Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 september 2011

Gepubliceerd: 8 september 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A00759
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e505b738-d698-4320-a9ec-dd22f5c3ecf5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Biza%20d.d.%208%20september%202011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32271, 32271, 27926, 32769, 31143, 30573, 32757, 29453, 29453, 32847, 25834, 27926, 32586, 32586, 32847, 28844, 29453, 31757, 32654, 32634, 32581, 32389, 31490, 28750, 29544, 29279, 32851, 28684, 28684, 28844, 25764, 32124, 28844, 28844, 30696, 32240, 29453, 32389, 32389

Inhoud


Verzoek lid Koopmans om een reactie van de ministers van BZK en I&M over het salaris van de directeur van het Gemeentelijk vervoerbedrijf

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 8 september 2011 Verzoek van het lid Koopmans om een reactie van de ministers van BZK en I&M over het salaris van de directeur van het Gemeentelijk vervoerbedrijf - 2011Z17231

Besluit: Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Milieu verzoeken de commissie te informeren over het salaris van de directeur van de Gemeentelijk vervoerbedrijf.

Verzoek lid Koopmans om een wetgevingsoverleg over begroting met name over integratie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 8 september 2011 Verzoek lid Koopmans om een wetgevingsoverleg over begroting met name over integratie - 2011Z17229

Besluit: Commissiestaf zal t.b.v. volgende procedurevergadering met een voorstel voor de begrotingsbehandeling komen.

Verzoek lid De Boer om reactie van minister BZK over erfpacht

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 8 september 2011 Verzoek lid Boer om reactie van minister BZK over erfpacht - 2011Z17228

Besluit: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken de commissie te informeren over de situatie in Amsterdam m.b.t. erfpacht.

Verzoek lid De Boer om reactie minister BZK inzake woonvisie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 8 september 2011 Verzoek lid De Boer om reactie minister BZK inzake woonvisie - 2011Z17226

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over het Nationaal programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

Verzoek aan de min. BZK de commissie te informeren over de wijze waarop motie TK 29453.nr 193 zal worden uitgevoerd

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 12 juli 2011 Verzoek aan de min. BZK de commissie te informeren over de wijze waarop motie TK 29453.nr 193 zal worden uitgevoerd - 2011Z15489

Besluit: Zie besluit agendapunt 37.

Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 20..)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 augustus 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32271-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 augustus 2011 Nota van wijziging - 32271-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 23 december 2009 Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2012) - 32271

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Stand van zaken plan van aanpak stalbranden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 augustus 2011 Stand van zaken plan van aanpak stalbranden - 32500-XIII-202

Besluit: Aangekondigd plan van aanpak (verwacht oktober a.s.) afwachten en betrekken bij t.z.t. te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid

Jaarverslag 2009 en 2010 Wet op de huurtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 29 augustus 2011 Jaarverslag 2009 en 2010 Wet op de huurtoeslag - 27926-167

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2012 Hfst VII, Binnenlandse Zaken

Brief bij voorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 september 2011 Brief bij voorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting - 32769-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman als reactie op het rapport ‘Inburgering in het buitenland’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 31 augustus 2011 Afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman als reactie op het rapport ‘Inburgering in het buitenland’ - 31143-88

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag schriftelijk overleg inzake verhoging van de optie- en naturalisatieleges (30573-62)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 augustus 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake verhoging van de optie- en naturalisatieleges en reactie n.a.v. het schrijven van het Insprakorgaan Turken in Nederland inzake de verhoging van de optie- en naturalisatieleges - 30573-75

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2012 Hfst VII, Binnenlandse Zaken

Afschrift van de brief aan een derde m.b.t. de regelgeving rondom de brandveiligheid in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 augustus 2011 Afschrift van de brief aan een derde m.b.t. de regelgeving rondom de brandveiligheid in Nederland - 2011Z16179

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Bouwbesluit 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 augustus 2011 Antwoorden op vragen van de commissie en gesteld tijdens het algemeen overleg van 30 juni 2001 inzake het Bouwbesluit 2012 - 32757-4

Besluit: Concept-veegbesluit (te verwachten begin september 2011) afwachten en agenderen voor algemeen overleg

Aanbieding CFV-rapportage "Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, periode 2011 - 2015"

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 augustus 2011 Aanbieding CFV-rapportage "Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, periode 2011 - 2015" - 29453-201

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de woonvisie

EU-voorstel “Europese agenda voor integratie” – COM(2011) 455

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 26 juli 2011 EU-voorstel “Europese agenda voor integratie” – COM(2011) 455 - 2011Z15781

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg JBZ-Raad d.d. 15 september 2011
Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken het BNC-fiche voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 15 september a.s. de Kamer te doen toekomen.

Onderzoek knelpunten rijksregelgeving i.r.t. studentenhuisvesting

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 13 juli 2011 Onderzoek knelpunten rijksregelgeving i.r.t. studentenhuisvesting - 32500-VII-111

Besluit: Agenderen voor t.z.t te plannen algemeen overleg Studenten- en ouderenhuisvesting.

Toezegging n.a.v. AO 30 juni j.l. over de ss Rotterdam: de jaarstukken van de Rederij B.V. en de verantwoording van de woningcorporatie Woonbron in haar jaarstukken over de ss Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 juli 2011 Toezegging n.a.v. AO 30 juni j.l. over de ss Rotterdam: de jaarstukken van de Rederij B.V. en de verantwoording van de woningcorporatie Woonbron in haar jaarstukken over de ss Rotterdam - 29453-198

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 over de huisvesting van ouderen en mensen met beperkingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 juli 2011 Aanbieding Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 over de huisvesting van ouderen en mensen met beperkingen - 32847-2

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen het algemeen overleg Studenten- en ouderenhuisvesting, waarbij tevens het Actieplan studentenhuisvesting zal worden geagendeerd.

Uitkomsten van het overleg met woningcorporaties over asbest

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 8 juli 2011 Uitkomsten van het overleg met woningcorporaties over asbest - 25834-68

Besluit: Aangekondigde nadere informatie van de staatssecretaris van I&M afwachten

Nahang inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 juli 2011 Nahang inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden) - 27926-165

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 22 september 2011.

Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 juli 2011 Nota van wijziging - 32586-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 juli 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32586-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 27 december 2010 Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) - 32586

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Uitvoering motie Van der Burg (32500VII, nr. 9) over precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 juli 2011 Uitvoering motie Van der Burg (32500VII, nr. 9) over precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven - 32500-VII-109

Besluit: Wetsvoorstel inzake vrijstelling van precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven afwachten

Woonvisie kabinet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 juli 2011 Woonvisie kabinet - 32847-1

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek. Er wordt een e-mailprocedure gestart voor uit te nodigen personen/organisaties.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (van 3 duur) voor het herfstreces.

Feitenrelaas salaris directeur FORUM

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 juli 2011 Feitenrelaas inzake de directeur van FORUM m.b.t. salaris, declaraties, aanbestedingen, vermeende belangenverstrengeling en jaarrekeningen - 28844-56

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoering motie Van Bochove (29453, nr. 175) om overleg met de sector te voeren over een goede implementatie van het Europese besluit inzake staatssteun aan woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 5 juli 2011 Uitvoering motie Van Bochove (29453, nr. 175) om overleg met de sector te voeren over een goede implementatie van het Europese besluit inzake staatssteun aan woningcorporaties - 29453-196

Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken de Kamer voor dinsdag 13 september te 12.00 uur te informeren over de wijze waarop de moties Van Raak/Karabulut over onderhandelingen voor een ruimere definitie van de doelgroep die in aanmerking zou moeten komen voor vrijkomende sociale huurwoningen van woningcorporatiesover (29453, nr. 193) en Monasch/Van Bochove over een jaarlijks te indexeren inkomensgrens van € 38 000 (peiljaar 2010) voor ouderen, voor mensen met een zorgindicatie en voor mensen met een beperking (32500 VII, nr. 95) worden uitgevoerd.
Noot: Zie ook agendapunt 57.

Aanbieding Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 juni 2011 Aanbieding Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling - 31757-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bevolkingsdaling (van 3 uur en voor het herfstreces).

Kabinetsreactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2010

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 31 augustus 2011 Kabinetsreactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2010 - 32654-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van het Jaarverslag No over 2010

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 31 augustus 2011 Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel - 32865-(R1957)

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zal zijn ontvangen.

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 31 augustus 2011 Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel - 32866-(R1958)

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zal zijn ontvangen.

Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 31 augustus 2011 Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel. - 32867

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zal zijn ontvangen.

Afschrift reactie op de brief van de gemeente Boekel inzake de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en meer specifiek het ontbreken van een landelijke regeling voor de compensatie van materiële schade

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 5 september 2011 Afschrift reactie op de brief van de gemeente Boekel inzake de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en meer specifiek het ontbreken van een landelijke regeling voor de compensatie van materiële schade - 2011Z16825

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg in het najaar van 2011 i.s.m. TK 28684 nr. 324

Kabinetsreactie op het Rob-advies over het functioneren van politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 25 augustus 2011 Kabinetsreactie op het Rob-advies over het functioneren van politieke partijen - 32634-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het VvW Financiering politieke partijen (TK 32752)

32581 Tweede nota van wijziging inzake de Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 25 augustus 2011 Tweede nota van wijziging - 32581-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 september 2011 Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen - 32860-(R1962)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 oktober 2011 te 14.00 uur
Noot: Een wetgevingsrapport zal z.s.m. in het Parlis-systeem worden geplaatst.

Afschrift van het antwoord op het verzoek van de Landelijke Brancheorganisatie Antidiscriminatiebureaus (LBA) i.v.m. de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 augustus 2011 Afschrift van het antwoord op het verzoek van de Landelijke Brancheorganisatie Antidiscriminatiebureaus (LBA) i.v.m. de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen - 2011Z16162

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tweede nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 augustus 2011 Tweede nota van wijziging - 32389-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 augustus 2011 Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s - 32500-B-17

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2012 Hfst VII, Binnenlandse Zaken, en B en C, de Fondsen

Huisvesting van de ministeries in het centrum van Den Haag

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 juli 2011 Huisvesting van de ministeries in het centrum van Den Haag - 31490-71

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksgebouwendienst en rijkshuisvestingsstelsel d.d. 12 oktober 2011

Mededeling dat de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges medio oktober aan de Kamer zal worden gezonden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 juli 2011 Mededeling dat de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges medio oktober aan de Kamer zal worden gezonden - 32500-III-15

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidskader gemeentelijke herindeling

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 13 juli 2011 Beleidskader gemeentelijke herindeling - 28750-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (voor het herfstreces).

Ontwikkelingen met betrekking tot het bestuursakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 13 juli 2011 Ontwikkelingen met betrekking tot het bestuursakkoord - 29544-333

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg dd. 7 september jl. over het bestuursakkoord

Kabinetsstandpunt Ervaringen met bezwaar

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 juli 2011 Kabinetsstandpunt Ervaringen met bezwaar - 29279-123

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van het Jaarverslag No over 2010

Kabinetsstandpunt grensoverschrijdende samenwerking

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 juli 2011 Kabinetsstandpunt grensoverschrijdende samenwerking (GROS) - 32851-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Programma Veilige Publieke Taak 2011 tot 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 juli 2011 Programma Veilige Publieke Taak 2011 tot 2015 - 28684-325

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg in het najaar van 2011 i.s.m. TK 28684 nr. 324.

Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een samenhangend juridisch kader

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 juli 2011 Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een samenhangend juridisch kader - 28684-324

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg in het najaar van 2011, nadat de toegezegde nadere informatie over een samenhangend juridisch kader is ontvangen, die in de brief wordt toegezegd. Behandeling i.s.m. TK 28684 nr. 325 (Programma Veilige Publieke Taak 2011 tot 2015).

Onderzoek naar de inzet van ambtenaren voor de CDA-campagne

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 juli 2011 Onderzoek naar de inzet van ambtenaren voor de CDA-campagne - 28844-53

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van het dossier inzake klokkenluiders, na ontvangst ontwerpbesluit inzake instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiders

Stand van zaken en de praktische uitvoering van het wissen van biometrische data die worden verkregen bij de uitgifte van paspoorten.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 8 juli 2011 Stand van zaken en de praktische uitvoering van het wissen van biometrische data die worden verkregen bij de uitgifte van paspoorten. - 25764-50

Besluit: Desgewenst betrekken bij de geplande technische briefing over de modernisering van het GBA op 13 september a.s.
Noot: Zie ook antwoorden op vragen van het lid Schouw. Aanh. Hand. TK 2010-2011 nr. 3058

Kabinetsreactie betreffende het rapport 'De grote uittocht'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 juli 2011 Kabinetsreactie betreffende het rapport 'De grote uittocht' over een toekomstverkenning naar de arbeidsmarkt in de publieke sector i.v.m. onder andere een vergrijzend personeelsbestand en taakstellingen i.v.m. bezuinigingen - 32124-22

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2012 Hfst VII, Binnenlandse Zaken, onderdeel overheidspersoneelsbeleid

Verzoek commissie Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een uitzending over de bescherming van klokkenluiders in IJsland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 juli 2011 Verzoek commissie Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een tv-uitzending over de regeling t.a.v. de bescherming van klokkenluiders in IJsland en er een mogelijke ontwikkeling van een regeling moet komen ter berscherming van de klokkenluiders in Nederland. - 28844-54

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van het dossier inzake klokkenluiders, na ontvangst van het ontwerpbesluit inzake instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiders

Reactie verzoek van NGB om aandacht voor huisvestingsproblematiek van burgemeesters

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 juli 2011 Reactie verzoek van NGB om aandacht voor huisvestingsproblematiek van burgemeesters - 2011Z15405

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie verzoek commissie BiZa inzake een persoonlijk verslag van een (gewezen) ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (thans het ministerie van Infrastructuur en Milieu) naar aanleiding van het melden van een vermoeden van een misstand

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 juli 2011 Reactie verzoek commissie BiZa inzake een persoonlijk verslag van een (gewezen) ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (thans het ministerie van Infrastructuur en Milieu) naar aanleiding van het melden van een vermoeden van een misstand - 28844-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integriteit politieke ambtsdragers

Beantwoording vragen commissie BiZa inzake het verschaffen van inlichtingen over zakelijke belangen van (aspirant-)bewindspersonen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 juli 2011 Beantwoording vragen commissie BiZa inzake het verschaffen van inlichtingen over zakelijke belangen van (aspirant-)bewindspersonen - 32500-III-14

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integriteit politieke ambtsdragers (van 2 uur)

Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 6 juli 2011 Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen - 30696-36

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 6 juli 2011 Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) - 32240-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Commissarissenregister

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 5 juli 2011 Commissarissenregister - 29453-197

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording vragen over het op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 juni 2011 Beantwoording vragen over het op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid - 32500-VII-110

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Herziening van het interbestuurlijk toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 juni 2011 Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 - 32389-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 32389 Wet revitalisering generiek toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 juni 2011 Herziening van het interbestuurlijk toezicht - 32389-10

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 32389 Wet revitalisering generiek toezicht

Informatie omtrent enkele ontwikkelingen rond het vakantiehuis in Mozambique van Z.K.H. de Prins van Oranje en H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden.

Zaak: Brief regering - minister-president, M. Rutte - 30 augustus 2011 Informatie omtrent enkele ontwikkelingen rond het vakantiehuis in Mozambique van Z.K.H. de Prins van Oranje en H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden.

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2012 Hfst I, De Koning

Afschrift van een Koninklijk Besluit houdende instelling van een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 8 juli 2011 Afschrift van een Koninklijk Besluit houdende instelling van een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk - 32500-III-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2012 Hfst. III Algemene Zaken.

Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 8 juli 2011 Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010 - 32500-III-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting 2012 Hfst. III Algemene Zaken