Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 april 2011

Gepubliceerd: 8 april 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A01497
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cf96e7e0-e5ed-4505-86ef-c578887da8f9&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%207-4-2011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27017, 31288, 22112, 21501, 21501, 31289, 32032, 31135, 31497, 31497, 27923, 32531, 31289, 31289, 31293, 30079

Inhoud


Pesterij van klokkenluider bij ROC in Arnhem

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 7 april 2011 Pesterij van klokkenluider bij ROC in Arnhem - 2011Z07408

Besluit: Naar aanleiding van verzoek van het lid Celik om een spoed-AO over berichtgeving omtrent pesterij van klokkenluider bij het ROC in Arnhem, wordt besloten eerst de beantwoording van de schriftelijke vragen in dezen van het lid Beertema af te wachten.
Noot: Met potlood is een AO gepland op 28 april van 10.00-12.30 uur.

Juridisch advies inzake langstudeerdersmaatregel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. El Fassed (GroenLinks) - 7 april 2011 Juridisch advies inzake haalbaarheid langstudeerdersmaatregel. - 2011Z07356

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op het juridisch advies voorafgaand aan het plenaire debat over w.v. Langstudeerders op 14 april a.s.

Spoeddebat Gevolgen rechterlijke uitspraak inzake hoofddoekverbod op school in Volendam

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.H.P. van Dam

Besluit: AO is gepland op 12 april 2011, van 16.30 tot 19.30 uur (spreektijd 3 min.)

Informatie over het tijdstip van toezending van de emancipatienota

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2011 Informatie over het tijdstip van toezending van de emancipatienota - 27017-73

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Consultatie Modernisering Hoger Onderwijs in Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 28 maart 2011 Consultatie Modernisering Hoger Onderwijs in Europa - 31288-162

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg over de uitwerking van de strategische agenda hoger onderwijs.

Fiche inzake Mededeling Opvang en onderwijs voor jonge kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 maart 2011 Fiche inzake Mededeling Opvang en onderwijs voor jonge kinderen - 22112-1152

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding van de OJCS-Raad in mei 2011 (inbrengdatum 28 april 2011).

Verslag van een schriftelijk overleg inzake geannoteerde agenda informele OJCS-raad 27-29 maart 2011 (Kamerstuk 21501-34, nr.163)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 maart 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake geannoteerde agenda informele OJCS-raad 27-29 maart 2011 - 21501-34-164

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding van de OJCS-Raad in mei 2011 (inbrengdatum 28 april 2011).

Geannoteerde agenda informele OJCS-raad 27-29 maart 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 maart 2011 Geannoteerde agenda informele OJCS-raad 27-29 maart 2011 - 21501-34-163

Besluit: Is betrokken bij het schriftelijk overleg inzake de informele OJCS-raad (zie de besluitenlijst van de pv van 24 maart jl.)

Inspectierapport onderwijstijd voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2011 Inspectierapport onderwijstijd voortgezet onderwijs - 31289-98

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Onderwijstijd (32 640)

Intrekking Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs (32 032)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2011 Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs - 32032-11

Besluit: Minister verzoeken om nadere onderbouwing van het besluit om het wetsvoorstel in te trekken. Tevens de minister verzoeken om een reactie te geven op de brief van de AOC-raad van 2 april jl. (2011Z07160)
Gerelateerde kamerstukken: 32032-11

Reactie Advies Onderwijsraad 'Verzelfstandiging in het onderwijs deel I en II'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2011 Reactie Advies Onderwijsraad 'Verzelfstandiging in het onderwijs deel I en II' - 31135-31

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezeggingen m.b.t. passend onderwijs inzake oa aanmelding passend onderwijs in Amsterdam-West, planning en het tijdpad van passend onderwijs, het innovatieproject Slim Fit, bezuinigingsmaatregelen per kalenderjaar en over de positie van de Waterlelie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 maart 2011 Toezeggingen m.b.t. passend onderwijs inzake oa aanmelding passend onderwijs in Amsterdam-West, planning en het tijdpad van passend onderwijs, het innovatieproject Slim Fit, bezuinigingsmaatregelen per kalenderjaar en over de positie van de Waterlelie - 31497-56

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding advies "Onderwijs vormt" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 31 maart 2011 Aanbieding advies "Onderwijs vormt" van Onderwijsraad - 2011Z06698

Besluit: Minister verzoeken om beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies "Onderwijs vormt" naar de Kamer te zenden en te zijner tijd een AO plannen over de vormende taak van het onderwijs.

Aanbieding werkprogramma 2011 van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 31 maart 2011 Aanbieding jaarboekje 2010: "Hoe vormt het onderwijs jongeren?" van Onderwijsraad - 2011Z06703

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 22 maart 2011 Aanbieding werkprogramma 2011 van Onderwijsraad - 2011Z06665

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op het rapport 'Cluster 1: de kwaliteit van het onderwijs in cluster 1'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 maart 2011 Reactie op het rapport 'Cluster 1: de kwaliteit van het onderwijs in cluster 1' - 31497-55

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 april 2011 om 14.00 uur.

Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 maart 2011 Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling OCW - 32500-VIII-152

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 20 april 2011 om 17.00 uur.

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 maart 2011 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs - 32713

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 april 2011 om 10.00 uur.

Stand van zaken innovatieve lerarenopleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 maart 2011 Stand van zaken innovatieve lerarenopleidingen - 27923-110

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van de professionaliseringsagenda.
Noot: De professionaliseringsagenda is toegezegd voor dit voorjaar.

Antw op aanvullende vragen van de leden Van Klaveren, Beertema, Wilders, Celik en Biskop over thuisonderwijs als gevolg van het sluiten van het Islamitisch College Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2011 Lijst van vragen en antwoorden over thuisonderwijs als gevolg van het sluiten van het Islamitisch College Amsterdam - 32500-VIII-153

Besluit: Is reeds betrokken bij het AO van 31 maart jl. inzake het thuisonderwijs.

Verzending literatuurverwijzingen over maatschappelijke stage

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2011 Verzending literatuurverwijzingen over maatschappelijke stage - 32531-9

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel maatschappelijke stages (Kamerstuk 32531)
Gerelateerde kamerstukken: 32531-9

Uitvoering motie Dijkgraaf (32500 VIII, nr. 72) over de systematiek van het wettelijk en het instellingscollegegeld en de gevolgen voor het volgen van twee studies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 22 maart 2011 Uitvoering motie Dijkgraaf (32500 VIII, nr. 72) over de systematiek van het wettelijk en het instellingscollegegeld en de gevolgen voor het volgen van twee studies - 32500-VIII-151

Besluit: T.z.t. betrekken bij het notaoverleg inzake de strategische agenda hoger onderwijs.

Afschrift van de brief aan MO-Groep over kosten betekening rechtsovergang IB-Groep naar DUO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 maart 2011 Afschrift van de brief aan MO-Groep over kosten betekening rechtsovergang IB-Groep naar DUO - 2011Z05837

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Vroeg of laat'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Advies 'Vroeg of laat?' (Onderwijsraad, maart 2010) - 31289-81

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2011 Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Vroeg of laat' - 31289-97

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid.

Reactie op het Onderwijsraadadvies "Een onderwijsprogramma met maatschappelijke voorhoedes"

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 6 januari 2011 Aanbieding advies "Een onderwijsprogramma met maatschappelijke voorhoedes" van Onderwijsraad - 2011Z00084

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel maatschappelijke stages (Kamerstuk 32531).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 maart 2011 Reactie op het Onderwijsraadadvies "Een onderwijsprogramma met maatschappelijke voorhoedes" - 31293-97

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel maatschappelijke stages (Kamerstuk 32531).

Tijdstip beleidsreactie op vmbo-adviezen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 maart 2011 Tijdstip beleidsreactie op vmbo-adviezen - 30079-26

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Het AO doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid wordt uitgesteld tot na het meireces.

Planning AO referentieniveaus

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2011 Planning Actieplannen en OJCS-Raad - 2011Z07264

Besluit: Vka en na het meireces algemeen overleg Actieplan Basis voor beter presteren (PO) plannen.
Besluit: Begin juni algemeen overleg 'Actieplan Beter presteren (VO)' plannen.

Advies Raad van State bij stelselwijziging cultuursubsidiëring

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 april 2011 Advies Raad van State bij stelselwijziging cultuursubsidiëring - 32500-VIII-156

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de uitnodiging van het Theaterinstituut Nederland over code culturele diversiteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 maart 2011 Reactie op de uitnodiging van het Theaterinstituut Nederland over code culturele

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2011D06570