Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 juni 2011

Gepubliceerd: 29 juni 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A03908
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=480db388-94ba-4eff-8446-1944bd3e6d65&title=Besluitenlijst%20PV%20ELI%2028%20juni%202011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 21501, 32201, 32658, 29659, 22112, 29446, 29659, 30862, 32002, 29659, 32372, 32372, 32372, 32372, 32372, 21501, 32472, 28385, 32801, 30654, 28625, 30825, 27924, 28286, 26991, 28625, 32224, 26419, 22112, 29338, 31311, 21501, 26419, 32637, 25074, 21501, 21109, 24036, 32440, 22054, 22054, 32549, 32549, 21501, 32814, 32645, 28982, 32645, 32373, 29023, 32373

Inhoud


Schriftelijk overleg t.b.v. Landbouw- en Visserijraad op 18 juli 2011.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, Schüssel M. - 29 juni 2011 Schriftelijk overleg t.b.v. Landbouw- en Visserijraad op 18 juli 2011. - 2011Z14424

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gepland met als inbrengdatum dinsdag 12 juli 2011 om 15.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal nogmaals dringend worden verzocht zich aan de afspraak te houden de geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad aan de Kamer te sturen.

FAO rapport 'Save and Grow'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 29 juni 2011 FAO rapport 'Save and grow' - 2011Z14383

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een reactie op het rapport naar de Kamer te sturen.

Eindresultaat dialoog stakeholders kwekersrecht

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 24 juni 2011 Eindresultaat dialoog stakeholders kwekersrecht - 2011Z13892

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een brief met het eindresultaat van de dialoog tussen stakeholders en maatschappelijke organisaties, zoals verzocht in de motie Jacobi van 1 juli 2010 (Kamerstuk 27 428, nr. 166).

Stand van zaken aangenomen moties ingediend bij de Begrotingsbehandeling EL&I, moties ingediend bij het WGO Natuur, moties ingediend bij het WGO Visserij, moties ingediend bij het WGO Energie, moties op het beleidsterrein natuur en motie Pechtold c.s.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juni 2011 Stand van zaken aangenomen moties ingediend bij de Begrotingsbehandeling EL&I, moties ingediend bij het WGO Natuur, moties ingediend bij het WGO Visserij, moties ingediend bij het WGO Energie, moties op het beleidsterrein natuur en motie Pechtold c.s. - 32500-XIII-197

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling EL&I 2012.

Het indienen van onderzoeksvoorstellen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 16 juni 2011 Het indienen van onderzoeksvoorstellen - 32224-3

Besluit: Indienen van onderzoeksvoorstellen door de fracties bij de griffier van de commissie uiterlijk woensdag 21 september 2011 te 12.00 uur.
Noot: De onderstaande tijdsplanning is vastgesteld: 1. woensdag 21 september 2011 te 12.00 uur: fracties dienen hun onderzoeksvoorstellen in bij de griffier; 2. dinsdag 27 september 2011: tijdens een gezamenlijk deel van de procedurevergadering worden de aangeleverde onderzoeksvoorstellen besproken en zullen één of meer fracties, indien wenselijk, worden gevraagd hun onderzoeksvoorstellen nader uit te werken; 3. woensdag 5 oktober 2011 te 12.00 uur: fracties dienen hun uitgewerkte onderzoeksvoorstellen in bij de griffier; 4. dinsdag 11 oktober 2011: tijdens een gezamenlijk deel van de procedurevergadering zal definitief worden besloten om namens de commissie al dan niet één onderzoeksvoorstel in te dienen bij de commissie voor de Rijksuitgaven.

Binnenlandse werkbezoeken najaar 2011

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 23 juni 2011 Planning binnenlandse werkbezoeken najaar 2011 - 2011Z13792

Besluit: In het najaar van 2011 zal een werkbezoek worden gebracht aan de gebiedspilot GLB in Friesland. Nadere invulling van het programma en een datumvoorstel zal voor een volgende procedurevergadering worden geagendeerd.
Besluit: Via een e-mailprocedure zullen fracties worden verzocht uiterlijk dinsdag 6 september om 12.00 uur overige suggesties aan te leveren voor werkbezoeken af te leggen binnen Europa, waarna de voorstellen geagendeerd zullen worden voor de procedurevergadering van 13 september 2011.

Reactie op de aangenomen motie-Ouwehand c.s. (21501-32-496) over niet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 juni 2011 Reactie op de aangenomen motie-Ouwehand c.s. (21501-32-496) over niet verlengen van het visserijprotocol met Marokko - 2011Z13940

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 juni 2011 Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 2011Z13946

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Visserij waarvoor de fracties inbreng kunnen leveren tot 29 juni 2011 12.00 uur.

Aanbieding ex post evaluatie van het visserijpartnerschap met Marokko

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2011 Aanbieding ex post evaluatie van het visserijpartnerschap met Marokko - 2011Z13538

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het rapport is vertrouwelijk ter inzage gelegd bij het CIP.

Tegemoetkoming aalvissers vangstverbod schone aal en wolhandkrab

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2011 Tegemoetkoming aalvissers vangstverbod schone aal en wolhandkrab - 2011Z13518

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Visserij waarvoor de fracties inbreng kunnen leveren tot 29 juni 2011 12.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2011 Verslag van een schriftelijk overleg over Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-16

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Visserij waarvoor de fracties inbreng kunnen leveren tot 29 juni 2011 12.00 uur.

Beleid van de visstandbeheercommissie’s (VBC’s)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2011 Beleid van de visstandbeheercommissie’s (VBC’s) - 2011Z13365

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).

Afschrift van de brief van Greenpeace Nederland d.d. 20 april 2011 inzake aandachtspunten voor het Europees visserijbeleid toekomen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 juni 2011 Afschrift van de brief van Greenpeace Nederland d.d. 20 april 2011 inzake aandachtspunten voor het Europees visserijbeleid toekomen - 2011Z13061

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Visserij waarvoor de fracties inbreng kunnen leveren tot 29 juni 2011 12.00 uur.

Reactie op de aangenomen motie Ouwehand (32658, nr. 14) over een verbod op het doden van paling middels een zoutbad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 juni 2011 Reactie op de aangenomen motie Ouwehand (32658, nr. 14) over een verbod op het doden van paling middels een zoutbad - 32658-27

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).
Gerelateerde kamerstukken: 32658-27

Informatie t.b.v. de 63e jaarvergadering van de IWC (4-15 juli 2011 op Jersey)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Informatie t.b.v. de 63e jaarvergadering van de IWC (4-15 juli 2011 op Jersey) - 2011Z12597

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Visserij (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).
Besluit: Er wordt een schriftelijk overleg Visserij gevoerd over de meest urgente brieven die geagendeerd staan voor het verzamel algemeen overleg, waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op 29 juni 2011 om 12.00 uur, met het verzoek tot beantwoording uiterlijk 30 juni 2011 om 12.00 uur. Naast deze brief zullen voor dit schriftelijk overleg ook worden geagendeerd de recente brieven inzake het GVB en de compensatie voor palingvissers.

Stand van zaken uitvoering moties over de erfpachtkwestie op de Waddeneilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 juni 2011 Stand van zaken uitvoering moties over de erfpachtkwestie op de Waddeneilanden - 29659-72

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgestelde algemeen overleg Staatsbosbeheer.
Noot: Zie agendapunt 109.

Stand van zaken van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de decentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2011 Stand van zaken van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de decentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) - 2011Z13615

Besluit: Reeds geagendeerd voor notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering welke wordt omgezet in een direct na het zomerreces te plannen algemeen overleg EHS/Natuur/Biodiversiteit.
Noot: Zie agendapunt 108.

Fiche inzake mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 14 juni 2011 Fiche inzake mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 - 22112-1183

Besluit: Reeds geagendeerd voor notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering welke wordt omgezet in een direct na het zomerreces te plannen algemeen overleg EHS/Natuur/Biodiversiteit.
Noot: Zie agendapunt 108.

Afschrift van de antwoordbrieven aan Das&Boom en Vereniging van Vrienden van het Gooi over natuurbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2011 Afschrift van de antwoordbrieven aan Das&Boom en Vereniging van Vrienden van het Gooi over natuurbeleid - 2011Z12820

Besluit: Reeds geagendeerd voor notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering welke wordt omgezet in een direct na het zomerreces te plannen algemeen overleg EHS/Natuur/Biodiversiteit.
Noot: Zie agendapunt 108.

Stand van zaken met betrekking tot de decentralisatie van het Faunafonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 juni 2011 Stand van zaken met betrekking tot de decentralisatie van het Faunafonds - 29446-78

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Jaarstukken Staatsbosbeheer 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 juni 2011 Jaarstukken Staatsbosbeheer 2010 - 29659-71

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgestelde algemeen overleg Staatsbosbeheer.
Noot: Zie agendapunt 109.

Verzoek om het notaoverleg natuur op 27 juni 2011 te verplaatsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 juni 2011 Verzoek om het notaoverleg natuur op 27 juni 2011 te verplaatsen verplaatsen - 2011Z13050

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting IQuatro

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 juni 2011 Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting IQuatro - 2011Z13060

Besluit: Reeds geagendeerd voor notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering welke wordt omgezet in een direct na het zomerreces te plannen algemeen overleg EHS/Natuur/Biodiversiteit.
Noot: Zie agendapunt 108.

Westerschelde alternatief natuurcompensatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 juni 2011 Westerschelde alternatief natuurcompensatie - 30862-48

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Hedwigepolder op 30 juni 2011.
Noot: Zie agendapunt 108.

Ecologische onderbouwing van aanwijzingsbesluiten Noordzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Ecologische onderbouwing van aanwijzingsbesluiten Noordzee - 32002-11

Besluit: Betrekken bij de inbreng nader verslag over bovenstaand wetsvoorstel (Kamerstuk 32002).
Gerelateerde kamerstukken: 32002-11

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

Zaak: Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 juli 2009 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone - 32002

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 8 september 2011 om 12.00 uur.
Noot: Tijdens de pv van 31 mei jl. is besloten dat na ontvangst van de brief van de staatssecretaris van EL&I een nader verslag zal worden uitgebracht.

Beantwoording vragen commissie over Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Beantwoording vragen commissie over Staatsbosbeheer - 29659-70

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsbosbeheer dat tot nader order is uitgesteld.
Noot: Zie agendapunt 109.

Inwerkingtreding wijzigingsbesluit inzake gebruik van biocide bij beheer en schadebestrijding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 juni 2011 Inwerkingtreding wijzigingsbesluit inzake gebruik van biocide bij beheer en schadebestrijding - 2011Z13960

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

Besmetting milde vogelgriep in Creil, Noordoostpolder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 juni 2011 Besmetting milde vogelgriep in Creil, Noordoostpolder - 2011Z13953

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk donderdag 30 juni 2011 om 12.00 uur een brief aan de Kamer te sturen met nadere informatie over de tweede uitbraak van vogelgriep en daarbij aan te geven welke maatregelen hij gaat nemen en in te gaan op entingsmogelijkheden.

Stand van zaken MKZ Kootwijkerbroek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 juni 2011 Stand van zaken MKZ Kootwijkerbroek - 2011Z13945

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 12 oktober 2011.

Q-koorts Evaluatieonderzoek onder geitenhouders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers -

Besluit: Het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij op 12 oktober 2011 zal worden uitgebreid met het onderwerp Dierziekten en zal met één uur worden verlengd (18.30-21.30 uur).
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 12 oktober 2011.

Beantwoording vragen commissie over LNV-subsidies in het kader van het rapporteurschap voor het Jaarverslag LNV 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juni 2011 Beantwoording vragen commissie over LNV-subsidies in het kader van het rapporteurschap voor het Jaarverslag LNV 2010 - 32710-XIV-13

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011

Informatie m.b.t. het uitfaseren van de waterbadverdoving van pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2011 Informatie m.b.t. het uitfaseren van de waterbadverdoving van pluimvee - 2011Z13361

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Antwoord op een vraag n.a.v. het AO Voedselprijzen over de Braziliaanse Boswet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2011 Antwoord op een vraag n.a.v. het AO Voedselprijzen over de Braziliaanse Boswet - 2011Z13366

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Gebruiksnorm brouwgerst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2011 Gebruiksnorm brouwgerst - 2011Z13363

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mestbeleid op 14 september 2011.

Bijensterfte. Resultaten eerste jaar bijenonderzoek en aanvullend onderzoek naar effecten neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2011 Bijensterfte. Resultaten eerste jaar bijenonderzoek en aanvullend onderzoek naar effecten neonicotinoïden - 32372-53

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte met inbrengdatum op 29 juni 2011.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-53

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-54

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 29 juni 2011.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-54

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 mei 2011 Wijzigingsopdrachten van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen, behorende bij het eerder gezonden ontwerpbesluit (zie kamerstuk 32 372, nr. 47) - 32372-50

Besluit: De voorhangprocedure blijft gestuit.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-50

Antwoorden op vragen in het kader van een verslag van een schriftelijk overleg inzake Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Antwoorden op vragen in het kader van een verslag van een schriftelijk overleg inzake Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-49

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 29 juni 2011.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-49

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2011 Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-47

Besluit: De voorhangprocedure blijft gestuit.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-47

Toegezegd tijdens het AO dierhouderij over Integraal Duurzame stallen, de "röntgenbeunhazen" bij paarden en over de combikip

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2011 Toegezegd tijdens het AO dierhouderij over Integraal Duurzame stallen, de "röntgenbeunhazen" bij paarden en over de combikip - 2011Z13552

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Dierhouderij op 22 juni 2011.

Europese regelgeving inzake biologische teelt in de glastuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2011 Europese regelgeving inzake biologische teelt in de glastuinbouw - 2011Z13549

Besluit: Reeds geagendeerd op het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2011.

Reactie op het voorstel rond het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2011 Reactie op het voorstel rond het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) - 2011Z13551

Besluit: Reeds geagendeerd op het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2011.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 juni 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2011 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 juni 2011 - 21501-32-500

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 juni 2011.

Hongaars compromisvoorstel inzake teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en (on)mogelijkheden van vrijwaringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 juni 2011 Hongaars compromisvoorstel inzake teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en (on)mogelijkheden van vrijwaringen - 32472-11

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Biotechnologie.

Reactie op verzoek commissie over het toestaan van nieuwe producten in co-vergisters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 juni 2011 Reactie op verzoek commissie over het toestaan van nieuwe producten in co-vergisters - 28385-210

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mestbeleid op 14 september 2011.

Stand van zaken EHEC besmetting 15 juni 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2011 Stand van zaken EHEC besmetting 15 juni 2011 - 32801-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Ehec-besmetting en schaderegeling op 15 juni 2011.

Kabinetsreactie op European Nitrogen Assessment (ENA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Kabinetsreactie op European Nitrogen Assessment (ENA) - 30654-95

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mestbeleid op 14 september 2011.

Reactie op het rapport ‘De kwetsbaarheid van het Europese landbouw- en voedselsysteem voor calamiteiten en geopolitiek (2011 – 2020)’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Reactie op het rapport ‘De kwetsbaarheid van het Europese landbouw- en voedselsysteem voor calamiteiten en geopolitiek (2011 – 2020)’ - 28625-129

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 september 2011.

Evaluatie van de pilot met de Regeling Draagvlak Duurzaam Voedsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Evaluatie van de pilot met de Regeling Draagvlak Duurzaam Voedsel - 30825-80

Besluit: Desgewenst betrekken bij het Toekomstonderzoek 'Economische dimensie verduurzaming voedselproductie'.

Verslag schriftelijk overleg over de pachtnormen 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Verslag schriftelijk overleg over de pachtnormen 2011 - 27924-54

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de brochure "Gezondheid is geen wisselgeld" en over de planning van het eindrapport naar de mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Reactie op de brochure "Gezondheid is geen wisselgeld" en over de planning van het eindrapport naar de mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden - 28286-515

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het spoeddebat over gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij in Brabant op 23 juni 2011.

Incident diertransport Turkije

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Incident diertransport Turkije - 26991-318

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag schriftelijk overleg inzake Stand van zaken toezeggingen VSO van 16 maart 2011 inzake oa onderzoek deregulering, client volgsysteem, invoering GPS technieken en overzicht betalingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2011 Beantwoording vragen inzake de stand van zaken toezeggingen VSO van 16 maart 2011 inzake oa onderzoek deregulering, client volgsysteem, invoering GPS technieken en overzicht betalingen - 28625-128

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verzoek Actiecomite stop het verbod op onverdoofd slachten tot aanbieding petitie m.b.t. initiatiefwetvoorstel PVDD over afschaffing onverdoofd slachten d.d. 29 juni 2011

Zaak: Brief derden - Actiecomite stop het verbod op onverdoofd slachten te - 22 juni 2011 Verzoek Actiecomite stop het verbod op onverdoofd slachten tot aanbieding petitie m.b.t. initiatiefwetvoorstel PVDD over afschaffing onverdoofd slachten d.d. 29 juni 2011 - 2011Z14028

Besluit: De petitieaanbieding heeft op 28 juni 2011 plaatsgevonden.

Uitnodiging GroentenFruit Bureau om aanwezig te zijn bij actie op het Plein om aandacht te vragen voor het gezonde Nederlandse product d.d. 24 juni 2011

Zaak: Brief derden - GroentenFruit Bureau te Zoetermeer - 21 juni 2011 Uitnodiging GroentenFruit Bureau om aanwezig te zijn bij actie op het Plein om aandacht te vragen voor het gezonde Nederlandse product d.d. 24 juni 2011 - 2011Z13901

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek IOT tot aanbieding petitie tegen wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571)

Zaak: Brief derden - Stichting Inspraakorgaan Turken In Nederland (IOT) te Utrecht - 16 juni 2011 Verzoek IOT tot aanbieding petitie tegen wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571) - 2011Z13117

Besluit: Deze petitie is reeds in ontvangst genomen op 21 juni 2011.

Informatie NIHS t.b.v. bezoek aan Abattoir Amsterdam om de kosjere slacht te bezichtigen

Zaak: Brief derden - Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) te Amsterdam - 19 juni 2011 Informatie NIHS t.b.v. bezoek aan Abattoir Amsterdam om de kosjere slacht te

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Reactie Comité Dierennoodhulp en meerdere organisaties n.a.v. antwoord van de staatssecretaris op brandbrieven over in beslag genomen dieren en tevens verzoek om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zaak: Brief derden - Comité Dierennoodhulp te Amsterdam - 15 juni 2011 Reactie Comité Dierennoodhulp en meerdere organisaties n.a.v. antwoord van de staatssecretaris op brandbrieven over in beslag genomen dieren en tevens verzoek om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 2011Z13083

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Gemeente Opmeer en Stichting Tentoonstelling Opmeer voor Landbouwtentoonstelling Opmeer d.d. 1 augustus 2011

Zaak: Brief derden - Gemeente Opmeer te Spanbroek - 20 juni 2011 Uitnodiging Gemeente Opmeer en Stichting Tentoonstelling Opmeer voor Landbouwtentoonstelling Opmeer d.d. 1 augustus 2011 - 2011Z13255

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging AOC Raad voor werkbezoek aan Lentiz Life College in Schiedam over groene onderwijs d.d. 2 september 2011

Zaak: Brief derden - AOC Raad te Ede - 14 juni 2011 Uitnodiging AOC Raad voor werkbezoek aan Lentiz Life College in Schiedam over groene onderwijs d.d. 2 september 2011 - 2011Z13082

Besluit: Toegevoegd aan de planning van werkbezoeken voor najaar 2011.

Uitnodiging Europees Parlement, namens Commissie voor landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement, voor interparlementaire commissievergadering "The CAP towards 2020" d.d. 12 juli 2011

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 23 juni 2011 Interparlementaire conferentie GLB te Brussel 12 juli a.s. - 2011Z13782

Besluit: Instemmen met de inhoud van de notitie.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 7 juni 2011 Uitnodiging Europees Parlement, namens Commissie voor landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement, voor interparlementaire commissievergadering "The CAP towards 2020" d.d. 12 juli 2011 - 2011Z12664

Besluit: In uw procedurevergadering van 31 mei jl. is reeds besloten dat de leden Koopmans (CDA) en Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) namens de commissie zullen deelnemen aan de conferentie.

Uitvoering motie Dijksma c.s. over handhaven van het bevorderen van werkgelegenheid als doelstelling in het regionaal economisch beleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 29 juni 2011 Uitvoering motie Dijksma c.s. over handhaven van het bevorderen van werkgelegenheid als doelstelling in het regionaal economisch beleid - 2011Z14438

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht een reactie aan de Kamer te sturen over de uitvoering van de motie van het lid Dijksma c.s. (Kamerstuk 32 500 XIII, nr. 78) over het betrekken van regio's bij het topsectorenbeleid.

Verzoek lid Verburg om de wethouder van Boxtel toe te voegen aan de genodigden voor het rondetafelgesprek inzake schaliegas

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 29 juni 2011 Toevoegen wethouder Boxtel aan genodigden voor het rondetafelgesprek inzake Schaliegas - 2011Z14426

Besluit: Het verzoek om de wethouder van Boxtel alsnog toe te voegen aan de lijst van genodigden voor het rondetafelgesprek inzake de risico's van het boren naar schaliegas d.d. 14 september 2011 wordt gehonoreerd.

Verzoek lid Jansen werkbezoek Noorwegen herfstreces 2011 in het kader van energie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 23 juni 2011 Werkbezoek Noorwegen herfstreces 2011 in het kader van energie - 2011Z13807

Besluit: Via een e-mailprocedure zullen fracties worden verzocht uiterlijk dinsdag 6 september om 12.00 uur overige suggesties aan te leveren voor werkbezoeken af te leggen binnen Europa, waarna de voorstellen geagendeerd zullen worden voor de procedurevergadering van 13 september 2011.

Verzoek van de leden Smeets en Gesthuizen voor een 2e termijn van het AO MVO d.d. 27 april 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. Smeets (PvdA) - 15 juni 2011 Verzoek van de leden Smeets en Gesthuizen voor een 2e termijn van het AO MVO d.d. 27 april 2011 - 2011Z12827

Besluit: Het verzoek tot het agenderen van de tweede termijn van het algemeen overleg MVO (d.d. 27 april 2011) wordt gehonoreerd. Het vervolg van dit AO zal kort na het zomerreces worden gepland met alleen de minister van EL&I.

Het indienen van onderzoeksvoorstellen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 16 juni 2011 Het indienen van onderzoeksvoorstellen - 32224-3

Besluit: Indienen van onderzoeksvoorstellen door de fracties bij de griffier van de commissie uiterlijk woensdag 21 september 2011 te 12.00 uur.
Noot: De onderstaande tijdsplanning is vastgesteld: 1. woensdag 21 september 2011 te 12.00 uur: fracties dienen hun onderzoeksvoorstellen in bij de griffier; 2. dinsdag 27 september 2011: tijdens een gezamenlijk deel van de procedurevergadering worden de aangeleverde onderzoeksvoorstellen besproken en zullen één of meer fracties, indien wenselijk, worden gevraagd hun onderzoeksvoorstellen nader uit te werken; 3. woensdag 5 oktober 2011 te 12.00 uur: fracties dienen hun uitgewerkte onderzoeksvoorstellen in bij de griffier; 4. dinsdag 11 oktober 2011: tijdens een gezamenlijk deel van de procedurevergadering zal definitief worden besloten om namens de commissie al dan niet één onderzoeksvoorstel in te dienen bij de commissie voor de Rijksuitgaven.

Binnenlandse werkbezoeken najaar 2011

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 23 juni 2011 Planning binnenlandse werkbezoeken najaar 2011 - 2011Z13792

Besluit: In het najaar van 2011 zal een werkbezoek worden gebracht aan Energy Valley. Nadere invulling van het programma en datumvoorstel zal voor een volgende procedurevergadering worden geagendeerd.

Verslag van de Ministeriële conferentie van de OESO op 25 en 26 mei 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 juni 2011 Verslag van de Ministeriële conferentie van de OESO op 25 en 26 mei 2011 - 2011Z14048

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling EL&I

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Gastvrijheidseconomie

Zaak: Brief regering - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, B. van der Ham (D66) - 17 juni 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Gastvrijheidseconomie - 26419-45

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Toerisme (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).

Buitenlandse Markten, Nederlandse Kansen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 juni 2011 Buitenlandse Markten, Nederlandse Kansen - 2011Z13941

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen op 29 juni 2011

Stand van zaken aangenomen moties ingediend bij de Begrotingsbehandeling EL&I, moties ingediend bij het WGO Natuur, moties ingediend bij het WGO Visserij, moties ingediend bij het WGO Energie, moties op het beleidsterrein natuur en motie Pechtold c.s.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juni 2011 Stand van zaken aangenomen moties ingediend bij de Begrotingsbehandeling EL&I, moties ingediend bij het WGO Natuur, moties ingediend bij het WGO Visserij, moties ingediend bij het WGO Energie, moties op het beleidsterrein natuur en motie Pechtold c.s. - 32500-XIII-197

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling EL&I 2012.

Reactie op moties en amendementen n.a.v. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 juni 2011 Reactie op moties en amendementen n.a.v. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen - 2011Z13799

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel wijziging van de Telecommunicatiewet d.d. 28 juni 2011.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda voor de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 juni 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda voor de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni 2011 - 2011Z13774

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Fiche inzake verordening algemene tariefpreferenties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 juni 2011 Fiche inzake verordening algemene tariefpreferenties - 22112-1185

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg inzake de Handelsraad in september 2011.

Jaarverslag van TNO 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juni 2011 Jaarverslag van TNO 2010 - 29338-108

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering, rapport bancaire dienstverlening en evaluatie BMKB

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juni 2011 Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering, rapport bancaire dienstverlening en evaluatie BMKB - 31311-82

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen op 29 juni 2011.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30-31 mei en de geannoteerde agenda voor de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juni 2011 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30-31 mei en de geannoteerde agenda voor de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni - 21501-30-260

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg inzake de Ingelaste Raad voor Concurrentievermogen waarvoor de inbreng van fracties is vastgesteld op 22 juni 2011 10.00 uur.

Reactie op de sectorvisie “Versterken en Veraangenamen” van Gastvrij Nederland en beantwoording vragen commissie over recreatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 juni 2011 Reactie op de sectorvisie “Versterken en Veraangenamen” van Gastvrij Nederland en beantwoording vragen commissie over recreatie - 26419-44

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Toerisme (dat gepland stond op 29 juni 2011 maar tot na het zomerreces wordt uitgesteld; zie ook agendapunten 45 en 109).

Reactie op de adviezen van de Topteams

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 juni 2011 Reactie op de adviezen van de Topteams - 32637-14

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Ten behoeve van de eerst volgende procedurevergadering na het zomerreces zal een stafnotitie worden voorbereid met een voorstel voor integrale behandeling van de brieven op het gebied van innovatie.

kabinetsreactie op de recente ontwikkeling in de Doha-onderhandelingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Kabinetsreactie op de recente ontwikkeling in de Doha-onderhandelingen - 25074-172

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg inzake de Handelsraad (september 2011).

Verslag VTE-Raad (Telecom) 27 mei 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Verslag VTE-Raad (Telecom) 27 mei 2011 - 21501-33-326

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Telecomraad (begin oktober 2011).

Implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten - 21109-201

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Bevoegdheidsverdeling aanbestedingsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Bevoegdheidsverdeling aanbestedingsrecht - 24036-389

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Aanbestedingswet.

Reactie op verzoek commissie inzake de gedragscode aanbestedingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Reactie op verzoek commissie inzake de gedragscode aanbestedingen - 32440-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Aanbestedingswet.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-12

Informatie inzake de reactie op het rapport van het IKV over clustermunitie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juni 2011 Informatie inzake de reactie op het rapport van het IKV over clustermunitie - 22054-166

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Wapenexportbeleid waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 21 juni jl.

Aanpassingen in het wapenexportbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juni 2011 Aanpassingen in het wapenexportbeleid - 22054-165

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Wapenexportbeleid waarvan de inbrengdatum was vastgesteld op 21 juni jl.

Reactie op verzoek commissie over subamendement Dijkgraaf c.s. (32549, nr. 33) inzake keuze- en uitingsvrijheid van eindgebruikers op het internet te maximaliseren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 juni 2011 Reactie op verzoek commissie over subamendement Dijkgraaf c.s. (32549, nr. 33) inzake keuze- en uitingsvrijheid van eindgebruikers op het internet te maximaliseren - 32549-42

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet (32 549).
Gerelateerde kamerstukken: 32549-42

Overwegingen ten aanzien van amendement Verhoeven c.s. over netneutraliteit (32 549, nr.17)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 juni 2011 Overwegingen ten aanzien van amendement Verhoeven c.s. over netneutraliteit (32 549, nr.17) - 32549-37

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet (32 549).
Gerelateerde kamerstukken: 32549-37

Verslag VTE-Raad (Energie) 10 juni 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 juni 2011 Verslag VTE-Raad (Energie) 10 juni 2011 - 21501-33-327

Besluit: Agenderen voor het eerstkomende nog te plannen algemeen overleg VTE-Raad (Energie).

Inzet strategische olievoorraden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 juni 2011 Inzet strategische olievoorraden - 2011Z13829

Besluit: Agenderen voor een kort na het zomerreces te plannen verzamel algemeen overleg Energie.

EU-voorstel - Herziening Richtlijn Energie-efficiëntie COM(2011)370 (engelse versie)

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 23 juni 2011 EU Stafnotitie "Behandelvoorbehoud richtlijn Energie-efficiëntie" - 2011Z13732

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg behandelvoorbehoud richtlijn energie-efficiëntie in de tweede week van september 2011.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 23 juni 2011 EU-voorstel - Herziening Richtlijn Energie-efficiëntie COM(2011)370 (engelse versie) - 2011Z13758

Besluit: Een behandelvoorbehoud plaatsen.

Wijziging van de Gaswet (uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september 2011 om 12.00 uur.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 juni 2011 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) - 32814

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2011 te 12.00 uur.

Implementatie van het derde pakket energierichtlijnen: gevolgen voor recreatienetten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Implementatie van het derde pakket energierichtlijnen: gevolgen voor recreatienetten - 32814-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderstaand wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32814-5

Beantwoording vragen commissie over de vergunningverlening aan URENCO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juni 2011 Beantwoording vragen commissie over de vergunningverlening aan URENCO - 32645-25

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011

De winning van schaliegas (reactie op verzoek commissie ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juni 2011 De winning van schaliegas (reactie op verzoek commissie ELI) - 28982-124

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.

Premie en vergoeding Wako

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 31 mei 2011 Premie en vergoeding Wako - 32645-22

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011

Lijst van vragen en antwoorden inzake het conceptbesluit congestiemanagement elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.

Second opinion TNO over overgangstermijnen Ontwerpbesluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Second opinion TNO over overgangstermijnen Ontwerpbesluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen - 32373-14

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32373-14

Rapportage inventarisatie gevolgen transitie nieuw aardgas voor H-gasgebruikers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Rapportage inventarisatie gevolgen transitie nieuw aardgas voor H-gasgebruikers - 29023-91

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.

Nieuwe regeling afsluitbeleid kleinverbruikers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Nieuwe regeling afsluitbeleid kleinverbruikers - 32373-13

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32373-13

Uitnodiging Delft Design voor 'Dag van de architectuur' d.d. 25 juni 2011

Zaak: Brief derden - Delft Design te Delft - 1 juni 2011 Uitnodiging Delft Design voor 'Dag van de architectuur' d.d. 25 juni 2011 - 2011Z13619

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging HNP voor evenement ''Investeren in een Biobased Supercluster" d.d. 29 juni 2011

Zaak: Brief derden - Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) te Brussel - 22 juni 2011 Uitnodiging HNP voor evenement ''Investeren in een Biobased Supercluster" d.d. 29 juni 2011 - 2011Z13663

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Republiek Polen voor vergadering van de voorzitters van de commissies voor Economische Zaken, Regionaal beleid en Infrastructuur d.d. 17 en 18 juli 2011

Zaak: Brief derden - Republiek Polen te Den Haag - 7 juni 2011 Uitnodiging Republiek Polen voor vergadering van de voorzitters van de commissies voor Economische Zaken, Regionaal beleid en Infrastructuur d.d. 17 en 18 juli 2011 - 2011Z13215

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Republiek Polen voor Interparlementaire Conferentie over de Interne Markt d.d. 24 en 25 juli 2011

Zaak: Brief derden - Republiek Polen te Den Haag - 8 juni 2011 Uitnodiging Republiek Polen voor Interparlementaire Conferentie over de Interne Markt d.d. 24 en 25 juli 2011 - 2011Z13137

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.