Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 april 2011

Gepubliceerd: 14 april 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2010A04073
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ffd88116-9ab5-4deb-b245-108f4df45e81&title=Besluitenlijst%20VWS%20-%2013%20april%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31466, 25657, 32543, 32543, 29248, 24170, 28286, 30597, 30597, 32620, 29835, 30597, 24170, 30926, 32439, 29389, 32589, 32589, 30492, 29282, 29835, 32154, 21501, 31765

Inhoud


Concept-conclusies van het rondetafelgesprek Ouderenzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 13 april 2011 Concept-conclusies van het rondetafelgesprek Ouderenzorg - 2011Z07766

Besluit: Mevrouw Leijten zal na het meireces op basis van het verslag als rapporteur haar concept-conclusies van het rondetafelgesprek Ouderenzorg toezenden die vervolgens worden geagendeerd ter bespreking in een extra procedurevergadering.

Brief Kwaliteitsinstituut

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Mulder (VVD) - 13 april 2011 Brief Kwaliteitsinstituut - 2011Z07763

Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde brief over het in te stellen Kwaliteitsinstituut zo mogelijk voor het algemeen overleg Kwaliteitszorg Cure op 20 april 2011 toe te zenden

Voorstel om een rondetafelgesprek over Academische zorg te houden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. van der Veen (PvdA) - 12 april 2011 Voorstel om een rondetafelgesprek over Academische zorg - 2011Z07622

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. In een besloten extra procedurevergadering zal worden besloten over 1. Vraagstelling 2. Opzet 3. Deelnemers 4. Duur. De leden wordt verzocht uiterlijk 18 april a.s. bij de griffier deelnemers aan te leveren d.m.v. naam, emailadres en telefoonnummer.

Verzoek om aanvullende brief van de staatssecretaris inzake ratificering van het VN-verdrag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Klijnsma (PvdA) - 6 april 2011 Verzoek om aanvullende brief van de staatssecretaris inzake ratificering van het VN-verdrag - 2011Z07211

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht uiterlijk dinsdag 19 april (12.00 uur) de Kamer mee te delen of, en zo ja wanneer, zij tot ratificering zal overgaan.
Noot: Zie ook punt

Verzoek om reactie van de minister op de uitzending van EenVandaag over het misbruiken van stagiaires in de zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 13 april 2011 Verzoek om reactie van de minister op de uitzending van EenVandaag over het misbruiken van stagiaires in de zorg - 2011Z07759

Besluit: De staatssecretaris zal verzocht worden om een reactie.

Reactie op verzoek Leijten om een stand van zaken brief inzake het Elektronisch Patiënten Dossier i.v.m. het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 april 2011 Reactie op verzoek Leijten om een stand van zaken brief inzake het Elektronisch Patiënten Dossier i.v.m. het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer - 31466-52

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 15 april 2011
Gerelateerde kamerstukken: 31466-52

Fraude met pgb-gelden in de particuliere jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 maart 2011 Fraude met pgb-gelden in de particuliere jeugdzorg - 25657-62

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ/Pgb
Noot: Deze brief is overgedragen door de commissie Jeugdzorg met het verzoek het te agenderen bij een algemeen overleg AWBZ/Pgb

Afschrift van de brief aan IVF-klinieken over vitrificatie eicellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 april 2011 Afschrift van de brief aan IVF-klinieken over vitrificatie eicellen - 32500-XVI-132

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vitrificatie eicellen op 14 april 2011
Noot: Zie ook agendapunten 25 en

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 31 maart 2011 Nota van wijziging - 32543-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32543-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 31 maart 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32543-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32543-7

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 21 oktober 2010 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK - 32543

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Verduidelijking van het standpunt inzake vitrificatie van eicellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 april 2011 Verduidelijking van het standpunt inzake vitrificatie van eicellen - 32500-XVI-131

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vitrificatie eicellen op 14 april 2011
Noot: Zie ook agendapunten 25 en

Uitstel reactie op verzoek om steun voor initiatief om de 'Auschwitz-herdenking' te laten opwaarderen tot de status van een 'nationale herdenking'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 april 2011 Uitstel reactie op verzoek om steun voor initiatief om de 'Auschwitz-herdenking' te laten opwaarderen tot de status van een 'nationale herdenking' - 2011Z07260

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Vitrificeren van eicellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2011 Vitrificeren van eicellen - 32500-XVI-130

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vitrificatie eicellen op 14 april 2011
Noot: Zie ook agendapunten 27 en

Nader advies NZa inzake het beheersmodel medisch specialisten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2011 Nader advies NZa inzake het beheersmodel medisch specialisten - 29248-171

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg DBC's/DOT's, volumebeperkende maatregelen en kapitaallasten cure op 6 april 2011

Kabinetsreactie op de landelijke manifestatie inzake gelijke rechten voor mensen met een beperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 april 2011 Kabinetsreactie op de landelijke manifestatie inzake gelijke rechten voor mensen met een beperking - 24170-122

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ratificering van het VN-verdrag (1,5 uur)
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht uiterlijk dinsdag 19 april (12.00 uur) de Kamer mee te delen of, en zo ja wanneer, zij tot ratificering zal overgaan.
Noot: Zie ook agendapunt

Uitstel toezending Risicoanalysestructuur Zoönosen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2011 Uitstel toezending Risicoanalysestructuur Zoönosen - 28286-497

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op motie Leijten (30597-177) over de effecten van de pakketmaatregelen AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2011 Reactie op motie Leijten (30597-177) over de effecten van de pakketmaatregelen AWBZ - 30597-180

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg (t.b.v. AO 6 april)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2011 Prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg (t.b.v. AO 6 april) - 32620-8

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over de DBC's/DOT's, volumebeperkende maatregelen en kapitaallasten cure alsmede in het algemeen overleg Risicoverevening en dure medicijnen op 6 april 2011

Implementatie van Wet ambulancezorg (Waz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 april 2011 Implementatie van Wet ambulancezorg (Waz) - 29835-71

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Handhaving NZa bij onterechte betalingen in de AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2011 Handhaving NZa bij onterechte betalingen in de AWBZ - 30597-179

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eigen bijdragen/betalingen d.d. 19 mei 2011

Plan van Aanpak "Complexe Zorg"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2011 Plan van Aanpak "Complexe Zorg" - 24170-121

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 21 april 2011

Intrekking Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling (30926)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2011 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling - 30926-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 30926-7

Verzoek tot aanhouden van de behandeling inzake wijziging Wmo (32439)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2011 Verzoek tot aanhouden van de behandeling inzake wijziging Wmo - 32439-7

Besluit: Aanhouden van behandeling inzake wijziging Wmo - 32439-7
Gerelateerde kamerstukken: 32439-7

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 maart 2011 Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ - 29389-30

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 19 mei 2011

Standpunt over advies commissie Doek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 maart 2011 Standpunt over het advies van de commissie Doek 'Medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen in Nederland' - 32500-XVI-129

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Lijst van vragen en antwoorden over de Verkoop productie Nederlands Vaccin Instituut (NVI) (32589-1)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2011 Antwoorden op vragen van de commissie over de Verkoop productie Nederlands Vaccin Instituut (NVI) (32589-1) - 32589-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Schriftelijke reactie op de motie van de leden Bouwmeester, Wolbert en Voortman (30492, nr. 45) over het instellen van een meldpunt bij de IGZ (t.b.v. stemmingen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 maart 2011 Schriftelijke reactie op de motie van de leden Bouwmeester, Wolbert en Voortman (30492, nr. 45) over het instellen van een meldpunt bij de IGZ - 30492-51

Besluit: Betrokken bij stemmingen

Begrotingstegenvaller VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2011 Begrotingstegenvaller VWS - 32500-XVI-128

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Periodieke registratie Wet BIG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2011 Periodieke registratie Wet BIG - 29282-121

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Is antwoord op commissiebrief n.a.v. diverse brieven derden (KNMG / KNMP / RUG / CAM Artsen / NOVA (Ned. Org. Vrouwelijke Apothekers)

Uitstelverzoek spoeddebat inzake de Wet ambulancezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 maart 2011 Uitstelverzoek spoeddebat inzake de Wet ambulancezorg - 29835-68

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2011 Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen - 32711

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 mei 2011

Nota van wijziging Wet AWBZ-zorg buitenland

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 25 maart 2011 Nota van wijziging - 32154-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32154-7

Aanbieding geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 4-5 april

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2011 Aanbieding geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 4-5 april - 21501-31-239

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Informele gezondheidsraad (EU) op 31 maart 2011

Opheffen verscherpt toezicht verpleeghuis Houtwijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 maart 2011 Opheffen verscherpt toezicht verpleeghuis Houtwijk - 31765-36

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 21 april 2011

Uitstel reactie op verzoek commissie over de brandbrief van de CG-Raad aan premier Rutte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 22 maart 2011 Uitstel reactie op verzoek commissie over de brandbrief van de CG-Raad aan premier Rutte - 2011Z05782

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.