Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 juni 2011

Gepubliceerd: 15 juni 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A03907
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25a8e779-2974-453a-9419-4e405e3c9d00&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20van%2014%20juni%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28625, 28286, 29023, 29659, 30862, 26407, 30654, 32801, 21501, 32372, 28385, 28973, 32801, 28385, 28385, 29683, 28625, 21501, 31209, 31574, 31865, 24036, 31311, 21501, 32637, 26419, 21501

Inhoud


Europese regelgeving biologische teelt in de glastuinbouw

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 15 juni 2011 Europese regelgeving biologische teelt in de glastuinbouw - 2011Z12738

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk vrijdag 17 juni 2011 een brief aan de Kamer te sturen over zijn inzet in Brussel ten aanzien van het versoepelen van Europese regelgeving voor biologische teelt in de glastuinbouw.

Vragen inzake het Gemeenschappelijk Europees Visserijbeleid (GVB)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 9 juni 2011 Vragen inzake het Gemeenschappelijk Europees Visserijbeleid (GVB) - 2011Z12395

Besluit: Het verzoek wordt ingetrokken aangezien de brief van de staatssecretaris van EL&I over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid uiterlijk 24 juni aan de Kamer zal worden toegezonden.

Stand van zaken Programmatische Aanpak Stikstof in relatie tot de gewijzigde Crisis- en herstelwet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 15 juni 2011 Stand van zaken Programmatische Aanpak Stikstof in relatie tot de gewijzigde Crisis- en herstelwet - 2011Z12701

Besluit: DE staatssecertaris van EL&I en van I&M wordt verzocht om een stand van zakenbrief over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het licht van het aangenomen amendement Koopmans/Aptroot en de relatie met de beheerplannen, te ontvangen vóór het notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering op 27 juni 2011.

Regelgeving dierlijke mest en brouwgerst

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 15 juni 2011 Regelgeving dierlijke mest en brouwgerst - 2011Z12700

Besluit: De staatssecretaris van EL&I en van I&M wordt verzocht om een brief inzake de

Initiatief tuinders inzake het Bijstandbesluit zelfstandigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 14 juni 2011 Initiatief tuinders inzake het Bijstandbesluit zelfstandigen - 2011Z12689

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een reactie op het plan van een aantal tuinders om de administratieve regelgeving rond het Bijstandbesluit zelfstandigen te versoepelen, te ontvangen vóór het algemeen overleg Ehec-besmetting en schaderegeling op 15 juni 2011.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: inzet artikel 68 in 2011, 2012 en 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2011 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: inzet artikel 68 in 2011, 2012 en 2013 - 28625-125

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2011.

Nederlandse inzet EU-strategie Dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 mei 2011 Nederlandse inzet EU-strategie Dierenwelzijn - 28286-514

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2011.

Reactie op toezegging tijdens het AO energie over mogelijk onderzoek naar de effecten van koelwater op vispopulaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2011 Reactie op toezegging tijdens het AO energie over mogelijk onderzoek naar de effecten van koelwater op vispopulaties - 29023-90

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg visserij op 29 juni 2011.

Verkooptaakstelling grond Staatsbosbeheer en Bureau beheer Landbouwgronden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2011 Verkooptaakstelling grond Staatsbosbeheer en Bureau beheer Landbouwgronden - 29659-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatsbosbeheer op 29 juni 2011.

Reactie op de brief van de Europese Commissie inzake het Nederlandse natuurbeleid en in het bijzonder de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 mei 2011 Reactie op de brief van de Europese Commissie inzake het Nederlandse natuurbeleid en in het bijzonder de Westerschelde - 30862-46

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de kabinetsreactie op het Deltaresrapport.

Voorlopige appreciatie van de Commissiemededeling over de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 mei 2011 Voorlopige appreciatie van de Commissiemededeling over de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2020 - 26407-58

Besluit: Agenderen voor notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering op 27 juni 2011.
Noot: Deze brief zal tevens besproken worden tijdens het algemeen overleg Milieuraad op 15 juni a.s. van de commissie I&M.

Reactie op verzoek Pechtold om de toezending van het rapport van Deltares n.a.v. onderzoek naar alternatief natuurherstel in de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2011 Reactie op verzoek Pechtold om de toezending van het rapport van Deltares n.a.v. onderzoek naar alternatief natuurherstel in de Westerschelde - 2011Z12088

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de kabinetsreactie op het Deltaresrapport.

Stand van zaken over ammoniak en fijnstof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 31 mei 2011 Stand van zaken over ammoniak en fijnstof - 30654-94

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgestelde algemeen overleg Mestbeleid dat
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht een reactie te geven op de bijdrage van Kempfarm, ingediend ten behoeve van het rondetafelgesprek Innovatie in de agrofood en tuinbouwsector, te ontvangen uiterlijk 1 september 2011 ten behoeve van het in de tweede week van september 2011 te plannen algemeen overleg Mestbeleid.
Noot: Zie agendapunt 43.

Situatie EHEC-besmetting en export Nederlandse groenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2011 Situatie EHEC-besmetting en export Nederlandse groenten - 32801-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ehec-besmetting en schaderegeling op 9 juni 2011 en het vervolg op 15 juni 2011.

Verslag van de informele Landbouwraad op 29 t/m/ 31 mei 2011 over oa het thema duurzame veehouderij en de EHEC-bacterie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2011 Verslag van de informele Landbouwraad op 29 t/m/ 31 mei 2011 over oa het thema duurzame veehouderij en de EHEC-bacterie - 21501-32-495

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ehec-besmetting en schaderegeling op 9 juni 2011 en het vervolg op 15 juni 2011.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 mei 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 32780-F

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde op 14 juni 2011.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.

Lijst van vragen en antwoorden inzake Jaarverslag 2010 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (32710-XIV-1)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juni 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake Jaarverslag 2010 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (32710-XIV-1) - 32710-XIV-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011

Verzoek van de vaste commissie ELI om een reactie op het ‘Duurzaamheidskompas’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juni 2011

Besluit: Desgewenst betrekken bij het Toekomstonderzoek 'Economische dimensie verduurzaming voedselproductie'.

Reactie RIVM en Ctgb op promotie-onderzoek Radboud Universiteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juni 2011 Reactie RIVM en Ctgb op promotie-onderzoek Radboud Universiteit - 2011Z11793

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg Bijensterfte en gewasbeschermingsmiddelen, inbrengdatum vastgesteld op 29 juni 2011 om 12.00 uur.

Onderzoek naar de effecten van neonicotinoiden op de humane gezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juni 2011 Onderzoek naar de effecten van neonicotinoiden op de humane gezondheid - 32372-51

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg Bijensterfte en gewasbeschermingsmiddelen, inbrengdatum vastgesteld op 29 juni 2011 om 12.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-51

Publicatie wijziging Besluit beheer en schadebestrijding dieren inzake gebruik van biocide

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juni 2011 Publicatie wijziging Besluit beheer en schadebestrijding dieren inzake gebruik van biocide - 2011Z11808

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de Kamer ruim voor de procedureveragedring op 28 juni 2011 te laten weten wat de gevolgen zijn als dit besluit niet op 15 juli a.s. in werking treedt.

Besluit schorsing van drie spuit- en aangiettoepassingen van neonicotinoïden voor niet-professioneel gebruik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2011 Besluit schorsing van drie spuit- en aangiettoepassingen van neonicotinoïden voor niet-professioneel gebruik - 32500-XIII-196

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bijensterfte op 7 september 2011.
Besluit: Het algemeen overleg Bijensterfte op 7 september 2011 zal worden uitgebreid met het onderwerp Gewasbeschermingsmiddelen.
Besluit: Voor het zomerreces zal een schriftelijk overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte worden gepland, datum voor het leveren van inbreng wordt vastgesteld op 29 juni 2011 om 12.00 uur.

Verzoek om uitstel AO mestbeleid 1 juni 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 mei 2011 Verzoek om uitstel AO mestbeleid 1 juni 2011 - 28385-208

Besluit: Reeds behandeld tijdens de procedurevergadering van 31 mei 2011.

Rapport gezondheid is geen wisselgeld en onderzoek volksgezondheid intensieve veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 mei 2011 Rapport gezondheid is geen wisselgeld en onderzoek volksgezondheid intensieve veehouderij - 28973-51

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij.

Situatie EHEC-besmetting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2011 Situatie EHEC-besmetting - 32801-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ehec-besmetting en schaderegeling op 9 juni 2011 en het vervolg op 15 juni 2011.

Stand van zakenbrief inzake de bestuurlijke boetes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 mei 2011 Stand van zakenbrief inzake de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes voor overtredingen van het Uitvoerinsbesluit Meststoffenwet (Ubm) en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) - 28385-207

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reractie op verzoek commissie ELI over “Verlengen uitrijperiode dierlijke mest”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2011 Reactie op verzoek commissie ELI over “Verlengen uitrijperiode dierlijke mest” - 28385-209

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid dat wordt gepland in de tweede week van september 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de toegezegde kabinetsvisie op het mestbeleid uiterlijk 1 september 2011 naar de kamer te sturen.

Voortgang van de bestrijding over de besmetting laagpathogene vogelgriep in Kootwijkerbroek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2011 Voortgang van de bestrijding over de besmetting laagpathogene vogelgriep in Kootwijkerbroek - 29683-73

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Antwoord op de vraag over het niet accepteren van de nVWA door Dienst Regelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2011 Antwoord op de vraag over het niet accepteren van oppervlaktemetingen van de nVWA door Dienst Regelingen bij perceelsregistratie - 28625-127

Besluit: De beantwoording van het schriftelijk overleg over de stand van zaken toezeggingen VSO van 16 maart 2011, welke is verzocht uiterlijk 15 juni 2011, betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Landbouwwet en de meststoffenwet (Kamerstuk 32 603).

Verslag Landbouwraad 17 mei 2011 en geannoteerde agenda informele Landbouwraad, 29-31 mei 2001.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 mei 2011 Verslag Landbouwraad 17 mei 2011 en geannoteerde agenda informele Landbouwraad, 29-31 mei 2001. 1 - 21501-32-493

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2011.

Aanbieding rapportage VROM-Inspectie over afvalstoffen bij covergisting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 mei 2011 Aanbieding rapportage VROM-Inspectie over afvalstoffen bij covergisting - 31209-149

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgesteld algemeen overleg Mestbeleid dat opnieuw gepland zal worden in de tweede week van september 2011.
Noot: Zie agendapunt 43.

Ter kennisneming van CJO beschikbaarheid van Opperrabbijn Sacks

Zaak: Brief derden - Centraal Joods Overleg (CJO) te Amsterdam - 1 juni 2011 Ter kennisneming van CJO beschikbaarheid van Opperrabbijn Sacks - 2011Z12371

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Dag van het Schaap tot bijwonen van 'Dag van het Schaap 2011' d.d. 18 juni 2011

Zaak: Brief derden - Stichting Dag van het Schaap te Vaals - 8 juni 2011 Uitnodiging Stichting Dag van het Schaap tot bijwonen van 'Dag van het Schaap 2011' d.d. 18 juni 2011 - 2011Z12311

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek WSPA tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op onverdoofde slacht d.d. 21 juni 2011

Zaak: Brief derden - World Society for the Protection of Animals (WSPA) te Den Haag - 8 juni 2011 Verzoek WSPA tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op onverdoofde slacht d.d. 21 juni 2011 - 2011Z12355

Besluit: Er zal een petitieaanbieding worden georganiseerd op dinsdag 21 juni 2011.

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. wetsvoorstel verplichte bedwelming

Zaak: Brief derden - M. Bohan te - 1 juni 2011 Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. wetsvoorstel verplichte bedwelming - 2011Z12277

Besluit: Er zal een petitieaanbieding worden georganiseerd op dinsdag 21 juni 2011.

Uitnodiging, namens aantal groepen die zich verzetten tegen de komst van megastallen, tot bijwonen demonstratie i.h.k.v. maatschappelijke dialoog megastallen d.d. 6 juni 2011

Zaak: Brief derden - P. Geurts te - 31 mei 2011 Uitnodiging, namens aantal groepen die zich verzetten tegen de komst van megastallen, tot bijwonen demonstratie i.h.k.v. maatschappelijke dialoog megastallen d.d. 6 juni 2011 - 2011Z11629

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Stichting Pongo, Stichting Monkey Business en PrimatesHelpingPrimates tot aanbieding petitie m.b.t. palmolie

Zaak: Brief derden - Stichting Pongo te Oudewater - 29 mei 2011 Verzoek Stichting Pongo, Stichting Monkey Business en PrimatesHelpingPrimates tot aanbieding petitie m.b.t. palmolie - 2011Z11435

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Uitnodiging RLI voor presentatie van briefadvies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' d.d. 7 juni 2011

Zaak: Brief derden - Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 26 mei 2011 Uitnodiging RLI voor presentatie van briefadvies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' d.d. 7 juni 2011 - 2011Z11381

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een reactie op het briefadvies van het RLI aan de Kamer te sturen.

Reactie op subamendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstuk 32549, nr. 33).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 15 juni 2011 Reactie op subamendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstuk 32549, nr. 33). - 2011Z12723

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht om uiterlijk donderdag 16 juni 2011 om 12.00 uur een reactie te geven op het subamendement van het lid Dijkgraaf c.s. (Kamerstuk 32 549, nr. 33).

Uitstel algemeen overleg Wapenexportbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (PVV) - 15 juni 2011 Uitstel algemeen overleg Wapenexportbeleid - 2011Z12716

Besluit: Het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 15 juni 2011 wordt omgezet in een schriftelijk overleg, met als inbrengdatum 21 juni 2011 om 14.00 uur.

Stand van zaken vergunning URENCO

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 juni 2011 Stand van zaken vergunning URENCO - 2011Z12711

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht om de Kamer uiterlijk 20 juni 2011 om 12.00 uur een brief te sturen over de stand van zaken rondom de vergunningverlening voor URENCO.

Fiche: Mededeling open internet en netneutraliteit in Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 juni 2011

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de Wijziging Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecom-richtlijnen (32 549) d.d. 8 juni 2011.

Voorstel rondetafelgesprek inzake de risico’s van het boren naar schaliegas.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, W.D. Blacquiere - 9 juni 2011 Voorstel rondetafelgesprek inzake de risico’s van het boren naar schaliegas. - 2011Z12379

Besluit: Het rondetafelgesprek vindt plaats op 14 september 2011; de lijst van genodigden evenals de blokindeling worden definitief vastgesteld.

Voorstel rondetafelgesprek Toerisme

Zaak: Overig - adjunct-griffier, W.D. Blacquiere - 9 juni 2011 Voorstel rondetafelgesprek Toerisme - 2011Z12345

Besluit: De lijst van genodigden en de blokindeling van het rondetafelgesprek op 23 juni a.s. worden definitief vastgesteld.

Nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 juni 2011 Nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer - 31574-18

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg 380 Kv hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer d.d. 9 juni 2011.

Reactie inzake protectionisme in de scheepsbouwsector

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juni 2011 Reactie inzake protectionisme in de scheepsbouwsector - 2011Z12233

Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie EL&I 2010 onderdelen Economie en innovatie d.d. 8 juni 2011.

Uitvoering van vier moties n.a.v. het VAO Telecom 18 mei 2011 over oa reservering voor nieuwkomers, ingebruiknameverplichting en doorverkoopverbod

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 juni 2011 Uitvoering van vier moties n.a.v. het VAO Telecom 18 mei 2011 over oa reservering voor nieuwkomers, ingebruiknameverplichting en doorverkoopverbod

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de Wijziging Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecom-richtlijnen (32 549) d.d. 8 juni 2011.

Verslag schriftelijk overleg inzake bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel versterking positie leveranciers uit het MKB

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juni 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel versterking positie leveranciers uit het MKB - 2011Z11726

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het initatiefwetsvoorstel over de versterking positie leveranciers uit het MKB.

Begrotingsindeling EL&I 2012

Zaak: BOR-notitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 7 juni 2011 Voorstel nieuwe indeling EL&I-begroting - 2011Z12046

Besluit: Desgewenst betrekken bij het WGO Jaarverslag Ministerie EL&I onderdelen Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2011 Geïntegreerde Begrotingsindeling EL&I 2012 - 31865-32

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen ministerie EL&I 2010 onderdelen Economie&Innovatie d.d. 8 juni jl.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie EL&I 2010 onderdelen Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.

Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 25 februari 2011 Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken

Besluit: Uitbrengen van een blanco verslag waarna het wetsvoorstel plenair als hamerstuk zal worden aangemeld.

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2010 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen - 32549

Besluit: Plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 8 juni jl.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2010 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2011 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2010 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 32710-XIII-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2010 van het Fonds Economische Structuurversterking

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2011 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2010 van het Fonds Economische Structuurversterking - 32710-D-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2010 van het Fonds Economische Structuurversterking

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2011 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2010 van het Fonds Economische Structuurversterking (32710 D, nr.1) - 32710-D-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2010 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2011 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2010 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 32710-XIII-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011

Prijstransparantie op de benzinemarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juni 2011 Prijstransparantie op de benzinemarkt - 24036-388

Besluit: Desgewenst betrekken bij de (nog in te dienen) initiatiefwetgeving over de benzinemarkt.

Aanbieding evaluatie Kredietpilots

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juni 2011 Aanbieding evaluatie Kredietpilots - 31311-80

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ondernemen op 29 juni 2011.

Vrijhandelsakkoord van de EU en Colombia en Peru

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2011 Vrijhandelsakkoord van de EU en Colombia en Peru - 21501-02-1066

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over de Handelsraad (Raad vindt plaats op 26 september 2011).

Antwoord op de vraag van het lid Verhoeven over “gedwongen winkelnering” bij TNO en op welke wijze vrijere concurrentie tussen kennispartijen wordt bevorderd

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 mei 2011 Antwoord op de vraag van het lid Verhoeven over “gedwongen winkelnering” bij TNO en op welke wijze vrijere concurrentie tussen kennispartijen wordt bevorderd - 32637-13

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Innovatiebeleid (na het zomerreces).

Uitstelbrief over de stand van zaken van recreatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 mei 2011 Uitstelbrief over de stand van zaken van recreatie - 26419-43

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Met het oog op het rondetafelgesprek en het algemeen overleg Toerisme op respectievelijk 23 en 29 juni a.s. is de staatssecretaris verzocht de antwoorden inzake recreatie uiterlijk 15 juni 2011 aan de Kamer aan te bieden. Zie ook agendapunt 26.

Aanbieding energierapport 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 juni 2011 Aanbieding energierapport 2011 - 2011Z12472

Besluit: Agenderen voor het Verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011 dat met één uur zal worden verlengd.
Besluit: Het (vervolg) algemeen overleg Toezicht dat nu op 22 juni 2011 van 14 tot 15 uur staat gepland zal daartoe worden uitgesteld tot na het zomerreces.

Stand van zaken winning van schaliegas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juni 2011 Stand van zaken winning van schaliegas - 2011Z12235

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek schaliegas te plannen na het zomerreces.
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.
Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht de Kamer uiterlijk 20 juni a.s. te informeren over de data van de proefboringen en wordt eveneens verzocht om terzake geen onomkeerbare stappen te nemen totdat de leden in de gelegenheid zijn geweest hierover met het kabinet van gedachten te wisselen.
Noot: Zie ook agendapunt 27.

Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie) 10 juni 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juni 2011 Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie) 10 juni 2011 - 21501-33-322

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg VTE-Raad (energie) d.d. 8 juni 2011.

Uitnodiging NVR voor avondlezing en algemene ledenvergadering d.d. 20 juni 2011

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereninging voor Ruimtevaart (NVR) te Noordwijk - 9 juni 2011 Uitnodiging NVR voor avondlezing en algemene ledenvergadering d.d. 20 juni 2011 - 2011Z12321

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor openbare lezing over het klimaatdebat d.d. 7 juni 2011

Zaak: Brief derden - M.A. Doude te Utrecht - 5 juni 2011 Uitnodiging voor openbare lezing over het klimaatdebat d.d. 7 juni 2011 - 2011Z11849

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor Midsummer excursie Aardwarmte d.d. 28 juni 2011

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 30 mei 2011 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor Midsummer excursie Aardwarmte d.d. 28 juni 2011 - 2011Z11978

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging WUR - AgroCenter voor Duurzaam Ondernemen voor symposium "Hernieuwde verbindingen in Zuidoost-Drenthe" d.d. 15 juni 2011

Zaak: Brief derden - Wageningen Universiteit (WUR) - AgroCenter voor Duurzaam Ondernemen te Wageningen - 25 mei 2011 Uitnodiging WUR - AgroCenter voor Duurzaam Ondernemen voor symposium "Hernieuwde verbindingen in Zuidoost-Drenthe" d.d. 15 juni 2011 - 2011Z11231

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.