit Markt en Consument, dat begin 2012 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Stand van zaken in de postmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 september 2011 Stand van zaken in de postmarkt m.b.t. de onderhandelingen van de CAO-partijen - 29502-74

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van 2 uur te houden in de laatste week voor het kerstreces met de staatsstecretaris van EL&I en de minister van SZW.
Besluit: Het kabinet verzoeken om de Kamer uiterlijk één week voor het algemeen overleg het onderzoek toe te sturen naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Geannoteerde agenda van de informele Toerismeraad, 6 oktober 2011 te Kraków, Polen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 september 2011 Geannoteerde agenda van de informele Toerismeraad, 6 oktober 2011 te Kraków, Polen - 21501-30-268

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de informele Toerismeraad op 29 september 2011.

Toezegging m.b.t. de veiling van frequenties voor mobiele communicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 oktober 2011 Toezegging m.b.t. de veiling van frequenties voor mobiele communicatie en een overzicht van de technische mogelijkheden op de 900 MHz-band - 24095-290

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen VAO Telecommunicatie (AO d.d. 15 september 2011)

Stand van zaken over het reserveren van ruimte voor nieuwkomers bij de veiling van telecomfrequenties in de 800 MHz en 900 MHz band

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 september 2011 Stand van zaken over het reserveren van ruimte voor nieuwkomers bij de veiling van telecomfrequenties in de 800 MHz en 900 MHz band - 24095-289

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Zie ook het volgende agendapunt.

Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele Ministeriële bijeenkomst voor toerisme, 6 oktober a.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op brief de heer B. over concurrentiebeding

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 oktober 2011 Reactie op brief de heer B. over concurrentiebeding - 2011Z19507

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd

Aanbieding beantwoording van vragen van de cie ELI en nadere info over de bijeenkomst van de Raad voor Concurrentievermogen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 oktober 2011 Aanbieidng beantwoording van vragen van de cie ELI en nadere info over de bijeenkomst van de Raad voor Concurrentievermogen - 21501-30-269

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag schriftelijk overleg n.a.v. de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 29-30 september 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 september 2011 Verslag schriftelijk overleg n.a.v. de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 29-30 september 2011 inzake normalisatie - 21501-30-270

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording vragen en nadere informatie t.b.v. van behandeling Aanbestedingswet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 september 2011 Beantwoording vragen en nadere informatie t.b.v. van behandeling Aanbestedingswet - 32440-20

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat inzake de nieuwe aanbestedingswet (Aanbestedingswet 20..).
Gerelateerde kamerstukken: 32440-20

Kabinetsbrief over onderwijs en ondernemerschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 oktober 2011 Kabinetsbrief over onderwijs en ondernemerschap - 32637-16

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie (gepland in week 44).

Tweede voortgangsrapportage Nanotechnologie (Nanobrief)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 september 2011 Tweede voortgangsrapportage Nanotechnologie (Nanobrief) - 29338-110

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingen van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie (gepland in week 44).

Toekomst en financiering MVO Nederland 2012 t/m 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 september 2011 Toekomst en financiering MVO Nederland 2012 t/m 2014 en de toekomstplannen en vervolgsubsidie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen - 26485-111

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MVO op 17 november 2011.

Werkprogramma Actal 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 september 2011 Werkprogramma Actal 2012 - 29515-334

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Regeldruk Bedrijven

Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 september 2011 Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2010 - 22054-178

Besluit: Agenderen voor een voor het kerstreces te plannen algemeen overleg Wapenexportbeleid van 2 uur met de staatssecretaris van EL&I en de minister van BuZa.

Vaststellen programma en deelnemers Rondetafelgesprek Green Deal

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 10 oktober 2011 Voorstel programma en deelnemers rondetafelgesprek Green Deal - 2011Z19848

Besluit: Het programma wordt vastgesteld conform optie 2 in de stafnotitie (blok 1 wetenschap, blok 2 bedrijfsleven, blok 3 bedrijfsleven, blok 4 maatschappelijke organisaties) en zal plaatsvinden op donderdag 27 oktober 2011 van 9.30-13.00 uur.

Doorrekening Green Deal door het PBL

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 4 oktober 2011 Doorrekening PBL - 2011Z19333

Besluit: De commissie stemt in met het onderzoeksvoorstel om de Green Deal te laten

Green Deal

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 oktober 2011 Green Deal; projecten op het terrein van o.a. energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van grondstoffen en water - 33043-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.
Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde over de Green Deal met als inbrengdatum 4 november 2011 om 12.00 uur.

Verslag Informele Energieraad, 19-20 september 2011, Wroclaw (Polen)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 oktober 2011 Verslag Informele Energieraad, 19-20 september 2011, Wroclaw (Polen) - 21501-33-340

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 22 november 2011 inzake de Energieraad d.d. 24 november 2011.

Reactie op brief van Installatiebedrijf F. Pladdet inzake subsidie duurzame warmte voor bestaande woningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 oktober 2011 Reactie op brief van Installatiebedrijf F. Pladdet inzake subsidie duurzame warmte voor bestaande woningen - 2011Z19340

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant geïnformeerd

Aanbod EPZ voor technische briefing over robuustheidsonderzoek (stresstest) en aandelentransactie kerncentrale Borssele

Zaak: Brief derden - Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) te Vlissingen - 5 oktober 2011 Aanbod EPZ voor technische briefing over robuustheidsonderzoek (stresstest) en aandelentransactie kerncentrale Borssele - 2011Z19531

Besluit: Organiseren van een openbare technische briefing met EPZ voorafgaand aan het WGO Energie op 21 november 2011.

Transactie van aandelen tussen DELTA en RWE in EPZ, exploitant van onder meer de kerncentrale Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 oktober 2011 Transactie van aandelen tussen DELTA en RWE in EPZ, exploitant van onder meer de kerncentrale Borssele - 28982-125

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Landelijke voortgangsrapportage stresstest

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 september 2011 Landelijke voortgangsrapportage stresstest - 32645-28

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

Verzoek MKB-Nederland om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zaak: Brief derden - MKB-Nederland te Den Haag - 5 oktober 2011 Verzoek MKB-Nederland om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 2011Z19503

Besluit: Gesprek organiseren met het hoofdbestuur van MKB-Nederland op 26 oktober 2011 van 10.00 - 11.00 uur.

Uitnodiging voor uitreiking Zuid-Hollandprijs 2011 d.d. 10 november 2011

Zaak: Brief derden - Provincie Zuid-Holland te Den Haag - 5 oktober 2011 Uitnodiging voor uitreiking Zuid-Hollandprijs 2011 d.d. 10 november 2011 - 2011Z19509

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek CEH om gesprek met vaste van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over Nederlandse Investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBOs) en verschuiving mandaat directe buitenlandse investeringen naar Europa

Zaak: Brief derden - Coalitie Eerlijke Handel (CEH) te Amsterdam - 4 oktober 2011 Verzoek CEH om gesprek met vaste van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over Nederlandse Investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBOs) en verschuiving mandaat directe buitenlandse investeringen naar Europa - 2011Z19371

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging AcTI voor innovatieconferentie 2011 "Grand Challenges - Smart Solutions" d.d. 27 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) te Amsterdam - 28 september 2011 Uitnodiging AcTI voor innovatieconferentie 2011 "Grand Challenges - Smart Solutions" d.d. 27 oktober 2011 - 2011Z19321

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Lancering van een Soyuz-capsule naar het Internationale Ruimtestation ISS, met aan boord o.a. de Nederlandse ESA-astronaut André Kuipers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 oktober 2011 Lancering van een Soyuz-capsule naar het Internationale Ruimtestation ISS, met aan boord o.a. de Nederlandse ESA-astronaut André Kuipers - 2011Z19194

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor bijeenkomst "Met minder energie, meer rendement!" d.d. 10 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 22 september 2011 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor bijeenkomst "Met minder energie, meer rendement!" d.d. 10 oktober 2011 - 2011Z18757

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.