Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 maart 2011

Gepubliceerd: 17 maart 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2010A04070
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1e413fbf-a22b-4bf3-bc20-23b3e6ff3def&title=Herziene%20besluitenlijst%20VWS%2016%20maart%202011%20-%20i.v.m.%20aanpassing%20besluit%20agpt.%2031.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 19637, 25424, 25424, 29477, 24170, 30597, 29282, 29689, 21501, 30850, 30597, 32196, 30597, 29835, 32279, 29247, 32620, 31736, 30168, 31706, 32011, 32620

Inhoud


Verzoek omzetting debat in AO

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 16 maart 2011 Verzoek omzetting debat Osira in algemeen overleg - 2011Z05366

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Het debat over de bijbetalingen in zorginstellingen zal geagendeerd worden bij het algemeen overleg AWBZ

Elektronisch Patiënten Dossier

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 16 maart 2011 Elektronisch Patiënten Dossier - 2011Z05361

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief
Noot: Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Elektronisch patiëntendossier (31.466) op 15 maart jl. na de eerste termijn van de Eerste Kamer geschorst. De voortzetting van de behandeling in de Eerste Kamer is voorzien voor 29 maart 2011.

Definitieve vaststelling deelnemerslijst rondetafelgesprek ADHD

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 15 maart 2011 Verzoek om verlenging RTG ADHD - 2011Z05122

Besluit: Aanhouden tot een extra procedurevergadering (besloten).

Beantwoording vragen over de advisering BMA over zieke uitgeprocedeerde asielzoekers

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 11 februari 2011 Beantwoording vragen van de commissie I&A over de advisering BMA over zieke uitgeprocedeerde asielzoekers - 19637-1398

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Medische zorg asielzoekers op 24 maart 2011

Onverantwoord ouderschap

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M.J. van Dijken - 10 juni 2010 Onverantwoord ouderschap - 32405

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 7 april 2011.

Stand van zaken over het rapport over samenhang en coördinatie in curatieve ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 maart 2011 Stand van zaken over het rapport over samenhang en coördinatie in curatieve ggz - 25424-114

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie op het rapport van het Trimbos instituut 'ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2011 Reactie op verzoek commissie op het rapport van het Trimbos instituut 'ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis’ - 25424-113

Besluit: Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek over ADHD op 21 april 2011

Uitstel toezending kabinetsreactie op de resultaten van het onderzoek van de nVWA inzake onveilige speeltoestellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2011 Uitstel toezending kabinetsreactie op de resultaten van het onderzoek van de nVWA inzake onveilige speeltoestellen - 32500-XVI-127

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Uitstel beantwoording Verslag Schriftelijk Overleg inzake de voorhang prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven extramurale farmaceutische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2011 Uitstel beantwoording Verslag Schriftelijk Overleg inzake de voorhang prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven extramurale farmaceutische zorg - 29477-146

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Plan van aanpak "complexe zorg aan cliënten met probleemgedrag"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 maart 2011 Plan van aanpak "complexe zorg aan cliënten met probleemgedrag" - 24170-119

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenzorg

Duidelijkheid over de datum van overheveling van de AWBZ-revalidatiezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2011 Duidelijkheid over de datum van overheveling van de AWBZ-revalidatiezorg - 30597-167

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Arbeidsmarktbrief Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2011 Arbeidsmarktbrief Zorg - 29282-111

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 9 maart 2011.

Internationale kwalitatieve evaluatie risicoverevening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2011 Internationale kwalitatieve evaluatie risicoverevening - 29689-316

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Vaststelling van de EU Richtlijn patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2011 Vaststelling van de EU Richtlijn patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg - 21501-31-235

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Evaluatie ZonMw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2011 Evaluatie ZonMw - 30850-39

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Innovatiebeleid in de zorg

Stand van zaken brief volumebeheersing in de ziekenhuiszorg en het overgangsregime ziekenhuiszorg dat onderdeel is van de invoering van prestatiebekostiging

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2011 Stand van zaken brief volumebeheersing in de ziekenhuiszorg en het overgangsregime ziekenhuiszorg dat onderdeel is van de invoering van

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Toezegging zoals gedaan in de reactie op de motie Leijten (SP) over de eigen bijdrage begeleiding (32 123 XVI, nr.42)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 2 maart 2011 Toezegging zoals gedaan in de reactie op de motie Leijten (SP) over de eigen bijdrage begeleiding (32 123 XVI, nr.42) - 30597-165

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ

Antwoorden eerste termijn Wet BIG en Geneesmiddelenwet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2011 Antwoorden eerste termijn Wet BIG en Geneesmiddelenwet - 32196-13

Besluit: Betrokken bij plenair debat over genoemde wetsvoorstellen
Gerelateerde kamerstukken: 32196-13

Informatie over de gesprekken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de overheveling van begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 28 februari 2011 Informatie over de gesprekken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de overheveling van begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo - 30597-166

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Uitstelbrief over de Wet ambulancezorg (Waz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 maart 2011 Mededeling dat de minister niet per 1 maart de Kamer kan berichten inzake de permanente vergunning t.a.v. de Wet ambulancezorg (Waz), naar aanleiding van het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 17 februari 2011. - 29835-67

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Arbeidscapaciteit Kraamzorg 2008-2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2011 Arbeidscapaciteit Kraamzorg 2008-2010 - 32279-17

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte

Stand van zaken m.b.t. de ziekenhuiszorg in Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2011 Stand van zaken m.b.t. de ziekenhuiszorg in Zeeland - 29247-141

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 31 maart 2011

Reactie op verzoek commissie over de aangekondigde beleidsvoornemens over de planningsbrieven "Zorg die werkt" en "Vertrouwen in de zorg"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2011 Reactie op verzoek commissie over de aangekondigde beleidsvoornemens over de planningsbrieven "Zorg die werkt" en "Vertrouwen in de zorg" - 32620-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek Leijten over de wanbetalersregeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2011 Reactie op verzoek Leijten over de wanbetalersregeling - 31736-15

Besluit: Betrekken bij het t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Noot: De aanhangige stukken voor het algemeen overleg Zvw wordt in de volgende procedurevergadering besproken
Gerelateerde kamerstukken: 31736-15

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag “Zo doende” VWA 2009 en toezeggingen/moties dierproeven (30168, nr.18)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 februari 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag “Zo doende” VWA 2009 en toezeggingen/moties dierproeven - 30168-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierproevenbeleid vóór het meireces (3 uur).

Vierde voortgangsrapportage Wtcg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2011 Vierde voortgangsrapportage Wtcg - 31706-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wtcg op 19 april 2011
Gerelateerde kamerstukken: 31706-43

Aanbieding IGZ Werkplan 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 februari 2011 Aanbieding IGZ Werkplan 2011 - 32500-XVI-126

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Brief n.a.v. toezeggingen gedaan tijdens het AO Tabaksbeleid van 19 januari en het VAO van 26 januari.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 februari 2011 Brief n.a.v. toezeggingen gedaan tijdens het AO Tabaksbeleid van 19 januari en het VAO van 26 januari. - 32011-16

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Tabaksbeleid

Prestatiebekostiging van ziekenhuizen "Zorg die loont"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2011 Prestatiebekostiging van ziekenhuizen "Zorg die loont" - 32620-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg DBC's/DOT's, volumebeperkende maatregelen en kapitaallasten cure op 30 maart
Besluit: Technische briefing organiseren vóór algemeen overleg op 30 maart a.s.