Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18 mei 2011

Gepubliceerd: 19 mei 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2010A03993
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=811d4795-1c05-4956-ab0b-e5e464cfeb6b&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2018%20mei%202011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 22112, 21501, 31066, 29507, 32500, 32545, 32657, 27863, 31980, 32536

Inhoud


Subsidiariteitstoets CCCTB-richtlijn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 19 mei 2011 Subsidiariteitstoets CCCTB-richtlijn - 2011Z10374

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van de uitkomst van de subsidiariteitstoetsen van nationale parlementen van het EU-voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB-richtlijn), de zgn. gele- en oranje kaartprocedure. Besloten wordt de staatssecretaris van Financiën te verzoeken te bevorderen dat,

Voorbereiding rondetafelgesprek met commissarissen over het beloningsbeleid bij financiële instellingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.E. Huizing (VVD) - 19 mei 2011 Voorbereiding rondetafelgesprek met commissarissen over het beloningsbeleid bij financiële instellingen - 2011Z10356

Besluit: Besloten wordt tot een gezamenlijke voorbereiding door de financieel woordvoerders van de fracties van het rondetafelgesprek met commissarissen over het beloningsbeleid van financiële instellingen dat is gepland op woensdag 25 mei 2011. De financieel woordvoerders die voornemens zijn aan het rondetafelgesprek worden hierover via een e-mailprocedure nader geinformeerd.

Behandeling jaarverslagen en slotwetten in de commissies

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 mei 2011 Slotwet BTW-Compensatiefonds 2010 - 32710-G

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen t.b.v. het verslag is door het Presidium vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 te 12.00 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2011 Rapport bij het Jaarverslag BTW-Compensatiefonds 2010 - 32710-G-2

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (aan de regering) is door het Presidium vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 te 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 mei 2011 Jaarverslag BTW-Compensatiefonds 2010 - 32710-G-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is door het Presidium vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 te 12.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 mei 2011 Slotwet Ministerie van Financiën 2010 - 32710-IXB

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen t.b.v. het verslag is door het Presidium vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 te 12.00 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2011 Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Financiën 2010 - 32710-IXB-2

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (aan de regering) is door het Presidium vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 te 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 mei 2011 Jaarverslag Ministerie van Financiën 2010 - 32710-IXB-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is door het Presidium vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 te 12.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 mei 2011 Slotwet Nationale Schuld 2010 - 32710-IXA

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen t.b.v. het verslag is door het Presidium vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 te 12.00 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2011 Rapport bij het Jaarverslag Nationale Schuld 2010 - 32710-IXA-2

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (aan de regering) is door

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 mei 2011 Jaarverslag Nationale Schuld 2010 - 32710-IXA-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is door het Presidium vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 te 12.00 uur.

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 7 april 2011 brief aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies over de behandeling van jaarverslagen en slotwetten in de commissies - 2011Z07363

Besluit: Besloten wordt dit jaar geen wetgevingsoverleg te organiseren over de ontvangen verantwoordingsstukken en bijbehorende slotwetten.
Noot: De inbrengdata voor de verslagen bij de slotwetten en voor feitelijke vragen over de jaarverslagen zijn door het Presidium bepaald op donderdag 26 mei 2011, 12.00 uur (zie verder hieronder). De antwoorden worden aan de Kamer aangeboden vóór 6 juni 2011, te 12.00 uur.

Voorstel om een gesprek met DNB te voeren over het DNB-rapport "Overzicht Financiële Stabiliteit in Nederland"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 29 april 2011 Voorstel om een gesprek met DNB te voeren over het DNB-rapport "Overzicht Financiële Stabiliteit in Nederland" - 2011Z09218

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te voeren openbaar gesprek over de - nog te ontvangen - gezamenlijke rapportage van het CPB en DNB over de internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector (zie de motie Blanksma-van den Heuvel/Huizing (31980, nr. 41)).

Fiche inzake Richtlijn woningkredietovereenkomsten

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 april 2011 EU-voorstel - Richtlijn inzake hypothecaire kredietovereenkomsten – COM(2011) 142 - 2011Z07694

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 16 juni 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 mei 2011 Fiche: Richtlijn woningkredietovereenkomsten - 22112-1174

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ecofin Raad dat is gepland op donderdag
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Aanscherping normen hypothecaire kredietverlening; particuliere erfpacht en hypotheekverstrekking d.d. 18 mei 2011.
Noot: In de procedurevergadering van 27 april is besloten de minister van Financiën te verzoeken te bevorderen dat het fiche tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg over de aanscherping van de normen voor hypothecaire kredietverlening (gepland op 18 mei 2011) aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd.

EU-voorstel - Richtlijn ter wijziging bevoegdheden Europese toezichthouders (Omnibus II) – COM(2011)

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 april 2011 EU-voorstel - Richtlijn ter wijziging bevoegdheden Europese toezichthouders (Omnibus II) – COM(2011) 8 - 2011Z08818

Besluit: De minister van Financiën verzoeken te bevorderen dat alsnog een fiche over dit voorstel voor een Richtlijn aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd.
Noot: • De Omnibus II Richtlijn is reeds vorig jaar in het kader van de beoordeling van het Wetgevings- en Werkprogramma 2010 van de Europese Commissie door de commissie Financiën als prioritair aangemerkt. • Van de zijde van het Ministerie van Financiën is desgevraagd toegelicht dat vanwege het technisch karakter van dit Richtlijnvoorstel geen fiche aan de Kamer is aangeboden.

Kabinetsreactie Consultatie Europa 2020 projectobligatie initiatief

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 mei 2011 Kabinetsreactie Consultatie Europa 2020 projectobligatie initiatief - 21501-20-532

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 16 juni 2011.

Kabinetsreactie op groenboek "De toekomst van de BTW - naar een eenvoudiger, solider en efficiënter BTW-stelsel"

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 december 2010 EU-voorstel - Groenboek over de toekomst van de BTW - 2010Z18964

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg dat wordt gepland vóór 31 mei 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 april 2011 Kabinetsreactie op groenboek "De toekomst van de BTW - naar een eenvoudiger, solider en efficiënter BTW-stelsel" - 22112-1162

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg dat wordt gepland vóór 31 mei 2011.
Noot: • De staatssecretaris van Financiën zendt in het kader van de lopende consultatie de kabinetsreactie op het groenboek vóór 31 mei 2011 aan de Europese Commissie. • Het algemeen overleg is inmiddels gepland op woensdag 25 mei van 15.30 - 17.30 uur.

April 2011 actualisatie van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 mei 2011 April 2011 actualisatie van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma - 21501-07-795

Besluit: Desgewenst betrekken bij de - nog te ontvangen - Voorjaarsnota 2011.

Beheerverslag Belastingdienst 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 mei 2011 Aanbieding Beheerverslag Belastingdienst 2010 - 2011Z10222

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 15 juni 2011.

Afschrift van het antwoord op de brief van FNV Zelfstandigen en PZO inzake stichting CRKBO en BTW onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 13 mei 2011 Afschrift van het antwoord op de brief van FNV Zelfstandigen en PZO inzake stichting CRKBO en BTW onderwijs. - 2011Z09898

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Vertrouwelijke brief inzake het belastingverdrag met Hongkong

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 mei 2011 Vertrouwelijke brief inzake het belastingverdrag met Hongkong - 2011Z09754

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; officiële indiening afwachten.

Accijnsvrijstellingen voor proefprojecten puur plantaardige olie als motorbrandstof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 april 2011 Accijnsvrijstellingen voor proefprojecten puur plantaardige olie als motorbrandstof - 32500-IXB-19

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de - nog te ontvangen - autobrief van de staatssecretaris van Financiën.
Noot: De staatssecretaris heeft toegezegd de autobrief voor de zomer naar de Kamer te sturen.

Stand van zaken implementatie en kosten Nieuwe Toeslagen Systeem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 27 april 2011 Stand van zaken implementatie en kosten Nieuwe Toeslagen Systeem - 31066-102

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 26 mei 2011 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 15 juni 2011.
Noot: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de vragen tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg op woensdag 15 juni 2011 te beantwoorden.

Nader verslag schriftelijk overleg inzake aanscherping van de normen voor hypothecaire kredietverlening (29507, nr. 97)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2011 Nader verslag schriftelijk overleg inzake aanscherping van de normen voor hypothecaire kredietverlening - 29507-99

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Aanscherping normen hypothecaire kredietverlening d.d. 18 mei 2011.

Jaarverslagen van DNB en de AFM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2011 Aanbieding van de Jaarverslagen over 2010 van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 32500-IXB-20

Besluit: Agenderen voor twee afzonderlijke gesprekken met DNB resp. de AFM. De minister zal worden verzocht toestemming te verlenen voor beide gesprekken.

Arbeidsvoorwaarden nieuwe bestuurders DNB en AFM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2011 Arbeidsvoorwaarden nieuwe bestuurders DNB en AFM - 2011Z09951

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (ná het VAO Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen).

Lastenontwikkeling

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 mei 2011 Lastenontwikkeling - 32500-31

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire spoeddebat over lastenverzwaringen.
Noot: Het spoeddebat is aangevraagd door het lid Koolmees (D66) tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 maart 2011.

Beleidsvoornemens vakbekwaamheid financiële dienstverleners

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 mei 2011 Beleidsvoornemens vakbekwaamheid financiële dienstverleners - 32545-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Uitwerking van de regelgeving van het provisieverbod dat is gepland op dinsdag 7 juni 2011.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voorlopige Rekening 2010

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 april 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voorlopige Rekening 2010 - 32657-2

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de - nog te ontvangen - Voorjaarsnota 2011.

Deelname van DNB aan het rondetafelgesprek over hypothecaire kredietverstrekking

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 april 2011 Deelname van DNB aan het rondetafelgesprek over hypothecaire kredietverstrekking - 2011Z09000

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afspraken tussen het ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) in het kader van tripartiete crisismanagement in het geval van een operationele verstoring van het betalings- en effectenverkeer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 27 april 2011 Afspraken tussen het ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) in het kader van tripartiete crisismanagement in het geval van een operationele verstoring van het betalings- en effectenverkeer - 27863-39

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wens van de AFM m.b.t. de uitbreiding van diens wettelijke bevoegdheden t.a.v. het toezicht op het productontwikkelingsproces

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 27 april 2011 Wens van de AFM m.b.t. de uitbreiding van diens wettelijke bevoegdheden t.a.v. het toezicht op het productontwikkelingsproces - 31980-47

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Aan de griffie zal worden gemeld dat de heer Plasterk (PvdA) verzoekt om volgende week dinsdag te stemmen over zijn aangehouden motie (31980, nr. 35).

Goedkeuring van het op 26 februari 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 98)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 mei 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32536-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32536-6

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 oktober 2010 Goedkeuring van het op 26 februari 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 98) - 32536

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.