Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 13 september 2011

Gepubliceerd: 15 september 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A02359
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ee608044-5e16-410c-b0ba-54a13372359a&title=Besluitenlijst%20PV%20ELI%20op%2013%20september%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27428, 22112, 32201, 29675, 29675, 32848, 30825, 29576, 30862, 30862, 30862, 30654, 29659, 32372, 32372, 32886, 26991, 26991, 26991, 28385, 28385, 28625, 32372, 21501, 32372, 31532, 28286, 31389, 28286, 29683, 28286, 28625, 28625, 22112, 32801, 21501, 21501, 21501, 21501, 31532, 27428, 21501, 21501, 28807, 31571, 28286, 22112, 32637, 29544, 29544, 22112, 26419, 22112, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 32849, 31490, 24036, 21501, 22112, 27406, 26419, 32837, 31371, 24095, 26231, 26231, 22054, 32440, 32440, 32888, 22112, 31209, 21501, 32839, 32626, 32880, 32645, 21501, 31510, 31239, 32645, 32637

Inhoud


Kabinetsreactie op rapporten van het PBL: Productierechten in de veehouderij en Welke veestapel past in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 13 september 2011 Kabinetsreactie op rapporten van het PBL: Productierechten in de veehouderij en Welke veestapel past in Nederland - 2011Z17466

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om brief over glastuinbouw situatie na ehec crisis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 13 september 2011 Verzoek om brief over glastuinbouw situatie na ehec crisis - 2011Z17536

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om namens het kabinet een brief aan de Kamer te sturen over de situatie in de glastuinbouw na de EHEC-crisis.

Verslag interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 12 juli 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 6 september 2011 Verslag interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 12 juli 2011 - 2011Z16963

Besluit: Agenderen voor de volgende procedurevergadering.

Kabinetsreactie vragen op rapport van de Commissie Van Doorn Al het Vlees Duurzaam

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 12 september 2011 Kabinetsreactie vragen op rapport van de Commissie Van Doorn Al het Vlees Duurzaam - 2011Z17415

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een kabinetsreactie op het rapport "Al het vlees duurzaam" van de commissie Van Doorn aan de Kamer te sturen.

Verzoek om brief inzake moties binnenvisserij, palingvangstverbod en wolhandkrab

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 12 september 2011 Verzoek om brief inzake moties binnenvisserij, palingvangstverbod en wolhandkrab - 2011Z17418

Besluit: De brief waarom verzocht wordt is reeds op 13 september 2011 ontvangen.

Ecologische onderbouwing Natura 2000-gebieden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 13 september 2011 Ecologische onderbouwing Natura 2000-gebieden - 2011Z17600

Besluit: De brief waarom verzocht wordt is reeds op 14 september 2011 door de Kamer ontvangen.

Reactie staatssecretaris van EL&I vragen op brief DLV Plant inzake Dienst Regelingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 13 juli 2011 Reactie staatssecretaris van EL&I vragen op brief DLV Plant inzake Dienst Regelingen - 2011Z15525

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht zo spoedig mogelijk zijn reactie op de brief van DLV Plant over Dienst Regelingen aan de Kamer te sturen.

Afschrift van de brief aan de meervalwerkgroep over de meervalsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juli 2011 Afschrift van de brief aan de meervalwerkgroep over de meervalsector - 2011Z15266

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Visserij op 15 september 2011.

Stand van zaken genetisch gemodificeerde zalm

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 augustus 2011 Stand van zaken genetisch gemodificeerde zalm - 27428-203

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij op 15 september 2011.

Resultaten van de 63e vergadering van de Internationale

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 augustus 2011 Resultaten van de 63e vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) op 4-15 juli 2011 - 32500-XIII-201

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij op 15 september 2011.

Afschrift van de antwoordbrief aan Sportvisserij Nederland over goedkeuring en procedures visplannen van VBC’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juli 2011 Afschrift van de antwoordbrief aan Sportvisserij Nederland over goedkeuring en procedures visplannen van VBC’s - 2011Z15264

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij op 15 september 2011.

Fiche: Mededeling vangstmogelijkheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 juli 2011 Fiche: Mededeling vangstmogelijkheden - 22112-1188

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Dit onderwerp is reeds aan de orde gekomen tijdens het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 juni 2011 t.b.v. de Landbouwraad van 28 juni 2011.

Verslag schriftelijk overleg over diverse visserijzaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 juni 2011 Verslag schriftelijk overleg over de verschillende aspecten van het gemeenschappelijk visserijbeleid - 32201-18

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VSO Visserij op 30 juni 2011.

Tegemoetkoming aalvissers naar aanleiding van het vangstverbod voor aal en wolhandkrab

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2011 Tegemoetkoming aalvissers naar aanleiding van het vangstverbod voor aal en wolhandkrab - 29675-131

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Visserij van 29 juni 2011.

Economische situatie visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2011 Economische situatie visserij - 29675-132

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Visserij van 29 juni 2011.

EU-voorstel - Gemeenschappelijk Visserijbeleid - COM (2011) 425

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 7 september 2011 Voorstel behandelvoorbehoud EU-wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 15 juli 2011 Brief van de voorzitter van de cie EU-Zaken inzake mogelijke toesting op subsidiariteit danwel een behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM (2011) 425 - 32848-1

Besluit: De commissie adviseert de Kamer via de vaste commissie voor Europese Zaken een behandelvoorbehoud te plaatsen met betrekking tot de EU-voorstellen over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Besluit: Agenderen van een algemeen overleg met de staatssecretaris van EL&I inzake het Behandelvoorbehoud GVB op 27 oktober 2011 van 17.30 - 19.30 uur.
Besluit: Plannen van een technische briefing door de Europese Commissie op 28 september 2011.
Besluit: Plannen van een rondetafelgesprek inzake het GVB op 29 september 2011.
Besluit: De onderstaande agendapunten die ter bespreking staan op het verzamel algemeen overleg Visserij op 15 september 2011 worden verplaatst naar het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Visserijbeleid op 27 oktober 2011.
Noot: • Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid, 32201-17 - Brief regering d.d. 24-06-2011 staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker • Afschrift van de brief van Greenpeace Nederland d.d. 20 april 2011 inzake aandachtspunten voor het Europees visserijbeleid,

Verzoek reactie op de Commissiebeschikking gelijkberechtiging en notitie FPG

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 september 2011 Verzoek reactie op de Commissiebeschikking gelijkberechtiging en notitie FPG - 30825-83

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EHS/Natuur/Biodiversiteit op 7 september 2011.

Herijking Ecologische Hoofdstructuur en decentralisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EHS/Natuur/Biodiversiteit op 7 september 2011.

Grondprijsmonitor 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 september 2011 Grondprijsmonitor 2010 - 29576-86

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsbosbeheer dan wel het algemeen overleg Erfpacht (zie bovenstaand agendapunt).

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de Europese Commissie inzake het Nederlandse natuurbeleid en het beleid ten aanzien van de Westerschelde INCLUSIEF VERTROUWELIJKE BIJLAGE

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 juni 2011 Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de Europese Commissie inzake het Nederlandse natuurbeleid en het beleid ten aanzien van de Westerschelde (Natura 2000 in zijn algemeenheid en de Westerschelde in het bijzonder m.b.t. de Hedwigepolder) - 30862-64

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat inzake de Hedwigepolder op 30 juni 2011.

Aanmeldingsgegevens van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe e.e.a. ten behoeve van het debat inzake de Hedwigepolder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 juni 2011 Aanmeldingsgegevens van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe i.v.m. het debat inzake de Hedwigepolder - 30862-63

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat inzake de Hedwigepolder op 30 juni 2011.

Beantwoording vragen commissie inzake de Hedwigepolder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Hedwigepolder - 30862-62

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat inzake de Hedwigepolder op 30 juni 2011.

Reactie op het artikel “Staatsgeheimen over het natuurbeleid” in het juninummer van V-focus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 juni 2011 Reactie op het artikel “Staatsgeheimen over het natuurbeleid” in het juninummer van V-focus - 30654-96

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te nemen inzake kwesties als erfpacht en de verkoop van gronden door Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 augustus 2011 Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te nemen inzake kwesties als erfpacht en de verkoop van gronden door Staatsbosbeheer - 29659-73

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op een brief van de Ganzenbescherming Nederland over bestrijding van de overpopulatie zomerganzen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 augustus 2011 Reactie op een brief van de Ganzenbescherming Nederland over bestrijding van de overpopulatie zomerganzen - 2011Z16527

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorhangprocedures ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 mei 2011 Wijzigingsopdrachten van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen, behorende bij het eerder gezonden ontwerpbesluit (zie kamerstuk 32 372, nr. 47) - 32372-50

Besluit: Indien er tijdens het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 13 september 2011 een motie wordt ingediend die verzoekt de voorhangprocedure gestuit te houden, blijft de voorhang gestuit tot en met de stemmingen. Indien er geen motie hiertoe wordt ingediend, is de voorhangprocedure ontstuit.
Noot: Tijdens het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte is geen motie ingediend die verzoekt de voorhangprocedure gestuit te houden, de voorhangprocedure is daarmee ontstuit.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-50

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2011 Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-47

Besluit: Indien er tijdens het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 13 september 2011 een motie wordt ingediend die verzoekt de voorhangprocedure gestuit te houden, blijft de voorhang gestuit tot en met de stemmingen. Indien er
Noot: Tijdens het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte is geen motie ingediend die verzoekt de voorhangprocedure gestuit te houden, de voorhangprocedure is daarmee ontstuit.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-47

Verslag van Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 september 2011 Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit - 32886-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg nVWA op 16 november 2011 van 11.00-13.00 uur.

Rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit over het jaar 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 juni 2011 Rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit over het jaar 2010 - 26991-319

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg nVWA op 16 november 2011 van 11.00-13.00 uur.

Resultaten van een interne audit van de nVWA naar de naleving van de wettelijke regels op middelgrote en kleine slachthuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 augustus 2011 Resultaten van een interne audit van de nVWA naar de naleving van de wettelijke regels op middelgrote en kleine slachthuizen - 26991-320

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg nVWA op 16 november 2011 van 11.00-13.00 uur.

Rapport van de auditcommissie-Vanthemsche II inzake de controle op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 augustus 2011 Rapport van de auditcommissie-Vanthemsche II inzake de controle op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen - 26991-321

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg nVWA op 16 november 2011 van 11.00-13.00 uur.

Toezegging Koopmans wetsvoorstel wijziging van de Crisis en herstelwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 september 2011 Toezegging Koopmans wetsvoorstel wijziging van de Crisis en herstelwet -

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mestbeleid op 14 september 2011.

Verfijnde meting oppervlaktewaterkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juli 2011 Afschrift van brief aan de Eerste Kamer over de verfijnde meting oppervlaktewaterkwaliteit - 2011Z15546

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mestbeleid op 14 september 2011.

Mestkwestie tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 juli 2011 Mestkwestie tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen - 28385-212

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mestbeleid op 14 september 2011.

Verzoek aan de Kamer tot uitstel toezending van de kabinetsvisie mestbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 augustus 2011 Verzoek aan de Kamer tot uitstel toezending van de kabinetsvisie mestbeleid - 28385-213

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mestbeleid op 14 september 2011.

Kabinetsreactie groenboek voorlichting en afzetbevording landbouwproducten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 september 2011 Kabinetsreactie groenboek voorlichting en afzetbevording landbouwproducten - 28625-133

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over het Groenboek Voorlichting en afzetbevordering landbouwproducten met als inbrengdatum maandag 19 september 2011 om 16.00 uur.

EU-voorstel: Groenboek afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten - COM (2011) 436

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 7 september 2011 Groenboek afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten - 2011Z17097

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 19 juli 2011 EU-voorstel: Groenboek afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten - COM (2011) 436 - 2011Z15653

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op maandag 19 september 2011 om 16.00 uur.

Reactie op motie Jacobi c.s. (32500 XIII, nr. 190) over risico's voor de mens door gewasbeschermingsmiddel imidacloprid in oppervlaktewater

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 augustus 2011 Reactie op motie Jacobi c.s. (32500 XIII, nr. 190) over risico's voor de mens door gewasbeschermingsmiddel imidacloprid in oppervlaktewater - 32372-59

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-59

Reactie op een onderzoek van Li et al. naar de effecten van neonicotinoiden op de humane gezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 augustus 2011 Reactie op een onderzoek van Li et al. naar de effecten van neonicotinoiden op de humane gezondheid - 2011Z16389

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

Bijen import vanuit Canada

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juli 2011 Bijen import vanuit Canada - 21501-32-507

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

Herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen die behoren tot neonicotinoïden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2011 Rapportage inzake de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen die behoren tot neonicotinoïden voor het onderdeel (subletale) effecten op bijen - 32372-57

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-57

Beantwoording vragen commissie ELI over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Beantwoording vragen commissie ELI over gewasbeschermingsmiddelen en

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

Kosten voor voorlichting en innovaties met betrekking tot duurzaam voedsel, zoals deze door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in 2010 zijn gemaakt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Kosten voor voorlichting en innovaties met betrekking tot duurzaam voedsel, zoals deze door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in 2010 zijn gemaakt - 31532-65

Besluit: Desgewenst betrekken bij het Toekomstonderzoek 'Economische dimensie verduurzaming voedselproductie'.

Reactie op het artikel "Afschuw over varkensleed"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juli 2011 Reactie op het artikel "Afschuw over varkensleed" - 28286-522

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 14 december 2011 van 13.00-16.00 uur.

Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren - 31389-90

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 14 december 2011 van 13.00-16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-90

Ingrepen bij pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2011 Ingrepen bij pluimvee - 28286-521

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 14 december 2011 van 13.00-16.00 uur.

Huidige bestrijdingsstrategie van besmettelijke, bestrijdingsplichtige

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Huidige bestrijdingsstrategie van besmettelijke, bestrijdingsplichtige dierziekten - 29683-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 26 oktober 2011.

Q-koorts stand van zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juli 2011 Q-koorts stand van zaken - 28286-520

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 26 oktober 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk donderdag 15 september om 12.00 uur de Kamer te informeren over de door de staatssecretaris toegezegde versoepeling van Q-koortsmaatregelen nu alle schapen- en geitenhouders van melk- en opfokbedrijven hun dieren hebben gevaccineerd.

Reactie op de brief van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) te Burgum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juli 2011 Reactie op de brief van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) te Burgum - 2011Z15550

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Situatie kudde konikpaarden in de Geuzenwaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juli 2011 Situatie kudde konikpaarden in de Geuzenwaard - 2011Z15552

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Reactie op een brief van de commissie ELI met betrekking tot natuurvezelteelt van HempFlax

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 augustus 2011 Reactie op een brief van de commissie ELI met betrekking tot natuurvezelteelt van HempFlax - 2011Z16367

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg over de behandeling van de EU-voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Collectieve aanpak maatschappelijke diensten en voortgang pilots

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2011 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Collectieve aanpak maatschappelijke diensten en voortgang pilots - 28625-131

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg over de behandeling van de EU-voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Kabinetsreactie briefadvies RLI

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2011 Kabinetsreactie briefadvies RLI - 28625-130

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg over de behandeling van de EU-voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Besluit: Er zal een technische briefing met het RLI worden gepland over hun advies zodra de EU-wetgevingsvoorstellen voor het GLB zijn gepresenteerd.
Besluit: Er zal een technische briefing met de Europese Commissie worden gepland zodra de EU-wetgevingsvoorstellen voor het GLB zijn gepresenteerd.

Fiche: verordening tariefcontingent invoer rundvlees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 september 2011 Fiche: verordening tariefcontingent invoer rundvlees - 22112-1205

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 september 2011.

Stand van zaken rond de EHEC besmetting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 augustus 2011 Stand van zaken rond de EHEC besmetting - 32801-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 september 2011.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juli 2011 Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2011 - 21501-32-509

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 september 2011.

Beantwoording vragen inzake de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juli 2011 Beantwoording vragen inzake de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2011 - 21501-32-508

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 september 2011.

Mogelijkheden voor steun voor vezelgewassen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, artikel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 september 2011.

Gewetensbezwaarden I&R runderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2011 Gewetensbezwaarden I&R runderen - 21501-32-505

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 september 2011.

Aankondiging voorschotbetaling BTR 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2011 Aankondiging voorschotbetaling Bedrijfstoeslagregeling (BTR) 2011 - 21501-32-506

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dienst Regelingen op 23 november 2011 van 10.00-12.00 uur.

Uitvoering moties (32500 XIII, nrs. 80en 99) over streekproducten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juli 2011 Uitvoering moties (32500 XIII, nrs. 80 en 99) over streekproducten - 31532-64

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling ministerie EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur.

Uitvoering motie Dijkgraaf/Koopmans (32500 XIII, nr. 123) over de investeringsregeling jonge landbouwers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juli 2011 Uitvoering motie Dijkgraaf/Koopmans (32500 XIII, nr. 123) over de investeringsregeling jonge landbouwers - 32500-XIII-199

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling ministerie EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur.

Stand van zaken bij de oplossing van de kwekersproblematiek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 augustus 2011 Stand van zaken bij de oplossing van de kwekersproblematiek - 27428-202

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Biotechnologie op 10 november 2011.

Verslag van de Europese Commissie inzake sociaal-economische aspecten van ggo's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 juli 2011

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Biotechnologie op 10 november 2011.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 juli 2011 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2011 - 21501-32-503

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 juli 2011.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad die op 28 juni 2011 in Luxemburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juli 2011 Verslag van de Landbouw- en Visserijraad die op 28 juni 2011 in Luxemburg - 21501-32-504

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 juli 2011.

Tweede besmetting met milde vogelgriep in Creil, Noordoostpolder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 juni 2011 Tweede besmetting met milde vogelgriep in Creil, Noordoostpolder - 28807-128

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kabinetsreactie over ritueel slachten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 juni 2011 Kabinetsreactie over ritueel slachten - 31571-20

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op onbedwelmd ritueel slachten.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-20

Reactie van het kabinet op de uitspraak van WUR over onvolledig onderzoek ritueel slachten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 juni 2011 Reactie van het kabinet op de uitspraak van WUR over onvolledig onderzoek ritueel slachten - 28286-518

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op onbedwelmd ritueel slachten.

Uitnodiging LTO Noord voor jubileumbijeenkomst BoerenNatuur d.d. 23 september 2011

Zaak: Brief derden - LTO Noord te Zwolle - 7 september 2011 Uitnodiging LTO Noord voor jubileumbijeenkomst BoerenNatuur d.d. 23 september 2011 - 2011Z17218

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NFE voor de contactdag Pelsdierhouderij d.d. 15 september 2011

Zaak: Brief derden - Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) te Wijchen - 6 september 2011 Uitnodiging NFE voor de contactdag Pelsdierhouderij d.d. 15 september 2011 - 2011Z17209

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Besluit: De indieners van het initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op de pelsdierhouderij zullen worden verzocht om uiterlijk maandag 27 september 2011 de Kamer te informeren over de stand van zaken ten aanzien van dit wetsvoorstel en specifiek in te gaan op de nieuwe novelle.

Verzoek Nevedi tot aanbieding grondstoffenwaaier d.d. 13 september 2011

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) te Rotterdam - 2 september 2011 Verzoek Nevedi tot aanbieding grondstoffenwaaier d.d. 13 september 2011 - 2011Z16931

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Uitnodiging voor FNLI-jaarbijeenkomst d.d. 6 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) te Rijswijk - 31 augustus 2011 Uitnodiging voor FNLI-jaarbijeenkomst d.d. 6 oktober 2011 - 2011Z16619

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging IMARES voor lancering cenrum Wageningen Aquacultuur d.d. 16 september 2011

Zaak: Brief derden - IMARES-Wageningen Universiteit (WUR) te Yerseke - 29 augustus 2011 Uitnodiging IMARES voor lancering cenrum Wageningen Aquacultuur d.d. 16 september 2011 - 2011Z16601

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Europese Commissie voor vergadering over het visserijbeleid

Zaak: Brief derden - Europese Commissie te 1049 Brussels - 25 augustus 2011 Uitnodiging Europese Commissie voor vergadering over het visserijbeleid d.d. 19 oktober 2011 - 2011Z16543

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitnodiging Niaba voor eendaagse cursus "Planten-biotech voor niet-biotechnologen" d.d. 1 september 2011

Zaak: Brief derden - Niaba te Leidschendam - 4 augustus 2011 Uitnodiging Niaba voor eendaagse cursus "Planten-biotech voor niet-biotechnologen" d.d. 1 september 2011 - 2011Z15977

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Republiek Polen voor vergadering van de voorzitters van de commissies voor landbouw en plattelandsontwikkeling d.d. 25 t/m 26 september 2011

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 5 september 2011 EU-Stafnotitie Interparlementaire conferentie GLB en voedselveiligheid/kwaliteit te Warschau 25/26 september 2011 - 2011Z16815

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief derden - Republiek Polen te Den Haag - 15 juli 2011 Uitnodiging Republiek Polen voor vergadering van de voorzitters van de commissies voor landbouw en plattelandsontwikkeling d.d. 25 t/m 26 september 2011 - 2011Z15905

Besluit: Het lid Ormel zal namens de commissie deelnemen aan deze conferentie.

Uitnodiging CAS International, namens CDON, voor werkbezoek bij Stichting AAP

Zaak: Brief derden - CAS International (Comité Anti Stierenvechten) te Utrecht - 13 juli 2011 Uitnodiging CAS International, namens CDON, voor werkbezoek bij Stichting AAP - 2011Z15551

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel werkbezoek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 2 september 2011 Voorstel werkbezoek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 2011Z16784

Besluit: Middels een schriftelijke ronde zullen de aanmeldingen voor het werkbezoek op vrijdag 18 november 2011 worden geinventariseerd.
Besluit: Het lid Ouwehand zal een suggestie doen om het programma van het werkbezoek aan te vullen met een onderdeel GLB en natuur.

Uitnodiging vaste commissie ELI voor een bezoek aan Dienst Regelingen (locatie Assen)

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 2 september 2011 Voorstel programma werkbezoek Dienst Regelingen - 2011Z16783

Besluit: Middels een schriftelijke inventarisatieronde zal de definitieve datum voor het werkbezoek worden vastgesteld (maandag 31 oktober of vrijdag 11 november 2011).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 juni 2011 Uitnodiging vaste commissie ELI voor een bezoek aan Dienst Regelingen (locatie Assen) - 2011Z14792

Besluit: Er zal een werkbezoek aan Dienst Regelingen worden georganiseerd.

Verzoek om in Parlis een scheiding aan te brengen tussen de stukken voor E&I en de stukken voor L&N

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (PVV) - 8 september 2011 Parlis scheiding tussen EZ en Landbouw - 2011Z17277

Besluit: Het verzoek zal worden aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aangedragen buitenlandse werkbezoeken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 12 september 2011 Werkbezoek Zweden/Zwitserland - 2011Z17384

Besluit: Betrokken bij de besluitvorming over de keuze voor een buitenlands werkbezoek.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 12 september 2011 Werkbezoek Noorwegen (Energie) - 2011Z17379

Besluit: Betrokken bij de besluitvorming over de keuze voor een buitenlands werkbezoek.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 8 september 2011 Stafnotitie Buitenlands werkbezoek vaste commissie EL&I - 2011Z17217

Besluit: Het werkbezoek aan Noorwegen inzake duurzame energie, waartoe de commissie reeds eerder heeft besloten, vindt definitief doorgang en zal plaatsvinden in de tweede helft van het aanstaande Kerstreces.
Besluit: De keuze en planning van een tweede buitenlands werkbezoek in 2012 zal tijdig, te weten nog dit jaar, in een procedurevergadering worden vastgesteld.

Voorstel werkbezoek Energie in Noord-Nederland

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.D. Blacquiere - 6 september 2011 Werkbezoek Energie aan Noord Nederland - 2011Z16902

Besluit: Werkbezoek organiseren op vrijdag 30 september 2011. Het lid Ouwehand zal een suggestie doen om het programma van het werkbezoek aan te vullen met een onderdeel natuur.

Verzoek om brief inzake informatievoorziening aan de Kamer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 13 september 2011 Verzoek om brief inzake informatievoorziening aan de Kamer - 2011Z17465

Besluit: Mede naar aanleiding van de recente informatievoorziening aan de Kamer over het afschaffen van de Kamer van Koophandel heffing, zal de commissie haar onvrede hierover aan de minister van EL&I kenbaar maken en hem verzoeken in het vervolg eerst de Kamer te informeren alvorens tot andere acties over te gaan.

Verzoek om brief inzake precieze tijdslijn voor de eventuele vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 13 september 2011 Verzoek om brief inzake precieze tijdslijn voor de eventuele vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale - 2011Z17471

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht de Kamer voor 1 oktober 2011 te informeren over de planning, en de daarbij verschillende te nemen stappen, met betrekking tot de vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale.

Verzoek om kabinetsreactie op de stand van zaken in de post

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 13 september 2011 Verzoek om kabinetsreactie op de stand van zaken in de post - 2011Z17485

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een brief waarin hij de Kamer informeert over de stand van zaken van een aantal ontwikkelingen op de postmarkt (stukloon, CAO onderhandelingen).

Verzoek brief inzake UNEP rapport over de Nigerdelta.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. Smeets (PvdA) - 13 september 2011 verzoek brief inzake UNEP rapport over de Nigerdelta. - 2011Z17476

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden gerappelleerd de kabinetsreactie op het UNEP-rapport per ommegaande aan de Kamer te sturen.
Besluit: De nog te ontvangen kabinetsreactie op het UNEP-rapport zal worden geagendeerd voor een nieuw te plannen algemeen overleg MVO in West-Afrika.
Noot: De kabinetsreactie is op 14 september jl. ontvangen.

Fiche: richtlijn radioactieve stoffen in water

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 september 2011 Fiche: richtlijn radioactieve stoffen in water - 22112-1203

Besluit: De commissie Europese Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: De behandeling van de richtlijn is voorzien in de Raad Algemene Zaken.

Reactie op de adviezen van de Topteams

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 juni 2011 Reactie op de adviezen van de Topteams - 32637-14

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

Uitvoering motie Dijksma c.s. (32500 XIII, nr. 78) over het betrekken van regio's bij topsectorenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 augustus 2011 Uitvoering motie Dijksma c.s. (32500 XIII, nr. 78) over het betrekken van regio's bij topsectorenbeleid - 32500-XIII-200

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

Toezending van het onderzoek naar de effecten van inkomende investeringen op de Nederlandse werkgelegenheid, zoals toegezegd in mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juli 2011 Toezending van het onderzoek naar de effecten van inkomende investeringen op de Nederlandse werkgelegenheid, zoals toegezegd in mei 2010 - 29544-331

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

Voortgangsrapportage MSD Organon

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juli 2011 Voortgangsrapportage MSD Organon - 29544-327

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

EU-voorstel: Groenboek Online verspreiding van audiovisuele werken COM(2011)427

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 juli 2011 EU-voorstel: Groenboek Online verspreiding van audiovisuele werken COM(2011)427 - 2011Z15748

Besluit: Kabinetsreactie afwachten.

Fiche: richtlijn roaming regulering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 september 2011 Fiche: richtlijn roaming regulering - 22112-1204

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecomraad, te houden op 8 december 2011.

Aanbieding evaluatie (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) NBTC 2008 - 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 september 2011 Aanbieding evaluatie Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) 2008 - 2010 - 26419-46

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn te plannen algemeen overleg Toerisme.

Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie; Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; Algemeen Postverdrag; Verdrag inzake postale financiële diensten; Genève, 12 augustus 2008

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 augustus 2011 Voorlopige toepassing van het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie; Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; Algemeen Postverdrag; Verdrag inzake postale financiële diensten; Genève, 12 augustus 2008 - 32879-(R1960)-1

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Nadat het advies van de Raad van State van het Koninkrijk zal zijn ingewonnen, zullen de verdragen ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd.

Fiche inzake Verordening inzake Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 18 juli 2011 Fiche inzake Verordening inzake Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit - 22112-1199

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen.

Voortgang van de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juli 2011 Voortgang van de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - 21501-33-332

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 november 2011.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht de onderhandelingsdocumenten m.b.t. ACTA uiterlijk 1 oktober 2011 aan de Kamer aan te bieden.

Fiche: Mededeling Intellectueel Eigendom

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 juli 2011 Fiche: Mededeling Intellectueel Eigendom - 22112-1195

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 november 2011.

Antwoorden op vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20-22 juli, Sopot (Polen)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 juli 2011 Antwoorden op vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20-22 juli, Sopot (Polen) - 21501-30-265

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 21-22 juli 2011 te Sopot, Polen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 juli 2011 Aanbieding geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 21-22 juli 2011 te Sopot, Polen - 21501-30-264

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg inzake de Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 21-22 juli 2011.

Aanbieding verslag van de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 juli 2011 Aanbieding verslag van de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni 2011 - 21501-30-263

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg inzake de Raad voor Concurrentievermogen d.d. 21-22 juli 2011.

Informatie over de voorgenomen besluitvorming ten aanzien van de twee winningsvergunningaanvragen die Frisia Zout B.V. in 2008 heeft ingediend

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 juli 2011 Informatie over de voorgenomen besluitvorming ten aanzien van de twee winningsvergunningaanvragen die Frisia Zout B.V. in 2008 heeft ingediend - 32849-1

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Mijnbouw, te houden kort na het herfstreces, waarbij tevens aan de orde komen de onderwerpen schaliegas en gasopslag.

Samenvoeging NMa, OPTA en Consumentenautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juli 2011 Samenvoeging NMa, OPTA en Consumentenautoriteit - 31490-69

Besluit: Agenderen voor het (vervolg) algemeen overleg Toezicht 15 september 2011.

Sectorstudie van de NMa naar de Nederlandse hypotheekmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 juni 2011 Sectorstudie van de NMa naar de Nederlandse hypotheekmarkt - 24036-390

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: De VC FIN heeft de minister van Financiën in juni jl. schriftelijk verzocht om de sectorstudie, voorzien van een kabinetsreactie, aan de Kamer te zenden.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20-22 juli, Sopot (Polen)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 augustus 2011 Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20-22 juli, Sopot (Polen) - 21501-30-266

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg voor de Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 29-30 september 2011, waarvoor de inbrengdatum is vastgesteld op 16 september 2011 om 12.00 uur.

Fiche: Mededeling normalisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 juli 2011 Fiche: Mededeling normalisatie - 22112-1196

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg voor de Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 29-30 september 2011, waarvoor de inbrengdatum is vastgesteld op 16 september 2011 om 12.00 uur.

Kabinetsreactie op kenbaarheid van normen en normalisatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 juni 2011 Kabinetsreactie op kenbaarheid van normen en normalisatie - 27406-193

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg voor de Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 29-30 september 2011, waarvoor de inbrengdatum is vastgesteld op 16 september 2011 om 12.00 uur.

Nederlandse deelname aan Wereldexpo 2010 te Sjanghai

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 september 2011 Nederlandse deelname aan Wereldexpo 2010 te Sjanghai - 26419-47

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn te plannen algemeen overleg Toerisme.

Aanbieding beleidsdoorlichting artikel 10.2 en 10.3 oud-EZ-begroting

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 juni 2011 Aanbieding beleidsdoorlichting artikel 10.2 en 10.3 (operationele doelstelling 2 (periode 2001-2010) en operationele doelstelling 3 (periode 2004-2010)) oud-EZ-begroting - 32837-1

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van ELI, onderdeel Economie&Innovatie.

Eerste halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 augustus 2011 Eerste halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten - 31371-366

Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

32780 XIII lijst van vragen en antwoorden inzake wijz. begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 juni 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 32780-XIII-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Ingebruikname extra frequentieruimte mobiel breedband en aanpak overgangsproblemen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juli 2011 Ingebruikname extra frequentieruimte mobiel breedband en aanpak overgangsproblemen - 24095-287

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 15 september a.s.

Onderzoek van OPTA naar het gebruik van Deep Packet Inspection

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 juni 2011

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 15 september a.s.

Rapportage Compensatiebeleid 2009 en 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juli 2011 Aanbieding vertrouwelijke bijlage bij Rapportage Compensatiebeleid 2009 en 2010 - 26231-21

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juli 2011 Rapportage Compensatiebeleid 2009 en 2010 - 26231-20

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling Wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied (Kamerstuk 32 768).

Verslag van een schriftlijk overleg inzake de aanpassingen in het wapenexportbeleid (Kamerstuk 22 054, nr. 165)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 juni 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de aanpassingen in het wapenexportbeleid (Kamerstuk 22 054, nr. 165) - 22054-177

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VSO Wapenexportbeleid d.d. 30 juni 2011.

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 12 september 2011 Verzoek nadere informatie t.b.v. behandeling Aanbestedingswet - 2011Z17381

Besluit: De minister van El&I zal worden gevraagd de Kamer uiterlijk vrijdag 23 september a.s. te informeren of, en zo ja wanneer, er een Europese richtlijn inzake Aanbesteden verschijnt en of deze richtlijn interfereert met het aanhangige wetsvoorstel Aanbesteden. Ook zal de minister worden verzocht toe te lichten of de Handreiking proportionaliteit nu definitief is vastgesteld of hierop in de loop van tijd nog aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 september 2011 Handreiking proportionaliteit bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet - 32440-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-14

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 september 2011 Tweede nota van wijziging - 32440-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-13

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 juli 2010 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) - 32440

Besluit: Het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 september 2011 Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten - 32871

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 oktober 2011 te 12.00 uur. De commissie besluit in principe tot het uitbrengen van een blanco verslag.
Noot: Indien over het wetsvoorstel een blanco verslag wordt uitgebracht zal het wetsvoorstel plenair als hamerstuk worden aangemeld.

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 september 2011 Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden - 32874

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 oktober 2011 te 14.00 uur.

Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 september 2011 Besluit tot wijziging universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de levering van de openbare telefoondienst via een mobiel netwerk - 32888-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Fiche: Richtlijn over energie-efficiëntie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 juli 2011 Fiche: Richtlijn over energie-efficiëntie - 22112-1197

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud op 6 september 2011

Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 juni 2011 Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan - 31209-151

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud richtlijn energie-efficiëntie op 6 september 2011

Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 19-20 september 2011, Wroclaw (Polen)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 september 2011 Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 19-20 september 2011, Wroclaw (Polen) - 21501-33-335

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Er is d.d. 6 september jl. een schriftelijke procedure gevoerd over de wenselijkeid om over deze geannoteerde agenda een schriftelijk overleg te voeren. Dat bleek niet het geval.

Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 juli 2011 Brief over het wetsvoorstel aanpassing Warmtewet - 32839-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (32 839)
Gerelateerde kamerstukken: 32839-5

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2011 Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen - 32839

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 5 oktober 2011 te 14.00 uur.

Voorhang ontwerpbesluit houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 september 2011 Voorhang ontwerpbesluit houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten - 32626-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32626-6

Besluit ten behoeve van het 150 kV-deel van het 150/380 kV transformator- en schakelstation Breukelen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 augustus 2011 Besluit ten behoeve van het 150 kV-deel van het 150/380 kV transformator- en schakelstation Breukelen - 32880-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Perspectief voor Offshore Wind in Noord-Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 augustus 2011 Perspectief voor Offshore Wind in Noord-Nederland - 2011Z16284

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie.

Voortgangsrapportage stresstest Kerncentrale Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 augustus 2011 Voortgangsrapportage stresstest Kerncentrale Borssele - 32645-27

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie.

Toezegging n.a.v. het VAO energie over de beveiliging van nucleaire transporten van de kerncentrale Borssele naar Frankrijk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 augustus 2011 Toezegging n.a.v. het VAO energie over de beveiliging van nucleaire transporten van de kerncentrale Borssele naar Frankrijk - 21501-33-333

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie.
Noot: De bijlage bij de brief ligt ter vertrouwelijke inzage (uitsluitend voor leden) en kan wegens het vertrouwelijke karakter niet worden geagendeerd voor een openbaar overleg.

Taskforce Intelligente Netten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juli 2011 Taskforce Intelligente Netten - 31510-46

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie.

Subsidie duurzame warmte voor bestaande woningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juli 2011 Subsidie duurzame warmte voor bestaande woningen - 31239-122

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie.

Zo duurzaam mogelijke winning uranium

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 juni 2011 Zo duurzaam mogelijke winning uranium - 32645-26

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie.

Afschrift onderzoek rol speculanten en hedge funds op de TTF

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 juni 2011 Afschrift onderzoek rol speculanten en hedge funds op de TTF - 2011Z14798

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie.

Begrotingsbehandeling ministerie EL&I 2012, onderdeel Economie&Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 september 2011 Kabinetsreactie op de adviezen: “Naar de Top, het bedrijvenbeleid in actie(s)” en de "Visie op de Noordvleugel" - 32637-15

Besluit: De Bedrijfslevennota zal betrokken worden bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.
Besluit: Voor de plenaire begrotingsbehandeling over het onderdeel Economie&Innovatie zal een rondetafelgesprek over de Bedrijfslevennota worden gepland.
Besluit: Na het rondetafelgesprek over de Bedrijfslevennota zal een feitelijke vragenronde worden gehouden over deze nota.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 2 september 2011 Planning begrotingsbehandeling Economie & Innovatie - 2011Z16754

Besluit: De plenaire begrotingsbehandeling van het onderdeel Economie&Innovatie zal, zoals reeds gepland, in week 41 plaatsvinden.
Besluit: Voorafgaand aan de plenaire begrotingsbehandeling, zal een feitelijke vragenronde worden gehouden over de begroting van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie&Innovatie.
Besluit: Er zal geen begrotingsonderzoek plaatsvinden over het onderdeel Economie&Innovatie van de begroting van het ministerie van EL&I.
Besluit: Er wordt een wetgevingsoverleg Energie (incl. Green Deal) gehouden na de plenaire begrotingsbehandeling van het onderdeel Economie&Innovatie.
Besluit: Voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie zal een rondetafelgesprek over de Green Deal worden gepland.
Besluit: Na het rondetafelgesprek over de Green Deal zal een feitelijke vragenronde over stukken m.b.t. de Green Deal worden gepland.

Verzoek HNDC om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de Niger Delta

Zaak: Brief derden - Hope for Niger Delta Campaign (HNDC) te - 17 augustus 2011 Verzoek HNDC om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de Niger Delta - 2011Z16905

Besluit: Het lid Gesthuizen (SP) zal de Nigeriaanse delegatie in een bijzondere procedure ontvangen op dinsdag 27 september van 18.00-19.00 uur.

Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering over toekomstige cohesiebeleid d.d. 6 oktober 2011

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 8 september 2011 EU-Stafnotitie Interparlementaire conferentie over het cohesiebeleid op 6 oktober 2011 - 2011Z17238

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 6 september 2011 Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering over toekomstige cohesiebeleid d.d. 6 oktober 2011 - 2011Z16939

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissie conferentie over de Interne Markt d.d. 10-11 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 2 augustus 2011 Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissie conferentie over de Interne Markt d.d. 10-11 oktober 2011 - 2011Z16403

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor openingsreceptie Wereldhavendagen 2011 d.d. 1 september 2011

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Haag - 18 augustus 2011 Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor openingsreceptie Wereldhavendagen 2011 d.d. 1 september 2011 - 2011Z16205

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Republiek Polen voor vergadering van de voorzitters van de commissies voor Economische Zaken d.d. 11 en 12 september 2011

Zaak: Brief derden - Republiek Polen te Den Haag - 8 juli 2011 Uitnodiging Republiek Polen voor vergadering van de voorzitters van de commissies voor Economische Zaken d.d. 11 en 12 september 2011 - 2011Z15689

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanvullende informatie en programma van EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM11) d.d. 30 september en 1 oktober 2011

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussels - 29 juni 2011 Aanvullende informatie en programma van EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM11) d.d. 30 september en 1 oktober 2011 - 2011Z15501

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitnodiging APCEO voor 'Global Economic Leaders Summit 2011' d.d. 4 t/m 6 september 2011

Zaak: Brief derden - Asia-Pacific CEO Association (APCEO) te Beijing 100101, P.R. - 8 juli 2011 Uitnodiging APCEO voor 'Global Economic Leaders Summit 2011' d.d. 4 t/m 6 september 2011 - 2011Z15372

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitnodiging Europees Parlement - STOA voor conferentie 'Parliamentary Technology Assessment (PTA)' d.d. 7 september 2011

Zaak: Brief derden - Europees Parlement - Science and Technology Options Assessment (STOA) te Brussels - 11 juli 2011 Uitnodiging Europees Parlement - STOA voor conferentie 'Parliamentary Technology Assessment (PTA)' d.d. 7 september 2011 - 2011Z15375

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.