Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 april 2011

Gepubliceerd: 14 april 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A03902
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a8163f2b-c712-405b-9a76-c20c3c8816b5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%2012%20april%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31253, 31581, 27428, 21501, 32469, 32469, 28973, 32372, 28385, 28973, 21501, 29683, 28286, 29502, 29502, 29544, 21501, 21501, 21501, 27879, 32440, 32440, 31490, 31349, 22112, 22112, 22112, 28982, 32373, 29023, 29023, 28982, 32645, 31239

Inhoud


Ontstane situatie bij en functioneren van de NMa.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 13 april 2011 Ontstane situatie bij en functioneren van de NMa. - 2011Z07807

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht om zijn reactie te geven op de recente berichtgeving in het NRC inzake de positie van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, waarbij hij tevens verzocht wordt aan te geven of en zo ja welke uitwerking dit heeft op het functioneren van de NMa.

Relevante brieven inzake het spoeddebat over de bijensterfte

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 13 april 2011 Relevante brieven inzake het spoeddebat over de bijensterfte - 2011Z07802

Besluit: De commissiestaf zal inventariseren welke brieven desgewenst betrokken kunnen worden bij het spoeddebat over bijensterfte op 13 april 2011.

Verzoek beantwoording van een aantal vragen ten behoeve van het algemeen overleg Mestbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 13 april 2011 Verzoek beantwoording van een aantal vragen ten behoeve van het algemeen overleg Mestbeleid - 2011Z07743

Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg Mestbeleid wordt de staatssecretaris van EL&I verzocht om een stand van zakenbrief m.b.t.: - de technische maatregelen met betrekking tot het ammoniakbeleid - de aankondiging van de staatssecretaris van I&M inzake de regeling stoppende bedrijven - de RAV erkenningen van technische installaties - de regeling Fijnstof

'Duurzaamheidscompas'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 12 april 2011 'Duurzaamheidscompas' - 2011Z07729

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een reactie op het 'Duurzaamheidscompas' van Schuttelaar & Partners en MarketResponse aan de Kamer te sturen en daarbij meer specifiek in te gaan op de stelling dat consumenten een duurzame basis verwachten.

Planning AO Dierziekten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, Schüssel M. - 12 april 2011 Planning AO Dierziekten - 2011Z07728

Besluit: Het algemeen overleg Dierziekten op 13 april 2011 zal geen doorgang vinden i.v.m. ziekte van de minister van VWS. Het algemeen overleg zal zo spoedig mogelijk na het meireces opnieuw worden gepland.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden gerappelleerd om de openbaarmaking van het AID-rapport over het oneigenlijk voorschrijven en leveren van antibiotica door dierenartsen per ommegaande aan de Kamer te sturen.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden gerappelleerd de beantwoording van het schriftelijk overleg over Mond- en klauwzeer per ommegaande aan de Kamer te sturen.

Onderzoek UMC St. Radboud naar mogelijke afwijkingen bij zonen door bestrijdingsmiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) -

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een reactie op het onderzoek van het UMC St. Radboud in Nijmegen dat genoemd wordt op AGD.nl d.d. 7 april 2011 "Mogelijk afwijking bij zonen door bestrijdingsmiddel" aan de Kamer te sturen uiterlijk woensdag 13 april 2011 om 16.00 uur i.v.m het spoeddebat over bijensterfte.

Herijking EHS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 12 april 2011 Herijking EHS - 2011Z07726

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een stand van zakenbrief inzake de herijking EHS ten behoeve van het algemeen overleg EHS/Natuur op 21 april 2011.

Verzoek van Stichting Red onze Polders tot aanbieding petitie m.b.t. protest tegen ontpoldering van alle gebieden in Zeeland

Zaak: Brief derden - Stichting Red onze Polders te Zaamslag - 11 april 2011 Verzoek van Stichting Red onze Polders tot aanbieding petitie m.b.t. protest tegen ontpoldering van alle gebieden in Zeeland - 2011Z07659

Besluit: De petitieaanbieding zal georganiseerd worden voor aanvang van het algemeen overleg Biodiversiteit/Ontpoldering op 28 april 2011.

Bezoek Nederlands parlement aan Noorwegen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 12 april 2011 Bezoek Nederlands parlement aan Noorwegen - 2011Z07595

Besluit: In overleg met de energiewoordvoerders zal worden nagegaan of een dergelijk werkbezoek wenselijk is en zo ja op welke termijn.

Verzoek tot reactie minister op artikel 'Overheid focust te veel op starters'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 11 april 2011 Verzoek tot reactie minister op artikel 'Overheid focust te veel op starters' - 2011Z07577

Besluit: De minister wordt verzocht om een reactie te geven op het artikel 'Overheid focust te veel op starters' van 10 april 2011 op Nu.nl.

Rondetafelgesprek ritueel slachten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Ormel (CDA) - 11 april 2011 Rondetafelgesprek ritueel slachten - 2011Z07532

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek ritueel slachten worden gepland kort na het meireces. Middels een schriftelijke inventarisatie zullen de fracties worden verzocht suggesties voor deelnemers aan dit rondetafelgesprek aan te melden uiterlijk dinsdag 19 april 2011 om 14.00 uur.
Besluit: De tweede termijn van de plenaire behandeling van het Initiatiefwetsvoorstel Thieme over een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten zal plaatsvinden na het rondetafelgesprek ritueel slachten.

Afschrift brief Europese Commissie inzake Westerschelde

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 11 april 2011 Afschrift brief Europese Commissie inzake Westerschelde - 2011Z07501

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een afschrift van de brief van de Europese Commissie aan Nederland over het voorgenomen kabinetsbeleid ten aanzien van de Westerschelde, en een kabinetsreactie op deze brief te ontvangen ruim voor het algemeen overleg Biodiversiteit/Ontpoldering.

Kabinetsreactie vragen op advies van de Energieraad over beleidsinstrumenten hernieuwbare electriciteit

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 8 april 2011 Kabinetsreactie vragen op advies van de Energieraad over beleidsinstrumenten hernieuwbare electriciteit - 2011Z07455

Besluit: De minister van EL&I verzoeken om de Kamer ruim voor het algemeen overleg SDE+ op 19 mei 2011 een kabinetsreactie te sturen op het advies van de Energieraad over beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit.

Voorstel rondetafelgesprek aanbesteden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 8 april 2011 Voorstel rondetafelgesprek aanbesteden - 2011Z07411

Besluit: Er zal in de laatste week van mei een rondetafelgesprek Aanbesteden georganiseerd worden. Ten behoeve van de lijst van genodigden zal een schriftelijke inventarisatie plaatsvinden opdat deze in de procedurevergadering van 26 april 2011 kan worden vastgesteld.
Noot: Zie ook agendapunt 33.

Informatie over de uitvoering van de motie Van Gerven inzake Recreatie om de Stad (RodS) (32 500 XIII, nr. 24)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 april 2011 Informatie over de uitvoering van de motie Van Gerven inzake Recreatie om de Stad (RodS) (32 500 XIII, nr. 24) - 32500-XIII-181

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011 van 10.00 tot 13.00 uur.

Reactie op verzoek commissie over de bomenkap door Staatsbosbeheer bij Schipborg in Noord-Drenthe

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2011 Reactie op verzoek commissie over de bomenkap door Staatsbosbeheer bij Schipborg in Noord-Drenthe - 2011Z05146

Besluit: Betrokken bij agendapunt 17.

Reactie op verzoek Koopmans over uitstel van uitbetaling van natuursubsidies aan boeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2011 Reactie op verzoek Koopmans over uitstel van uitbetaling van landschapsvergoedingen aan boeren - 31253-29

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011 van 10.00 tot 13.00.

Behoeftepeiling bij provincie Limburg en Gelderland betreffende alternatieven voor afschotbeleid wilde zwijnen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 april 2011 Behoeftepeiling bij provincie Limburg en Gelderland betreffende alternatieven voor afschotbeleid wilde zwijnen - 31581-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011.

Reactie op Trendanalyse Biotechnologie 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 31 maart 2011 Reactie op Trendanalyse Biotechnologie 2009 - 27428-183

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Biotechnologie op 18 mei 2011 van 11.00 tot 14.00 uur.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 april 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 april 2011 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 april 2011 - 21501-32-471

Besluit: Reeds geagendeerd op het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2011.

Knelpunten bij de omschakeling van legpluimveebedrijven en over de uitvoering van het Vleeskuikenbesluit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 april 2011 Knelpunten bij de omschakeling van legpluimveebedrijven en over de uitvoering

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: De staatssecretaris verwacht de Kamer uiterlijk 1 mei 2011 te kunnen berichten over de omschakeling van legpluimveebedrijven.

32469 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 april 2011 Nota van wijziging - 32469-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32469-9

Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering) (32469)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 april 2011 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32469-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32469-8

Zaak: Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 2 september 2010 Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering) - 32469

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (behandeling op redelijk korte termijn).

Reactie op het bericht van het NAJK over een moratorium op ministallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 april 2011 Reactie op het bericht van het NAJK over een moratorium op ministallen - 28973-47

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 28 april 2011.

Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2011 Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-47

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 april 2011 om 14.00 uur.
Besluit: Het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen wordt gestuit.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-47

Bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes voor overtredingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2011 Bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes voor overtredingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) - 28385-204

Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid, nu gepland op 29 juni 2011 van 10.00 tot 12.00, indien mogelijk, eerder te laten plaatsvinden.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I en de staatssecretaris van I&M wordt verzocht om

Verslag van een schriftelijk overleg over de maatschappelijke dialoog megastallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2011 Verslag van een schriftelijk overleg over de maatschappelijke dialoog megastallen - 28973-46

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 28 april 2011.

Uitkomsten van de Landbouwraad van 17 maart jl. in Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2011 Uitkomsten van de Landbouwraad van 17 maart jl. in Brussel - 21501-32-470

Besluit: Reeds geagendeerd op het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2011.

Aviaire Influenza Zeeland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2011 Aviaire Influenza Zeeland - 29683-69

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Dierziekten.

Rapport over de orka Morgan met een kabinetsreactie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 maart 2011 Rapport over de orka Morgan met een kabinetsreactie - 28286-496

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 28 april 2011.

Reactie op het nieuwe EFSA richtsnoer over de milieurisicoanalyse van genetisch gemodificeerde planten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 maart

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Biotechnologie op 18 mei 2011 van 11.00 tot 14.00 uur.

Aanbieding Tijdelijk besluit postbezorgers 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 april 2011 Aanbieding Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 - 29502-64

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen Post d.d. 7 april 2011.

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 april 2011 Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 - 32722

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 26 april 2011 om 16.00 uur.

Brief t.g.v. de vertrouwelijke AmvB postbezorgers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 maart 2011 Brief t.g.v. de vertrouwelijke AmvB postbezorgers - 29502-63

Besluit: AmvB is vertrouwelijk ter inzage gelegd.

Voortgangsrapportage MSD Organon

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 april 2011 Voortgangsrapportage MSD Organon - 29544-284

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het spoeddebat over MSD Organon op 6 april 2011.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 9 - 10 maart 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 april 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 9 - 10 maart 2011 en de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11- tot 13 april 2011 - 21501-30-255

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 9 - 10 maart jl.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 maart 2011 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 9 - 10 maart jl. - 21501-30-253

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng voor de Informele Raad voor het Concurrentievermogen waarvan deadline was gesteld op 31 maart jl.

Geannoteerde agenda van de Informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 maart 2011 Geannoteerde agenda van de Informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011 - 21501-30-254

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng voor de Informele Raad voor het Concurrentievermogen waarvan deadline was gesteld op 31 maart jl.

Aankondiging tariefsverlaging Bel-me-niet register

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 maart 2011 Aankondiging tariefsverlaging Bel-me-niet register - 27879-37

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 27 april 2011 van 18 tot 21 uur.

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 maart 2011 Nota van wijziging - 32440-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-11

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 maart 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32440-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-10

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 juli 2010 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) - 32440

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek eind mei 2011.

Conceptkabinetsreactie op het Groenboek modernisering EU-beleid overheidsopdrachten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Aanbesteden d.d. 6 april 2011.

Samenvoeging NMa, OPTA en Consumentenautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 maart 2011 Samenvoeging NMa, OPTA en Consumentenautoriteit - 31490-55

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Toezicht en daarvoor tevens de (aangehouden) agendapunten in de noot te agenderen.
Noot: Voor een algemeen overleg Toezicht zijn in de loop van de tijd een tweetal agendapunten aangehouden: 1. Reactie op het rapport "Maatschappelijke last van toezicht" van LangmanEconomen, Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 november 2009 (24036-368) 2. Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010, (24036-377)

Reactie op brieven over zoutwinning

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 maart 2011 Reactie op brieven over zoutwinning - 31349-19

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Het streven is de Kamer uiterlijk in mei van dit jaar te informeren over het voorgenomen besluit inzake de beide winningsvergunningaan-vragen van Frisia Zout B.V.

Fiche: Mededeling Evaluatie "Small Business Act"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 april 2011 Fiche: Mededeling Evaluatie "Small Business Act" - 22112-1156

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.

Fiche: Mededeling Interne Markt Informatiesysteem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 april 2011 Fiche: Mededeling Interne Markt Informatiesysteem - 22112-1155

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen gepland op 24 mei 2011.
Noot: Zie tevens agendapunt 16.

Fiche: Richtlijn voor de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 april 2011 Fiche: Richtlijn voor de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters - 22112-1157

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 24 mei 2011.
Noot: Zie tevens agendapunt 16.

EU Stafnotitie "Kabinetsreactie Groenboek Modernisering EU-beleid Overheidsopdrachten"

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 4 april 2011 EU Stafnotitie "Kabinetsreactie Groenboek Modernisering EU-beleid Overheidsopdrachten" - 2011Z06918

Besluit: Ter informatie.

Beantwoording vragen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Energie van 30 maart jl.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 april 2011 Antwoorden openstaande vragen uit het Algemeen Overleg Energie van 30 maart jl. en toezending brief van partijen in de tender windenergie op zee - 28982-118

Besluit: Via een schriftelijke procedure zal worden geinventariseerd welke vragen uit het algemeen overleg van 30 maart jl. nog niet zijn beantwoord. Deze worden per ommegaande voorgelegd aan de minister ter beantwoording waarvan wordt verzocht deze uiterlijk dinsdag 19 april om 12 uur aan de kamer aan te bieden zodat het houden van een eventueel VAO volgende week mogelijk is.

Ontwerpbesluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 maart 2011 Ontwerpbesluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen) - 32373-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 april 2011 te 12 uur.
Besluit: De voorhangprocedure m.b.t. het Ontwerpbesluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen wordt gestuit.
Gerelateerde kamerstukken: 32373-11

Ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 april 2011 Ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit - 29023-85

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 april 2011 te 12.00 uur.
Besluit: De voorhangprocedure m.b.t. het Ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit wordt gestuit.

Rapport over de gassamenstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 maart 2011 Rapport over de gassamenstelling - 29023-84

Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op woensdag 6 april 2011 om 12.00 uur.

Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake het stijgende niveau van de olieprijs

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 maart 2011 Antwoorden n.a.v. vragen de commissie ELI inzake het stijgende niveau van de olieprijs - 28982-117

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie d.d. 30 maart jl.

Beantwoording van een schriftelijk overleg inzake Energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 maart 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake energie - 32645-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg kernenergie op 21 april 2011 van 16 tot 18 uur.
Noot: Tevens geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie d.d. 30 maart jl.

Aanbieding afschrift reactie brief VNO-NCW over gassamenstelling en reactie artikel Volkskrant d.d. 9 februari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 maart 2011 Aanbieding afschrift reactie brief VNO-NCW over gassamenstelling en reactie artikel Volkskrant d.d. 9 februari 2011 - 32500-XIII-178

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie d.d. 30 maart jl.

Kabinetsreactie op burgerinitiatief Nederland krijgt nieuwe energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 maart 2011 Kabinetsreactie op burgerinitiatief Nederland krijgt nieuwe energie - 31239-105

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Green Deal.

Staatsbosbeheer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 7 april 2011 Staatsbosbeheer - 2011Z07318

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 april 2011 om 14.00 uur.
Besluit: Plannen van een algemeen overleg Staatsbosbeheer voor het aanstaande zomerreces.
Noot: Zie ook agendapunt 57.

Planning diverse AO's

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 7 april 2011 EU-Stafnotitie 'Agenda’s VTE-Telecomraad en Raad voor Concurrentievermogen van mei 2011' - 2011Z07303

Besluit: Ter informatie.

Dienst Landelijk Gebied

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 6 april 2011 Dienst Landelijk Gebied - 2011Z07238

Besluit: Honoreren van het verzoek van de leden Koopmans en Lodders om de staatssecretaris te verzoeken de gestelde vragen inzake het handelen van de Dienst Landelijk Gebied t.a.v. de Velperwaarden te beantwoorden uiterlijk 15 april 2011 t.b.v. het algemeen overleg EHS/Natuur en tevens te verzoeken geen onomkeerbare stappen te (laten) nemen tot het overleg heeft plaatsgevonden.

Voorstel tot het plannen van een algemeen overleg Natura 2000

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 6 april 2011 Voorstel tot het plannen van een algemeen overleg Natura 2000 - 2011Z07239

Besluit: Plannen van een algemeen overleg Natura 2000 dat plaatsvindt op 18 mei 2011 van 20 tot 22 uur.
Besluit: Het algemeen overleg Biodiversiteit/Ontpoldering op 28 mei 2011, exclusief het onderwerp Natura 2000, een half uur inkorten.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een kabinetsreactie op de antwoorden van de Europese Commissie op schriftelijke vragen van Europarlementarier Gerbrandy inzake natuurdoelen, uiterlijk te ontvangen op 15 april a.s..

Omzetting van debat over hoge voedselprijzen in een algemeen overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 31 maart 2011 Omzetting van debat over hoge voedselprijzen in een algemeen overleg - 2011Z06674

Besluit: Er zal voor het zomerreces een algemeen overleg Voedselprijzen gepland worden van 3 uur met de staatssecretaris van EL&I.

Verzoek, namens bewoners Hoofddorp Oost, tot aanbieding petitie tegen (bovengrondse) aanleg 380kV hoogspanningslijnen d.d. 14 april 2011

Zaak: Brief derden - E. Reijm te Hoofddorp - 4 april 2011 Verzoek, namens bewoners Hoofddorp Oost, tot aanbieding petitie tegen (bovengrondse) aanleg 380kV hoogspanningslijnen d.d. 14 april 2011 - 2011Z07275

Besluit: Petitieaanbieding organiseren en samenvoegen met reeds geagendeerde petitieaanbieding Hoofddorp West op 14 april 2011 van 13.45 - 14.00 uur.

Uitnodiging Philips Electronics Nederland BV voor bezoek aan Philips en High Tech Campus Eindhoven

Zaak: Brief derden - Philips Electronics Nederland BV te Eindhoven - 6 april 2011 Uitnodiging Philips Electronics Nederland BV voor bezoek aan Philips en High Tech Campus Eindhoven - 2011Z07267

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Platform Aarde Boer Consument en meerdere organisaties voor bijeenkomst over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Brussel d.d. 3 mei 2011

Zaak: Brief derden - Stichting Platform Aarde Boer Consument te Nijmegen - 5 april 2011 Uitnodiging Stichting Platform Aarde Boer Consument en meerdere organisaties voor bijeenkomst over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Brussel d.d. 3 mei 2011 - 2011Z07180

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek De Issuemakers, namens IAB, tot aanbieding petitie m.b.t. zelfregulering i.h.k.v. bescherming privacy van individuen

Zaak: Brief derden - De Issuemakers te Amstelveen - 4 april 2011 Verzoek De Issuemakers, namens IAB, tot aanbieding petitie m.b.t. zelfregulering i.h.k.v. bescherming privacy van individuen - 2011Z07129

Besluit: Petitieaanbieding organiseren voordat de plenaire behandeling van de wijziging van de Telecommunicatiewet (32549) plaatsvindt.

Verzoek van CEH en meerdere organisaties, namens delegatie Colombiaanse vakbondsleiders en mensenrechtenverdedigers, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens hun bezoek aan Nederland

Zaak: Brief derden - Coalitie voor Eerlijke Handel (CEH) te Amsterdam - 31 maart 2011 Verzoek van CEH en meerdere organisaties, namens delegatie Colombiaanse vakbondsleiders en mensenrechtenverdedigers, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens hun bezoek aan Nederland - 2011Z06912

Besluit: Verzoek is reeds via een schriftelijke procedure gehonoreerd; het gesprek vindt plaats op 14 april 2011 van 10.00 tot 11.00 uur.

Uitnodiging SNN voor werkbezoek aan Noord-Nederland met als thema Energie

Zaak: Brief derden - Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) te Groningen - 31 maart 2011 Uitnodiging SNN voor werkbezoek aan Noord-Nederland met als thema Energie - 2011Z07012

Besluit: Toevoegen aan de lijst van mogelijke werkbezoeken van de commissie in het (vroege) najaar 2011.

Reactie AVRN - afdeling Oldemarkt e.o., Staatsbosbeheer Regio Oost en Vereniging voor Rietlandbeheer De Weerribben m.b.t. subsidie voor natuurbeheer in De Weerribben en tevens uitnodiging voor vaarexcursie in De Weerribben

Zaak: Brief derden - Algemene Vereniging voor de Rietcultuur in Nederland (AVRN) - afdeling Oldemarkt e.o. te IJsselham - 30 maart 2011 Reactie AVRN - afdeling Oldemarkt e.o., Staatsbosbeheer Regio Oost en Vereniging voor Rietlandbeheer De Weerribben m.b.t. subsidie voor natuurbeheer in De Weerribben en tevens uitnodiging voor vaarexcursie in De Weerribben - 2011Z06979

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een kabinetsreactie op het inhoudelijke deel van de uitnodiging inzake subsidie voor natuurbeheer in bestaand natuurgebied de Weerribben.

Uitnodiging kennismakingsbezoek OPTA

Zaak: Brief derden - te - 4 april 2011 Uitnodiging kennismakingsbezoek OPTA - 2011Z06974

Besluit: Kennnismakingsbezoek organiseren; inventariseren welke leden wensen deel te nemen waarna met de deelnemende leden een datum wordt vastgesteld.
Noot: Zie ook agendapunt 31.

Uitnodiging APCEO, mede namens AITEC en MaAnShan Municipal Government, voor vierde "Global Outsourcing Summit 2011" d.d. 21 t/m 24 mei 2011

Zaak: Brief derden - Asia-Pacific CEO Association (APCEO) te Beijing 100101, P.R. - 29 maart 2011

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging EUFORES voor parlementaire diner "RES Heating and Cooling: The Awakening of a Sleeping Giant" d.d. 19 april 2011

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 30 maart 2011 Uitnodiging EUFORES voor parlementaire diner "RES Heating and Cooling: The Awakening of a Sleeping Giant" d.d. 19 april 2011 - 2011Z06721

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging werkbezoek aan PFA

Zaak: Brief derden - Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) te Rijswijk - 28 maart 2011 Uitnodiging werbezoek aan PFA - 2011Z06438

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.