Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 september 2011

Gepubliceerd: 9 september 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2011A02020
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=35db70ef-d700-45dd-ad78-d6f156aa7405&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%207%20september%202011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 21501, 21501, 31793, 21501, 21501, 21501, 32861, 26442, 27625, 27625, 27625, 18106, 18106, 27625, 27625, 32308, 32710, 27664, 30872, 30196, 31953, 26956, 27801, 32404, 32252, 22343, 27625, 30015, 29383, 32813, 31953, 32598, 29984, 29984, 29984, 31801, 22026, 22026, 31521, 31521, 31521, 31409, 31409, 29398, 24804, 31936, 31936, 29665, 31936, 31936, 29665, 22026, 22026, 23645, 23645, 23645, 32403, 29984, 30373, 32404, 32404, 22589, 29984, 29893, 31801, 29893, 25847, 32404, 32858, 29383, 29383, 29398, 32376, 32127, 31500, 31500, 29665, 31562, 31987, 32666

Inhoud


voorstellen van het lid Leegte (VVD) om Stas-IM te rappelleren t.a.v. 1. uitvoering motie Leegte cs bijmengverplichting biobrandstoffen en 2. NnavV Wijz. Wet KNMI

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Leegte R. (VVD) - 6 september 2011 voorstellen van het lid Leegte (VVD) om Stas-IM te rappelleren t.a.v. 1. uitvoering motie Leegte cs bijmengverplichting biobrandstoffen en 2. NnavV Wijz. Wet KNMI - 2011Z16997

Besluit: De commissie heeft besloten de staatssecretaris van I&M te verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken uitvoering motie Leegte c.s.(32357-22) over de bijmengverplichting voor biobrandstoffen. In de motie is verzocht om voor 1 september de Kamer op de hoogte te stellen van dit het overleg met de sector en de commissie Corbey. Tevens heeft de commissie besloten om de staatssecretaris te verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken uitvoering motie Van Veldhoven c.s (32357-25) over de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie in het vervoer zoals elektrisch rijden, groen gas en biobrandstoffen op basis van reststromen.
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om te laten weten wanneer hij de nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de wet op het KNMI aan de Kamer zal doen toekomen

voorstel van de leden Van Veldhoven (D66) en Lucas-Smeerdijk (VVD) om een WGO Water te organiseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 6 september 2011 voorstel van de leden Van Veldhoven (D66) en Lucas-Smeerdijk (VVD) om een WGO Water te organiseren - 2011Z16995

Besluit: Er wordt een wetgevingsoverleg Water georganiseerd, over beleidsartikel 31 Integraal Waterbeleid van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het op Prinsjesdag te ontvangen Deltaprogramma, de waterprojecten uit het MIRT-Projectenboek en de grote waterprojecten Hoogwaterbeschermingsprogramma, Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas

Verzoek van mw. Van Veldhoven (D66) om staatssecretaris Atsma te vragen om in de eerder gevraagde klimaatbrief ook in te gaan op de laatste stand van zaken wat betreft de verwachte Nederlandse uitstoot van broeikasgassen en de benodigde inkoop van emissierechten de komende jaren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 24 augustus 2011 Verzoek van mw. Van Veldhoven (D66) om staatssecretaris Atsma te vragen om in de eerder gevraagde klimaatbrief ook in te gaan op de laatste stand van zaken wat betreft de verwachte Nederlandse uitstoot van broeikasgassen en de benodigde inkoop van emissierechten de komende jaren. - 2011Z16357

Besluit: Bij brief van 6 september 2011 (zie agendapunt 62) heeft de staatssecretaris laten weten dat hij de Kamer over de inhoudelijke inzet van Nederland en de Europese Unie bij de klimaatconferentie binnenkort in een separate brief zal informeren. Conform verzoek van het lid Van Veldhoven wordt besloten de staatssecretaris te verzoeken in deze brief ook in te gaan op de laatste stand van zaken wat betreft de verwachte Nederlandse uitstoot van broeikasgassen en de benodigde inkoop van emissierechten de komende jaren.

Concept programma voor werkbezoek aan ProRail d.d. 7 oktober 2011

Zaak: Brief derden - ProRail te Utrecht - 29 augustus 2011 Concept programma voor werkbezoek aan ProRail d.d. 7 oktober 2011 - 2011Z16739

Besluit: Ingestemd met het bijgaande programmavoorstel voor het werkbezoek aan ProRail d.d. 7 oktober 2011
Besluit: Verplaatsen naar een andere datum ivm beperkt aantal deelnemers

Stafnotitie behandeling begrotingen I&M en MIRT-Projectenboek 2012

Zaak: Overig - griffier, I.B. Sneep - 1 september 2011 Stafnotitie behandeling begrotingen I&M en MIRT-Projectenboek 2012 - 2011Z16691

Besluit: Met het schema voor de behandeling van de begroting van het ministerie I&M, het Infrastructuurfonds en het Projectenboek MIRT 2012 wordt ingestemd. Over het al dan niet houden van een WGO Begrotingsonderzoek wordt in de procedurevergadering van 15 september 2011 een besluit genomen. Verder is besloten om in aanvulling op het voorgestelde schema een WGO Water te organiseren.
Noot: Voorgesteld wordt het volgende schema voor de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2012 en van het MIRT-projectenboek 2012 te hanteren. • Dinsdag 11 oktober 2011: deadline inbreng feitelijke vragen over begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van het Infrastructuurfonds (A) en over het MIRT-Projectenboek 2012. • Dinsdag 1 november 2011 te 12.00 uur: deadline antwoorden op vragen (verzoek aan bewindspersonen) • 16 of 17 november 2011: WGO Begrotingsonderzoek (3 uur) (onder voorbehoud, op 15 september nog toe te besluiten door de commissie) • 22, 23 en/of 24 november 2011: plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2012 (besluit het Presidium over). • 22 november 2011: ontvangst brief uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2011 (verzoek aan bewindspersonen) • 29 november 2011: deadline inbreng feitelijke vragen over de brief uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2011 en het MIRT-Projectenboek • 5 december 2011: WGO Water (over beleidsartikel 31 Integraal Waterbeleid van de begroting van Infrastructuur en Milieu, het op Prinsjesdag te ontvangen Deltaprogramma, de waterprojecten uit het MIRT-Projectenboek, de voortgangsrapportages over de grote projecten

Voorstel werkwijzebespreking commissie I&M

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J.E. de Best - 26 augustus 2011 Programma werkwijzebespreking commissie I&M - 2011Z16461

Besluit: Met het programmavoorstel voor de bespreking van de werkwijze van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu wordt ingestemd. De bijeenkomst zal plaatsvinden aansluitend aan de procedurevergadering van 29 september.
Noot: De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft voorgesteld om bij aanvang van het nieuwe parlementaire seizoen te spreken over de werkwijze van deze commissie.

Het indienen van onderzoeksvoorstellen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 16 juni 2011 Het indienen van onderzoeksvoorstellen - 32224-3

Besluit: Leden kunnen vóór 1 oktober 2011 namens hun fracties onderzoeksvoorstellen voor de Toekomst- en onderzoeksagenda 2012 indienen bij de commissiegriffier. De commissie besluit vervolgens uiterlijk 1 november 2011 welk van de ingediende voorstellen (maximaal één) ze indient bij de commissie voor de Rijksuitgaven
Noot: Gezien het verwachte politieke karakter van de keuze van onderwerpen kan van ambtelijke zijde geen voorstel worden gedaan en/of onderbouwd. Een eventueel onderzoeksvoorstel zal door de commissieleden zelf moeten worden uitgewerkt

Concept-programma werkbezoek Afsluitdijk en Wadden d.d. 16 en 17 september 2011

Zaak: Overig - adjunct-griffier, L. Tijdink - 1 september 2011 Concept-programma werkbezoek Afsluitdijk en Wadden d.d. 16 en 17 september - 2011Z16659

Besluit: Het programma wordt onveranderd vastgesteld en er wordt ingestemd met het voorstel om op elke dag één persmoment in te bouwen

Voorstel programma rondetafelgesprek Havenvisie 2030 Havenbedrijf Rotterdam

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J.E. de Best - 30 augustus 2011 Voorstel programma rondetafelgesprek Havenvisie 2030 Havenbedrijf Rotterdam - 2011Z16546

Besluit: Met het voorgestelde programma en de genodigdenlijst wordt ingestemd. Het rondetafelgesprek vindt plaats op 6 oktober 2011, 14.00 - 16.00 uur.

Concept-programma rondetafelgesprek Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Zaak: Overig - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 3 augustus 2011 Concept-programma rondetafelgesprek Structuurvisie I&R - 2011Z15901

Besluit: Het programma is vastgesteld met toevoeging van de organisatie Transport en Logistiek Nederland (Detailhandel Nederland wordt niet aan de genodigdenlijst toegevoegd)
Noot: De minister van I&M geeft aan dat zij pas op dinsdag 8 november 2011 de vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg met de Kamer over de Structuurvisie I&R kan beantwoorden. Dit in verband met de verwerking van de nota van antwoord op de zienswijzen van derden, die het resultaat zijn van de landelijke terinzagelegging. Deze nota wil de minister betrekken in het schriftelijk overleg. Het notaoverleg over de Structuurvisie I&R is gepland op maandag 14 november. In inbrengdatum voor fracties is gepland op 4 oktober 2011 te 12.00 uur.

Concept-programma rondetafelgesprek Nieuwe Westelijke Oeververbinding Rotterdam

Zaak: Overig - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 24 augustus 2011 Concept-programma rondetafelgesprek Nieuwe Westelijke Oeververbinding Rotterdam - 2011Z16393

Besluit: Het programma is vastgesteld met de toevoeging van West 8 (Geuze)

Beantwoording vragen n.a.v. de brief over de informele Transportraad van 5 en 6 september 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 september 2011 Beantwoording vragen n.a.v. de brief over de informele Transportraad van 5 en 6 september 2011 - 2011Z16727

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 29 september 2011

Informele Transportraad van 5 en 6 september 2011 in Sopot (Polen)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 augustus 2011 Informele Transportraad van 5 en 6 september 2011 in Sopot (Polen) - 21501-33-334

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 29 september 2011
Noot: Over deze brief is reeds een schriftelijk overleg gehouden. De reactie op dit schriftelijk overleg is inmiddels ontvangen, zie het volgende agendapunt

Verslag van de Transportraad van 16 juni 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2011 Verslag van de Transportraad van 16 juni 2011 - 21501-33-331

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 29 september 2011

Toezegging gedaan tijdens het AO Milieuraad inzake evaluatie mondiale temperatuurberekeningen. De uitkomsten van de evaluatie zullen aan de Kamer worden gezonden zodra deze beschikbaar zijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 juli 2011 Toezegging gedaan tijdens het AO Milieuraad inzake evaluatie mondiale temperatuurberekeningen. De uitkomsten van de evaluatie zullen aan de Kamer worden gezonden zodra deze beschikbaar zijn - 31793-59

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Verslag van de informele Milieuraad d.d. 10-12 juli 2011 in Sopot, Polen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 augustus 2011 Verslag van de informele Milieuraad d.d. 10-12 juli 2011 in Sopot, Polen - 21501-08-378

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 oktober 2010

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele Milieuraad juli 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 juni 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda informele Milieuraad juli 2011 - 21501-08-375

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 oktober 2010
Noot: Over dit verslag schriftelijk overleg is voor het zomerreces besloten het niet plenair af te ronden in de vorm van een VSO

Aanbieding verslag Milieuraad 21 juni 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 juli 2011 Aanbieding verslag Milieuraad 21 juni 2011 - 21501-08-376

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 oktober 2011

Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 augustus 2011 Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit, het waterkwaliteitsbeleid en aanbieding rapportage "Verbetering van de waterkwaliteit"van Twijnstra Gudde - 32861-1

Besluit: Agenderen voor zo spoedig mogelijk te plannen algemeen overleg Waterkwaliteit

Brief aan gemeenten m.b.t. hun verantwoordelijkheid bij aanpak legionellarisico's van natte koeltorens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 juli 2011 Brief aan gemeenten m.b.t. hun verantwoordelijkheid bij aanpak legionellarisico's van natte koeltorens - 26442-51

Besluit: Agenderen voor zo spoedig mogelijk te plannen algemeen overleg Waterkwaliteit

Drinkwaterregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 juli 2011 Drinkwaterregeling - 27625-228

Besluit: Agenderen voor zo spoedig mogelijk te plannen algemeen overleg Waterkwaliteit
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de artikelen aangaande de uitgangspunten voor de vaststelling van de vermogenskostenvoet niet in werking te laten treden voordat de Kamer deze brief met hem behandeld heeft. Hem tevens verzoeken om de analyse door onafhankelijke externe bureaus inzake de hoogte van de vermogenskostenvoet vóór het algemeen overleg aan de Kamer te doen toekomen
Noot: De aanpassing van de Drinkwaterregeling is op 27 juni 2011 in de Staatscourant gepubliceerd en de dag daarna grotendeels inwerkinggetreden. Uitzondering daarop zijn de artikelen 5 en 6, die de uitgangspunten bevatten voor de vaststellen van de vermogenskostenvoet. Eerder was namelijk met de Kamer afgesproken dat deze uitgangspunten aan de Kamer zouden worden voorgelegd. De inwerkingtreding voor deze artikelen is in de regeling voorzien op 1 oktober 2011. De uiterste datum voor vaststelling van de vermogenskostenvoet is in de Drinkwaterwet vastgesteld op 1 november 2011.

Beantwoording vragen van het lid Koppejan gesteld tijdens de tweede termijn van het AO Waterkwantiteit op 20 juni 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 juli 2011 Beantwoording vragen van het lid Koppejan gesteld tijdens de tweede termijn van het AO Waterkwantiteit op 20 juni 2011 - 27625-234

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Antwoord vraag Van Veldhoven over programma Westelijke Veenweiden (eerste termijn AO Waterkwantiteit)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juli 2011 Antwoord vraag Van Veldhoven over programma Westelijke Veenweiden (eerste termijn AO Waterkwantiteit) - 27625-229

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Aanbieding Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 19 Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 juni 2011 Aanbieding Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 19 Zandmaas en Grensmaas - 18106-205

Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Water

Resultaat van het overleg met de provincie Limburg over het Maasdal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 juni 2011 Resultaat van het overleg met de provincie Limburg over het Maasdal - 18106-206

Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Water

Toezegging AO Waterkwantiteit 16 en 20 juni 2011 m.b.t. IJsseldelta

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 juni 2011 Toezegging AO Waterkwantiteit 16 en 20 juni 2011 m.b.t. IJsseldelta - 27625-226

Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Water

Droogte situatie eind juni 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 juni 2011 Droogtesituatie eind juni 2011 - 27625-227

Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Water

Concept-voorkeursbeslissing Toekomst Afsluitdijk

Zaak: PKB/Structuurvisie - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 juni 2011 Concept-voorkeursbeslissing Toekomst Afsluitdijk - 32308-2

Besluit: In een e-mailprocedure tijdens het reces is reeds besloten de behandeling van deze ontwerp-structuurvisie te stuiten en een schriftelijk overleg te houden. De deadline voor inbreng voor dit schriftelijk overleg was 6 september te 14.00 uur

Beantwoording vragen van het lid Thieme over kosten van milieuschade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 augustus 2011 Beantwoording vragen van het lid Thieme over kosten van milieuschade - 32710-22

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Eindrapport van het project IMPEL-TFS Enforcement Actions II

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 augustus 2011 Eindrapport van het project IMPEL-TFS Enforcement Actions II - 27664-67

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Afval en verpakkingen (een datum wordt gezocht)

Meer waarde uit afval

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 augustus 2011 Meer waarde uit afval - 30872-79

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Afval en verpakkingen (een datum wordt gezocht). Voor dit algemeen overleg zal ook de Roadmap Resource Efficiency, die de Europese Commissie binnenkort zal publiceren, worden geagendeerd. Tevens kan de Grondstoffennotitie (32852, nr. 1), die in behandeling is bij de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, bij dit algemeen overleg betrokken worden. T.a.v. de Grondstoffennotitie kunnen leden feitelijke vragen indienen tot 27 september 2011, bij de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

Duurzaam hout - MTCS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 17 augustus 2011 Duurzaam hout - MTCS - 30196-142

Besluit: Agenderen voor de nog te plannen feitelijke vragenronde over duurzaam hout, die zoals eerder besloten gepland zal worden na afloop van de beroepsprocedure bij TPAC
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over duurzaam hout, dat zoals eerder besloten gepland zal worden na afloop van de beroepsprocedure bij TPAC en de daarna te houden feitelijke vragenronde
Noot: De beroepsprocedure zal uiterlijk op 3 december 2011 afgerond zijn, maar volgens de brief van de staatssecretaris waarschjnlijk al in oktober
Noot: De beroepsprocedure zal uiterlijk op 3 december 2011 afgerond zijn, maar

Stand van zaken vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 juli 2011 Stand van zaken vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) - 31953-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Handhaving en Vergunningverlening d.d. 15 september 2011

Toezegging inzake majeure risicobedrijven gedaan in AO's (onder andere AO externe veiligheid en gevaarlijke stoffen en AO waterkwantiteit)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 juli 2011 Toezegging inzake majeure risicobedrijven gedaan in AO's (onder andere AO externe veiligheid en gevaarlijke stoffen en AO waterkwantiteit) - 26956-108

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Handhaving en Vergunningverlening d.d. 15 september 2011

Voortgang beleid t.a.v. Prioritaire Stoffen in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 juni 2011 Voortgang beleid t.a.v. Prioritaire Stoffen in Nederland - 27801-77

Besluit: Agenderen voor zo spoedig mogelijk te plannen algemeen overleg Waterkwaliteit

Stand van zaken aangaande het invoeren van normstelling voor trillingen van treinverkeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 augustus 2011 Stand van zaken aangaande het invoeren van normstelling voor trillingen van treinverkeer - 32404-54

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: De staatssecretaris kondigt aan de Kamer begin 2012 te informeren over de voortgang van het onderzoeksprogramma van I&M, ProRail en RIVM in het kader van trillingen van treinverkeer

Reactie op amendementen n.a.v wetgevingsoverleg Swung

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 juni 2011 Reactie op amendementen n.a.v wetgevingsoverleg Swung - 32252-46

Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over de wetsvoorstellen over geluidproductieplafonds (SWUNG, 32252 en 3262. 5)

Uitvoering maatregelen naar aanleiding van het RIVM-onderzoek "Wonen in de IJmond, ongezond?"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 juli 2011 Uitvoering maatregelen naar aanleiding van het RIVM-onderzoek "Wonen in de IJmond, ongezond?" - 22343-259

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Onderzoek privatisering Rijksbaggerdepots/Minimum VerwerkingsStandaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 3 december 2008 Onderzoek privatisering Rijksbaggerdepots/Minimum VerwerkingsStandaard - 27625-127

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: De commissie VenW heeft destijds besloten deze brief, voor wat betreft het gedeelte dat betrekkking heeft op de Minimum VerwerkingsStandaard, te betrekken bij de evaluatie van het Besluit Bodemkwaliteit (zie het vorige agendapunt)

Evaluatie besluit bodemkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 juni 2011 Evaluatie besluit bodemkwaliteit - 30015-44

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Toezeggingen tijdens het AO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 juni 2011 Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) van 22 juni 2011 - 29383-170

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Agrarische activiteiten in besluit regels inrichtingen milieubeheer d.d. 28 juni 2011

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 6 september 2011 Duidelijkheid over de eventuele deelname van leden van de Staten-Generaal in de Nederlandse delegatie naar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind dit jaar in Durban, Zuid-Afrika - 2011Z17017

Besluit: De commissie besluit deze brief als afgehandeld te beschouwen
Noot: Over de inhoudelijke inzet van Nederland en de Europese Unie bij de klimaatconferentie zal de staatssecretaris de Kamer binnenkort in een separate brief informeren. Tijdens deze procedurevergadering is besloten de staatssecretaris te verzoeken in deze brief ook in te gaan op de laatste stand van zaken wat betreft de verwachte Nederlandse uitstoot van broeikasgassen en de benodigde inkoop van emissierechten de komende jaren. Zie agendapunt 101.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 juni 2011 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 - 32813-1

Besluit: Agenderen voor hoorzitting/rondetafelgesprek (datum wordt gezocht)
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen (datum wordt gezocht)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (datum wordt gezocht)

Beleidsbrief Eenvoudig Beter

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2011 Beleidsbrief Eenvoudig Beter - 31953-40

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg inzake Eenvoudig beter (najaar 2011)
Besluit: Minister I&M verzoeken om een technische briefing over het programma Eenvoudig Beter te laten verzorgen

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 september 2011 Reactie op een drietal documenten over de lopende MIRT Verkenning naar een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam - 32598-3

Besluit: Agenderen voor de technische briefing en het rondetafelgesprek inzake de Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam d.d. 8 respectievelijk 29 september 2011
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg MIRT eind 2011

Veiligheid beweegbare objecten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2011 Veiligheid beweegbare objecten - 32500-A-98

Besluit: Behandeld tijdens het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 8 september 2011
Noot: Op 21 april 2011 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid de vaste commissie voor I&M het onderzoeksrapport 'Onbedoeld openen Ketelbrug, 4 oktober 2009' aangeboden en op 26 april 2011 heeft het lid Aptroot (VVD) over deze kwestie mondelinge vragen gesteld aan de minister van I&M.

Snelheidsverhoging naar 160 km/u op het bestaande spoorwegnet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 oktober 2010 Nadere informatie over snelheidsverhoging op het spoor - 29984-236

Besluit: Aanhouden tot het onderzoek van de tijdelijke commissie Spoor is afgerond en een afschrift van deze brief ter kennisname aan de tijdelijke commissie Spoor sturen.

Zaak: Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 25 november 2009 Onafhankelijk onderzoek naar snelheidsverhoging naar 160 km/u - 29984-206

Besluit: Aanhouden tot het onderzoek van de tijdelijke commissie Spoor is afgerond en een afschrift van deze brief ter kennisname aan de tijdelijke commissie Spoor sturen.

Zaak: Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 3 februari 2009 Snelheidsverhoging naar 160 km/u op het bestaande spoorwegnet - 29984-165

Besluit: Aanhouden tot het onderzoek van de tijdelijke commissie Spoor is afgerond en een afschrift van deze brief ter kennisname aan de tijdelijke commissie Spoor sturen.

Quick scan maatregelen kosteneffectieve capaciteitsuitbreiding Valleilijn, motie 32500 A

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juli 2011 Quick scan maatregelen kosteneffectieve capaciteitsuitbreiding Valleilijn, motie 32500 A 31 - 32500-A-99

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg MIRT eind 2011
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 september te 17.00 uur

Toezegging 875: Financiële mogelijkheden inzake een eventuele ontwikkeling van station Schiedam Kethel

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2011 Toezegging 875: Financiële mogelijkheden inzake een eventuele ontwikkeling van station Schiedam Kethel - 31801-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om schriftelijk te reageren op de brief van de gemeente Schiedam aan haar m.b.t. realisering station Kethel
Noot: Deze brief is beschikbaar via deze link

Geluid oostzijde HSL-Zuid in Bergschenhoek

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 augustus 2011 Geluid oostzijde HSL-Zuid in Bergschenhoek - 22026-338

Besluit: Is reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde d.d. 6 september 2011
Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg over spoor of de HSL

Resultaten van de geluidemissie metingen aan het hogesnelheidsmaterieel op de HSL-Zuid te Lansingerland (Oostzijde)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2011 Resultaten van de geluidemissie metingen aan het hogesnelheidsmaterieel op de HSL-Zuid te Lansingerland (Oostzijde) - 22026-336

Besluit: In reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde d.d. 6 september 2011
Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg over spoor of de HSL

Tariefsysteem taxi, maximumtarieven en indexering

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juni 2011 Tariefsysteem taxi, maximumtarieven en indexering - 31521-60

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit is de brief waarover in juni het schriftelijk overleg is gehouden

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 augustus 2011 Verslag van een schriftelijk overleg over tariefsysteem taxi, maximumtarieven en indexering (31521 nr. 60) - 31521-62

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Uitst beantw vragen vso over het dubbeltariefsysteem taxi

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2011 Uitstel beantwoording vragen verslag van een schriftelijk overleg over het dubbeltariefsysteem taxi - 31521-61

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: De reactie op het schriftelijk overleg is inmiddels ontvangen, zie het volgende agendapunt

Jaarverslag 2010 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 augustus 2011 Jaarverslag 2010 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - 31409-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Handhaving en Vergunningverlening d.d. 15 september 2011

Uitstel reactie op het Briefadvies van Gateway Holland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 juli 2011 Uitstel reactie op het Briefadvies van Gateway Holland - 31409-36

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beoordeling voortgang CBR

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2011 Beoordeling voortgang CBR - 29398-283

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Tijdens het AO Verkeersveiligheid d.d. 8 september 2011 heeft het lid Bashir (SP) het functioneren van het CBR aan de orde gesteld.

Reactie op de aanbevelingen onderzoeksrapport Onderzoeksraad voor Veiligheid “Neergestort als gevolg van omhoog geklapte recht"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 augustus 2011 Reactie van de staatssecretaris op de aanbevelingen onderzoeksrapport Onderzoeksraad voor Veiligheid “Neergestort als gevolg van omhoog geklapte recht" - 24804-82

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Security kosten luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 augustus 2011 Security kosten luchtvaart - 31936-84

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 6 september 2011
Noot: Bij het werkbezoek van de commissie voor V&J op maandag 5 september 2011

Informatie over uitvoering van motie 31936, nr. 51 inzake het Aldersadvies Eindhoven en het plan van aanpak t.b.v. de uitvoering, dat aan de Kamer zal worden gezonden zodra dit gereed is

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 september 2011 Informatie over uitvoering van motie 31936, nr. 51 inzake het Aldersadvies Eindhoven en het plan van aanpak t.b.v. de uitvoering, dat aan de Kamer zal worden gezonden zodra dit gereed is - 31936-85

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 6 september 2011

Voortgang van de Alderstafel Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 juli 2011 Voortgang van de Alderstafel Schiphol - 29665-165

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 6 september 2011

Advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS over externe veiligheid rond luchthavens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 juli 2011 Advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS over externe veiligheid rond luchthavens - 31936-83

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 6 september 2011

Afschrift van de brief aan de heer Alders over de situatie van het luchtruim rond Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 juli 2011 Afschrift van de brief aan de heer Alders over de situatie van het luchtruim rond Lelystad Airport - 31936-82

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 6 september 2011

Selectiviteitsbeleid luchthaven Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 juni 2011 Selectiviteitsbeleid luchthaven Schiphol - 29665-163

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 6 september 2011

Stand van zaken HSA-problematiek

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 september 2011 Stand van zaken HSA-problematiek - 22026-339

Besluit: De minister van I&M attenderen op de eerder gemaakte afspraak dat de Kamer voor het einde van de zomer 2011 geinformeerd zou worden.
Noot: 1. De minister van I&M geeft aan dat zij de Kamer niet vóór 5 september kan informeren over haar keuzes omtrent de toekomstige concessie voor het hoofdrailnet en omtrent de financiele positie van HSA. 2. De minister van I&M biedt een vertrouwelijke technische briefing over de mogelijke hoofdoplossingen voor de HSA-problematiek aan.

Reactie op verzoek commissie over een maatregelenpakket ten aanzien van de HSA-problematiek

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juli 2011 Reactie op verzoek commissie over een maatregelenpakket ten aanzien van de HSA-problematiek - 22026-337

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: 1. De minister geeft in deze brief aan dat zij haar uiterste best doet de Kamer nog deze zomer te informeren over haar oplossing inzake HSA. 2.Tijdens de extra procedurevergadering d.d. 21 juni 2011 is besloten de problematiek rondom HSA pas in behandeling te nemen, zodra het concrete oplossingenpakket aan de Kamer is voorgelegd.

Aanbieding rapport van de Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen onder leiding van de heer Meijdam (Commissie Meijdam)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2011 Aanbieding rapport van de Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen onder leiding van de heer Meijdam (Commissie Meijdam) - 23645-475

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg OV-chipkaart, te houden na ontvangst van de aangekondigde volledige reactie van de minister op het rapport van de commissie Meijdam en de vijfde voortgangsbrief over de OV-chipkaart
Besluit: Minister IM verzoeken om de Kamer zo spoedig mogelijk de reactie op het advies van de commissie Meijdam te doen toekomen
Noot: De minister kondigt in haar brief aan de Kamer zo spoedig mogelijk een volledige reactie op het rapport te doen toekomen. De vijfde voortgangsbrief zal naar verwachting in de tweede helft van september naar de Kamer komen.

Antwoorden op vragen en toezeggingen AO Openbaar vervoer 28 april 2011 inzake oa het OV en de ov-klantenbarometer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2011 Antwoorden op vragen en toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 28 april 2011 inzake openbaar vervoer - 23645-478

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg Openbaar vervoer

Antwoord op een vraag van het lid Monasch om een ov-trajectkaart voor mbo-ers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 juli 2011 Antwoord op een vraag van het lid Monasch om een ov-trajectkaart voor mbo-ers - 23645-476

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg Openbaar vervoer

Nadere informatie over het reisverbod in het OV

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2011 Nadere informatie over het reisverbod in het OV - 32403-18

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Toezegging tijdens het AO spoor m.b.t. de trein vanuit Lelystad naar Dronten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2011 Toezegging tijdens het AO spoor m.b.t. de trein vanuit Lelystad naar Dronten - 29984-269

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De minister geeft aan dat het nu al laten doorrijden van treinen vanuit Lelystad naar Dronten om technische redenen onmogelijk is.

Basisnet Spoor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 augustus 2011 Basisnet Spoor - 30373-43

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Railveiligheid conform bovenstaand voorstel

Vervolg exploitatie Betuweroute en voortgangsinformatie

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 februari 2011 Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie van de leden Sharpe en Slob inzake het maximaal benutten van de Betuweroute (32404 nr. 21) - 32404-33

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De minister geeft aan dat de in de motie gevraagde activiteiten in de periode tot en met 2012 worden uitgevoerd. Tijdens de procedurevergadering van 9 februari 2011 is besloten de behandeling van deze brief af te wachten tot ontvangst van de voortgangsbrief inzake het gebruik van de Betuweroute.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 februari 2011 Uitvoering motie Dijksma/Aptroot (32404, nr. 22) in het kader van PHS over maximaal benutten Betuweroute - 32404-32

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011 conform bovenstaand voorstel
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 9 februari 2011 is besloten de behandeling van deze brief af te wachten tot ontvangst van de voortgangsbrief inzake het gebruik van de Betuweroute.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2011 Vervolg exploitatie Betuweroute en voortgangsinformatie - 22589-310

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011 conform bovenstaand voorstel
Noot: De grootprojectstatus van de Betuweroute is opgeheven.

FENS-rapportages over het vierde kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2011 FENS-rapportages over het vierde kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 - 29984-270

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011 conform bovenstaand voorstel

Trendanalyse railveiligheid 2010

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2011 Trendanalyse railveiligheid 2010 - 29893-121

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Railveiligheid conform bovenstaand voorstel

Uitvoering moties over nieuwe stations (31801, nr 8 en 9)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2011 Uitvoering moties over nieuwe stations (31801, nr 8 en 9) - 31801-19

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011 conform bovenstaand voorstel

Antwoorden op de tweede lijst van vragen inzake de spoorwegovergang en inhaalsporen in Bilthoven

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2011 Antwoorden op de tweede lijst van vragen inzake de spoorwegovergang en inhaalsporen in Bilthoven - 29893-122

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011 conform bovenstaand voorstel

Actualisatierapport 2010 Toegankelijkheid Spoor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2011 Actualisatierapport 2010 Toegankelijkheid Spoor - 25847-97

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011 conform bovenstaand voorstel

Nieuw actieplan fietsparkeren bij stations

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2011 Nieuw actieplan fietsparkeren bij stations - 32404-53

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2011 conform bovenstaand voorstel

Jaarverslag 2010 Inspectie Verkeer en Waterstaat en VROM-Inspectie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 juni 2011 Jaarverslag 2010 Inspectie Verkeer en Waterstaat en VROM-Inspectie - 32500-XII-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Handhaving en Vergunningverlening d.d. 15 september 2011

Luchtvervoerovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en haar lidstaten, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 augustus 2011 Luchtvervoerovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en haar lidstaten, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen - 32858-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Onderhavige overeenkomsten worden op grond van artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen onverwijld aan de Staten-Generaal medegedeeld.

Voorhang Besluit bodemenergiesystemen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2011 Voorhang Besluit bodemenergiesystemen - 29383-154

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering
Noot: Dit is het besluit waarover in april het schriftelijk overleg is gehouden

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 augustus 2011 Reactie van de staatssecretaris in het kader van een verslag van een schriftelijk overleg inzake de Voorhang Besluit bodemenergiesystemen. - 29383-173

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering
Noot: De minister streeft naar inwerkingtreding per 1 juli 2012

Aanbieding ontwerpbesluit Tijdelijk besluit acceptatie buitenlandse algemene periodieke keuringen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2011 Aanbieding ontwerpbesluit Tijdelijk besluit acceptatie buitenlandse algemene periodieke keuringen - 29398-284

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Met het ontwerpbesluit wordt een nieuw hoofdstuk 3a toegevoegd aan het Besluit Voertuigen waarin de bepalingen staan waarvan wordt afgeweken, waarmee acceptatie van Spaanse APK's en in een later stadium wellicht van andere EU-lidstaten mogelijk wordt gemaakt. Het ontwerpbesluit vloeit voort uit de uitbreiding van de experimenteerbepaling van artikel 186 van de Wegenverkeerswet 1994, welke met de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 tot stand is gekomen. De Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 (32403) is op 28 juni 2011 door de Kamer aangenomen. Voorhang geschiedt op basis van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994, welke luidt: “De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.” Ontvangen ter griffie van de Tweede Kamer op 1 juli 2011. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 30 juli 2011. De minister is bij brief van 28 juli 2011 verzocht tot nader order geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van hetgeen genoemd ontwerpbesluit beoogt te regelen.

Voorhang ontwerp voor Besluit Liberaliseringsrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juli 2011 Voorhang ontwerp voor Besluit Liberaliseringsrichtlijn - 32376-13

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 september 2011 te 12.00 uur
Noot: Dit besluit stelt nadere regels voor de NMa in de uitoefening van haar bevoegdheid tot vaststelling van het hoofddoel van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per trein en van de mate waarin de voorgenomen dienst tot verstoring van het economisch evenwicht van bestaande vervoerconcessies leidt. Daarbij geeft het besluit nadere invulling aan de in de Wet personenvervoer 2000 bepaalde criteria. Op grond van artikel 19, tiende lid, van de Wet personenvervoer 2000, kan de voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur niet eerder worden gedaan dan op 11 augustus 2011. Omdat die termijn in het zomerreces valt, is de minister verzocht om tot nader order geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het hetgeen genoemd ontwerpbesluit beoogt te regelen. De minister zal na besluitvorming in deze procedurevergadering op de hoogte worden gebracht van de verdere behandeling van genoemd ontwerpbesluit.

De crisis- en herstelwet; aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2011 Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. - 32127-146

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 september 2011 te 12.00 uur
Besluit: Minister I&M verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van
Noot: Door dit besluit: 1. valt een aantal projecten onder de werkingsfeer van de Crisis- en herstelwet: de Rijngouwelijn, een bedrijventerreinen in Tilburg en een bedrijventerrein bij knooppunt Hattemerbroek 2. worden vier nieuwe ontwikkelingsgebieden aangewezen: Kop van Isselt in Amersfoort, Kanaalzone Apeldoorn, Vreeland Oost en het Heilige Hart Plein en de Noordkade in Veghel 3. wordt een aantal afvalstortplaatsen in verband met het innovatieve karakter vrijgesteld van enkele wettelijke bepalingen: vuilnisbelten in Bergen op Zoom, Schijndel, Middenmeer en Almere Op grond van artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet kan de voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden gedaan conform de door de minister aangegeven datum van 27 september 2011.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Zaak: Overig - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 19 augustus 2011 Stafnotitie inzake het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening - 2011Z16714

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juli 2011 Voorlegging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening - 31500-25

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg d.d. 4 oktober 2011 te 12.00 uur inzake de Voorhang ontwerpwijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Besluit: Minister I&M verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het hetgeen genoemd besluit beoogt te regelen, totdat de behandeling van het besluit in de Kamer is afgerond
Noot: Dit besluit is een nieuwe versie van een eerder besluit dat in 2009 door toenmalig minister Cramer aan de Kamer is gezonden, maar niet in werking is getreden in verband met kritiek van de Raad van State en de latere demissionaire status van het kabinet. Alle onderdelen waarop de kritiek van de Raad van State van toepassing was en alle onderdelen die niet passen bij de visie van het huidige kabinet, zijn uit het besluit geschrapt (zoals nationale landschappen, snelwegpanorama's, rijksbufferzones en onderdelen van het verstedelijkingsbeleid). Het onderhavige besluit betreft dus een 'uitgeklede versie' van het oude besluit uit 2009.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juli 2011 Voorhang ontwerpwijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening - 31500-26

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen
Besluit: Minister I&M verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het hetgeen genoemd ontwerpbesluit beoogt te regelen, totdat de behandeling van het ontwerpbesluit in de Kamer is afgerond
Noot: Dit besluit is een nieuwe aanvulling op het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening uit 2009 en bevat tal van ruimtelijke reserveringen voor natuur, spoorwegen, snelwegen, vaarwegen, buisleidingen, elektriciteitscentrales, kerncentrales, zoetwatervoorraden, waterafvoermogelijkheden en militaire terreinen.

Voorhang ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vanwege invoeren mogelijkheid verlengen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 juli 2011 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vanwege invoeren mogelijkheid verlengen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures - 29665-164

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 6 september 2011
Noot: Op grond van artikel 8.24 juncto 8.14 Wet luchtvaart kan de voordracht voor de vast te stellen wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol niet eerder worden gedaan dan op 2 augustus 2011. Omdat die termijn in het zomerreces valt, is de staatssecretaris verzocht om tot nader order geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het hetgeen genoemd ontwerpbesluit beoogt te regelen. De staatssecretaris zal na besluitvorming in deze procedurevergadering op de hoogte worden gebracht van de verdere behandeling van genoemd ontwerpbesluit.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Kentekenreglement

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2011 Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Kentekenreglement - 31562-14

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Dit ontwerpbesluit heeft betrekking op de invoering van een nieuw hoofdstuk 6a Erkenningsregeling exportdienstverlening, voortvloeiend uit de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 waarin een nieuwe paragraaf 5a Erkenningsregeling exportdienstverlening in hoofdstuk IV van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WvW 1994) is ingevoegd. De Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 (32403) is op 28 juni 2011 door de Kamer aangenomen. Voorhang geschiedt op basis van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994, welke luidt: “De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.” Ontvangen ter griffie van de Tweede Kamer op 1 juli 2011. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 30 juli 2011. De minister is bij brief van 28 juli 2011 verzocht tot nader order geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van hetgeen genoemd ontwerpbesluit beoogt te regelen.

Voorhang wijzigingsbesluit ‘Spoor in beweging’

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juli 2011 Voortgangsrapportage uitvoeringsagenda kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’ - 31987-9

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’, die op 15 juni 2011 voor plenaire behandeling is aangemeld.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2011 Voorhang wijzigingsbesluit ‘Spoor in beweging’ ingevolge de Spoorwegwet en de Wet BDU en het wetsvoorstel 32 666 zoals nu aanhangig in de Tweede Kamer - 32666-7

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’, die op 15 juni 2011 voor plenaire behandeling is aangemeld.
Besluit: De minister van I&M aangeven dat de Kamer er vanuit gaat dat onderdelen van het besluit of het besluit in zijn geheel pas in werking treden zodra de delegerende wet in werking is getreden en dat zij de Kamer informeert indien dit niet het geval is
Noot: Voor een aantal onderdelen van dit besluit ontbreekt de wettelijke grondslag nog. Deze grondslag wordt ingevoegd met het aanhangige wetsvoorstel inzake Spoor in beweging (32666). Het daarin opgenomen artikel 17b, eerste en vijfde lid, van de Spoorwegwet en de wijziging van artikel 35, van de Spoorwegwet, voorzien in de benodigde grondslag. De vorige minister van Justitie (Hirsch Ballin) stelt dat het "om verantwoord tot voorhangen over te kunnen gaan, nodig is dat voldoende zicht bestaat op de reikwijdte van die wettelijke basis. Het vereiste zicht bestaat in de regel op het moment dat het wetsvoorstel waarop het besluit is gebaseerd, is aangenomen door de Tweede Kamer aangezien de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft. Het besluit zelf kan niet in werking treden zolang de delegerende wet niet in werking is getreden."

Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 8 juli 2011 Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat - 32845

Besluit: Ter informatie
Noot: De Raad van State is om advies gevraagd over dit initiatiefwetsvoorstel. Vervolgens is het aan de indieners om schriftelijk op het advies van de Raad van State te reageren, waarna het initiatiefwetsvoorstel formeel ter behandeling in handen van de commissie I&M wordt gesteld

Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures)

Zaak: Wetgeving - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Winsemius - 15 januari 2007 Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures) - 30930

Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om ervoor te zorgen dat de Kamer binnenkort de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel ontvangt. Hem daarbij verzoeken, waar relevant, in te gaan op de visie van dit kabinet in den brede op delegatiebepalingen en voor- en nahangprocedures. De commissie voor de Werkwijze zal een afschrift van deze brief ontvangen, gelet op de voorgeschiedenis (zie onderstaande noot).
Noot: Tijdens het wetgevingsdebat over de wetsvoorstellen SWUNG (geluidproductieplafonds) op 7 en 9 juni is gediscussieerd over voor- en nahangen op milieugebied. Wetsvoorstel 30930 d.d. 15 januari 2007, dat nog altijd aanhangig is, betreft precies deze discussie. Vandaar bovenstaand voorstel om de behandeling van deze wet weer op gang te brengen. De behandeling van het wetsvoorstel is destijds stil komen te staan nadat toenmalig minister van Justitie (Hirsch Ballin) de Kamer een brief stuurde over de vereenvoudiging van voor- en nahangprocedures in den brede (29383, nr. 75 d.d. 13 februari 2007) en de commissie VROM een kritisch verslag over het wetsvoorstel uitbracht (30930, nr. 6 d.d. 28 maart 2007). Toenmalig minister van VROM (Cramer) liet de Kamer na deze ontwikkelingen in brief 30930, nr. 7 d.d. 8 mei 2007 weten te wachten met de nota naar aanleiding van het verslag totdat de

Goedkeuring van de op 14 juni 2005 te Stockholm totstandgekomen Maatregel 1(2005) - Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica - Aansprakelijkheid voortvloeiend uit milieubedreigende noodsituaties (Trb. 2005, 333 en 2008, 187) en van de op 17 april 2009 te Baltimore totstandgekomen Maatregel 15(2009) - Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is (Trb. 2009, 218) en Maatregel 16(2009) - Wijziging van Bijlage II bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica: Instandhouding van de flora en fauna van Antarctica (Trb. 2009, 219)

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 31 augustus 2011 Goedkeuring van de op 14 juni 2005 te Stockholm totstandgekomen Maatregel 1(2005) - Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica - Aansprakelijkheid voortvloeiend uit milieubedreigende noodsituaties (Trb. 2005, 333 en 2008, 187) en van de op 17 april 2009 te Baltimore totstandgekomen Maatregel 15(2009) - Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is (Trb. 2009, 218) en Maatregel 16(2009) - Wijziging van Bijlage II bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica: Instandhouding van de flora en fauna van Antarctica (Trb. 2009, 219) - 32868-(R1959)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 oktober 2011 te 14.00 uur
Noot: Een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel wordt u binnenkort toegezonden (dit zal een gecombineerd rapport betreffen over de wetsvoorstellen op Kamerstuk nummer 32868 en 3286. 9)

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antartctisch gebied wordt uitgebreid)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 31 augustus 2011 Wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antartctisch gebied wordt uitgebreid) - 32869

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 oktober 2011 te 14.00 uur
Noot: Een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel wordt u binnenkort toegezonden (dit zal een gecombineerd rapport betreffen over de wetsvoorstellen op Kamerstuk nummer 32868 en 3286. 9)

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 augustus 2011 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) - 32862

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 oktober 2011 te 14.00 uur
Noot: Een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel wordt u begin oktober toegezonden

Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 juli 2011 Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu - 32844

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 oktober 2011 te 12.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel is reeds beschikbaar in Parlis via deze link

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2011 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn - 32830

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september 2011 te 16.00 uur
Noot: Klik hier voor het wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel.

Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2011 Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) - 32828

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 oktober 2011 te 14.00 uur
Noot: Klik hier voor het wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel

Uitnodiging Natuurmonumenten voor werkbezoek ter voorbereiding debat over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Zaak: Brief derden - Natuurmonumenten te 's-Graveland - 2 september 2011 Uitnodiging Natuurmonumenten voor werkbezoek ter voorbereiding debat over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 2011Z16766

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Er is reeds een technische briefing (8 september 2011) en een rondetafelgesprek (29 september 2011) over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding gepland

Verzoek van VOR tot aanbieding rapport "Nederland en de Europese regelgeving" d.d. 27 september 2011

Zaak: Brief derden - Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat (VOR) te Vledder - 23 augustus 2011 Verzoek van VOR tot aanbieding rapport "Nederland en de Europese regelgeving" d.d. 27 september 2011 - 2011Z16438

Besluit: Petitieaandiening vindt plaats op dinsdag 27 september om 13.00 uur. Voor deze petitieaanbieding worden ook leden van de vaste commissie voor Europese Zaken uitgenodigd.

Uitnodiging RLI voor presentatie "Tijd voor waterveiligheid" d.d. 15 september 2011

Zaak: Brief derden - Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 23 augustus 2011 Uitnodiging RLI voor presentatie "Tijd voor waterveiligheid" d.d. 15 september 2011 - 2011Z16413

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties
Noot: Op 14 september 2011 heeft uw commissie reeds een gesprek met de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur over hun advies Tijd voor waterveiligheid

Uitnodiging CDO voor gesprek over de gevolgen van uitbreiding luchthaven Lelystad

Zaak: Brief derden - Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport (CDO) te Lelystad - 17 augustus 2011 Uitnodiging CDO voor gesprek over de gevolgen van uitbreiding luchthaven Lelystad - 2011Z16178

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Kringloop Hout voor seminar "Hout: grondstof versus brandstof" en tevens voorprogramma bij Van Vliet Groep d.d. 15 september 2011

Zaak: Brief derden - Stichting Kringloop Hout te Tilburg - 14 juli 2011 Uitnodiging Stichting Kringloop Hout voor seminar "Hout: grondstof versus brandstof" en tevens voorprogramma bij Van Vliet Groep d.d. 15 september 2011 - 2011Z15582

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties

Aanbieding jaarverslag 2010 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek over geo-informatie

Zaak: Brief derden - Kadaster te Apeldoorn - 2 mei 2011 Aanbieding jaarverslag 2010 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek over geo-informatie - 2011Z15214

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.