Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 18 januari 2011

Gepubliceerd: 19 januari 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2010A04035
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4d5a1041-9fc5-4726-84fc-b4ac780718e7&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2018%20januari%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 22112, 21501, 32043, 21501, 28719, 29544, 26448, 17050, 24515, 24515, 29817, 32464, 26448, 29544, 26448, 32464, 30536, 29427

Inhoud


Reactie BROC m.b.t. coaching bij re-integratie naar zelfstandig ondernemerschap

Zaak: Brief derden - BROC, branchevereniging ondernemerscoaching bedrijven te Amsterdam - 20 december 2010 Reactie BROC m.b.t. coaching bij re-integratie naar zelfstandig ondernemerschap - 2011Z00205

Besluit: Overlaten aan individuele leden
Noot: Verzoek om een gesprek met de commissie vóór het algemeen overleg over Startersregeling in de WW op 26 januari 2011

Verzoek om een spoed AO over het ouderrecht bij de kinderopvang

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 13 januari 2011 Kinderopvang - 2011Z00537

Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om een reactie te geven op de televisie-uitzending van Nieuwsuur op 12 januari 2011
Besluit: Gelegenheid tot het indienen van aanvullende vragen over onder andere de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over conclusies onderzoeken kinderopvang en uitvoering van moties, d.d. 5 februari 2010 (31874-69) bestaat tot 20 januari 2011, te 14.00 uur
Noot: De minister zal worden verzocht om uiterlijk eind volgende week zijn reactie aan de Kamer te doen toekomen

Onderzoeksvoorstel Toekomst- en Onderzoeksagenda 2011: "Lessen uit de recente arbeidsmigratie"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 28 oktober 2010 Onderzoeksvoorstel "Lessen uit de recente arbeidsmigratie" - 2010Z15438

Besluit: Gelegenheid tot het aanmelden voor deelname aan de in te stellen begeleidingsgroep voor de feitelijke uitwerking van de onderzoeksopzet van het onderzoeksvoorstel bestaat tot uiterlijk 21 januari 2011 om 12.00 uur
Noot: • De begeleidingsgroep zal zich bezighouden met een nadere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak. Dit voorstel dient, na goedkeuring door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te worden voorgelegd aan het Presidium vóór 1 maart 2011 • De begeleidingsgroep zal in week 4 bijeenkomen voor een eerste opzet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 24 november 2010 In te stellen onderzoeken voor de Toekomst- en onderzoeksagenda 2011 van de Tweede Kamer - 32224-2

Besluit: Ter informatie
Noot: De Kamer heeft tijdens de stemmingen van 7 december 2010 ingestemd met het onderzoeksvoorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de Toekomst- en Onderzoeksagenda van de Tweede Kamer 2011, "Lessen uit de recente arbeidsmigratie".

Verzoek om toestemming te verlenen voor deelname van de heer Brouwer van DNB aan rondetafelgesprek over het opheffen van het spaarfonds AOW

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 21 december 2010 Verzoek om toestemming te verlenen voor deelname van de heer Brouwer van DNB aan rondetafelgesprek over het opheffen van het spaarfonds AOW - 2010Z20032

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Fiche inzake de mededeling nieuwe vaardigheden en banen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 januari 2011 Fiche inzake de mededeling nieuwe vaardigheden en banen - 22112-1123

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 3 maart 2011

Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC 17 en 18 januari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 januari 2011 Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC 17 en 18 januari 2011 - 21501-31-232

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 3 maart 2011

Groenboek Pensioenen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 december 2010 Groenboek Pensioenen - 32043-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 3 februari 2011

Verslag van de Raad WSBVC onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 17 december 2010 Verslag van de Raad WSBVC onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2010 - 21501-31-230

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 3 maart 2011

Verzamelbrief aan gemeenten december 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 23 december 2010 Verzamelbrief aan gemeenten december 2010 - 2010Z20138

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieden verschillende monitor-rapportages m.b.t. reintegratietrajecten t.a.v. de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 december 2010 Aanbieden verschillende monitor-rapportages m.b.t. reintegratietrajecten t.a.v. de arbeidsmarkt - 28719-75

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over re-integratie

Voortgangsrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 22 december 2010 Voortgangsrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid - 29544-275

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2011

SUWI-rapportages 2010 en jaarplannen 2011 (bijlagen zijn nog niet elektronisch beschikbaar)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 21 december 2010 Aanbieding van de SUWI-rapportages 2010 en jaarplannen 2011 - 26448-449

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 27 januari 2011

SZW-handhavingsprogramma 2011 – 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 21 december 2010 SZW-handhavingsprogramma 2011 – 2014 - 17050-402

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over Handhaving op 30 maart 2011, 13.00-
Noot: In februari 2011 zal de minister van SZW een uitgewerkt plan voor de invulling van de taakstelling van € 180 mln door handhaving in de sociale zekerheid aan de Kamer sturen

Aanbieding monitor betalingsachterstanden 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 13 december 2010 Aanbieding monitor betalingsachterstanden 2010 - 24515-195

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Armoedebeleid en schuldhulpverlening op 13 januari 2011

Aanbieden rapportage IWI 'Armoedebestrijding'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 13 december 2010 Aanbieden rapportage IWI 'Armoedebestrijding' - 24515-194

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Armoedebeleid en schuldhulpverlening op 13 januari 2011

Overleg met VNG en Cedris inzake de Wsw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 14 december 2010 Overleg met VNG en Cedris inzake de WSW en de financiele taakstelling voor 2011 - 29817-60

Besluit: Betrekking bij de behandeling van de uitwerking van een nieuwe regeling Wajong/Wsw
Noot: De staatssecretaris heeft toegezegd dat de Kamer in januari 2011 de uitwerking van een nieuwe regeling Wajong/Wsw ontvangt.

Vraag van het lid Koser Kaya tijdens regeling van werkzaamheden d.d. 11-1-2011 over een gat van ongeveer € 210 miljoen in de begroting

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 januari 2011 Antwoord op de vraag van het lid Koser Kaya gesteld tijdens regeling van werkzaamheden d.d. 11 januari jl. over een gat van ongeveer € 210 miljoen in de begroting - 32500-XV-59

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; betrekken bij behandeling van de Voorjaarsnota

Diverse onderwerpen inzake de herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp -

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over startersregeling in de WW op 26 januari 2011, 10.00-13.00 uur

Informatie over de voorzittersvergoedingen bij de product- en bedrijfschappen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 7 januari 2011 Informatie over de voorzittersvergoedingen bij de product- en bedrijfschappen - 32500-XV-58

Besluit: Betrekken bij het nog te voeren Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over de product- en bedrijfsschappen
Noot: Zie ook agendapunt 2.

Reactie op twee brieven die aan de commissie SZW zijn gestuurd in het kader van het wetsvoorstel Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 7 januari 2011 Reactie op twee brieven die aan de commissie SZW zijn gestuurd in het kader van het wetsvoorstel Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet - 32464-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel tot Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) (32464)
Noot: • Wetsvoorstel 32464 is gereed voor plenaire behandeling • Zie ook agendapunt 6.

Aanbieden Monitor Arbeidsmarkt december 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 december 2010 Aanbieden Monitor Arbeidsmarkt december 2010 - 26448-450

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2010

Aanpak beperking export uitkeringen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 december 2010 Aanpak beperking export uitkeringen - 32500-XV-57

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 10 februari 2011, 12.30-14.30 uur

Aanbieding “Najaarsrapportage cao-afspraken 2010” en de rapportage “Cao-fondsen van 2009 in beeld”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 december 2010 Aanbieding “Najaarsrapportage cao-afspraken 2010” en de rapportage “Cao-fondsen van 2009 in beeld” - 29544-274

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2011

Rapport commissie interne sturing UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 17 december 2010 Toezending rapport van de commissie interne sturing UWV en het IWI-rapport "Risicobeheersing en re-integratiebudgetten UWV" - 26448-448

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 27 januari 2011

Uitstel reactie op brieven m.b.t. het wetsvoorstel Wet anticumulatie ZW en WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 december 2010 Uitstel reactie op brieven m.b.t. het wetsvoorstel Wet anticumulatie ZW en WW - 32464-10

Besluit: Betrokken bij het Spoeddebat op 16 december 2010 inzake uitstel behandeling wetsvoorstel Wet anticumulatie ZW en WW
Noot: • Wetsvoorstel tot Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) (32464) is gereed voor plenaire behandeling • Zie ook agendapunt 11.

Onderzoeken postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 december 2010 Onderzoek van Arboned inzake de arbeidsbelasting binnen de postmarkt en een vertrouwelijke bijlage. - 30536-127

Besluit: De commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzoeken de behandeling over te nemen

IAO Verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 december 2010 IAO Verdragen - 29427-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over ILO-onderwerpen op 8 juni 2011, 10.00-12.00 uur

Beantwoording vragen commissie OCW t.a.v. kinderopvang naar aanleiding van de 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 december 2010

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over de Najaarsnota op 15 december 2010

Ontwerpbesluit inzake draagvlakonderzoek bedrijfslichamen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 17 januari 2011 Ontwerpbesluit inzake draagvlakonderzoek bedrijfslichamen - 32500-XV-60

Besluit: Betrekken bij het nog te voeren Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over de product- en bedrijfsschappen
Noot: • Het betreft een voorhangprocedure en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld • de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit is niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd • zie ook agendapunt 12.