Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 januari 2011

Gepubliceerd: 12 januari 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2010A04065
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=689fd47a-56b3-4cd2-82cf-25f71a36c763&title=Besluitenlijst%20VWS%2012%20januari%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30234, 32439, 26447, 21501, 22894, 31736, 32011, 28286, 21501, 22894, 32589, 30371, 29248, 31016, 29477, 25657, 25424, 29248, 31568, 29214, 29689, 32012, 22894, 32279, 29689, 25657, 31765, 31765, 22112

Inhoud


Verzoek om kabinetsreactie op het onderzoek naar de afbakening m.b.t. hulpmiddelen alsmede op het TNO-onderzoek over de ICF-classificatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 12 januari 2011 Verzoek om kabinetsreactie op het onderzoek naar de afbakening m.b.t. hulpmiddelen alsmede op het TNO-onderzoek over de ICF-classificatie - 2011Z00394

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek om algemeen overleg over het PGB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 januari 2011 Verzoek om algemeen overleg over het PGB - 2011Z00292

Besluit: Algemeen overleg PGB kan worden gepland (2 uur)
Besluit: De staatssecretaris zal het stenogram van het mondelinge vragenuur van 11 januari jl. worden toegezonden met het verzoek de daarin gestelde vragen meer expliciet te beantwoorden

Reactie staatssecretaris vragen op een rapport van de Nationale ombudsman over de afhandeling van een bezwaarschrift door CZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 januari 2011 Reactie staatssecretaris vragen op een rapport van de Nationale ombudsman over de afhandeling van een bezwaarschrift door CZ - 2011Z00283

Besluit: Bewindspersoon, conform voorstel, verzoeken om reactie

Voorstel rondetafelgesprek Ouderenzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 2 december 2010 Voorstel rondetafelgesprek Ouderenzorg - 2010Z18371

Besluit: Fracties worden verzocht uiterlijk maandag 17 januari a.s. suggesties toe te sturen over de aard en opzet, de vraagstelling, uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesrek e.d. aan het lid Leijten, die op basis daarvan een voorstel aan de commissie zal doen

Aanbieding Rapportage Sport 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 januari 2011 Aanbieding Rapportage Sport 2010 - 30234-32

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

32439 Nota naar aanleiding van het verslag in verband met wijziging van de Wmo

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 december 2010 Nota naar aanleiding van het verslag in - 32439-6

Besluit: Wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling

Rapport Werkende vaders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 december 2010 Aanbieding Rapport Werkende vaders - 26447-56

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Trendrapport 2010 bij de jeugdmonitor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 december 2010 Trendrapport 2010 bij de jeugdmonitor - 32500-XVI-117

Besluit: De commissie Jeugdzorg verzoeken de behandeling over te nemen

Verslagen van de EU-Sport- en Jeugdraad van 18-19 november 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2010 Verslagen van de EU-Sport- en Jeugdraad van 18-19 november 2010 - 21501-34-153

Besluit: De commissie OCW verzoeken de behandeling over te nemen. Agenderen voor eerstvolgend algemeen overleg OJCS-raad

Stand van zaken rondom de bestrijding van exotische muggen bij bandenbedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2010 Stand van zaken rondom de bestrijding van exotische muggen bij bandenbedrijven - 22894-294

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2010 Stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering - 31736-14

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2010 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten - 32011-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rookvrije horeca op 19 januari 2011

Ontwikkeling chronische Q-koorts en vaccinatieplan

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2010 Ontwikkeling chronische Q-koorts en vaccinatieplan - 28286-448

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

NZa-apothekerstarief 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 NZa-apothekerstarief 2011

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 7 december 2010 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 Verslag van de formele Gezondheidsraad van 7 december 2010 te Brussel - 21501-31-229

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 31 maart 2011

Rapport van de Raad van Europa inzake de Mexicaanse griep

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 Rapport van de Raad van Europa inzake de Mexicaanse griep - 22894-295

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Verkoop productie Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 Verkoop productie Nederlands Vaccin Instituut (NVI) - 32589-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 januari 2011

IGZ-rapportage 2009 van de Wet afbreking zwangerschap

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 IGZ-rapportage 2009 van de Wet afbreking zwangerschap - 30371-19

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 januari 2011

Korting ziekenhuizen 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 Korting ziekenhuizen 2011 - 29248-164

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

IGZ-rapport: Peroperatief Proces uiteindelijk veiliger

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 IGZ-rapport: Peroperatief Proces uiteindelijk veiliger - 31016-18

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg cure op 10 maart 2011

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-140

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken Planningsbrief VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2010 Stand van zaken Planningsbrief VWS - 2010Z19699

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Besluit: Bij de minister zal worden aangedrongen op toezending van de planningsbrief uiterlijk 19 januari a.s., en worden meegedeeld dat de commissie ervan uitgaat dat daarin o.a. de bekostiging van medisch specialisten en van de ziekenhuiszorg expliciet aan de orde zullen zijn, opdat daarover z.s.m. een algemeen overleg kan worden gehouden.

PGB maatregelen 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 december 2010 PGB maatregelen 2011 - 25657-54

Besluit: Betrokken bij VAO

Verslag schriftelijk overleg over de ziekte van Huntington

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2010 Verslag schriftelijk overleg over de ziekte van Huntington - 25424-106

Besluit: Betrekken bij plenair VSO

Bekostiging Medisch Specialisten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2010 Bekostiging Medisch Specialisten - 29248-165

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Reactie op verzoek commissie over uitvoering van zorg op de BES-eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2010 Reactie op verzoek commissie over uitvoering van zorg op de BES-eilanden - 31568-82

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op amendementen en moties VWS-begroting 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2010 Reactie op amendementen en moties VWS-begroting 2011 - 32500-XVI-116

Besluit: Betrokken bij stemmingen

Gelijkwaardigheid van platforms voor GGZ en VG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2010 Gelijkwaardigheid van platforms voor GGZ en VG - 29214-49

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg inzake PGO voor het Krokusreces (2 uur)

Afschrift van de Regeling houdende wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ i.v.m. het nader regelen van de aanspraak op verblijf en de neonatale hielprik en enkele technische aanpassingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 december 2010 Afschrift van de Regeling houdende wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ i.v.m. het nader regelen van de aanspraak op verblijf en de neonatale hielprik en enkele technische aanpassingen - 29689-315

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Voorgenomen fusie zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2010 Voorgenomen fusie zorgverzekeraars Achmea en De Friesland - 32012-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2010 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming - 32575

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 januari 2011.

Financiering 113online

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2010 Financiering 113online - 22894-293

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zwangerschap en geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2010 Zwangerschap en geboorte - 32279-10

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur)

Rechterlijke uitspraak zorgindicaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 14 december 2010 Rechterlijke uitspraak zorgindicaties - 29689-314

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgzwaartefinanciering

Lijst van vragen en antwoorden over persoonsgebonden budget

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 14 december 2010 Lijst van vragen en antwoorden over persoonsgebonden budget - 25657-42

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake PGB op 15 december 2010

Misstanden in Monteverdi te Zoetermeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 10 december 2010 Misstanden in verpleeghuis Monteverdi te Zoetermeer m.b.t. de kwaliteit van de geboden zorg - 31765-29

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg op 26 januari 2011

Plan-B voor HWW Zorg te Den Haag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 10 december 2010 Plan-B voor HWW Zorg (Haagse Wijk- en Woonzorg) te Den Haag m.b.t. het garanderen van continuïteit van zorg - 31765-30

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg op 26 januari 2011

IGZ-rapport 'Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking volop gaande. Duidelijke ambities voor 2011 nodig.’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 10 december 2010 IGZ-rapport 'Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking volop gaande. Duidelijke ambities voor 2011 nodig.’ - 32500-XVI-110

Besluit: Standpunt afwachten

Fiche Mededeling gehandicaptenstrategie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 december 2010 Fiche Mededeling gehandicaptenstrategie - 22112-1117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad