Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 29 maart 2011

Gepubliceerd: 30 maart 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A03901
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b9c45ab-b9f0-4fcd-8d81-0b747de9a39a&title=Besluitenlijst%20PV%20ELI%20op%2029%20maart%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32658, 29675, 26991, 30825, 27924, 30080, 26407, 28286, 29683, 27622, 32372, 31923, 21501, 31532, 28286, 29502, 26485, 26485, 29515, 32549, 24095, 31412, 30475, 29575, 21501, 24036, 21501, 21501, 21501, 32513

Inhoud


Minimale stahoogte bij veetransport

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 30 maart 2011 Minimale stahoogte bij veetransport - 2011Z06568

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een reactie aan de Kamer te sturen over zijn voornemens wat betreft minimale stahoogtes voor dieren tijdens transport n.a.v. het artikel in het Agrarisch Dagblad 'Worsteling over minimale stahoogte tijdens transport' d.d. 25 maart 2011.

Toekomstige planning AO Wapenexportbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. El Fassed (GroenLinks) - 28 maart 2011 Toekomstige planning AO Wapenexportbeleid - 2011Z06321

Besluit: Het verzoek tot het houden van een halfjaarlijks algemeen overleg wapenexportbeleid wordt gehonoreerd.

MKZ-crisis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 28 maart 2011 MKZ-crisis - 2011Z06376

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over de brief MKZ Kootwijkerbroek, toelichting op recente ontwikkelingen (2011Z06058) is vastgesteld op dinsdag 5 april 2011 om 12.00 uur. De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk 11 april 2011 aan de Kamer te sturen, zodat deze geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Dierziekten op 13 april 2011.

Uitrijperiode dierlijke mest

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 29 maart 2011 Uitrijperiode dierlijke mest - 2011Z06495

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een kabinetsreactie op het advies van de Technische Commissie Bodem 'Verlengen uitrijperiode dierlijke mest' en in de reactie tevens in te gaan op het bericht uit Nieuwe Oogst van 23 maart jl. inzake de resultaten van een bedrijfslaboratorium uit Oosterhout waaruit blijkt dat vrijwel alle akkerbouwers de wettelijke fosfaatruimte op hun bedrijven kunnen verhogen.

Verbod op het gebruik van verdrinkingsvallen muskusratten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 29 maart 2011 Verbod op het gebruik van verdrinkingsvallen muskusratten - 2011Z06493

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden gerappelleerd om de brief die gestuurd zou worden n.a.v. de aangenomen motie van het lid Ouwehand c.s. die verzoekt om een verbod op het gebruik van verdrinkingsvallen muskusratten (Kamerstuk 32 474, nr. 16) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te sturen.

RTG voorstel Innovatie Agrofoodsectoren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 29 maart 2011 RTG voorstel Innovatie Agrofoodsectoren - 2011Z06476

Besluit: Een rondetafelgesprek over innovatie in de agrofoodsector zal eind mei 2011 worden gepland.
Besluit: Middels een schriftelijke inventarisatie zullen de fracties worden verzocht suggesties voor deelnemers aan dit rondetafelgesprek aan te melden uiterlijk dinsdag 19 april 2011 om 14.00 uur.

'Gehoorzaamheidscontract' Staatsbosbeheer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 29 maart 2011

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de Kamer uiterlijk donderdag 7 april 2011 nader te informeren over het met Staatsbosbeheer afgesloten 'gehoorzaamheidscontract' en daarbij de reactie van de commissie d'Hondt te betrekken.

Uitvoering van vijf moties van het lid Ouwehand inzake aal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2011 Uitvoering van vijf moties van het lid Ouwehand inzake aal - 32658-22

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij dat op 23 maart 2011 heeft plaatsgevonden.
Gerelateerde kamerstukken: 32658-22

Aanbieding voortgangsrapportage programma Naar een Rijke Waddenzee en de Transitie van de Mosselsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 maart 2011 Aanbieding voortgangsrapportage programma Naar een Rijke Waddenzee en de Transitie van de Mosselsector - 29675-109

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen verzamel algemeen overleg Visserij.

Compensatiemaatregelen voor vissers t.g.v. vangstverbod dioxinepaling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 maart 2011 Compensatiemaatregelen voor vissers t.g.v. vangstverbod dioxinepaling - 26991-312

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire behandeling van de Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 op 16 maart 2011.

Toezegging over het beheersbudget voor de EHS na bezuiniging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 maart 2011 Toezegging over het beheersbudget voor de EHS na bezuiniging - 30825-74

Besluit: De griffier zal een mailprocedure rondsturen met daarin een voorstel hoe de geplande AO's EHS/Natuur en Biodiversiteit/Ontpoldering anders ingedeeld kunnen worden op basis van suggesties gedaan tijdens de procedurevergadering.

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken is m.b.t. de voortgang dan wel opvolging van de Regeling Draagvlak Natuur (RDN)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2011

Besluit: De griffier zal een mailprocedure rondsturen met daarin een voorstel hoe de geplande AO's EHS/Natuur en Biodiversiteit/Ontpoldering anders ingedeeld kunnen worden op basis van suggesties gedaan tijdens de procedurevergadering.

Beantwoording vragen commissie over erfpachtverhogingen door waterschappen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2011 Beantwoording vragen commissie over erfpachtverhogingen door waterschappen - 27924-50

Besluit: Aangekondigde nadere informatie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties afwachten.

Reactie op verzoek commissie over de bomenkap door Staatsbosbeheer bij Schipborg in Noord-Drenthe

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2011 Reactie op verzoek commissie over de bomenkap door Staatsbosbeheer bij Schipborg in Noord-Drenthe - 2011Z05146

Besluit: Na ontvangst van de brief inzake het rondvraagpunt van het lid Koopmans, agendapunt 53, zal besloten worden of deze brief geagendeerd wordt voor het algemeen overleg EHS/Natuur of dat een algemeen overleg Staatsbosbeheer wordt gepland.

Uitstel beantwoording vragen commissie ELI inzake Ontpoldering en Ruimte voor de Rivier

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 maart 2011 Uitstel beantwoording vragen commissie ELI inzake Ontpoldering en Ruimte voor de Rivier - 30080-50

Besluit: De staatssecretaris van EL&I en van I&M verzoeken hun brief naar de Kamer te sturen uiterlijk 14 april 2011 ten behoeve van het algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011.
Noot: Zie agendapunt 43, de griffier zal via een e-mailprocedure een voorstel rondsturen inzake de herindeling van de AO's EHS/Natuur en Biodiversiteit/Ontpoldering.

Rapport Wageningen University and Research Centre over Dutch trade and

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 maart 2011 Rapport Wageningen University and Research Centre over Dutch trade and biodiversity - 26407-56

Besluit: De griffier zal een mailprocedure rondsturen met daarin een voorstel hoe de geplande AO's EHS/Natuur en Biodiversiteit/Ontpoldering anders ingedeeld kunnen worden op basis van suggesties gedaan tijdens de procedurevergadering.

Stand van zakenbrief m.b.t. het onderzoek naar mestopslag van met Qkoorts besmette bedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 maart 2011 Stand van zakenbrief m.b.t. het onderzoek naar mestopslag van met Qkoorts besmette bedrijven - 28286-495

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht het CVI-rapport over de overleving van C. burnetii in geitenmest zo spoedig doch in ieder geval voor 13 april 2011 mogelijk aan de Kamer te sturen.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten op 13 april 2011.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op dinsdag 5 april 2011 om 12.00 uur. De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk 11 april 2011 aan de Kamer te sturen, zodat deze geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Dierziekten op 13 april 2011.

Rapport Berenschot met de evaluatie van de invoering van de receptplicht van URA-diergeneesmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 maart 2011 Rapport Berenschot met de evaluatie van de invoering van de receptplicht van URA-diergeneesmiddelen - 29683-68

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten op 13 april 2011.

MKZ Kootwijkerbroek; toelichting op recente ontwikkelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 maart 2011 MKZ Kootwijkerbroek; toelichting op recente ontwikkelingen - 27622-140

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierziekten op 13 april 2011.

Uitvoering moties van het lid Ouwehand n.a.v. het debat wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden m.b.t. oa een plan van aanpak voor de herbeoordeling van neonicotinoiden op de effecten voor bijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2011 Uitvoering moties van het lid Ouwehand n.a.v. het debat wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden m.b.t. oa een plan van aanpak voor de herbeoordeling van neonicotinoiden op de effecten voor bijen - 32372-46

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het spoeddebat over de moord op de honingbij zoals aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 maart 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-46

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 23 maart 2011 Wetgevingsrapport Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284) - 2011Z05966

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 maart 2011 Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284) - 31923-7

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 6 april 2011 om 12.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31923-7

Hoge prijzen voor agrarische grondstoffen en voedsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 maart 2011 Hoge prijzen voor agrarische grondstoffen en voedsel - 21501-32-469

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de aangekondigde nadere informatie uiterlijk donderdag 7 april 2011 naar de Kamer te sturen.

Reactie op verzoek commissie inzake de prijsvorming op de varkensmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 maart 2011 Reactie op het verzoek van de commissie inzake de voedselketen - 31532-56

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om de aangekondigde informatie uiterlijk donderdag 7 april 2011 naar de Kamer te sturen en hierbij tevens de tijdens het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 januari jl. toegezegde schriftelijke reactie op de aangenomen motie Koopmans/ Snijder-Hazelhoff (Kamerstuk 32 500 XIII, nr. 98) inzake mededingingswetgeving aan de Kamer te sturen.

Uitvoering van de aangenomen moties over dierhouderij en over de Q-koortsevaluatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2011 Uitvoering van de aangenomen moties over dierhouderij en over de Q-koortsevaluatie - 28286-494

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 28 april 2011.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten op 13 april 2011.

Geannoteerde agenda Landbouwraad 17 maart 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 maart 2011

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 15 maart 2011.

Stand van zaken postmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 maart 2011 Stand van zaken postmarkt - 29502-62

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Postmarkt op 24 maart jl.

Beantwoording vragen commissie ELI over MVO in West-Afrika

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 maart 2011 Antwoorden op vragen van de commissie over MVO in West-Afrika - 26485-104

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MVO op 27 april 2011.

Kabinetsreactie op het Castermans-rapport inzake de juridische verantwoordelijkheid van Nederlandse moederbedrijven voor schendingen van fundamentele rechten van hun buitenlandse dochters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 maart 2011 Kabinetsreactie op het Castermans-rapport inzake de juridische verantwoordelijkheid van Nederlandse moederbedrijven voor schendingen van fundamentele rechten van hun buitenlandse dochters - 26485-105

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MVO op 27 april 2011.

Rittenregistratie bestelauto's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 maart 2011 Rittenregistratie bestelauto's - 29515-329

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Tweede nota van wijziging - 32549-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32549-9

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2010 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen - 32549

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Uitkomsten herberekening commerciële radiovergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Uitkomsten herberekening commerciële radiovergunningen - 24095-271

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Telecommunicatie op 27 april 2011.

Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen - 31412-31

Besluit: Betrekken bij de nog te plannen plenaire behandelingen van de wetsvoorstellen ter wijziging van de Telecommunicatiewet (31 412 en 32 549)
Gerelateerde kamerstukken: 31412-31

Reactie op de brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Reactie op de brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) - 30475-38

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht om een stand van zakenbrief naar de Kamer te sturen inzake de tijdens de recente begrotingsbehandeling aangekondigde wetswijziging WION, en te bevestigen dat tot deze wetswijziging de gedoogstatus voor agrariers ten aanzien van graafwerkzaamheden tot 40 cm gehandhaafd blijft.

Reactie op verzoeken over dat ‘Bedrijven lobbyen voor duurzaam

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Reactie op verzoeken over dat ‘Bedrijven lobbyen voor duurzaam financieringsfonds van euro 5 mrd’ en over een plan van aanpak voor de Green Deal - 29575-25

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht het plan van aanpak voor de Green Deal uiterlijk 1 juni 2011 aan de Kamer te sturen, zodat een algemeen overleg Green Deal nog voor het zomerreces kan worden gepland.

Reactie op de brief over clusteren van woningen met SDE-subsidie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 maart 2011 Reactie op de brief over clusteren van woningen met SDE-subsidie - 2011Z05499

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SDE+regeling 2011 op 19 mei 2011 van 14 tot 17 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 5 april 2011 om 12.00 uur.

Verslag van de ingelaste VTE-Raad (Energie) van 21 maart 2011 jl. in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Verslag van de ingelaste VTE-Raad (Energie) van 21 maart 2011 jl. in Brussel - 21501-33-315

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kernenergie op 21 april 2011.

Onderzoek naar de werking van de benzinemarkt en de opbouw van de brandstofprijs

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Onderzoek naar de werking van de benzinemarkt en de opbouw van de brandstofprijs - 24036-386

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Geannoteerde agenda Energieraad 21 maart 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 maart 2011 Geannoteerde agenda Energieraad 21 maart 2011 - 21501-33-314

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg kernenergie op 21 april 2011.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op de resultaten van de steenkooldialoog

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 maart 2011 Reactie op verzoek commissie om een reactie op de resultaten van de steenkooldialoog - 32500-XIII-176

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MVO op 27 april 2011.

Brief mevrouw V. met betrekking tot windmolenpark Urk en essay de heer L. over windmolenpark Noordoostpolder

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 maart 2011

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 30 maart 2011.

Verslag VTE-Raad (Energie) 28 februari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 maart 2011 Verslag VTE-Raad (Energie) 28 februari 2011 - 21501-33-310

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg VTE-raad (energie) op 8 juni 2011.

Uitkomsten EU-overleg Japan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 maart 2011 Uitkomsten EU-overleg over de ramp in Japan en de nucleaire dreiging die daarvan het gevolg is - 21501-33-311

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg kernenergie op 21 april 2011.

Ontstuiten van de voorhangprocedure ontwerp ministeriële regeling tot wijziging van de Postregeling 2009

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, A.H.M. Schaart (VVD) - 24 maart 2011 Ontstuiten van de voorhangprocedure ontwerp ministeriële regeling tot wijziging van de Postregeling 2009 - 2011Z06189

Besluit: De voorhangprocedure blijft gestuit tot in elk geval behandeling daarvan tijdens het algemeen overleg Post op 7 april 2011.

EU Stafnotitie "AO Landbouw- en Visserijraad op 27 april 2011"

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 24 maart 2011 EU Stafnotitie "AO Landbouw- en Visserijraad op 27 april 2011" - 2011Z06156

Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 27 april 2011 zal worden ingekort tot 1,5 uur en daarmee plaatsvinden op woensdag 27 april 2011 van 10.00-11.30 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een schriftelijke reactie op de motie van de leden Ouwehand en Jacobi (Kamerstuk 21 501-32, nr. 453) met de Nederlandse inzet voor het EU-Actieplan Dierenwelzijn uiterlijk 20 april 2011 aan de Kamer te sturen, zodat deze geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 27 april 2011.
Besluit: De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over de nog te ontvangen geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2011 zal worden vastgesteld op donderdag 12 mei om 12.00 uur. De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk maandag 16 mei 2011 om 10.00 uur aan de Kamer te sturen.

EU Stafnotitie "EU2020 en Nationaal Hervormingsprogramma"

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 23 maart 2011 EU Stafnotitie "EU2020 en Nationaal Hervormingsprogramma" - 2011Z06028

Besluit: Er wordt een algemeen overleg gepland op 20 april 2011 van 16.30 tot 18.00 uur.

EU-Stafnotitie Interparlementaire conferentie Boedapest 31 maart- 1 april 2011

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 22 februari 2011 EU-Stafnotitie Interparlementaire conferentie Boedapest 31 maart- 1 april 2011 - 2011Z03703

Besluit: Ter informatie.

Verslag over het burgerinitiatief “Nederland krijgt nieuwe energie”

Zaak: Verzoekschrift - , - 28 januari 2011 Verslag over het burgerinitiatief “Nederland krijgt nieuwe energie” - 32513-36

Besluit: In de procedurevergadering van 1 maart 2011 is reeds besloten een kabinetsreactie te vragen op het burgerinitiatief en is daarnaast besloten de initiatiefnemers uit te nodigen voor deelname aan het nog te plannen rondetafelgesprek Green Deal.

Brief van de minister van SZW van 1 maart 2011, inzake de adviesvoornemens van het kabinet voor het jaar 2011 m.b.t. de Sociaal Economische Raad

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 maart 2011 Adviesvoornemens van het kabinet voor het jaar 2011 m.b.t. tot de Sociaal-Economische Raad (SER) - 32500-XV-68

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verzoek SER toelichting op tweede voortgangsrapportage over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van SER-commissie IMVO

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 17 maart 2011 Verzoek SER om aandacht voor tweede voortgangsrapportage over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van SER-commissie IMVO - 2011Z05612

Besluit: Er zal een gesprek worden gepland met de commissie IMVO ter toelichting van de tussenrapportage, voor het algemeen overleg MVO op 27 april 2011 van 15.30 - 18.00 uur.

Uitnodiging aan de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor een werkbezoek aan Genève

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 maart 2011 Uitnodiging aan de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor een werkbezoek aan Genève - 2011Z05828

Besluit: Werkbezoek organiseren op dinsdag 10 en woensdag 11 mei 2011.
Besluit: Via een mailprocedure zal op basis van de verdeelsleutel voor buitenlandse werkbezoeken geinventariseerd worden welke leden deel willen nemen aan dit werkbezoek.

Verzoek, mede namens inwoners Hoofddorp-West, tot aanbieding petitie m.b.t. 380 kV

Zaak: Brief derden - C. Nugter te Hoofddorp - 17 maart 2011 Verzoek, mede namens inwoners Hoofddorp-West, tot aanbieding petitie m.b.t. 380 kV - 2011Z05661

Besluit: Petitieaanbieding organiseren voor het rondetafelgesprek 380 kV Oostzaan op 14 april 2011.

Uitnodiging NFO voor algemene ledenvergadering d.d. 7 april 2011

Zaak: Brief derden - Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) te Zoetermeer - 23 maart 2011 Uitnodiging NFO voor algemene ledenvergadering d.d. 7 april 2011 - 2011Z06108

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging KLV voor conferentie 'Wat wil de wereld eten?' d.d. 12 april 2011

Zaak: Brief derden - KLV, Wageningen Alumni Netwerk te Wageningen - 21 maart 2011 Uitnodiging KLV voor conferentie 'Wat wil de wereld eten?' d.d. 12 april 2011 - 2011Z06006

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging SBNL voor officiële startbijeenkomst van samenwerkingsverband NPN en SBNL d.d. 8 april 2011

Zaak: Brief derden - Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) te Veenendaal - 16 maart 2011 Uitnodiging SBNL voor officiële startbijeenkomst van samenwerkingsverband NPN en SBNL d.d. 8 april 2011 - 2011Z05450

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging LTO Noord voor werkbezoek aan Ameland en voor boekpresentatie "Boeren op Ameland"

Zaak: Brief derden - LTO Noord te Nes Ameland - 14 maart 2011 Uitnodiging LTO Noord voor werkbezoek aan Ameland en voor boekpresentatie "Boeren op Ameland" - 2011Z05320

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NMV voor bijeenkomst "MKZ-uitbraak … tien jaar na dato" d.d. 21 maart 2011

Zaak: Brief derden - Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) te Ingen - 11 maart 2011 Uitnodiging NMV voor bijeenkomst "MKZ-uitbraak … tien jaar na dato" d.d. 21 maart 2011 - 2011Z05062

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek CvB tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van de gewijzigde Visserijwet

Zaak: Brief derden - Combinatie van Beroepsvissers (CvB) te Rijswijk - 10 maart 2011 Verzoek CvB tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van de gewijzigde Visserijwet - 2011Z05004

Besluit: Petitie is op 15 maart 2011 in ontvangst genomen.