Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 december 2011

Gepubliceerd: 1 december 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A00765
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e0a261cb-0b26-491f-b6d5-020f31a7f5b2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BiZa%20d.d.%201%20december%202011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32802, 22112, 27926, 28325, 28325, 33000, 32847, 33104, 30196, 29453, 31490, 32654, 28684, 31906, 32752, 32501

Inhoud


Voortouw verkiezing Waterschappen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 1 december 2011 Voortouw verkiezing Waterschappen - 2011Z24787

Besluit: De griffier zal de wens van de commissie om het voortouw van de behandeling van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Waterschapswet (TK 33097) over te dragen van de commissie I&M naar de commissie BiZa, onder de aandacht brengen bij de griffier van de commissie I&M.

Verzoek aan de minister van BZK om een reactie op alle aangenomen moties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 1 december 2011 Verzoek aan de minister van BZK om een reactie op alle aangenomen moties - 2011Z24783

Besluit: De minister verzoeken de commissie voor het kerstreces een overzicht te zenden van de kabinetsreactie op alle moties die, ten aanzien van de begrotingshoofdstukken voor 2012 die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, zijn aangenomen.

Rondvraagpunt lid Heijnen over het verzoek om een gesprek met de SCO

Zaak: Brief derden - Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) te Den Haag - 29 november 2011 Verzoek CAOP, namens SCO, om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over initiatiefwetsvoorstel normalisering ambtelijke rechtspositie (32550) - 2011Z24670

Besluit: De brief ter kennis brengen van de initiatiefnemers en hen verzoeken de commissie voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te informeren hoe zij met deze brief omgaan.
Besluit: De minister verzoeken om een afschrift van de reactie op de brief van het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP).

Verzoek om een actualisatie omtrent situatie Beter Wonen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 1 december 2011 Verzoek om een actualisatie omtrent situatie Beter Wonen - 2011Z24782

Besluit: De minister verzoeken om binnen een week een actualisatie van de stand van zaken van de situatie omtrent Beter Wonen in Noord-Holland naar de Kamer te sturen.

Verzoek aan de cie. BiZa om een gesprek te houden met Irshad Manji internationaal gerenommeerde hervormer over Islam, feminisme, de multiculturele samenleving, vrijheid en democratie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) - 29 november 2011 Verzoek aan de cie. BiZa om een gesprek te houden met Irshad Manji internationaal gerenommeerde hervormer over Islam, feminisme, de multiculturele samenleving, vrijheid en democratie - 2011Z24549

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek om een algemeen overleg te houden over openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 31 mei 2011 Wet openbaarheid van bestuur - 32802-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (na het kerstreces).

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Peters (GroenLinks) - 22 november 2011 Verzoek om een algemeen overleg te houden over openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw - 2011Z23776

Besluit: Verzoek honoreren.
Besluit: De minister wordt verzocht zijn brief van 31 mei 2011 over de Wet openbaar bestuur te actualiseren, en de commissie te informeren over de stand van zaken en de richting van een voorgenomen wijziging van de Wet openbaar bestuur.

EU-stafnotitie Selectie Europese prioriteiten 2012 BiZa - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 22 november 2011 EU-stafnotitie Selectie Europese prioriteiten 2012 BiZa - Groslijst - 2011Z23770

Besluit: Inbrengdatum voor het selecteren van prioriteiten uit bijgaande lijst (prioritair, subsidiariteitstoets, behandelvoorbehoud) vastgesteld op 13 december 2011 te 12.00 uur.

Fiche: richtlijn uitoefening kiesrecht EP vanuit andere EU-lidstaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 november 2011 Fiche: richtlijn uitoefening kiesrecht EP vanuit andere EU-lidstaat - 22112-1257

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden op 1 februari 2012.

Verzoek lid Jansen om eindverslag toezichthouder Rentree wonen op te vragen bij de minister BZK

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 24 november 2011 Verzoek lid Jansen om eindverslag toezichthouder Rentree wonen op te vragen bij de minister BZK - 2011Z24076

Besluit: De minister verzoeken om het eindverslag van de toezichthouder van Rentree Wonen naar de Kamer te zenden.

Huurbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2011 Huurbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 - 27926-175

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg voor het kerstreces.

De bouw van meegroeiwoningen, mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2011 De bouw van meegroeiwoningen, mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen - 28325-144

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Studenten- en ouderenhuisvesting d.d. 24 november 2011.

Standpuntbepaling welstand

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 november 2011 Standpuntbepaling welstand - 28325-142

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Intrekking van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing en het redactioneel en wetstechnisch wijzigen van enkele wetten op het terrein van het wonen (Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 november 2011 Intrekking van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing en het redactioneel en wetstechnisch wijzigen van enkele wetten op het terrein van het wonen (Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen) - 33102

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 december 2012 te 12.00 uur.

Reactie op amendement Van Dam (33000 VII nr. 35) over het vrijmaken van gelden voor gemeenten die te maken hebben met grote aantallen MOE-landers die op grote schaal gehuisvest worden in panden die in particulier bezit zijn

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 november 2011 Reactie op amendement Van Dam (33000 VII nr. 35) over het vrijmaken van gelden voor gemeenten die te maken hebben met grote aantallen MOE-landers die op grote schaal gehuisvest worden in panden die in particulier bezit zijn - 33000-VII-101

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de stemmingen over de begroting Binnenlandse Zaken 2012 en de in het kader van deze begroting ingediende amendementen.

Reactie op motie Blanksma-Van den Heuvel (33000-45) over voortzetting verhoogd grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 22 november 2011 BOR-notitie - Analyse van rapporten over Nationale Hypotheek Garantie (NHG) - 2011Z23817

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 november 2011 Reactie op motie Blanksma-Van den Heuvel (33000-45) over voortzetting verhoogd grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie - 32847-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33000-45

Uitvoering motie Lucassen (32500-VII, 96) inzake het landelijk actieplan studentenhuisvesting 2011 - 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 november 2011 Aanbieding van het landelijk actieplan studentenhuisvesting 2011 - 2016 - 33104-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over Studenten- en Ouderenhuisvesting op 24 november 2011.

Hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 16 november 2011 Hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen - 30196-150

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen en algemeen overleg over de woningmarkt of energiebesparing.

Mogelijkheden onderzoek over effecten op de woningmarkt van de per 1 januari 2011 ingevoerde staatssteunregeling voor woningcorporaties. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan tijdens het algemene overleg van 6 oktober jl.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 31 oktober 2011 Mogelijkheden onderzoek over effecten op de woningmarkt van de per 1 januari 2011 ingevoerde staatssteunregeling voor woningcorporaties. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan tijdens het algemene overleg van 6 oktober jl. - 29453-212

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Steden met kantoren in eigendom van het rijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 november 2011 Steden met kantoren in eigendom van het rijk - 31490-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-C

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2011.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-B

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2011.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-VII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2011.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-IIB

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2011.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-IIA

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2011.

Aanvulling op de kabinetsreactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 24 november 2011 Aanvulling op de kabinetsreactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman - 32654-5

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over het jaarverslag van de Nationale ombudsman
Noot: Met de Nationale ombudsman wordt nog voor het kerstreces een besloten gesprek gepland.

Reactie op amendement Koopmans (33000 VII nr. 52) om het budget voor de uitvoering van het programma Veilige Publieke Taak te verhogen met jaarlijks 5 miljoen euro

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 november 2011 Reactie op amendement Koopmans (33000 VII nr. 52) om het budget voor de uitvoering van het programma Veilige Publieke Taak te verhogen met jaarlijks 5 miljoen euro - 33000-VII-96

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over Veilige publieke taak op 22 november 2011.

Uitvoering motie Marcouch en Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) om te werken aan een samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van publieke diensten kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de cliënt

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 november 2011 Uitvoering motie Marcouch en Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) om te werken aan een samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van publieke diensten kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de cliënt - 28684-329

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Veilige Publieke Taak op 22 november 2011.

31906 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 november 2011 Tweede nota van wijziging - 31906-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31906-8

32752 Tweede nota van wijziging inzake de Wet financiering politieke partijen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 november 2011 Tweede nota van wijziging - 32752-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-9

Beantwoording schriftelijke vragen begroting BZK 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 november 2011 Beantwoording schriftelijke vragen begroting BZK 2012 - 2011Z23313

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de begrotingsbehandeling op 17 november 2011.

Toezegging WGO begroting Binnenlandse Zaken over online raadpleegbare reisdocumentenadministratie en over het aantal aangevraagde jeugd-NIK’s in 2010 en 2011

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 16 november 2011 Toezegging WGO begroting Binnenlandse Zaken over online raadpleegbare reisdocumentenadministratie en over het aantal aangevraagde jeugd-NIK’s in 2010 en 2011 - 33000-VII-94

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage maatschappelijk verantwoord werkgeverschap Rijk 2010

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 16 november 2011 Rapportage maatschappelijk verantwoord werkgeverschap Rijk over 2010 - 32501-19

Besluit: Aangekondigde Jaarrapportage besdrijfsvoering Rijk (verwacht mei 2012) afwachten en betrekken bij dossier Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

Reactie op verzoek tijdens het mondelinge vragenuur van 6 september 2011 inzake oorlogsmisdadiger K.C. Faber

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 31 oktober 2011 Reactie op verzoek tijdens het mondelinge vragenuur van 6 september 2011 inzake oorlogsmisdadiger K.C. Faber - 33000-VI-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister-president, M. Rutte - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-III

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2011.

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister-president, M. Rutte - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-I

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2011.