Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 1 maart 2011

Gepubliceerd: 3 maart 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A03898
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=42d98df0-9e6d-4e6b-85fd-6e71978fb7a4&title=Besluitenlijst%20PV%20ELI%201%20maart%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29675, 29675, 32670, 30825, 30825, 30825, 32563, 30825, 29385, 30825, 26991, 27428, 27428, 27428, 28625, 28625, 26991, 28973, 32262, 28286, 21501, 28625, 21501, 28286, 27858, 26956, 26956, 21501, 29502, 32549, 24095, 29544, 32440, 29515, 24095, 24036, 31371, 29338, 29338, 29023, 31239, 28982, 31374, 31510, 32645, 21501, 28240, 22112

Inhoud


Samenstelling programma werkbezoek Aalbeheer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans

Besluit: Het lid Koopmans zal voor de volgende procedurevergadering een voorstel doen tot aanvulling van het programma voor het werkbezoek Aalbeheer dat op 8 april 2011 plaatsvindt.

Hoorzitting 380kV Oostzaan

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Leegte R. (VVD) - 2 maart 2011 Hoorzitting 380kV Oostzaan - 2011Z04207

Besluit: Het lid Leegte zal voor de volgende procedurevergadering een voorstel doen voor een hoorzitting over de 380 kV Oostzaan-verbinding.
Besluit: Bij de fracties zal via een mailprocedure worden geinventariseerd welke personen/instanties zij willen uitnodigen voor deze hoorzitting. De commissiestaf zal op basis daarvan een voorstel doen voor een conceptlijst van genodigden waarover in de volgende prorcedurevergadering definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

Verslag van gesprek tussen minister van ELI en P. Voser (Shell)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 2 maart 2011 Verslag van gesprek tussen minister van ELI en P. Voser (Shell) - 2011Z04204

Besluit: Tijdens de procedurevergadering van 8 februari j.l. is de minister van EL&I verzocht om uiterlijk 8 maart 2011 antwoord te geven op een aantal vragen van de commissie voortvloeiend uit het rondetafelgesprek MVO in West Afrika, evenals een verslag van het gesprek tussen de minister en Shell aan de Kamer te sturen voorafgaand aan het AO MVO op 24 maart 2011. Nagegaan zal wanneer de Kamer de beanwoording van de vragen precies tegemoet kan zien.

Rittenregistratie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 2 maart 2011 Rittenregistratie - 2011Z04198

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om voor 1 april 2011 een brief aan de Kamer te sturen inzake het vervallen van de rittenregistratie.

Bloedkolen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 2 maart 2011 Stand van zaken 'bloedkolen'. - 2011Z04196

Besluit: De minister van EL&I verzoeken om een brief en daarbij in te gaan op de resultaten van de sociale dialoog met het bedrijfsleven en de conferencecall met Drummond.

Ministallen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 2 maart 2011 Ministallen - 2011Z04190

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een kabinetsreactie aan de Kamer te sturen over het bericht dat de NAJK een landelijk moratorium op de bouw van ministallen eist.

Welzijnsplan voor paarden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 2 maart 2011 Welzijnsplan voor paarden - 2011Z04189

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk vrijdag 4 maart 2011 een brief aan de Kamer te sturen over de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Ouwehand/Grashoff waarin de regering wordt verzocht de Sectorraad Paarden op te dragen hun welzijnsplan voor 1 mei 2011 te presenteren (Kamerstuk 28 286, nr. 473) en in te gaan op het bericht van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie dat de motie niet wordt uitgevoerd.

Burgerinitiatief Nederland krijgt nieuwe energie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 2 maart 2011 Burgerinitiatief Nederland krijgt nieuwe energie - 2011Z04178

Besluit: De initatiefnemers van het Burgerinitiatief "Nederland krijgt nieuwe energie" zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan het rondetafelgesprek Green Deal.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht een kabinetsreactie te geven op het Burgerinitiatief "Nederland krijgt nieuwe energie", te ontvangen tijdig voordat het rondetafelgesprek Green Deal plaatsvindt.

Discardsbrief Productschap Vis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 28 februari 2011 Discardsbrief Productschap Vis - 2011Z03989

Besluit: De staatssecretaris EL&I verzoeken om een reactie op de brief van het Productschap Vis inzake Discards.

Malafide sms-diensten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 1 maart 2011 Malafide SMS-diensten - 2011Z04193

Besluit: De minister van EL&I verzoeken om een toelichting op de wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, die op 1 april 2011 in werking zal treden (nr. WJZ / 11026769).

Gesprek regionale innovatieplatforms

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 1 maart 2011 Gesprek regionale innovatieplatforms - 2011Z04088

Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 17 maart 2011 zal een gesprek worden gepland met verschillende vertegenwoordigers van de regionale innovatieplatforms.

Duurzame financieringsfonds

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 1 maart 2011 Duurzame financieringsfonds - 2011Z04084

Besluit: De minister van EL&I verzoeken om een reactie op het bericht in het FD over een duurzaam financieringsfonds.

Garnalenvisserij

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 1 maart 2011 Garnalenvisserij - 2011Z04082

Besluit: De staatssecretaris EL&I verzoeken om een reactie op de brief van gedeputeerden en burgemeesters inzake de garnalenvisserij.

Implementation of the EU Services Directive

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 1 maart 2011 Implementation of the EU Services Directive

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht een reactie te geven op deze richtlijn en deze uiterlijk vrijdag 4 maart a.s. om 12.00 uur aan de Kamer aan te bieden. Dit met het oog op toevoeging van deze reactie aan de agenda van het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen dat op dinsdag 8 maart 2011 plaatsvindt.

Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 23 februari 2011 Wetgevingsrapport Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen - 2011Z03815

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 februari 2011 Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen - 32658

Besluit: Via een e-mailprocedure is reeds besloten de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op donderdag 3 maart 2011 om 12.00 uur. De procedure ziet volgt uit: 3 maart 2011: inbrengdatum verslag wetsvoorstel 8 maart 2011: Na ontvangst van de nota n.a.v. het verslag zal via een schriftelijke procedure het voorstel gedaan worden het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling. 15/16/17 maart 2011: plenaire behandeling

Toezeggingen WGO visserij op 8 november 2010 over oa de blueports, Europese visserijbeleid, jonge aal, het VBC-beleid, mensenhandel en uitbuiting aan bij rederijen, dodingsmethode voor paling en de beschermde gebieden in de Noordzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 februari 2011 Toezeggingen WGO visserij op 8 november 2010 over oa de blueports, Europese visserijbeleid, jonge aal, het VBC-beleid, mensenhandel en uitbuiting aan bij rederijen, dodingsmethode voor paling en de beschermde gebieden in de Noordzee - 29675-107

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Visserij, te houden eind maart 2011.

Recreatieve staandwantvisserij en voorstel gedeputeerde Hollenga

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2011 Recreatieve staandwantvisserij en voorstel gedeputeerde Hollenga - 29675-108

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Visserij, te houden eind maart 2011.

Aanpak Natura 2000

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2011 Aanpak Natura 2000 - 32670-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011.

Kavelruil (n.a.v. spoeddebat over Oostvaarderderswold, Oostvaardersplassen en herijking van de EHS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 februari 2011 Kavelruil (n.a.v. spoeddebat over Oostvaarderderswold, Oostvaardersplassen en herijking van de EHS) - 30825-72

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011.

Reactie op verzoek Grashoff over de geruchten om de verantwoordelijkheid van de (EHS) met een noodwet te centraliseren naar het rijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 februari 2011 Reactie op verzoek Grashoff over de geruchten om de verantwoordelijkheid van de (EHS) met een noodwet te centraliseren naar het rijk - 30825-70

Besluit: Desgewenst reeds betrokken bij het spoeddebat over de Oostvaarderswold, de Oostvaardersplassen, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden en de Wet Inrichting Landelijk Gebied op 17 februari 2011.

Reageren op een brief van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe met 15 aanbevelingen voor een nieuw natuurbeleid in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 februari 2011 Reactie op een brief van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe met 15 aanbevelingen voor een nieuw natuurbeleid in Nederland - 30825-71

Besluit: Desgewenst reeds betrokken bij het spoeddebat over de Oostvaarderswold, de Oostvaardersplassen, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden en de Wet Inrichting Landelijk Gebied op 17 februari 2011.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken grote grazers Oostvaardersplassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 februari 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken grote grazers Oostvaardersplassen - 32563-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011.

Agenda natuurbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 februari 2011 Voortgang van de uitvoering van de plannen van het kabinet op het gebied van natuur en landschap om mogelijk te komen tot een herijkte EHS met ambitie - 30825-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011.

Afschrift van de brief aan de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inzake de ontwikkeling van het Oostvaarderswold

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 februari 2011 Afschrift van de brief aan de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inzake de ontwikkeling van het Oostvaarderswold - 2011Z03221

Besluit: Desgewenst reeds betrokken bij het spoeddebat over de Oostvaarderswold, de Oostvaardersplassen, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden en de Wet Inrichting Landelijk Gebied op 17 februari 2011.

Commissie Elverding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 februari 2011 Commissie Elverding - 29385-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EHS/Natuur dat plaatsvindt op 20 april 2011.

Afschrift van de brief aan de Gemeente Dinkelland inzake Natura 2000 in Dinkelland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2011 Afschrift van de brief aan de Gemeente Dinkelland inzake Natura 2000 in Dinkelland - 2011Z02481

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011.

Reactie over het bericht op de site van het Agrarisch Dagblad(AGD) inzake onteigening door provincies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2011 Reactie over het bericht op de site van het Agrarisch Dagblad(AGD) inzake onteigening door provincies - 30825-68

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EHS/Natuur op 20 april 2011.

Antwoord op de notitie “Hollandse herten tussen uitersten”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 februari 2011 Antwoord op de notitie “Hollandse herten tussen uitersten” - 2011Z03572

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie over de toepassing van de Landbouw-kwaliteitswet artikel 11.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 februari 2011 Reactie op verzoek commissie over de toepassing van de Landbouw-kwaliteitswet artikel 11. - 26991-311

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het verslag van de Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (Kamerstuk 32603) waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op dinsdag 8 maart 2011 om 12.00 uur.

Juridische analyse opties veredelingsvrijstelling in het octrooirecht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 februari 2011 Juridische analyse opties veredelingsvrijstelling in het octrooirecht - 27428-182

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie waar de brieven over kwekersvrijstelling en octooirecht in een apart blok zullen worden behandeld.

Reactie Trendanalyse Biotechnologie 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 17 februari 2011 Reactie Trendanalyse Biotechnologie 2009 - 27428-180

Besluit: Het kabinet zal worden verzocht de reactie op de Trendanalyse uiterlijk 30 maart 2011 aan de Kamer aan te bieden.

Reactie op verzoek Wiegman- van Meppelen Scheppink over de besluitvorming ggo-gewassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 februari 2011 Reactie op verzoek Wiegman- van Meppelen Scheppink over de besluitvorming ggo-gewassen - 27428-181

Besluit: Het algemeen overleg Biotechnologie, gepland op 3 maart 2011, en het daaraan voorafgaande schriftelijk overleg, zal tot nader order worden uitgesteld wegens het ontbreken van de kabinetsreactie op de Trendanalyse Biotechnologie 2009 (zie onderstaand agendapunt).

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 februari 2011 Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-115

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad dat op 15 maart 2011 plaatsvindt.

Reactie op verzoek commissie op de brief van de Consumentenbond over de nVWA en over het antibioticagebruik in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 februari 2011 Reactie op verzoek commissie op de brief van de Consumentenbond over de nVWA en over het antibioticagebruik in de veehouderij - 2011Z03574

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten op 13 april 2011.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voortgangsrapportage perceelsregistratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 februari 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voortgangsrapportage perceelsregistratie - 28625-114

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk vrijdag 4 maart 2011 om 12.00 uur een stand van zakenbrief aan de Kamer te sturen over de uitbetaling van toeslagrechten.

Uitstel reactie over een oproep van de landbouwministers uit 48 landen m.b.t. de hoge voedselprijzen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 februari 2011

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op het artikel in Elsevier van 22 januari 2011 inzake het Nederlandse bedrijf dat wederom verdacht is in het dioxineschandaal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 februari 2011 Reactie op het artikel in Elsevier van 22 januari 2011 inzake het Nederlandse bedrijf dat verdacht is in het dioxineschandaal m.b.t. dioxine in diervoeders - 26991-310

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw-Visserijraad dat op 15 maart 2011 plaatsvindt.

Maatschappelijke dialoog megastallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 februari 2011 Maatschappelijke dialoog megastallen - 28973-44

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op donderdag 10 maart 2011 om 14.00 uur.

Antwoorden op schriftelijke reacties ingediend bij het AO over de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) op 16 december 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 februari 2011 Antwoorden op schriftelijke reacties ingediend bij het algemeen overleg inzake de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) op 16 december 2010 - 32262-6

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten dat gepland staat op 13 april 2011 van 13 tot 16 uur.

Beantwoording van de vragen gesteld tijdens het AO Dierhouderij van 2 februari 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 februari 2011 Beantwoording van de vragen gesteld tijdens het algmeen overleg inzake dierhouderij van 2 februari 2011 - 28286-476

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Dierhouderij op 15 februari 2011.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 21 februari 2011 t.b.v. het

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 februari 2011 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 21 februari 2011 t.b.v. het algemeen overleg van 15 februari a.s. - 21501-32-436

Besluit: Reeds geagendeerd op het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 februari 2011.

Oormerkweigeraars en proef in Denemarken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 februari 2011 Oormerkweigeraars en proef in Denemarken - 28625-113

Besluit: Reeds geagendeerd op het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 februari 2011.

Verslag Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 januari 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 februari 2011 Verslag Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 januari 2011 - 21501-32-437

Besluit: Reeds geagendeerd op het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 februari 2011.

Reactie op RDA-zienswijze Agenda voor het dierbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 februari 2011 Reactie op RDA-zienswijze Agenda voor het dierbeleid - 28286-470

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Dierhouderij te plannen voor het meireces, dat zal bestaan uit een blok landbouwhuisdieren en een blok overig.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de Voortgangsrapportage over de Nota Dierenwelzijn inclusief een kabinetsreactie uiterlijk 1 april 2011 aan de Kamer te sturen zodat het geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Dierhouderij.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBH) inzake Rendac-tarieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 februari 2011 Afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBH) inzake Rendac-tarieven - 2011Z02153

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording vragen van lid Ouwehand n.a.v. de uitzending Zembla over beoordeling risico’s omwonenden bij toelating gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 februari 2011 Beantwoording vragen van lid Ouwehand n.a.v. de uitzending Zembla over beoordeling risico’s omwonenden bij toelating gewasbeschermingsmiddelen - 27858-94

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over de Wet gewasbeschermingsmiddelen op 9 en 15 februari 2011.

Adviezen binnen de 10-kilometerzone, a.g.v. de brand bij Chemie Pack in Moerdijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 februari 2011 Adviezen binnen de 10-kilometerzone als gevolg van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk - 26956-94

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Inkomstenderving van de groentetelers (vooral spruitentelers) a.g.v. de brand in Moerdijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2011 Inkomstenderving van de groentetelers (vooral spruitentelers) a.g.v. de brand in Moerdijk - 26956-93

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kabinetsreactie op de consultatie over de toekomst van het Cohesiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 februari 2011 Kabinetsreactie op de consultatie over de toekomst van het Cohesiebeleid - 21501-08-349

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg voor de Informele Raad Cohesiebeleid waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 17 mei 2011 te 12.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken m.b.t. de postmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 februari 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken m.b.t. de postmarkt - 29502-60

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Post te plannen voor 1 april 2011.

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 februari 2011 Nota van wijziging - 32549-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32549-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 februari 2011

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2010 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen - 32549

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, gezamenlijk met het reeds voor plenaire behandeling aangemelde wetsvoorstel ter Wijziging van Telecommmunicatiewet i.v.m. Nota Frquentiebeleid (31 412).

Reactie op de vragen over het Agentschap Telecom tijdens het AO Telecommunicatie op 15 december 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 februari 2011 Reactie op de vragen over het Agentschap Telecom tijdens het AO Telecommunicatie op 15 december 2010 - 24095-270

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 27 april 2011.

Voortgangsrapportage MSD - Organon

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 februari 2011 Voortgangsrapportage MSD - Organon - 29544-278

Besluit: Betrekken bij het spoeddebat dat is aangevraagd over de situatie bij MSD Organon (met de minister van EL&I en de minister van SZW).

Reactie op het voorstel van prof. dr. Jan Telgen voor een inkoopwet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 februari 2011 Reactie van de minister van ELI op het voorstel van prof. dr. Jan Telgen voor een inkoopwet waarbij de minister refereert aan de nieuwe Aanbestedingswet - 32440-9

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Aanbesteden op 6 april 2011.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-9

De rol van ACTAL bij de toetsing van de administratieve lasten van nieuwe wet- en regelgeving

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 februari 2011 De rol van ACTAL bij de toetsing van de administratieve lasten van nieuwe wet- en regelgeving - 29515-328

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Ondernemerschap, regeldruk en kredietverlening d.d. 17 februari 2011.

EU Voorstel: Groenboek EU Financiering Onderzoek en Innovatie COM(2011)48

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 22 februari 2011 EU Stafnotitie "Groenboek EU-financiering onderzoek en innovatie COM(2011)48" - 2011Z03763

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 februari 2011 EU Voorstel: Groenboek EU Financiering Onderzoek en Innovatie COM(2011)48 - 2011Z02882

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 19 mei 2011.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 19 mei 2011, zal een schriftelijk overleg worden gepland over het Groenboek met als inbrengdatum woensdag 27 april 2011 om 12.00 uur.

Veiling van de frequentieruimte voor mobiele communicatie in de 800, 900 en 1800 MHz band

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 februari 2011 Veiling van de frequentieruimte voor mobiele communicatie in de 800, 900 en 1800 MHz band - 24095-269

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 27 april 2011.

Kabinetsreactie op SER-advies ‘Overheid én markt: Het resultaat telt! Voorbereiding bepalend voor succes’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 februari 2011 Kabinetsreactie op SER-advies ‘Overheid én markt: Het resultaat telt! Voorbereiding bepalend voor succes’ - 24036-380

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg voor het zomerreces.
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven zal worden verzocht t.b.v. het algemeen overleg een stafnotitie voor te bereiden.

Vierde kwartaalrapportage 2010 inzake de benutting van de het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie financieringsinstrumenten, rapportage EIM financieringsmonitor MKB en European PROGRESS

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 februari 2011 Vierde kwartaalrapportage 2010 inzake de benutting van de het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie financieringsinstrumenten, rapportage EIM financieringsmonitor MKB en European PROGRESS Microfinance Facility - 31371-359

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Ondernemerschap, Regeldruk en Kredietverstrekking d.d. 10 februari jl.

Eindrapport Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie "Verantwoord verder met nanotechnologie"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 februari 2011 Eindrapport Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie "Verantwoord verder met nanotechnologie" - 29338-101

Besluit: Reeds betrokken bij AO Nanotechnologie op 17 februari 2011

Rapport “Regulering van onzekere risico’s van nanomaterialen”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 februari 2011 Rapport “Regulering van onzekere risico’s van nanomaterialen” - 29338-102

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen (verzamel) algemeen overleg Nanotechnologie in het najaar van 2011.

Stand van zaken over de studie naar gaskwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 februari 2011 Stand van zaken over de studie naar gaskwaliteit - 29023-83

Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.
Besluit: De minister zal worden verzocht de studie over gaskwaliteit, voorzien van een reactie, tijdig voorafgaand aan het verzamel algemeen overleg Energie, aan de Kamer aan te bieden.

Reactie op verzoek commissie over de uitkomsten van het gesprek met partijen die betrokken zijn bij het windpark Noordoostpolder

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 februari 2011 Reactie op verzoek commissie over de uitkomsten van het gesprek met partijen die betrokken zijn bij het windpark Noordoostpolder - 31239-104

Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele/duurzame energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.

kabinetsstandpunt inzake gasopslag Bergermeer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 februari 2011 Kabinetsstandpunt inzake gasopslag Bergermeer - 28982-116

Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele/duurzame energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.

Reactie op de brief van AnMar Research Laboratories over eindrapportage van het door NMa/KIWAGastec verrichte onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 februari 2011 Reactie op de brief van AnMar Research Laboratories over eindrapportage van het door NMa/KIWAGastec verrichte onderzoek - 31374-38

Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele/duurzame energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.

Mogelijkheden en hergebruik en van CO2-opslag in Noord-Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 februari 2011 Mogelijkheden en hergebruik en van CO2-opslag in Noord-Nederland - 31510-44

Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele/duurzame energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.

Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 februari 2011 Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales - 32645-1

Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele/duurzame energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.

Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie) 28 februari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 februari 2011 Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie) 28 februari 2011 - 21501-33-308

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg VTE-Raad (Energie).

Conclusie advocaat-generaal EU-Hof van Justitie over richtlijn 2001/81/EG in relatie tot milieuvergunningen voor drie nieuwe kolencentrales

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 februari 2011 Conclusie advocaat-generaal EU-Hof van Justitie over richtlijn 2001/81/EG in relatie tot milieuvergunningen voor drie nieuwe kolencentrales - 28240-111

Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele/duurzame energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.
Besluit: Ter voorbereiding van het algemeen overleg zal een schriftelijk overleg worden gevoerd, de inbrengdatum hiervan wordt vastgesteld op donderdag 10 maart 2011 om 12.00 uur.

Fiche 7: Verordening integriteit en transparantie van de energiemarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 7 februari 2011 Fiche: Verordening integriteit en transparantie van de energiemarkt - 22112-1141

Besluit: Reeds betrokken bij AO VTE-Raad (energie) op 16 februari 2011

Verzoek om een stand van zakenbrief m.b.t. het onderzoek naar mestopslag van met Q-koorts besmette bedrijven.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 24 februari 2011 Verzoek om een stand van zakenbrief m.b.t. het onderzoek naar mestopslag van met Q-koorts besmette bedrijven - 2011Z03859

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een stand van zakenbrief m.b.t. het onderzoek naar mestopslag van met Q-koorts besmette bedrijven aan de Kamer te sturen.

Verzoek om duidelijkheid inzake Natuur- en Milieueducatie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 23 februari 2011 Verzoek aan de staatssecretaris om duidelijkheid inzake Natuur- en Milieueducatie - 2011Z03808

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden gerappelleerd op het commissieverzoek van 13 januari jl. met het verzoek bij de beantwoording tevens in te gaan op de aanvullende vragen.

Verdrag Nederlandse Antillen en Zweden ter bevordering van de economische betrekkingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 februari 2011

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verdrag Nederlandse Antillen en Finland ter bevordering van de economische betrekkingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 februari 2011 Verdrag Nederlandse Antillen en Finland ter bevordering van de economische betrekkingen - 32662-(R1933)

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verdrag Nederlandse Antillen en IJsland ter bevordering van de economische betrekkingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 februari 2011 Verdrag Nederlandse Antillen en IJsland ter bevordering van de economische betrekkingen - 32661-(R1932)

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Plan van aanpak Toekomstonderzoek Economische dimensie verduurzaming voedselproductie

Zaak: Overig - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 22 februari 2011 Plan van Aanpak Onderzoeksvoorstel Verduurzaming Voedselproductie - 2011Z03766

Besluit: De commissie stemt in met het plan van aanpak dat aldus zal worden doorgeleid naar het Presidum van de Kamer voor definitieve besluitvorming.

Genodigden rondetafelgesprek Green Deal

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 3 februari 2011 Rondetafelgesprek Green Deal - 2011Z02176

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 18 februari 2011 Groslijst deelnemers rondetafelgesprek Green deal - 2011Z03471

Besluit: De inventarisatie van genodigden zal opnieuw, via de mail, in procedure worden gebracht waarbij de uitgangspunten gelden die de commissie heeft vastgesteld voor het aandragen door fracties van suggesties voor genodigden voor een rondetafelgesprek/hoorzitting (zie agendapunt 13). Suggesties voor genodigden kunnen tot uiterlijk 9 maart 2011 om 12.00 uur worden aangeleverd.
Besluit: Voor de volgende procedurevergadering zal de commissiestaf een voorstel doen voor een conceptlijst van genodigden.
Besluit: Door toevoeging van een blok Wetenschap, zal het rondetafelgesprek uit in totaal vier blokken bestaan.
Besluit: Voor het rondetafelgesprek worden in elk geval de initiatiefnemers van het burgerinitiatief "Nederland krijgt nieuwe energie" uitgenodigd.

Procedure rondetafelgesprek

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 14 februari 2011 Procedurevoorstel rondetafelgesprekken - 2011Z02945

Besluit: De volgende procedure worden vastgesteld omtrent het aandragen door fracties van suggesties voor genodigden voor een rondetafelgesprek dan wel hoorzitting: • Per fractie kunnen maximaal 3 suggesties voor genodigden worden gedaan; • Deze drie suggesties worden op volgorde van prioriteit aangedragen; • Indien sprake is van een indeling in inhoudelijke blokken, wordt door de fractie per suggestie aangegeven voor welk blok de genodigde wordt uitgenodigd; • Fracties voorzien de suggesties van de benodigde contactgegevens; • De commissiestaf doet een voorstel voor een conceptlijst van genodigden en baseert zich daarbij op de frequentie waarmee genodigden door de fracties zijn genoemd.

Uitnodiging van RRN voor werkbezoek aan een Natura 2000 gebied

Zaak: Brief derden - Regiegroep Recreatie & Natuur (RRN) te Leeuwarden - 24 februari 2011 Uitnodiging van RRN voor werkbezoek aan een Natura 2000 gebied - 2011Z03902

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging EUFORES voor parlementaire diner "Taking stock: Evaluation Results of the National Renewable Energy Action Plans" d.d. 15 maart 2011

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussels - 23 februari 2011 Uitnodiging EUFORES voor parlementaire diner "Taking stock: Evaluation Results of the National Renewable Energy Action Plans" d.d. 15 maart 2011 - 2011Z03865

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NMV voor werkbezoek over PAS en het stopzetten van aankopen voor de EHS

Zaak: Brief derden - Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) te Ingen - 10 februari 2011 Uitnodiging NMV voor werkbezoek over PAS en het stopzetten van aankopen voor de EHS - 2011Z02927

Besluit: De uitnodiging zal worden betrokken bij het voorstel werkbezoeken commissie ELI najaar 2011.

Verzoek Gemeente Opsterland tot aanbieding petitie over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging op natuur d.d. 8 maart 2011

Zaak: Brief derden - Gemeente Opsterland te Beetsterzwaag - 11 februari 2011 Verzoek Gemeente Opsterland tot aanbieding petitie over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging op natuur d.d. 8 maart 2011 - 2011Z03012

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Uitnodiging ESA voor werkbezoek aan European Space Research and Technology Centre in Noordwijk

Zaak: Brief derden - European Space Agency (ESA) te Paris - 3 februari 2011 Uitnodiging ESA voor werkbezoek aan European Space Research and Technology Centre in Noordwijk - 2011Z03522

Besluit: De uitnodiging zal worden betrokken bij het voorstel werkbezoeken commissie ELI najaar 2011.

Verzoek SpaceNed om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ruimtevaartbeleid

Zaak: Brief derden - SpaceNed te Noordwijk - 9 februari 2011 Verzoek SpaceNed om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ruimtevaartbeleid - 2011Z02843

Besluit: Een gesprek plannen met SpaceNed voorafgaand aan het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid dat plaatsvindt op 17 maart 2011.

Uitnodiging Natuurmonumenten voor bijeenkomst 'Hartekreet voor natuur' d.d. 19 februari 2011

Zaak: Brief derden - Natuurmonumenten te ’s-Graveland - 7 februari 2011 Uitnodiging Natuurmonumenten voor bijeenkomst 'Hartekreet voor natuur' d.d. 19 februari 2011 - 2011Z02856

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging National Assembly of Hungary voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw d.d. 31 maart en 1 april 2011

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 22 februari 2011 EU-Stafnotitie Interparlementaire conferentie Boedapest 31 maart- 1 april 2011 - 2011Z03703

Besluit: Met een kleine aanvulling wordt de stafnotitie vastgesteld.

Zaak: Brief derden - National Assembly of Hungary te Tér 1-3 - 23 december 2010 Uitnodiging National Assembly of Hungary voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw d.d. 31 maart en 1 april 2011 - 2011Z00395

Besluit: In de vorige procedurevergadering is reeds besloten dat het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink namens de commissie naar de vergadering zal worden afgevaardigd.

Uitnodiging van IPU voor jaarlijkse conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 21 en 22 maart 2011

Zaak: Brief derden - Inter-Parliamentary Union (IPU) te Genève - 12 januari 2011 Uitnodiging van IPU voor jaarlijkse conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 21 en 22 maart 2011 - 2011Z02043

Besluit: Het lid Schaart zal namens de commissie aan de conferentie deelnemen, evenals een tweede lid. Deze tweede plek zal in onderling overleg tussen de fracties die zich voor de conferentie hebben aangemeld, worden ingevuld.
Besluit: Er zal een stafnotitie worden opgesteld.
Besluit: De griffier zal een procedurevoorstel doen hoe te handelen indien zich meer leden aanmelden voor een (interparlementaire) conferentie dan er plekken in de delegatie zijn.

Uitnodiging NCSI voor seminar 'Sociale Innovatie: nu nog beter!' d.d. 9 maart 2011

Zaak: Brief derden - Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) te Rotterdam - 7 februari 2011 Uitnodiging NCSI voor seminar 'Sociale Innovatie: nu nog beter!' d.d. 9 maart 2011 - 2011Z02528

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.