Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 26 april 2011

Gepubliceerd: 28 april 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2010A04050
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c25854c4-3614-4cfc-bb76-12fd28d4e41a&title=Besluitenlijst%20PV%20SZW%2026%20april%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32291, 28844, 21501, 29544, 25883, 26448, 30413, 31322, 31322, 29544, 29407, 25883, 32144, 32697

Inhoud


Onderzoek naar mogelijke kosten breed moratorium in de schuldhulpverlening

Zaak: Brief derden - NVVK, Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren te Den Haag - 12 april 2011 Reactie NVVK m.b.t. kosten en baten wettelijk breed moratorium - 2011Z07825

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Gemeente Amsterdam - Dienst Werk en Inkomen (DWI) te Amsterdam - 4 april 2011 Reactie Gemeente Amsterdam - DWI m.b.t. aantallen en kosten breed moratorium - 2011Z07348

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 22 maart 2011 Toezeggingen plenair debat schuldhulpverlening - 32291-33

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: BOR-notitie - medewerker BOR, S. van As - 21 april 2011 De verschillende aannames over de kosten van een wettelijk breed moratorium (WBM) op een rij - 2011Z08626

Besluit: De notitie zal op een aantal punten nader worden aangevuld en onderbouwd. De aangepaste notitie zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 24 mei a.s.

Advies- en verwijspunt klokkenluiden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 18 april 2011 Reactie op verzoek commissie om informatie over de wijze waarop en wanneer het advies- en verwijspunt klokkenluiden zal worden gerealiseerd - 28844-49

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag Informele Ministeriële Raad Demografie en Gezinsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 19 april 2011 Verslag Informele Ministeriële Raad Demografie en Gezinsbeleid - 21501-31-241

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 18 mei 2011

Aanbieding hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 21 april 2011 Aanbieding hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen' - 29544-297

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 29 april 2011 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over zowel het bestuursakkoord als de hoofdlijnennotitie (z.s.m. na het meireces; 4 uur)

Resultaten toezichtsactiviteiten agressie en geweld 2010 Arbeidsinspectie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 18 april 2011 Resultaten toezichtsactiviteiten agressie en geweld 2010 Arbeidsinspectie - 25883-181

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden (vóór het zomerreces 2011)

Voortgang van het overleg met het UWV, VNG en Divosa over multiproblematiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 15 april 2011 Voortgang van het overleg met het UWV, VNG en Divosa over multiproblematiek - 26448-461

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 mei 2011 te 12.00 uur

Uitvoeringskosten pensioenregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 april 2011 Uitvoeringskosten pensioenregelingen - 30413-155

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg op 20 april over pensioenonderwerpen

Experimenten startgroepen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 april 2011 Experimenten startgroepen - 31322-121

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 18 mei 2011 over kinderopvang

Verzoek om toestemming deelname UWV aan rondetafelgesprek WIA-evaluatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 april 2011 Verzoek om toestemming deelname UWV aan rondetafelgesprek WIA-evaluatie - 2011Z08372

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Rondetafelgesprek heeft reeds plaatsgevonden op 21 april

Reactie op het rapport van de Commissie Gunning over de zedenzaak in Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 april 2011 Reactie op het rapport van de Commissie Gunning over de zedenzaak in Amsterdam - 32500-VI-95

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 mei 2011

Toezicht en handhaving kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 april 2011 Toezicht en handhaving kinderopvang - 31322-120

Besluit: agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 mei 2011
Besluit: Het algemeen overleg wordt verlengd met 1 uur (datum: woensdag 18 mei 2011 14.00-18.00 uur)

Gedeeltelijke openbaarmaking van de brief 7 augustus 2003 over het toeslagfonds CIMK (midden- en kleinbedrijf)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 19 april 2011 Gedeeltelijke openbaarmaking van de brief 7 augustus 2003 over het toeslagfonds

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek Van Hijum over het ontslagrecht

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 april 2011 Reactie op verzoek Van Hijum over het ontslagrecht - 29544-295

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, nadere informatie afwachten.

Maatregelen arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa (zie tevens agendapunt 3)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 april 2011 Maatregelen arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa - 29407-118

Besluit: De commissie besluit tot het voeren van een breder debat over arbeidsmigratie als het rapport van de Tijdelijke Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (TC LURA) gereed is (naar verwachting is dat eind september/begin oktober 2011). De commissie neemt de onderwerpen die spoedeisend zijn wel alvast in behandeling.

Reactie op verzoek Ulenbelt over uitbuiting van personeel op de Marokkaanse ambassade in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 april 2011 Reactie op verzoek Ulenbelt over uitbuiting van personeel op de Marokkaanse ambassade in Nederland - 25883-180

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 27 april over arbeidsvoorwaarden personeel Marokkaanse ambassade
Besluit: De minister van SZW hoeft niet bij het algemeen overleg over arbeidsvoorwaarden personeel Marokkaanse ambassade aanwezig te zijn.

Aanbieding notitie Arbeidsmigratie van buiten de EU (zie tevens agendapunt 5)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 april 2011 Aanbieding notitie inzake Arbeidsmigratie van buiten de EU en onderzoek naar aanscherpingen van de Wet arbeid vreemdelingen en mogelijk misbruik van de Kennismigrantenregeling - 32144-5

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (2 uur) z.s.m. na het meireces
Besluit: De commissie besluit tot het voeren van een breder debat over arbeidsmigratie als het rapport van de Tijdelijke Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (TC LURA) gereed is (naar verwachting is dat eind september/begin oktober 2011)

Wijziging van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 april 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32697-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 maart 2011 Wijziging van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar - 32697

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling