Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 26 oktober 2011

Gepubliceerd: 28 oktober 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2011A02027
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=98ba67d6-6417-4f30-9b09-9110a5c14e12&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%2026%20oktober%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32308, 30080, 18106, 29684, 29684, 27625, 26442, 22343, 31801, 31089, 29296, 29665, 29398, 29398, 29398, 29893, 31305, 29984, 32707, 32376, 32811, 33049

Inhoud


Verzoek lid Van Veldhoven (D66) om staatssecretaris om reactie te vragen op het rapport 'Ranking the Stars' van Stichting Natuur en Milieu

Zaak: Brief derden - Groene 11 te Den Haag - 26 oktober 2011 - Rapport 'Ranking the stars' van Stichting Natuur en Milieu, aangeboden door Groene 11 - 2011Z21098

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een reactie te geven op het rapport 'Ranking the Stars' van Stichting Natuur en Milieu. De fracties worden tot 27 oktober 2011 te 17.00 uur in de gelegenheid gesteld om (aanvullende) vragen terzake in te dienen.

Verzoek lid Lucas om gesprek met de Deltacommissaris over het Deltaprogramma 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 27 oktober 2011 Verzoek lid Lucas om gesprek met de Deltacommissaris over het Deltaprogramma 2012 - 2011Z21169

Besluit: Gesprek organiseren vóór het WGO Water d.d. 5 december 2011

Verzoek lid Van Veldhoven (D66) om staatssecretaris om brief te vragen over de stand van zaken bij de uitwerking van de EU brandstofkwaliteitsrichtlijn

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 29 juni 2011 De vormgeving van de Regeling brandstoffen luchtverontreiniging - 2011Z14432

Besluit: De staatssecretaris vragen naar de stand van zaken van de vaststelling van een broeikasgaswaarde voor teerzandolie in het kader van de brandstofkwaliteitsrichtlijn en hem verzoeken in te gaan op de vraag hoe deze zich verhoudt tot de in de geldende Nederlandse wet en regelgeving opgenomen waarden, en op de vraag hoe de Nederlandse inzet zich daartoe verhoudt.

Verzoek lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) om de AMvB bodemenergiesystemen na verwerking motie opnieuw bij de Kamer voor te hangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 26 oktober 2011 - Verzoek lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) om de AMvB bodemenergiesystemen na verwerking motie opnieuw bij de Kamer voor te hangen - 2011Z20973

Besluit: De minister verzoeken om de Kamer te informeren over de wijze waarop de motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink (29383-175) over een ruimere energiebalans wordt uitgevoerd.

Verzoek lid Koopmans (CDA) om brief regering over wetsvoorstel permanent maken Crisis- en Herstelwet en over overleg met Raad van State over binnen zes maanden afwikkelen van bestuursrechtelijke procedures

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 21 oktober 2011 Verzoek lid Koopmans (CDA) om brief regering over wetsvoorstel permanent maken Crisis- en Herstelwet en over overleg met Raad van State over binnen zes maanden afwikkelen van bestuursrechtelijke procedures - 2011Z20683

Besluit: Minister IM verzoeken om stand van zaken omtrent het permanent maken van de Crisis- en herstelwet, de eventuele samenhang met de aangekondigde raamwet in het kader van het Programma Eenvoudig Beter en over de uitkomsten van het overleg met de Raad van State over het niet halen van de termijn van zes maanden voor het afhandelen van beroepsprocedures.

Verzoek leden Koopmans (CDA) en Aptroot (VVD) om minister om brief te vragen over passeerbaarheid Westervoortse brug voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 20 oktober 2011 Verzoek leden Koopmans (CDA) en Aptroot (VVD) om minister om brief te vragen over passeerbaarheid Westervoortse brug voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens - 2011Z20639

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om te reageren op de voorziene problemen met de passeerbaarheid van de Westervoortsebrug voor landbouwvoertuigen en beladen vrachtwagens als gevolg van renovatie van deze brug. Minister tevens verzoeken of de gekozen oplossing van het inzetten van verkeersregelaars qua kosten in verhouding staat tot het wegnemen van de barrières.

Werkbezoek Berlijn in het kader van de aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoornet (derde spoor)

Zaak: Overig - griffier, I.B. Sneep - 5 oktober 2011 Stafnotitie werkbezoek Berlijn in het kader van de aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoornet (derde spoor) - 2011Z19489

Besluit: De leden Koopmans (CDA) en Monasch (PvdA) worden benoemd tot rapporteurs namens de commissie voor het dossier aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoornet (derde spoor). Zij worden verzocht een werkbezoek aan Berlijn te brengen en de commissie daar te vertegenwoordigen tijdens de Parlementarischer Abend die op 12 december aanstaande in Berlijn wordt georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam voor leden van de Bundestag, het parlement van Nordrhein-Westfalen en de Tweede Kamer over de achterlandverbindingen van de Rotterdamse haven. De rapporteurs zullen de commissie in een volgende procedurevergadering een notitie ter voorbereiding op dit werkbezoek voorleggen.

Reservering van data voor af te leggen werkbezoeken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 14 oktober 2011 - Reservering van data voor af te leggen werkbezoeken - 2011Z20377

Besluit: Verspreiden mail aan commissie ter inventarisatie van deelnemers voor het werkbezoek aan ProRail op 13 januari.
Besluit: Verplaatsen van het werkbezoek in september 2012 in verband met Prinsjesdag.
Besluit: Verspreiden mail aan commissie ter inventarisatie van deelnemers voor de drie werkbezoeken in 2012.
Noot: Mobiliteit/Transport (ProRail): vrijdag 13 januari 2012 Milieu: vrijdag 13 april 2012 Water: vrijdag 14 september wordt vrijdag 28 september

Beantwoording vragen commissie IM inzake de ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 oktober 2011 - Beantwoording vragen commissie IM inzake de ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk - 32308-4

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 5 december 2011.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de definitieve Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk, die in december aan de Kamer zal worden gezonden.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 november 2011 te 14.00 uur

Aanbieding achttiende voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier en de resultaten van de externe tussentijdse evaluatie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 21 oktober 2011 - Verzoek lid Jansen (SP) om staatssecretaris IM te vragen de toegezegde analyse waterveiligheidsopgave IJsseldelta uiterlijk twee weken vóór het WGO Water 5/12 aan de Kamer te zenden - 2011Z20688

Besluit: Verzoek wordt conform voorstel doorgeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 oktober 2011 - Aanbieding achttiende voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier en de resultaten van de externe tussentijdse evaluatie - 30080-55

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 november 2011 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 5 december 2011
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de toegezegde analyse van de waterveiligheidsopgave voor de IJsseldelta uiterlijk 15 november 2011 te 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen, opdat deze kan worden betrokken bij (de voorbereiding van) het WGO Water d.d. 5 december 2011.
Noot: In de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportage geeft de staatssecretaris aan dat de Kamer de analyse over de waterveiligheidsopgave voor de IJssel in het najaar kan verwachten.

Aanbieding 20e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 oktober 2011 - Aanbieding 20e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-207

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 november 2011 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 5 december 2011
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'Van Rey: Rijkswaterstaat zal plannen Maasplassen tegenwerken' d.d. 21 oktober 2011. Na ontvangst van de reactie kan worden bezien of het houden van een separaat overleg over Zandmaas en Grensmaas noodzakelijk is.
Noot: Zie deze link: http://www.l1.nl/content/5439115/van_rey_rijkswaterstaat_zal_plannen_maasplassen_tegenwerken.

Toezending "Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds"

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2011 Toezending "Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds" - 29684-100

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011.
Noot: Vastgesteld is dat de brief in kwestie niet kan worden besproken tijdens het WGO Water d.d. 5 december, omdat de minister daar niet bij aanwezig kan zijn.

Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regeringsconferentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2011 - Aanbieding Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regerings-conferentie te Sylt, maart 2010 - 29684-101

Besluit: Agenderen voor een in het eerste kwartaal van 2012 te plannen algemeen overleg Noordzee en Wadden
Noot: De commissie heeft de regering verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het advies van de Raad voor de Leefomgeving ‘Een zee van mogelijkheden: het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’ en daarbij specifiek aandacht besteden aan de onderwerpen innovatie, energie, milieu, ecologie, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en optimaal gebruik van ruimte op de Noordzee. Na ontvangst van die reactie zou een AO Noordzee en Wadden kunnen worden gepland.

Advies NMa inzake de vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 oktober 2011 - Advies van de Raad van Bestuur van de NMa inzake de vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven - 27625-238

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Waterkwaliteit d.d. 13 oktober 2011 en reeds geagendeerd voor het verslag algemeen overleg Waterkwaliteit d.d. 25 oktober 2011

Registratie, toezicht en handhaving door gemeenten i.v.m. legionellarisico's van natte koeltorens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 oktober 2011 Registratie, toezicht en handhaving door gemeenten i.v.m. legionellarisico's van natte koeltorens - 26442-52

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Waterkwaliteit d.d. 13 oktober 2011 en reeds geagendeerd voor het verslag algemeen overleg Waterkwaliteit d.d. 25 oktober 2011

Strafrechtelijk onderzoek Otapan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 oktober 2011 Strafrechtelijk onderzoek Otapan - 22343-262

Besluit: Is reeds besproken tijdens het algemeen overleg Asbesthoudend schip Otapan d.d. 12 oktober 2011 en het daaropvolgende VAO.

Aanbieidng van afschrift van brief aan B en W van de gemeente Schiedam inzake de ontwikkeling van het station Schiedam Kethel. E.e.a. op verzoek van de cie I & M

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 oktober 2011 Aanbieidng van afschrift van brief aan B en W van de gemeente Schiedam inzake de ontwikkeling van het station Schiedam Kethel. E.e.a. op verzoek van de cie I & M - 31801-21

Besluit: Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011

Eerste Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, Studie IJmeerweg, Notitie Reikwijdte en Detailniveau, onderzoek Woningbehoefteprognoses Noordvleugel en Primos Prognose

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 oktober 2011 Eerste Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, Studie IJmeerweg, Notitie Reikwijdte en Detailniveau, onderzoek Woningbehoefteprognoses Noordvleugel en Primos Prognose - 31089-88

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 november 2011 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor het vóór het Kerstreces te plannen algemeen overleg RRAAM van twee uur.

Meerkosten bij tunnelprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 oktober 2011 Meerkosten bij tunnelprojecten - 33000-A-4

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011.
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011

Derde kwartaalrapportage A2 Leidsche Rijn Tunnel en tijdelijke bypass

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 oktober 2011 Derde kwartaalrapportage A2 Leidsche Rijn Tunnel en tijdelijke bypass - 29296-25

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011.
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011

Hinderbeperkende maatregel Schiphol CROS Pilot 3b+

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 20 oktober 2011 Hinderbeperkende maatregel Schiphol CROS Pilot 3b+ - 29665-169

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) d.d. 22 en 23 november 2011.

Ernstig verkeersgewonden 2010

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 oktober 2011 Ernstig verkeersgewonden 2010 - 29398-300

Besluit: Desgewenst betrekken bij een in het eerste kwartaal van 2012 te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid.

Beoordeling voortgang CBR

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 oktober 2011 Beoordeling voortgang CBR - 29398-299

Besluit: Agenderen voor een in het eerste kwartaal van 2012 te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid.

Startdatum experiment '2toDrive' (begeleid rijden)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 oktober 2011 Startdatum experiment '2toDrive' (begeleid rijden) - 29398-298

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
Noot: De grondslag voor dit experiment ligt in het ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden (Kamerstuk 29 398, nr. 280). In de procedurevergadering van 29 september 2011 heeft de commissie IM het verslag schriftelijk overleg terzake voor kennisgeving aangenomen (Kamerstuk 29 398, nr. 282).

Aanbieding afschrift van de reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de treinbotsing nabij Barendrecht op 24 september 2009

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 oktober 2011 - Aanbieding afschrift van de reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de treinbotsing nabij Barendrecht op 24 september 2009 - 29893-124

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Railveiligheid d.d. 3 november 2011

Lijst van vragen en antwoorden over de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 oktober 2011 - Lijst van vragen en antwoorden over de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) - 31305-198

Besluit: Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 12 december 2011

Stand van zaken rond de dienstregeling 2013 van NS

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 oktober 2011 - Stand van zaken rond de dienstregeling 2013 van NS - 29984-272

Besluit: Het onderwerp van deze brief, zoals de verbinding van Noord-Brabant met Schiphol en België, is reeds besproken tijdens het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011

Reactie op AR-rapport inzake de besteding van spoorbudgetten door ProRail

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 oktober 2011 - Reactie op AR-rapport inzake de besteding van spoorbudgetten door ProRail - 32707-5

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 en Verordening (EEG) nr. 1107/70 (PbEU L 315)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 oktober 2011 Consequenties door uitstel van het debat inzake wijziging Wet personenvervoer 2000 - 32376-15

Besluit: Agenderen voor een nog dit jaar te houden wetgevingsoverleg

Zaak: Wetgeving - minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 27 april 2010 - Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315) - 32376

Besluit: Agenderen voor een nog in 2011 te houden wetgevingsoverleg (onder voorbehoud van instemming door de Kamervoorzitter)
Noot: Het wetsvoorstel was geagendeerd voor plenaire behandeling op woensdag 12 oktober 2011, Bij Regeling van Werkzaamheden d.d. 11 oktober 2011 is besloten de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. De Voorzitter heeft aangegeven het wetsvoorstel pas volgend jaar opnieuw plenair te kunnen agenderen. Een Wetgevingsoverleg in een commissiezaal vormt in principe een alternatief.

Wijziging Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten ivm de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften mbt het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 oktober 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32811-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 26 april 2010 - Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen - 32375

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Indien de leden dit wetsvoorstel daadwerkelijk wensen te behandelen in een plenair debat – en niet af wensen te doen als hamerstuk – dienen de woordvoerders zich in te schrijven voor de plenaire mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel. Dat kan telefonisch of per e-mail via de Griffie of via de sprekerslijsten die tijdens de openbare vergadering in de plenaire zaal liggen. Zonder spoedige inschrijving door ten minste één Kamerlid, zal het wetsvoorstel automatisch als hamerstuk worden aangemeld.

Ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 oktober 2011 Ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit - 33049-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief te sturen over de stand van zaken van de onderhandelingen over de EU bodemrichtlijn.
Noot: Conform artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 92, eerste lid, van de Wet bodembescherming, wordt dit ontwerpbesluit ten minste vier weken voordat deze in werking treedt toegezonden aan de Kamer. De onderhavige aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit maakt het mogelijk voor een aantal toepassingen van mijnsteen het bestaande regime in Limburg voor grond en baggerspecie te blijven volgen. De aanpassing is gericht op het concentreren van de mijnsteen omdat het toepassen van de mijnsteen elders zou leiden tot verslechtering van de milieuomstandigheden. Het Besluit bodemkwaliteit voorzag al in de mogelijkheid voor bevoegde overheden om gebiedspecifiek beleid te voeren voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de (water)bodem, maar de aanpassing maakt dit nu ook mogelijk voor bouwstoffen in het algemeen en dus ook voor mijnsteen. De voorhangtermijn loopt af op 8 november 2011.

Uitnodiging VNG voor bijeenkomst over de toekomst van de Wgr-plus en de BDU-verkeer en vervoer d.d. 31 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag - 17 oktober 2011 Uitnodiging VNG voor bijeenkomst over de toekomst van de Wgr-plus en de BDU-verkeer en vervoer d.d. 31 oktober 2011 - 2011Z20585

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging HbR voor werkbezoek aan Keyrail d.d. 28 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) te Rotterdam - 12 oktober 2011 Uitnodiging HbR voor werkbezoek aan Keyrail d.d. 28 oktober 2011 - 2011Z20208

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Conform eerdere afspraken wordt voor ieder kwartaal in 2012 een datum gereserveerd voor het afleggen van een werkbezoek, waaraan een thema is gekoppeld. Het werkbezoek in het kader van het thema Spoor is reeds belegd met een werkbezoek aan ProRail d.d. 13 januari 2011.

Vooraankondiging van Waddenacademie-knaw voor zevende symposium Waddenacademie d.d. 8 en 9 december 2011

Zaak: Brief derden - Waddenacademie-knaw te Leeuwarden - 10 oktober 2011 Vooraankondiging van Waddenacademie-knaw voor zevende symposium Waddenacademie d.d. 8 en 9 december 2011 - 2011Z19960

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.