Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 november 2011

Gepubliceerd: 25 november 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2011A02031
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3aa0f04a-a0b0-4bdb-99d8-965e223d23f6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%2023%20november%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27625, 18106, 33041, 32357, 32357, 32357, 32357, 32357, 32357, 32357, 32813, 30175, 30872, 32660, 31500, 32660, 22026, 22026, 29893, 21501, 30523, 31936, 29984, 29665, 32376, 32376, 27664, 27664, 33101, 32828, 31209, 32830, 32830

Inhoud


Voorstel van het lid Verhoeven (D66) om de minister BZK en de staatssecretaris IM te verzoeken om de brief n.a.v. het dodelijk ongeval in een zwembad in Tilburg, met daarin de inventarisatie van zwembaden in Nederland waar gebruik is gemaakt van roestvast staal constructies en de mogelijke oplossingen, uiterlijk op 13 december aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 21 november 2011 Uitstel beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijk ongeval in een zwembad in Tilburg - 2011Z23622

Besluit: Conform voorstel doorgeleiden.

Voorstel van het lid Samsom (PvdA) om de minister te verzoeken de schriftelijke vragen van de leden Haverkamp (CDA) / Monasch (PvdA) over het bericht “oprichting RETBuzz gaat niet door" d.d. 4 november 2011 tijdig vóór het wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 d.d. 28 november 2011 te beantwoorden

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, M.C. Haverkamp (CDA) - 4 november 2011 - Het bericht “oprichting RETBuzz gaat niet door - 2011Z22012

Besluit: Conform voorstel doorgeleiden.

Verzoek lid Koopmans (CDA) om brief over uitvoering motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff over aanpassing van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 22 november 2011 - Verzoek lid Koopmans (CDA) om brief over uitvoering motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff over aanpassing van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) - 2011Z23783

Besluit: Conform voorstel doorgeleiden.

Vaststelling thema voor pilot “Parlement en Wetenschap”

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 18 november 2011 Vaststelling thema voor pilot “Parlement en Wetenschap” - 2011Z23480

Besluit: Lid Leegte (VVD) zal zijn voorstel over ETS als thema voor de pilot herformuleren in overleg met andere leden van de commissie.
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel voor data procedurevergaderingen vaste commissie Infrastructuur en Milieu

Zaak: Overig - griffier, I.B. Sneep - 16 november 2011 Voorstel voor data procedurevergaderingen vaste commissie Infrastructuur en Milieu - 2011Z23141

Besluit: Conform voorstel inplannen

Deelname Wereld Water Forum - Marseille - 12 t/m 17 maart 2012

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 14 november 2011 Stafnotitie inzake Wereld Water Forum - Marseille - 12 t/m 17 maart 2012 - 2011Z22877

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Evaluatie droogte voorjaar/zomer 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 november 2011 - Evaluatie droogte voorjaar/zomer 2011 - 27625-248

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 5 december te 12.00 uur

Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 november 2011 - Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas - 18106-208

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 5 december 2011

Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 oktober 2011 - Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland” - 33041-1

Besluit: Agenderen voor het in het eerste kwartaal van 2012 te plannen algemeen overleg Duurzaamheid, waarvoor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zullen worden uitgenodigd

Reactie op het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 Reactie op het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu (min ELI) - 2011Z23470

Besluit: Agenderen voor het in het eerste kwartaal van 2012 te plannen algemeen overleg Duurzaamheid, waarvoor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zullen worden uitgenodigd

Uitvoering moties Leegte c.s. (32357-22) en Van Veldhoven c.s. (32357-23)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 oktober 2011 Uitvoering moties Leegte c.s. (32357-22) en Van Veldhoven c.s. (32357-23) - 32357-31

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatbeleid en Biobrandstoffen d.d. 24 november 2011

Stand van zaken inzake de uitvoering van de moties Leegte c.s. (32357-22) m.b.t. opschaling van het bijmengpercentage en van Van Veldhoven (32357-23) m.b.t. Biomassa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 september 2011 Stand van zaken inzake de uitvoering van de moties Leegte c.s. (32357-22) m.b.t. opschaling van het bijmengpercentage en van Van Veldhoven (32357-23) m.b.t. Biomassa - 32357-30

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatbeleid en Biobrandstoffen d.d. 24 november 2011

Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa en de stand van zaken van de uitwerking van de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 november 2011 - Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa en de stand van zaken van de uitwerking van de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit - 32357-32

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatbeleid en Biobrandstoffen d.d. 24 november 2011

Klimaatbrief 2050: uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 - Klimaatbrief 2050: uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa - 32813-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatbeleid en Biobrandstoffen d.d. 24 november 2011

Realisatie Kyoto protocol, mondiale emissietrend en rapportage HFK-23

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 22 november 2011 - Voorstel lid Leegte (VVD) om dossier biobrandstoffen toe te voegen aan het AO Klimaatbeleid d.d. 24 november 2011 - 2011Z23758

Besluit: Conform voorstel zal het dossier biobrandstoffen (zie ook de verschillende brieven daarover op deze agenda) worden toegevoegd aan het AO Klimaatbeleid d.d. 24 november 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 - Realisatie Kyoto protocol, mondiale emissietrend en rapportage HFK-23 - 2011Z23420

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatbeleid en Biobrandstoffen d.d. 24 november 2011
Noot: Behandeling van verschillende onderwerpen op het gebied van klimaat en duurzaamheid: AO Klimaatbeleid en Biobrandstoffen d.d. 24 november 2011 - Klimaatbrief 2050 - Lokale Klimaatagenda - Hoofdlijnen Nederlandse inzet op klimaatconferentie in Durban - Evaluatie mondiale temperatuurstijging - Stand van zaken uitvoering motie Nepperus - Informatie wijziging Wet KNMI - Realisatie Kyoto protocol, mondiale emissietrend en rapportage HFK-23 - Biobrandstoffen voor gebruik in het vervoer - Uitvoering moties Leegte en Van Veldhoven AO Duurzaam Inkopen en Palmolie d.d. 1 december 2011 - Duurzaam inkopen - Palmolie AO Duurzaamheid te plannen in het eerste kwartaal van 2012, met minister EL&I - Duurzaam hout - Duurzaamheidagenda - Antwoorden op vragen rapport 'Ranking the stars'

Voortgang Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.M. Samsom (PvdA) - 17 november 2011 Verzoek lid Samsom (PvdA) om AO Luchtkwaliteit nog in december te houden en staatssecretaris te vragen monitoringsrapportage met toelichting aan Kamer te sturen - 2011Z23318

Besluit: Zie bovenstaande besluitvorming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 14 november 2011 Voortgang Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) - 30175-126

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtkwaliteit en geluid in december 2011.
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de Kamer uiterlijk 8 december 2011 het monitoringsrapport 2011 toe te zenden en daarbij ook in te gaan op een toelichting op het monitoringsrapport luchtkwaliteit 2011, inclusief de stand van zaken ten aanzien van het al dan niet overschrijden van het dagencriterium op de knelpuntlocaties en de uitvoering van de maatregelen genoemd in het NSL en de resultante hiervan; een toelichting op de problemen met betrekking tot de toetspunten zoals door de staatssecretaris benoemd in zijn brief van 14 november 2011 (Kamerstuk 30 175, nr. 126); de stand van zaken met betrekking tot het overleg met VNG en IPO en toelichting op de vraag welke, door IPO en VNG gevraagde, maatregelen in gang gezet zijn, welke niet, en de reden hiervan; een toelichting op de AMvB met emissiegrenswaarde voor fijn stof, inclusief tijdspad en de meetresultaten over 2010.

Reactie op verzoek commissie om informatie met betrekking tot vervuilde olie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 november 2011 Reactie op verzoek commissie om informatie met betrekking tot vervuilde olie - 30872-80

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart/Binnenvaart d.d. 19 januari 2012 te 15.00-18.00 uur

Reactie op verzoek commissie om technische briefing over de Nederlandse en Europese inzet tijdens de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 november 2011 Reactie op verzoek commissie om technische briefing over de Nederlandse en Europese inzet tijdens de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties - 2011Z22412

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
Noot: De technische briefing heeft reeds plaatsgevonden op 15 november 2011.

Tekstvoorstellen over Energyport en Agriboard A7

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2011 Tekstvoorstellen over Energyport en Agriboard A7 - 32660-45

Besluit: Betrokken bij de stemmingen d.d. 22 november 2011 over de moties inzake de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de het ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de ontwerpwijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 november 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake ontwerpwijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) - 31500-28

Besluit: Reeds betrokken bij het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte d.d. 14 november 2011
Noot: Omdat de minister de beantwoording van het schriftelijk overleg in eerste instantie per abuis in tabelvorm aan de Kamer had verzonden, heeft zij deze herziene versie van de beantwoording volgens het daartoe gebruikelijke stramien aan de Kamer gezonden. Het gaat zodoende om een layout technische herziening waaruit geen inhoudelijke wijzigingen voortvloeien.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 november 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de het ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) - 32660-20

Besluit: Reeds betrokken bij het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte d.d. 14 november 2011
Noot: Omdat de minister de beantwoording van het schriftelijk overleg in eerste instantie per abuis in tabelvorm aan de Kamer had verzonden, heeft zij deze herziene versie van de beantwoording volgens het daartoe gebruikelijke stramien aan de Kamer gezonden. Het gaat zodoende om een layout technische herziening waaruit geen inhoudelijke wijzigingen voortvloeien.

Lijst van vragen en antwoorden inzake HSL-geluidemissies

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake HSL-geluidemissie metingen - 22026-342

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de 29ste voortgangsrapportage HSL-Zuid (22026-341), waarover de commissie op 17 november 2011 feitelijke vragen heeft gesteld (Kamerstuk 22026, nr. 341)

Informatie over de financiële HSA-problematiek en over beleidsvoornemen inzake de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet vanaf 2015

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C. Haverkamp (CDA) - 22 november 2011 Voorstel lid Haverkamp (CDA) voor behandeling brief HSA-problematiek en beleidsvoornemen vervoerconcessie Hoofdrailnet vanaf 2015 - 2011Z23747

Besluit: Behandeling wordt conform voorstel vormgegeven (zie hierboven)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2011 Informatie over de financiële HSA-problematiek (de vervoerder op de HSL-Zuid) en over het beleidsvoornemen inzake de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet vanaf 2015 - 22026-343

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 21 december te 15.00 uur
Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek eind januari of begin februari 2012, waarbij de beantwoording van feitelijke vragen wordt betrokken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg HSA en Concessie Hoofdrailnet binnen twee weken na het rondetafelgesprek
Besluit: Het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven en de staf van de commissie voor I&M verzoeken de commissie te voorzien van een voorbereidende notitie
Noot: De nadere invulling van dit rondetafelgesprek verloopt in de volgende drie stappen: 1.Tijdens de procedurevergadering d.d. 7 december 2011 wordt een besluit genomen over het doel van dit rondetafelgesprek, de duur van het rondetafelgesprek en de deelname van de verschillende fracties aan het rondetafelgesprek (nu aangemeld: VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66). 2. Daags na de procedurevergadering d.d. 7 december 2011 zal per email worden de suggesties van de fracties voor genodigden voor dit rondetafelgesprek geïnventariseerd. De fracties leveren hun suggesties in volgorde van prioriteit aan bij de staf I&M. 3. Op basis van de suggesties voor genodigden, het vastgestelde doel en de duur van het rondetafelgesprek doet de staf I&M een programmavoorstel, dat in een procedurevergadering wordt besproken.

Voortgang van de implementatie van Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv), de effectiviteit van ATB-Vv

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 november 2011 - Voortgang van de implementatie van Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) en de effectiviteit van ATB-Vv - 29893-126

Besluit: Agenderen voor het uitgestelde algemeen overleg Railveiligheid, dat zal worden ingepland zodra het onderzoek van de tijdelijke commissie Spoor is afgerond

Lijst van vragen en antwoorden inzake quick scan maatregelen kosteneffectieve capaciteitsuitbreiding Valleilijn

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 november 2011 - Lijst van vragen en antwoorden inzake quick scan maatregelen kosteneffectieve capaciteitsuitbreiding Valleilijn - 33000-A-8

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011 te 10.00 tot 22.00 uur

Reactie op verzoek commissie om een technische briefing over de aansluiting van de Betuweroute in Duitsland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 november 2011 Reactie op verzoek commissie om een technische briefing over de aansluiting van de Betuweroute in Duitsland - 2011Z22850

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Aansluiting van de Betuweroute in Duitsland de verdere ontwikkeling van de spoorgoederencorridors

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 november 2011 - Aansluiting van de Betuweroute in Duitsland en de verdere ontwikkeling van de spoorgoederencorridors - 21501-33-346

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011, 10.00 tot 22.00 u.

Aanbieding rapport “Plan van aanpak Klein Schip, een nieuw perspectief voor de FlexFleet” (bijlage niet elektronisch beschikbaar)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 november 2011 - Aanbieding rapport “Plan van aanpak Klein Schip, een nieuw perspectief voor de FlexFleet” - 30523-67

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart/Binnenvaart d.d. 19 januari 2012 te 15.00-18.00 uur

Voortgangsrapportage over AWACS en de Navo-vliegbasis Geilenkirchen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 9 november 2011 Voortgangsrapportage over AWACS en de Navo-vliegbasis Geilenkirchen (inzet van de Navo-Awacs, vermindering geluidsbelasting, validatieprocedure, Navo-binnenvliegregeling, vliegveiligheid en de NIMBY-procedure) - 33000-XII-6

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Awacs, waarvoor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie zullen worden uitgenodigd

Consumentenrechten luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 november 2011 - Consumentenrechten luchtvaart - 31936-94

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij VAO Luchtvaart/Consumentenrechten d.d. 23 november 2011

Informatie en uitwerking over enkele toezeggingen uit het Algemeen Overleg van 11 oktober 2011 en toezending overzichtelijk stroomschema totale geldstromen van de ministeries van I&M en Financiën naar ProRail en NS

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 november 2011 - Informatie en uitwerking over enkele toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 11 oktober 2011 en toezending overzichtelijk stroomschema met daarop de totale geldstromen van de ministeries van I&M en Financiën naar ProRail en NS - 29984-276

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011, 10.00 tot 22.00 u.
Noot: Met deze brief gaat de minister in op onderstaande toezeggingen c.q. commissieverzoek: - Financiële stromen spoor De Kamer zal vóór de begrotingsbehandeling I&M op één A4 geïnformeerd worden over de totale geldstromen vanuit de ministeries van I&M en Financiën naar ProRail en NS. - Problematiek Arnhem–Winterswijk en Zutphen–Winterswijk De Kamer wordt geïnformeerd over de activering van ProRail inzake het oplossen van de spoorproblematiek Arnhem-Winterswijk en Zutphen-Winterswijk en de daarbij horende oplossingstermijn. - Elektrificatie van dieselspoorlijnen De Kamer wordt per brief op de hoogte gebracht van de visie van de minister van I&M op het door GroenLinks ingebrachte punt van elektrificatie van dieselspoorlijnen in relatie tot de effectiviteit van duurzaamheidmaatregelen. - Sturing op kernprestatie indicatoren De Kamer wordt geïnformeerd over de verbeterplannen van NS en ProRail ten aanzien van de kern prestatie indicatoren. - Spoorverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken De Kamer ontvangt een afschrift van de brief van de minister van I&M aan Duitsland inzake de spoorverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken. - Beter functioneren spoor/maatregelen winterweer Verzoek om nadere informatie over de concrete acties van NS en ProRail ter voorkoming van verstoringen op het spoor als gevolg van herfst- en winterweer.

Aanbieding Gebruiksprognose Schiphol 2012 (onderdeel van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel op de luchthaven Schiphol)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 november 2011 - Aanbieding Gebruiksprognose 2012, die door Schiphol is opgesteld als onderdeel van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel op de luchthaven Schiphol - 29665-170

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart
Noot: De brief van de regering inzake Hinderbeperkende maatregel Schiphol CROS Pilot 3b+ (29665-169) wordt ook betrokken bij de begrotingsbehandeling, zo heeft de commissie eerder besloten.

Organisatie ontwikkeling ministerie van Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 november 2011 - Organisatie ontwikkeling ministerie van Infrastructuur en Milieu - 33000-XII-8

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011

Voorhang ontwerp voor Besluit Liberaliseringsrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 november 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang van een ontwerpbesluit Liberaliseringsrichtlijn - 32376-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juli 2011 Voorhang ontwerp voor Besluit Liberaliseringsrichtlijn - 32376-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Inzicht in de kasmutaties die binnen de begroting van het Infrastructuurfonds zijn opgenomen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2011 Inzicht in de kasmutaties die binnen de begroting van het Infrastructuurfonds zijn opgenomen - 33000-XII-57

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011

Ontwerpbesluitgeluid milieubeheer en het ontwerp invoeringsbesluit geluidsproductieplafonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 november 2011 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Besluit geluid milieubeheer en het ontwerp-invoeringsbesluit geluidproductieplafonds - 27664-69

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtkwaliteit en geluid in december 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 september 2011 Aanbieding ontwerpbesluitgeluid milieubeheer en het ontwerp invoeringsbesluit geluidsproductieplafonds - 27664-68

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtkwaliteit en geluid in december 2011

Aanbieding ontwerpbesluit tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 november 2011 Aanbieding ontwerpbesluit tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 33101-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Voor dit ontwerpbesluit geldt een voorhangtermijn van vier weken. Indien de Kamer gedurende die termijn niet aangeeft het ontwerpbesluit in behandeling te zullen nemen, zal de minister het besluit ongewijzigd in werking laten treden. Indien de Kamer het ontwerpbesluit wel in behandeling zal nemen, zal de minister worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van hetgeen het ontwerpbesluit beoogt te regelen, totdat de behandeling ervan in de Kamer is afgerond. Dit ontwerpbesluit dient tot herstel van wetstechnische gebreken in de volgende algemene maatregelen van bestuur: - het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer - het Besluit externe veiligheid inrichtingen - het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen - het Besluit milieueffectrapportage - het Besluit omgevingsrecht - het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen - het Binnenvaartbesluit

Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden - 33097

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 januari te 12.00 uur
Noot: De staf I&M zal uiterlijk 11 januari 2011 een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel verspreiden.

Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32828-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2011 Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) - 32828

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 november 2011 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging - 31209-152

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatbeleid en Biobrandstoffen d.d. 24 november 2011
Noot: Zie ook agendapunt 36 en verder.

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 november 2011 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen) - 33078

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 december te 15.00 uur
Noot: De staf I&M zal op 1 december 2011 een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel verspreiden.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 november 2011 Nota van wijziging - 32830-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32830-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2011 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn - 32830

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Verzoek Hills Numberplates Ltd. om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over diefstal-bestendige kentekenplaten voor auto's

Zaak: Brief derden - Hills Numberplates Ltd. te Alkmaar - 6 november 2011 Verzoek Hills Numberplates Ltd. om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over diefstal-bestendige kentekenplaten voor auto's - 2011Z22107

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbod RLI om advies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' te komen toelichten

Zaak: Brief derden - Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 9 november 2011 - Aanbod RLI om advies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' te komen toelichten - 2011Z22478

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: De RLI willen een eventueel gesprek ook graag benutten om van de Kamer te vernemen welke focus zij dienen aan te brengen bij de uitwerking van onderstaande prioriteit uit hun werkprogramma voor 2012: Omgevingsrecht en gezondheid en veiligheid van de burger Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd. Belangrijke doelen van het omgevingsrecht, zoals het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de burger, zullen echter overeind blijven. Hoe verhoudt het streven naar deregulering, integraal gebiedsgerichte beleidsvorming en snellere uitvoering zich tot andere belangrijke maatschappelijke belangen zoals gezondheid en veiligheid van de burger? Hoe kan de afweging tussen belangen die zo sterk uiteenlopen in de praktijk op een zorgvuldige wijze gemaakt worden?

Uitnodiging voor presentatie van boek "Het groene optimisme - het drama van 25 jaar klimaatpolitiek"

Zaak: Brief derden - W. Duyvendak te - 10 november 2011 Uitnodiging voor presentatie van boek "Het groene optimisme - het drama van 25 jaar klimaatpolitiek" - 2011Z22557

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Waddenacademie-knaw voor zevende symposium van de Waddenacademie d.d. 8 en 9 december 2011

Zaak: Brief derden - Waddenacademie-knaw te Leeuwarden - 8 november 2011 Uitnodiging Waddenacademie-knaw voor zevende symposium van de Waddenacademie d.d. 8 en 9 december 2011 - 2011Z22294

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.