Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 17 mei 2011

Gepubliceerd: 19 mei 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A03904
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=513ee132-a8f1-4f58-b284-1e61a05efcfc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%2017%20mei%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32201, 32201, 30825, 30654, 21501, 27428, 21501, 27924, 27428, 31923, 31923, 32372, 21501, 28973, 28973, 28286, 28286, 26485, 21501, 21109, 22112, 27879, 21501, 31305, 24095, 26485, 22112, 25074, 30475, 32751, 31412, 21501, 27879, 32645, 29023, 31239, 32774, 31574, 32645, 31239, 31239, 21501

Inhoud


Brief opdracht onderzoek Deltares naar alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 19 mei 2011 Brief opdracht onderzoek Deltares naar alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder - 2011Z10464

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht per ommegaande een afschrift van de brief van de Europese Commissie inzake het voorgenomen kabinetsbeleid t.a.v. de Westerschelde en kabinetsreactie hierop naar de Kamer te sturen, en wordt tevens verzocht om een afschrift van de onderzoeksopdracht aan Deltares naar alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder binnen drie weken naar de Kamer te sturen.

Overlap algemeen overleg Agrarische activiteiten in besluit regels inrichtingen milieubeheer (commissie I&M) met gesprek met de NMa op 25 mei 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 18 mei 2011 Overlap algemeen overleg Agrarische activiteiten in besluit regels inrichtingen milieubeheer (commissie I&M) met gesprek met de NMa op 25 mei 2011 - 2011Z10300

Besluit: Indien mogelijk zal het gesprek met de NMa op 25 mei 2011 van 16.00-17.00 uur een uur verplaatst worden (17.00-18.00 uur).

Uitstel rondetafelgesprek Ritueel slachten

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 12 mei 2011 Stand van zaken rondetafelgesprek Ritueel slachten - 2011Z09809

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 11 mei 2011 Uitstel rondetafelgesprek Ritueel slachten - 2011Z09736

Besluit: Het rondetafelgesprek Ritueel slachten wordt verplaatst naar donderdag 16 juni 2011 van 10.00-13.30 uur.
Besluit: De commissie verzoekt unaniem de tweede termijn van de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel inzake een verbod op onverdoofd ritueel slachten voor het zomerreces af te ronden.

De nijpende economische situatie in de visserijsector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Slob (ChristenUnie) - 16 mei 2011 Nijpende situatie in de visserijsector - 2011Z10011

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om uiterlijk 23 mei 2011 om 12.00 uur een reactie op de brief van het Productschap Vis aan de Kamer te sturen en daarbij in te gaan op de huidige (sociaal-)economische situatie van Nederlandse vissers.
Besluit: Op donderdag 26 mei 2011 van 19.00-20.00 uur wordt een spoed-AO gepland

Compensatieregeling palingvissers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Gerbrands (PVV) - 4 mei 2011 Compensatieregeling palingvissers - 2011Z09517

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om vóór 29 juni 2011 met een compensatieregeling voor de palingvissers in de binnenwateren te komen, zodat deze in het verzamel algemeen overleg Visserij van 29 juni 2011 besproken kan worden.

Verantwoordingsstukken Diergezondheidsfonds 2010

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2011 Rapport bij het Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2010 - 32710-F-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Er zal een technische briefing met de Algemene Rekenkamer worden gepland.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2010 - 32710-F-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de jaarverslagen is door uw Kamer reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Slotwet Diergezondheidsfonds 2010 - 32710-F

Besluit: De inbrengdatum voor verslagen (in de vorm van een lijst van vragen en antwoorden) bij de slotwetten is door uw Kamer reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.

Verantwoordingsstukken ministerie van EL&I (LNV-deel)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2011 Rapport Jaarverslag Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 20 - 32710-XIV-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Er zal een technische briefing met de Algemene Rekenkamer worden gepland.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Jaarverslag Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010 - 32710-XIV-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011.
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de jaarverslagen is door uw Kamer reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Het lid Koopmans is door de commissie aangewezen als rapporteur en hij zal met name aandacht besteden aan het thema subsidies.
Besluit: Het lid Koopmans krijgt in het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur 5 minuten extra spreektijd ter toelichting als rapporteur op zijn bevindingen.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010 - 32710-XIV

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 16 juni 2011 van 18.00-22.00 uur met de staatssecretaris van EL&I. De indicatieve spreektijd voor dit wetgevingsoverleg is vastgesteld op 8 minuten per fractie.
Besluit: De inbrengdatum voor de verslagen (in de vorm van een lijst van vragen en antwoorden) bij de slotwetten is door uw Kamer reeds vastgesteld op donderdag 26 mei om 12.00 uur.

Verantwoordingsstukken over 2010

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 7 april 2011 brief aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies over de behandeling van jaarverslagen en slotwetten in de commissies - 2011Z07363

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nadere informatie inzake situatie Nederlandse Vissers in Franse Havens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 april 2011 Nadere informatie inzake situatie Nederlandse Vissers in Franse Havens - 32201-14

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg Visserij, waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 8 juni 2011.

Beantwoording vragen inzake de situatie van Nederlandse vissers in Frankrijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 april 2011 Beantwoording vragen van de cie ELI nzake de situatie van Nederlandse vissers in Frankrijk - 32201-13

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg Visserij, waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 8 juni 2011.

Beantwoording resterende vragen n.a.v AO EHS/Natuur 20 april 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2011 Beantwoording resterende vragen n.a.v AO EHS/Natuur 20 april 2011 - 30825-78

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering op maandag 27 juni 2011.

Reactie op verzoek commissie m.b.t. subsidie voor natuurbeheer in De Weerribben

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2011 Reactie op verzoek commissie m.b.t. subsidie voor natuurbeheer in De Weerribben - 2011Z09629

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg EHS/Natuur/Biodiversiteit/Ontpoldering op maandag 27 juni 2011.

Voortgangsoverzicht Actieplan Ammoniak Veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 mei 2011 Voortgangsoverzicht Actieplan Ammoniak Veehouderij - 30654-93

Besluit: Een deel van de brief agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 1 juni
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een kabinetsreactie op de studie European Nitrogen Assesment, waarvan de resultaten in april zijn gepresenteerd in Edinburgh, uiterlijk 25 mei 2011 aan de Kamer te sturen, zodat de kabinetsreactie geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Mestbeleid op 1 juni 2011.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda voor de Landbouwraad op 17 mei 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 mei 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda voor de Landbouwraad op 17 mei 2011 - 21501-32-486

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2011.

Duurzaamheid van de huidige genetische gemodificeerde gewassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 mei 2011 Duurzaamheid van de huidige genetische gemodificeerde gewassen - 27428-185

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Biotechnologie op 18 mei 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht het advies van de Europese Raad over nakomelingen van gekloonde dieren nog vandaag naar de Kamer te sturen.

Aanvullende geannoteerde agenda Landbouwraad 17 mei 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2011 Aanvullende geannoteerde agenda Landbouwraad 17 mei 2011 - 21501-32-485

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad waarvoor op 11 mei 2011 inbreng is geleverd.

Pachtnormen voor 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2011 Pachtnormen voor 2011 - 27924-51

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 mei om 14.00 uur.

Reactie op verzoek commissie betreffende een brief over vogelimporten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2011 Reactie op verzoek commissie betreffende een brief over vogelimporten - 2011Z09632

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg nVWA.

Herziening van de Novel Food verordening inzake het klonen van dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2011 Herziening van de Novel Food verordening inzake het klonen van dieren - 27428-186

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Biotechnologie op 18 mei 2011.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2011.

Aanbieding Besluit houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling minumnormen voor het houden van legkippen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 mei 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 31923-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31923-12

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 april 2009 Aanbieding Besluit houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling minumnormen voor het houden van legkippen) - 31923-1

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De commissiestaf zal nog deze week een stafnotitie voorbereiden met een inventarisatie van de wetsvoorstellen die aanhangig zijn op het terrein van Landbouw en Natuur en daarbij aangeven wat het verwachte tijdspad voor de behandeling van deze wetsvoorstellen is.
Besluit: Op woensdag 25 mei 2011 van 10.00-10.30 uur zal een extra procedurevergadering plaatsvinden over de behandeling van de aanhangige wetgeving op het terrein van Landbouw en Natuur.

Reactie verzoek Vlinderstichting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 mei 2011 Reactie verzoek Vlinderstichting - 2011Z09347

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijzigingen toelatingen na herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 april 2011 Wijzigingen toelatingen na herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 32372-48

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de Kamer per ommegaande te informeren wanneer de nadere informatie die in de brief genoemd wordt aan de Kamer zal worden gestuurd.
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg Bijensterfte met de staatssecretaris van EL&I.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-48

Beantwoording vragen commissie t.b.v. AO Uitbetaling toeslagrechten (26-04)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 april 2011 Beantwoording vragen commissie t.b.v. AO Uitbetaling toeslagrechten (26-04) - 21501-32-483

Besluit: Reeds geagendeerd op het algemeen overleg Uitbetaling toeslagrechten op 26 april 2011.

Bestuurlijke integriteit en megastallen n.a.v. de Zembla uitzending van 17 maart 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2011 Bestuurlijke integriteit en megastallen n.a.v. de Zembla uitzending van 17 maart 2011 - 28973-49

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het spoeddebat over de vergunningverlening van de bouw van megastallen in Brabant.

Maatschappelijke dialoog megastallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2011 Maatschappelijke dialoog megastallen - 28973-48

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk woensdag 25 mei 2011 een brief aan de Kamer te sturen met een nadere toelichting op de opzet van de burgerpanels in de maatschappelijke dialoog over megastallen.

Opvang en behandeling van dieren op Schiphol (motie Graus/Ouwehand (TK 28 286 nr. 485)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 mei 2011 Opvang en behandeling van dieren op Schiphol (motie Graus/Ouwehand (Kamerstuk 28 286 nr. 485) - 28286-504

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Monitoring integraal duurzame stallen 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 april 2011 Monitoring integraal duurzame stallen 2011 - 28286-503

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Afschrift van de brief aan de CDON over maatschappelijke dialoog megastallen (28973-44)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 april 2011 Afschrift van de brief aan de CDON over maatschappelijke dialoog megastallen

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 1 juni 2011.

Mogelijke financiële gevolgen voor het Rijk bij een verbod op de pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 april 2011 Mogelijke financiële gevolgen voor het Rijk bij een verbod op de pelsdierhouderij - 32609-XIII-5

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over de suppletoire begroting EL&I op 28 april 2011.

Verzoek KNMvD tot petitieaanbieding inzake antibioticagebruik in de veehouderij

Zaak: Brief derden - Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck (PSZVS) te Den Haag - 12 mei 2011 Verzoek PSZVS tot aanbieding rapport van KNMvD over het gebruik van antibiotica bij dieren - 2011Z09799

Besluit: Petitieaanbieding organiseren voorafgaand aan het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 26 mei 2011 van 13.45-14.00 uur.

Uitnodiging De Efteling voor symbolische start werkzaamheden "Het Loonsche Land: landschapontwikkeling bij de Efteling" d.d. 15 juni 2011

Zaak: Brief derden - De Efteling te Kaatsheuvel - 6 mei 2011 Uitnodiging De Efteling voor symbolische start werkzaamheden "Het Loonsche Land: landschapontwikkeling bij de Efteling" d.d. 15 juni 2011 - 2011Z09562

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek tot aanbieding petitie over de nijpende situatie van de garnalenvisserij

Zaak: Brief derden - M. van Bergen te Adorp - 19 april 2011 Verzoek tot aanbieding petitie over de nijpende situatie van de garnalenvisserij - 2011Z08595

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 24 mei 2011.

Uitnodiging van Ahold Europe voor informatiebijeenkomst over het verduurzamen van de eigen merken d.d. 27 mei 2011

Zaak: Brief derden - Ahold Europe te Zaandam - 21 april 2011 Uitnodiging van Ahold Europe voor informatiebijeenkomst over het verduurzamen van de eigen merken d.d. 27 mei 2011 - 2011Z08706

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek tot aanbieding petitie tegen verbod op ritueel slachten

Zaak: Brief derden - Y. El Hachioui te Rotterdam - 22 april 2011 Verzoek tot aanbieding petitie tegen verbod op ritueel slachten - 2011Z08896

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 14 juni 2011.

Lunchbijeenkomst SG OESO op 29 juni 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, M.C.T.M. Franke - 16 mei 2011 Lunchbijeenkomst SG OESO op 29 juni 2011 - 2011Z09944

Besluit: De commissiestaf zal in overleg met de SG OESO proberen een alternatief tijdstip voor het gesprek te vinden. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het gesprek niet plaatsvinden.

Kabinetsreactie vragen op recente ontwikkeling m.b.t. Doha

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 16 mei 2011 Kabinetsreactie vragen op recente ontwikkeling m.b.t. Doha - 2011Z09907

Besluit: Het verzoek van het lid Gesthuizen wordt gehonoreerd om aan het kabinet een brief te vragen, te ontvangen uiterlijk woensdag 25 mei 2011, waarin het kabinet ingaat op de meeste recente ontwikkelingen m.b.t. Doha.

Verantwoordingsstukken Fonds economische structuurversterking 2010

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 mei 2011 Slotwet Fonds economische structuurversterking 2010 - 32710-D

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011.
Besluit: De inbrengdatum voor de verslagen (in de vorm van een lijst van vragen en antwoorden) bij de slotwetten is door uw Kamer reeds vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 om 12.00 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2011 Rapport bij het Jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2010 - 32710-D-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011.
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Er zal een technische briefing met de Algemene Rekenkamer worden gepland.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2010 - 32710-D-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de jaarverslagen is door uw Kamer reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011.

Verantwoordingsstukken ministerie van EL&I (EZ-deel)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2011 Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2010 - 32710-XIII-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011.
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Er zal een technische briefing met de Algemene Rekenkamer worden gepland.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Jaarverslag - 32710-XIII-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de jaarverslagen is door uw Kamer reeds vastgesteld op 26 mei 2011 om 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011.
Besluit: Er zal geen rapporteur worden aangewezen voor het jaarverslag.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2011 Slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2010 - 32710-XIII

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 8 juni 2011 van 18.00-22.00 uur met de minister van EL&I. De indicatieve spreektijd voor dit wetgevingsoverleg is vastgesteld op 8 minuten per fractie.
Besluit: De inbrengdatum voor de verslagen (in de vorm van een lijst van vragen en antwoorden) bij de slotwetten is door uw Kamer reeds vastgesteld op donderdag 26 mei 2011 om 12.00 uur.

Verantwoordingsstukken over 2010

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 7 april 2011 brief aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies over de behandeling van jaarverslagen en slotwetten in de commissies - 2011Z07363

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Antwoorden op de openstaande vragen naar aanleiding van het AO MVO van 27 april jl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 mei 2011 Antwoorden op de openstaande vragen naar aanleiding van het algemeen overleg inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van 27 april jl. - 26485-107

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MVO.

Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 mei 2011 Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied) - 32768

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2011 om 12.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport volgt.

Geannoteerde agenda Informele Ministeriële Bijeenkomst Cohesiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2011 Geannoteerde agenda Informele Ministeriële Bijeenkomst Cohesiebeleid - 21501-08-370

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijke overleg inzake de Informele Raad Cohesiebeleid op 17 mei 2011.

Evaluatierapport Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en de beleidsreactie hierop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Handelsbeleid.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 26 april 2011 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2011 - 21109-199

Besluit: De minister van EL&I verzoeken om een brief met toelichting en planning voor alle richtlijnen die nog in 2011 geïmplementeerd moeten worden en daarbij aan te geven wat de oorzaken en gevolgen zijn van het overschrijden van de implementatiedatum.

Fiche: Mededeling Hervorming van EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 mei 2011 Fiche: Mededeling Hervorming van EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang - 22112-1165

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.

Terugblik 2010 van de Consumentenautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 mei 2011 Terugblik 2010 van de Consumentenautoriteit - 27879-38

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Toezicht op 7 juni 2011.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 mei 2011 Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011 - 21501-30-257

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.

Uitstel plan van aanpak inzake Elektrisch rijden

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 april 2011 Uitstel plan van aanpak inzake Elektrisch rijden - 31305-194

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitvoering motie-Verhoeven c.s. over digitalisering van radiofrequenties

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2011 Uitvoering motie-Verhoeven c.s. over digitalisering van radiofrequenties - 24095-272

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Telecommunicatie (tweede termijn) op 18 mei 2011 van 15.30 - 16.30 uur.

Reactie op de tweede voortgangsrapportage van de SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 april 2011 Reactie op de tweede voortgangsrapportage van de SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - 26485-106

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MVO.

Fiche: Actieplan Egovernment 2011-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 7 februari 2011 Fiche: Actieplan Egovernment 2011-2015 - 22112-1135

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg VTE-Raad (Telecom) op 24 mei 2011.

Stand van zaken Doha-onderhandelingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 april 2011 Stand van zaken Doha-onderhandelingen - 25074-171

Besluit: Reeds agendeerd voor het algemeen overleg Handelsbeleid d.d. 27 april 2011.

Stand van zakenbrief over de aangekondigde wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 april 2011 Stand van zakenbrief over de aangekondigde wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) - 30475-39

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Nieuw instellingsbesluit Actal 2011 en toezending van het profiel van de voorzitter en de leden van Actal

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 17 mei 2011 Actal - 2011Z10150

Besluit: Het verzoek van het lid Ziengs zal namens de commissie aan de minister van EL&I worden overgebracht. De minister zal worden verzocht per ommegaande, maar uiterlijk woensdag 18 mei 2011 om 14.00 uur, een reactie op het verzoek van de commissie aan de Kamer te sturen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 april 2011 Nieuw instellingsbesluit Actal 2011 en toezending van het profiel van de voorzitter en de leden van Actal - 32751-1

Besluit: Verwezen wordt naar onderstaand verzoek (van het lid Ziengs) aan de minister van EL&I.
Besluit: De commissiestaf zal woensdag 18 mei 2011 een stafnotitie aan de leden van de commissie sturen over de status van het instellingsbesluit en de mogelijkheden van de Kamer.

Stand van zaken kabelstoringsproblematiek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2011 Stand van zaken kabelstoringsproblematiek - 31412-44

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Telecommunicatie (tweede termijn) op 18 mei 2011 van 15.30 - 16.30 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-44

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over Handelspolitiek) van 13 mei 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 april 2011 Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over Handelspolitiek) van 13 mei 2011 - 21501-02-1056

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsbeleid d.d. 27 april jl.

Reactie op de brief aangaande het verzoek om wettelijke bescherming voor (dementerende) bejaarden en de wijze van klantenwerving door energiebedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 mei 2011 Reactie op de brief aangaande het verzoek om wettelijke bescherming voor (dementerende) bejaarden en de wijze van klantenwerving door energiebedrijven - 27879-39

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Telecommunicatie op 18 mei 2011 van 15.30 - 16.30 uur.

Beantwoording resterende vragen eerste termijn AO-Kernenergie (d.d. 21 april 2011)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 mei 2011 Beantwoording resterende vragen eerste termijn AO-Kernenergie (d.d. 21 april 2011) - 32645-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg van het algemeen overleg Kernenergie op 17 mei 2011.

Aanbieding ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 mei 2011 Aanbieding ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas - 29023-88

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kabinetsreactie advies Energieraad inzake beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 mei 2011 Kabinetsreactie advies Energieraad inzake beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit - 31239-116

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg SDE+ regeling op 19 mei 2011.

Voorhangprocedure ontwerpbesluit en ontwerpregeling met betrekking tot congestiemanagement elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 mei 2011 Voorhangprocedure ontwerpbesluit en ontwerpregeling met betrekking tot congestiemanagement elektriciteit - 32774-1

Besluit: De voorhangprocedure voor het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling met betrekking tot congestiemanagement elektriciteit worden stuiten.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 25 mei om 12.00 uur. De minister van EL&I zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk 15 juni 12.00 uur aan de Kamer te verzenden met het oog op behandeling tijdens het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.
Noot: De voorhangprocedure loopt af op 1 juni 2011.

Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding van Beverwijk naar Bleiswijk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 april 2011 Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding van Beverwijk naar Bleiswijk - 31574-16

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg 380kV Hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer.

Toezending Advies Reikwijdte en Detailniveau nieuwe kerncentrale ERH

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2011 Toezending Advies Reikwijdte en Detailniveau nieuwe kerncentrale ERH - 32645-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Kernenergie op dinsdag 17 mei 2011 van 17.30 - 18.30 uur.

Voorgenomen invulling van de SDE+ in 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 april 2011 Voorgenomen invulling van de SDE+ in 2011 - 31239-114

Besluit: Reeds in de procedurevergadering van 26 april jl. besloten tot het stellen van feitelijke vragen (inbrengdatum maandag 2 mei 2011) en te agenderen voor het algemeen overleg SDE+-regeling op 19 mei 2011 van 14 tot 17 uur.

Overeenkomst Taqa-Gazprom inzake kussengas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 april 2011 Overeenkomst Taqa-Gazprom inzake kussengas - 31239-115

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht de overeenkomst vertrouwelijk ter inzage te leggen (in de Kamer) voor een periode van 2 weken.
Besluit: Het algemeen overleg Gasopslag Bergermeer is vastgesteld op 18 mei 2011 van 19.00-20.00 uur.
Besluit: De minister van EL&I is verzocht uiterlijk woensdag 18 mei 2011 om 12.00 uur een gedetailleerde stand van zakenbrief aan de Kamer te sturen inzake gasopslag in de Bergermeer. Deze brief is reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gasopslag Bergermeer op 18 mei 2011 van 19.00-20.00 uur.
Noot: De overeenkomst is reeds vertrouwelijk ter inzage (in de Kamer) gelegd tot en met 8 juli 2011.

Beantwoording vragen inzake de geannoteerde agenda van de informele VTE-Raad (Energie) van 2/3 mei in Hongarije

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 april 2011 Beantwoording vragen inzake de geannoteerde agenda van de informele VTE-Raad (Energie) van 2/3 mei in Hongarije - 21501-33-318

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 8 juni 2011 10.30 - 11.30 uur.

Aanbieding conceptprogramma voor werkbezoek i.h.k.v. energielevering van Alliander

Zaak: Brief derden - Alliander te Duiven - 9 mei 2011 Aanbieding conceptprogramma voor werkbezoek i.h.k.v. energielevering van Alliander - 2011Z09788

Besluit: Opnemen in de lijst met werkbezoeken voor het najaar van 2011.

Verzoek FNV tot aanbieding petitie m.b.t. aanbesteden

Zaak: Brief derden - FNV te Amsterdam - 10 mei 2011 Verzoek FNV tot aanbieding petitie m.b.t. aanbesteden - 2011Z09699

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 24 mei 2011.

Uitnodiging van KNAW voor jaarlijkse Akademiemiddag d.d. 30 mei 2011

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 26 april 2011 Uitnodiging van KNAW voor jaarlijkse Akademiemiddag d.d. 30 mei 2011 - 2011Z09592

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Holland Solar, mede namens Agentschap NL, ODE en Uneto-VNI, voor officiële opening Nederlandse editie European Solar Days d.d. 9 mei 2011

Zaak: Brief derden - Holland Solar te Utrecht - 29 april 2011 Uitnodiging Holland Solar, mede namens Agentschap NL, ODE en Uneto-VNI, voor officiële opening Nederlandse editie European Solar Days d.d. 9 mei 2011 - 2011Z09335

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Technologiestichting STW, namens bestuur NanoNed, voor NanoNed eindevent d.d. 21 oktober 2011

Zaak: Brief derden - Technologiestichting STW te Utrecht - 27 april 2011 Uitnodiging Technologiestichting STW, namens bestuur NanoNed, voor NanoNed eindevent d.d. 21 oktober 2011 - 2011Z09339

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Informatie van Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika over Dr. Woodrow Clark (winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2007) die 23 en 24 mei 2011 een bezoek zal brengen aan Nederland

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika (NL) te Den Haag - 21 april 2011 Informatie van Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika over Dr. Woodrow Clark (winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2007) die 23 en 24 mei 2011 een bezoek zal brengen aan Nederland - 2011Z09350

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Dröge & van Drimmelen, namens NBTC, tot aanbieding petitie 'Het toerisme niet ten grave dragen' d.d. 17 mei 2011

Zaak: Brief derden - Dröge & van Drimmelen te Den Haag - 26 april 2011 Verzoek Dröge & van Drimmelen, namens NBTC, tot aanbieding petitie 'Het toerisme niet ten grave dragen' d.d. 17 mei 2011 - 2011Z08912

Besluit: Petitieaanbieding door NBTC organiseren op dinsdag 24 mei 2011.

Verzoek van PIP tot aanbieding toekomstperspectief "Kansen verzilveren aan zee" over het wonen en werken in Den Helder

Zaak: Brief derden - Phoenix Interactive Partners (PIP) te Rotterdam - 20 april 2011 Verzoek van PIP tot aanbieding toekomstperspectief "Kansen verzilveren aan zee"

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Uitnodiging DBC voor werkbezoek

Zaak: Brief derden - Dutch Biorefinery Cluster (DBC) te Arnhem - 12 april 2011 Uitnodiging DBC voor werkbezoek - 2011Z08708

Besluit: Opnemen in de lijst met werkbezoeken voor het voorjaar van 2012.