Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 31 mei 2011

Gepubliceerd: 1 juni 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A03906
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c5d7f32f-2d9a-4844-b050-1edf37d4de7b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%2031%20mei%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29362, 29675, 32201, 32670, 32563, 29446, 32670, 32002, 28286, 32372, 28385, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 27924, 32372, 32266, 28385, 31571, 29659, 28286, 28286, 32472, 27428, 29683, 32665, 22112, 32744, 22112, 22112, 22112, 21501, 22112, 22112, 26643, 26485, 21501, 32637, 21501, 31311, 32751, 21501, 26231, 29515, 24095, 24095, 22112, 31239, 31574, 32645, 32373, 29023, 32374, 21501, 28982, 28982, 32645, 31239, 31239

Inhoud


Tuinbouw

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 1 juni 2011 Tuinbouw - 2011Z11592

Besluit: Het verzoek om een algemeen overleg (Glas)tuinbouw kort na het zomerreces te houden wordt gehonoreerd.
Besluit: Het verzoek om een algemeen overleg over Innovatie in de topsectoren agrofood en tuinbouw kort na het zomerreces wordt gehonoreerd.

Voortgang initiatiefwetsvoorstel verbod op de Nertsenhouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 1 juni 2011 Voortgang initiatiefwetsvoorstel verbod op de Nertsenhouderij - 2011Z11591

Besluit: De initiatiefnemers van het wetsvoorstel zal verzocht worden om een stand van zakenbrief inzake de voortgang van de aangekondigde novelle.

Berichtgeving inzake Duitse eisen aan mesttransport

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 1 juni 2011 Berichtgeving inzake Duitse eisen aan mesttransport - 2011Z11569

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de berichtgeving over het komen te vervallen van eisen aan mesttransporten te betrekken bij de door de commissie eerder verzochte reactie op berichtgeving omtrent de mogelijke 'mestoorlog' tussen Duitsland en Nederland.

Knelpunten omschakeling legpluimveebedrijven met legbatterijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2011 Knelpunten omschakeling legpluimveebedrijven met legbatterijen - 2011Z11379

Besluit: De brief van de staatssecretaris van EL&I zal worden geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284) op 27 juni 2011.

Brief gewetensbezwaren en I&R

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 31 mei 2011 Brief gewetensbezwaarden I&R - 2011Z11556

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de, in het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 27 april 2011, toegezegde brief over gewetensbezwaren en I&R uiterlijk 14 juni 2011 aan de Kamer te sturen.

Stand van zaken toezeggingen VSO van 16 maart 2011 inzake oa onderzoek deregulering, cliënt volgsysteem, invoering GPS-technieken en overzicht betalingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 mei 2011 Stand van zaken toezeggingen VSO van 16 maart 2011 inzake oa onderzoek deregulering, cliënt volgsysteem, invoering GPS-technieken en overzicht betalingen - 2011Z11260

Besluit: Het verzoek van het lid Koopmans voor het houden van een feitelijke vragenronde wordt gehonoreerd. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op dinsdag 7 juni 2011 om 16.00 uur.

Vragen over LNV-subsidies i.h.k.v. rapporteurschap voor het Jaarverslag LNV 2010

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 27 mei 2011 Vragen over LNV-subsidies i.h.k.v. rapporteurschap voor het Jaarverslag LNV 2010 - 2011Z11288

Besluit: De aanvullende vragen van de leden Ouwehand, Van Veldhoven en Jacobi zullen worden toegevoegd aan het commissieverzoek.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de vragen over subsidies te beantwoorden en zijn beantwoording uiterlijk donderdag 9 juni om 12.00 uur aan de Kamer te sturen.

Brief over veetransporteur Keus & Mollink

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 31 mei 2011 Brief over veetransporteur Keus & Mollink - 2011Z11553

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht nog voor het algemeen overleg Dierhouderij van 1 juni 2011 een brief aan de Kamer te sturen, zoals toegezegd tijdens het spoeddebat over het niet uitvoeren van een aangenomen motie overheidscontrole op slachthuizen en veetransporten op 28 april jl., waarin de staatssecretaris ingaat op het veetransport van Keus & Mollink waarvan het lid Thieme tijdens het spoeddebat foto's heeft getoond.

Aanbieding jaarrapportage burgerbrieven voor 2010 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Aanbieding jaarrapportage burgerbrieven voor 2010 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) - 29362-189

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie EL&I 2010 onderdeel Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 mei 2011 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 32780-XIII

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag (in de vorm van een lijst van vragen en antwoorden) is reeds door uw Kamer vastgesteld op dinsdag 14 juni 2011 om 12.00 uur.

Gesprek en videoconferentie ter voorbereiding op rondetafelgesprek Ritueel slachten

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 12 mei 2011 Stand van zaken rondetafelgesprek Ritueel slachten - 2011Z09809

Besluit: Afzien van een videoconferentie met Dhr. Haluk Anil, maar Dhr. Haluk Anil wel verzoeken een schriftelijk bijdrage aan de commissie te sturen ten behoeve van het rondetafelgesprek.
Besluit: Afzien van een videoconferentie met Mw. Temple Grandin i.v.m. technische en organisatorische belemmeringen.
Besluit: Voorafgaand aan het rondetafelgesprek op 16 juni a.s. een gesprek van 9.30-10.00 uur plannen met Dhr. Sacks.
Besluit: Er wordt ingestemd met vervanging van één van de genodigden.
Besluit: De beide verzoeken tot deelname aan het rondetafelgesprek worden niet gehonoreerd.

Huidige (sociaal-)economische situatie van de Nederlandse visserijsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2011 Huidige (sociaal-)economische situatie van de Nederlandse visserijsector - 29675-117

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Sociaal ecomonische situatie in de visserijsector op 26 mei 2011.

Brief High level Extern beleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2011 Brief High level Extern beleid - 32201-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2011

Reactie op 'Problematiek rondom Natura 2000-gebied Stelkampsveld'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 mei 2011 Reactie op 'Problematiek rondom Natura 2000-gebied Stelkampsveld' - 32670-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natura 2000 op 18 mei 2011.

Stand van zaken beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 mei 2011 Stand van zaken beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen - 32563-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatsbosbeheer op 29 juni 2011.

Aanbieding Jaarverslag Faunfonds 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 mei 2011 Aanbieding Jaarverslag Faunafonds 2010 - 29446-77

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een stand van zaken brief over de decentralisatie van het Faunafonds, evenals over de schaderegeling.

Reactie op het PBL-rapport “Natura 2000 in Nederland, Juridische ruimte, Natuurdoelen en Beheerplannen”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 mei 2011 Reactie op het PBL-rapport “Natura 2000 in Nederland, Juridische ruimte, Natuurdoelen en Beheerplannen” - 32670-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natura 2000 op 18 mei 2011.

Brief inzake de voortgezette behandeling van de wijziging van de Nbwet 1998 ivm de EEZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 mei 2011 Brief inzake de voortgezette behandeling van de wijziging van de Nbwet 1998 ivm de EEZ (Nederlandse exclusieve economische zone) - 32002-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I verzoeken de ecologische onderbouwing van de aanwijzingsbesluiten van de in het wetsvoostel genoemde gebieden zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen.
Gerelateerde kamerstukken: 32002-10

Zaak: Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 juli 2009 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone - 32002

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van de reactie van de staatssecretaris van EL&I op onderstaand commissieverzoek.
Besluit: Na ontvangst van de brief van de staatssecretaris van EL&I zal een nader verslag worden uitgebracht.

Stand van zaken rondom de aanpak van zoönosen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 mei 2011 Stand van zaken rondom de aanpak van zoönosen - 28286-505

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten op 12 oktober 2011 van 18.30-20.30 uur met zowel de staatssecretaris van EL&I als de minister van VWS.

Vermindering antibioticumgebruik in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 mei 2011 Vermindering antibioticumgebruik in de veehouderij - 2011Z11109

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten op 12 oktober 2011 van 18.30-20.30 uur met zowel de staatssecretaris van EL&I als de minister van VWS.
Besluit: Er zal een algemeen overleg Dierziekten worden gepland op 1 december 2011 van 10.00-13.00 uur met de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS, waarvoor de integrale brief over antibioticabeleid (zoals toegezegd in het algemeen overleg Dierziekten d.d. 26 mei 2011) zal worden geagendeerd.

Wijizigingsopdrachten van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen, behorende bij het eerder gezonden ontwerpbesluit (zie kamerstuk 32 372, nr. 47)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 mei 2011 Wijzigingsopdrachten van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen, behorende bij het eerder gezonden ontwerpbesluit (zie kamerstuk 32 372, nr. 47) - 32372-50

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 juni 2011 om 16.00 uur en de staatssecretaris verzoeken te beantwoording uiterlijk 14 juni 2011 om 12.00 uur aan de Kamer te sturen.
Besluit: Het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen stuiten.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-50

Ontheffing voor het uitrijden van drijfmest als stuifremmer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2011 Ontheffing voor het uitrijden van drijfmest als stuifremmer - 28385-206

Besluit: Conform het verzoek van de staatssecretaris van EL&I van 27 mei jl. (Zaaknummer 2011Z11302) zal het algemeen overleg Mestbeleid van 1 juni 2011 tot nader order worden uitgesteld.

Opzet burgerpanels in maatschappelijke dialoog megastallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2011

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Informatie over de handhaving van de wet- en regelgeving ten aanzien van circusdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2011 Informatie over de handhaving van de wet- en regelgeving ten aanzien van circusdieren - 28286-510

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Derde voortgangsrapportage over de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid, en de tweede uitgave van de Staat van het Dier over het jaar 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Derde voortgangsrapportage over de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid, en de tweede uitgave van de Staat van het Dier over het jaar 2010 - 28286-507

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Uitstel reactie op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) "Fokkerijen en Voortplantingstechnieken"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Uitstel reactie op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) "Fokkerijen en Voortplantingstechnieken" - 28286-509

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Paardenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 mei 2011 Paardenwelzijn - 28286-508

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Stand van zaken met betrekking tot I&R paard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2011 Stand van zaken met betrekking tot Identificatie & Registratie (I&R) paard - 28286-511

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Reactie op drie brieven aan commissie EL&I inzake pacht (-gronden, -normen en -prijsverhoging)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2011 Reactie op drie brieven aan commissie EL&I inzake pacht (-gronden, -normen en -prijsverhoging) - 27924-53

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Pachtnormen 2011 op 26 mei 2011.

Uitstelreactie op een brief inzake pachtnormen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2011 Uitstelreactie op een brief inzake pachtnormen - 2011Z09929

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Antwoorden op vragen in het kader van een verslag van een schriftelijk overleg inzake Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-49

Besluit: Aanhouden tot nader order.
Besluit: De voorhang blijft gestuit.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-49

Lijst van vragen en antwoorden inzake visie prijsvorming in agro-nutriketen en positie NMa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake visie prijsvorming in agro-nutriketen en positie NMa - 32266-6

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg Agro-nutriketen.

Stand van zaken van de praktijkproef bovengrondse aanwending van drijfmest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Stand van zaken van de praktijkproef bovengrondse aanwending van drijfmest - 28385-205

Besluit: Conform het verzoek van de staatssecretaris van EL&I van 27 mei jl. (Zaaknummer 2011Z11302) zal het algemeen overleg Mestbeleid van 1 juni 2011 tot nader order worden uitgesteld.

Reactie op verzoek commissie BuZa op de brief van “Office of the Chief Rabbi” over het verbieden van de Joodse methode voor het slachten van dieren ter consumptie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2011 Reactie op verzoek commissie BuZa op de brief van “Office of the Chief Rabbi” over het verbieden van de Joodse methode voor het slachten van dieren ter consumptie - 31571-10

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de tweede termijn van de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Thieme voor een verbod op onbedwelmd ritueel slachten.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-10

Afschrift van de brief aan drie erfpachtorganisaties op Texel, Vlieland en Terschelling, over erfpachtkwestie Waddeneilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 mei 2011 Afschrift van de brief aan drie erfpachtorganisaties op Texel, Vlieland en Terschelling, over erfpachtkwestie Waddeneilanden - 29659-68

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatsbosbeheer op 29 juni 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een overzicht te geven van de wijze waarop hij de moties zal uitvoeren die op dit terrein zijn aangenomen.

Afronding van de Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 15 maart 2010 Gemeentelijke aanpak rond agressieve dieren - 28286-384

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 mei 2011 Afronding van de Regeling Agressieve Dieren (RAD) - 28286-506

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Voorstel nationale teeltbevoegdheid van GMO’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 mei 2011 Voorstel nationale teeltbevoegdheid van GMO’s - 32472-10

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biotechnologie op 18 mei 2011.

Aanbieding rapport van de juridische dienst van de Europese Raad over klonen van dieren (het rapport is vertrouwelijk en zal morgen ter inzage worden gelegd bij het Centraal Informatiepunt)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 mei 2011 Aanbieding rapport van de juridische dienst van de Europese Raad over klonen van dieren. - 27428-187

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 20 juni 2011.

Besmetting laag pathogene vogelgriep in Kootwijkerbroek, Gelderland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2011 Besmetting laag-pathogene vogelgriep in Kootwijkerbroek, Gelderland - 29683-72

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitnodiging GLOBE voor Parlementaire Vergadering over hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid 2012 d.d. 8 juni 2011

Zaak: Brief derden - The Global Legislators Organisation (GLOBE) te - 24 mei 2011 Uitnodiging GLOBE voor Parlementaire Vergadering over hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid 2012 d.d. 8 juni 2011 - 2011Z11135

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 12 juli a.s. in Brussel

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 26 mei 2011 Interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 12 juli a.s. in Brussel - 2011Z11063

Besluit: De leden Wiegman en Koopmans zullen deelnemen aan de interparlementaire conferentie over het GLB op 12 juli 2011 in Brussel.
Besluit: De commissiestaf zal een notitie opstellen ter voorbereiding op de interparlementaire conferentie.

Uitnodiging van Actiecomité tegen de initiatiefwet van de PvdD - Haagse Moskeeën voor debat voor het behoud van ritueel slachten d.d. 23 mei 2011

Zaak: Brief derden - Actiecomité tegen de initiatiefwet van de PvdD - Haagse Moskeeën te - 19 mei 2011 Uitnodiging van Actiecomité tegen de initiatiefwet van de PvdD - Haagse Moskeeën voor debat voor het behoud van ritueel slachten d.d. 23 mei 2011 - 2011Z10668

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NFW voor werkbezoek over gebiedspilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Brief derden - Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) te Burgum - 20 mei 2011 Uitnodiging NFW voor werkbezoek over gebiedspilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 2011Z10636

Besluit: Opnemen in de lijst met werkbezoeken voor het najaar 2011.

Uitnodiging PFA en RVZ voor werkbezoek aan de pelagische zeevisserij sector d.d. 1 juli 2011

Zaak: Brief derden - Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) te Rijswijk - 14 mei 2011 Uitnodiging PFA en RVZ voor werkbezoek aan de pelagische zeevisserij sector

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Gesprek met Actal-voorzitter Ten Hoopen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 1 juni 2011 Gesprek met Actal-voorzitter Ten Hoopen - 2011Z11653

Besluit: Actal-voorzitter Ten Hoopen zal uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek met de commissie ELI na het zomerreces 2011.

Rappel brief inzake klacht Scheepswerven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 31 mei 2011 Rappel brief inzake klacht Scheepswerven - 2011Z11483

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht om voor 8 juni 2011 een reactie te geven op de recente problemen voor de Nederlandse scheepsbouw rondom protectionisme en daarbij tevens in te gaan op de brief van Scheepsbouw Nederland te Zoetermeer d.d. 16 juli 2010, gericht aan commissaris Almunia over de Spaanse Tax Lease constructie.

Onderzoek naar de knelpunten ten aanzien van prijsvergelijkingsdiensten voor benzine.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 31 mei 2011 Onderzoek naar de knelpunten ten aanzien van prijsvergelijkingsdiensten voor benzine. - 2011Z11554

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht om het onderzoeksrapport naar prijstransparantie op de benzinemarkt op korte termijn naar de Kamer te sturen.

Rondetafelgesprek Toerisme

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G. van Bemmel (PVV) - 30 mei 2011 Rondetafelgesprek Toerisme - 2011Z11397

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om de commissievragen inzake recreatie gesteld op 4 mei uiterlijk 15 juni 2011 te beantwoorden en aan de Kamer te verzenden.
Besluit: Er wordt een rondetafelgesprek Toerisme gepland op donderdag 23 juni van 14 tot 17 uur. Via een mailprocedure zullen de uit te nodigen personen worden geinventariserd, met inbrengdatum 8 juni 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Op woensdag 29 juni 2011 zal van 15 tot 18 uur het algemeen overleg inzake Toerisme plaatsvinden.

Reactie op het rapport IKV inzake clustermunitie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 26 mei 2011 Reactie op het rapport IKV inzake clustermunitie - 2011Z11119

Besluit: Honereren van het verzoek om de staatssecretaris van El&I een reactie te vragen op het rapport van IKV-/Pax Christi over clustermunitie en deze reactie te ontvangen voorafgaand aan het algemeen wapenexportbeleid op 15 juni 2011.

Toerekening van de kosten van netverliezen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 26 mei 2011 Toerekening van de kosten van netverliezen - 2011Z11071

Besluit: De heer T. Verbruggen en KEMA zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie ELI voorafgaand aan het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.
Noot: Zie ook agendapunt 18.

Rondetafelgesprek over het winnen van schaliegas

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 24 mei 2011 Rondetafelgesprek over het winnen van schaliegas - 2011Z10783

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht om de Kamer uiterlijk woensdag 8 juni om 12.00 uur een stand van zaken brief te sturen waarin het (eventuele) voornemen, incl. de bijbehorende besluitvormingsprocedure en tijdslimieten, omtrent het winnen van schaliegas in Nederland uiteengezet wordt. Ook wordt de minister in dit verband verzocht de relevante ontwikkelingen en afspraken in Europees verband te schetsen.
Besluit: Na ontvangst van de stand van zaken brief zal bezien worden of het wenselijk is hierover feitelijke vragen te stellen en zal tevens worden bezien of het rondetafelgesprek voor dan wel na het zomerreces zal worden gepland.
Besluit: Via een mailprocedure zullen de leden worden verzocht uiterlijk dinsdag 7 juni 2011 om 12 uur suggesties aan te leveren voor genodigden voor het rondetafelgesprek.

Aanbieding jaarrapportage burgerbrieven voor 2010 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen ministerie El&I 2010 onderdelen Economie en Innovatie op 8 juni 2011.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 mei 2011 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 32780-XIII

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag (in de vorm van een lijst van vragen en antwoorden) is reeds door uw Kamer vastgesteld op dinsdag 14 juni 2011 om 12.00 uur.

Regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32665-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32665-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 februari 2011 Regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten) - 32665

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Fiche: Mededeling kwaliteitsbeheer voor Europese statistiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 mei 2011 Fiche: Mededeling kwaliteitsbeheer voor Europese statistiek - 22112-1176

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van een schriftelijk overleg over het Groenboek EU Financiering Onderzoek en Innovatie COM(2011)48

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 mei 2011 Verslag van een schriftelijk overleg over het Groenboek EU Financiering Onderzoek en Innovatie COM(2011)48 - 32744-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.

Fiche Mededeling ruimtevaartstrategie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 mei 2011 Fiche: Mededeling ruimtevaartstrategie - 22112-1171

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.

Fiche Mededeling Akte van de Interne Markt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 mei 2011 Fiche: Mededeling Akte van de Interne Markt - 22112-1170

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.

Fiche Verordening versterkte samenwerking voor unitaire octrooibescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 mei 2011 Fiche: Verordening versterkte samenwerking voor unitaire octrooibescherming - 22112-1169

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 en 31 mei 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 mei 2011 Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 en 31 mei 2011 - 21501-30-258

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.

Fiche Mededeling bescherming kritieke informatiestructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 mei 2011 Fiche: Mededeling bescherming kritieke informatiestructuur - 22112-1172

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg VTE-Raad (Telecom) op 24 mei 2011

Fiche Mededeling beleid EU t.a.v. ITU-Wereldradioconferentie 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 mei 2011 Fiche: Mededeling beleid EU t.a.v. ITU-Wereldradioconferentie 2012 - 22112-1168

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg VTE-Raad (Telecom) op 24 mei 2011

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 juli 2010 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) - 32440

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om op korte termijn de gedragscode inzake aanbestedingen aan de Kamer te sturen zodat deze betrokken kan worden bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet 20..
Noot: Het rondetafelgesprek Aanbesteden heeft op 25 mei 2011 plaatsgevonden.

Reactie op het rapport ‘De bijdrage van het internet aan de Nederlandse economie’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 mei 2011 Reactie op het rapport ‘De bijdrage van het internet aan de Nederlandse economie’ - 26643-180

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Telecommunicatie.

Herziening van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2011 Herziening van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen - 26485-109

Besluit: Agenderen voor het (nog te plannen) algemeen overleg Handelsbeleid in november a.s. (ter voorbereiding van de Raad Handelsbeleid november 2011).

Verslag Raad Buitenlandse Zaken (Handel) d.d. 13 mei 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Verslag Raad Buitenlandse Zaken (Handel) d.d. 13 mei 2011 - 21501-02-1063

Besluit: Agenderen voor het (nog te plannen) algemeen overleg Handelsbeleid in november a.s. (ter voorbereiding van de Raad Handelsbeleid november 2011).

Aanbieding evaluatierapport naar de werking van de vraagsturing voor het toegepaste onderzoek bij TNO en de Grote Technologische Instituten (GTI's)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Aanbieding evaluatierapport naar de werking van de vraagsturing voor het toegepaste onderzoek bij TNO en de Grote Technologische Instituten (GTI's) - 32637-12

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg Innovatiebeleid van 3 uur met de minister van EL&I en de staatssecretaris van OCW.
Noot: Over de volgende 5 brieven is reeds besloten deze te agenderen voor een algemeen overleg Innovatiebeleid: - Aanbieding derde voortgangsrapportage en tevens slotrapportage van het Innovatieplatform (27406-183) - Evaluatierapport aanbestedingsinstrument SBIR (Small Business Innovation Research) (27406-188) Kabinetsreactie op het Strategisch Plan TNO 2011-2014 (29338-99) Aanbieding Strategisch Plan TNO 2011-2014 (29338-94) Voortgangrapportage Innovatieprogramma's 2010 (27406-191)

Betekenis van sectorstructuur voor R&D-ambitie in Nationaal Hervormingsprogramma en informatie over European Business Test Panel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Betekenis van sectorstructuur voor R&D-ambitie in Nationaal Hervormingsprogramma en informatie over European Business Test Panel - 21501-20-533

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op het verzoek van commissie ELI om te reageren op het artikel ‘Overheid focust te veel op starters’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Reactie op het verzoek van commissie ELI om te reageren op het artikel ‘Overheid focust te veel op starters’ - 31311-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ondernemen op 29 juni 2011

Reactie op brief Stichting VVV Zuid-Limburg inzake Kamer van Koophandel Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Reactie op brief Stichting VVV Zuid-Limburg inzake Kamer van Koophandel Limburg - 2011Z10673

Besluit: Aanhouden zodat het betrokken kan worden bij het aangekondigde wetsvoorstel over de Kamers van Koophandel.

Aanbieding afschrift van het antwoord aan Ondernemend Limburg te Roermond inzake de Kamer van Koophandel Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011

Besluit: Aanhouden zodat het betrokken kan worden bij het aangekondigde wetsvoorstel over de Kamers van Koophandel.

Nieuw Instellingsbesluit Actal 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 mei 2011 Nieuw Instellingsbesluit Actal 2011 - 32751-2

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Wetsvoorstel zal op korte termijn aan de Kamer worden gezonden.

Verslag schriftelijk overleg inzake kabinetsreactie op de consultatie over de toekomst van het Cohesiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 mei 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake kabinetsreactie op de consultatie over de toekomst van het Cohesiebeleid - 21501-08-372

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Eindrapport "Evaluatie van de effecten van multipliers in compensatieprogramma's"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 mei 2011 Toezending eindrapport "Evaluatie van de effecten van multipliers in compensatieprogramma's" n.a.v. het onderzoek van PWC - 26231-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wapenexportbeleid op 15 juni 2011

Digitale Agenda.nl

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 mei 2011 Aanbieding Digitale Agenda.nl - 29515-331

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Telecommunicatie.

Afschrift van de brief aan FunX over frequentiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2011 Afschrift van de brief aan FunX over frequentiebeleid - 24095-282

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Telecommunicatie.

Frequentiebeleid en reservering van frequenties (800, 900, 1800 MHz) voor nieuwkomers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Frequentiebeleid en reservering van frequenties (800, 900, 1800 MHz) voor nieuwkomers - 24095-283

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie (tweede termijn) op 18 mei 2011.

Fiche: Mededeling slimme netwerken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 mei 2011 Fiche: Mededeling slimme netwerken - 22112-1175

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-Raad (Energie) op 8 juni 2011

Informatie over ingediende projecten voor NER300 subsidie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Informatie over ingediende projecten voor NER300 subsidie - 31239-119

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011

Aanbieding afschrift van de brief die namens de Minister- President is gestuurd aan de gemeente Oostzaan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2011 Aanbieding afschrift van de brief die namens de Minister- President is gestuurd aan de gemeente Oostzaan - 31574-17

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg 380 kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer op 9 juni 2011 van 14-16 uur.

Antwoorden op openstaande vragen inzake de veiligheidstoestand van de zeewering nabij de kerncentrale te Borssele

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 mei 2011 Antwoorden op openstaande vragen inzake de veiligheidstoestand van de zeewering nabij de kerncentrale te Borssele - 32645-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Antwoorden reeds opgenomen in de brief van de minister van EL&I d.d. 11 mei 2011 (Kamerstuk 32645, nr. 5) die geagendeerd is voor het vervolg algemeen overleg op kernenergie op 18 mei jl.

Beantwoording vragen commissie ELI inzake het ontwerpbesluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Beantwoording vragen commissie ELI inzake het ontwerpbesluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen - 32373-12

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011 van 10.30 - 13.30 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 32373-12

Beantwoording vragen commissie ELI over het ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Beantwoording vragen commissie ELI over het ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit - 29023-89

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011 van 10.30 - 13.30 uur.

Rapportage onderzoek verdeling kosten van netverliezen elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Aanbieding van de rapportage van het onderzoek door NMA inzake verdeling kosten van netverliezen elektriciteit - 32374-12

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011 van 10.30 - 13.30 uur.
Noot: Zie ook verzoek van het lid Jansen onder agendapunt 52.
Gerelateerde kamerstukken: 32374-12

Verslag informele Energieraad 2/3 mei 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Verslag informele Energieraad 2/3 mei 2011 - 21501-08-371

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-raad (Energie) op 8 juni 2011 van 10.30 - 11.30 uur.

Gas storage agreement Taqa-EBN-Gazprom - vertrouwelijke terinzagelegging, ALLEEN VOOR DE LEDEN, bij het Centraal Informatiepunt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Gas storage agreement Taqa-EBN-Gazprom - 28982-121

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Gasopslag Bergermeer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Gasopslag Bergermeer - 28982-120

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gasopslag Bergermeer van 18 mei jl.

Aanbieding documenten horend bij het Wob-verzoek van Greenpeace aangaande de bouw van een tweede kerncentrale

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Aanbieding documenten horend bij het Wob-verzoek van Greenpeace aangaande de bouw van een tweede kerncentrale - 32645-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op ingezonden brief van de heer en mevrouw S. over biogas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2011 Reactie op ingezonden brief van de heer en mevrouw S. over biogas - 31239-118

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg SDE+ op 19 mei jl.

Lijst van vragen en antwoorden over de voorgenomen invulling van de SDE+ in 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2011 Lijst van vragen en antwoorden over de voorgenomen invulling van de SDE+ in 2011 - 31239-117

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg SDE+ regeling op 19 mei jl.

Werkbezoek OESO in september 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, M.C.T.M. Franke - 16 mei 2011 Lunchbijeenkomst SG OESO op 29 juni 2011 - 2011Z09944

Besluit: Het werkbezoek zal wegens te geringe belangstelling niet worden georganiseerd.

Verzoek KNAW voor kennismakingsgesprek De Jonge Akademie

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 23 mei 2011 Verzoek KNAW voor kennismakingsgesprek De Jonge Akademie - 2011Z11060

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor opening van futuristische nieuwe Decos hoofdkantoor d.d. 21 juni 2011

Zaak: Brief derden - Decos Information Solutions te Noordwijk - 20 mei 2011 Uitnodiging voor opening van futuristische nieuwe Decos hoofdkantoor d.d. 21 juni 2011 - 2011Z10610

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Gemeente Den Haag, namens wethouder dhr. Kool, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over aanbestedingsrecht

Zaak: Brief derden - Gemeente Den Haag te Den Haag - 23 mei 2011 Verzoek Gemeente Den Haag, namens wethouder dhr. Kool, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over aanbestedingsrecht - 2011Z11118

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NVR voor middaglezingen "Voortstuwingssystemen in de ruimtevaart" d.d. 27 mei 2011

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereninging voor Ruimtevaart (NVR) te Noordwijk - 20 mei 2011 Uitnodiging NVR voor middaglezingen "Voortstuwingssystemen in de ruimtevaart" d.d. 27 mei 2011 - 2011Z10579

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Europees Parlement en Hongaarse parlement voor gezamenlijke commissievergadering over het verbeteren van de energievoorziening door bevordering van de concurrentie, intelligentere vormgeving van energiestelsels en uitbouw van energie-infrastructuur d.d. 24 mei 2011

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 11 mei 2011 Uitnodiging Europees Parlement en Hongaarse parlement voor gezamenlijke commissievergadering over het verbeteren van de energievoorziening door bevordering van de concurrentie, intelligentere vormgeving van energiestelsels en uitbouw van energie-infrastructuur d.d. 24 mei 2011 - 2011Z10102

Besluit: Reeds schriftelijke in procedure gebracht; er zal geen gehoor worden gegeven aan de uitnodiging.

Verzoek VNG tot aanbieding position paper over aanbesteden

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag - 13 mei 2011 Verzoek VNG tot aanbieding position paper over aanbesteden - 2011Z10343

Besluit: Het verzoek is ingetrokken.

Uitnodiging ING Bank voor gezamenlijke bijeenkomst 'My Industry 2030 - High Tech Campus' van ASML, Gemeente Eindhoven en ING d.d. 26 mei 2011

Zaak: Brief derden - ING Bank te Amsterdam - 16 mei 2011 Uitnodiging ING Bank voor gezamenlijke bijeenkomst 'My Industry 2030 - High Tech Campus' van ASML, Gemeente Eindhoven en ING d.d. 26 mei 2011 - 2011Z10307

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van KPN voor deelname aan dialoog over Off shoring d.d. 25 mei 2011

Zaak: Brief derden - KPN te Den Haag - 11 mei 2011 Uitnodiging van KPN voor deelname aan dialoog over Off shoring d.d. 25 mei 2011 - 2011Z09804

Besluit: Overgelaten aan de individuele leden

Uitnodiging NAG voor tweejaarlijkse lucht- en ruimtevaarttentoonstelling d.d. 20 t/m 23 juni 2011

Zaak: Brief derden - Netherlands Aerospace Group (NAG) te Zoetermeer - 2 mei 2011 Uitnodiging NAG voor tweejaarlijkse lucht- en ruimtevaarttentoonstelling d.d. 20 t/m 23 juni 2011 - 2011Z09874

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.