Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9 februari 2011

Gepubliceerd: 10 februari 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2010A03656
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=54a2c2c8-c0a9-4be1-8129-d3d5d4bfb902&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%209%20februari%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21109, 21501, 27625, 28240, 30175, 29675, 29684, 31936, 31936, 23645, 32404, 32404, 29984, 22026, 22026, 29383, 29383, 27664, 31501, 31501, 32376, 32376, 32304, 32304

Inhoud


Verzoek van het lid Van Bemmel (PVV) om informatie over stand van zaken van bundeling omgevingsrecht

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G. van Bemmel (PVV) - 10 februari 2011 Verzoek van het lid Van Bemmel (PVV) om informatie over stand van zaken van bundeling omgevingsrecht - 2011Z02698

Besluit: Minister IM verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken van de bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht.

BOR-notitie CBR-rapporten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot (VVD) - 10 februari 2011 BOR-notitie CBR-rapporten - 2011Z02753

Besluit: Het BOR verzoeken een notitie op te stellen over de rapporten over het CBR die de minister de Kamer op 24 januari 2011 heeft doen toekomen, ter voorbereiding op het algemeen over CBR d.d. 9 maart 2011

Duurzaam hout MTCS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 9 februari 2011 Duurzaam hout MTCS - 2011Z02588

Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de commissie uiterlijk heden te 18.00 uur een schriftelijke toelichting te doen toekomen op de gang van zaken rond de communicatie met de Kamer over de acceptatie van MTCS-hout. De commissie verzoekt hem daarbij in ieder geval duidelijk te reageren op het verzoek van de commissie d.d. 3 februari 2011 om aan de Kamer te bevestigen dat hij met zijn besluit over de acceptatie van MTCC-hout zal wachten tot na het uitgestelde AO Duurzaam hout. Daarnaast verzoekt de commissie hem onder meer om toe te lichten hoe zijn brief d.d. 7 februari 2011 (30196, nr. 125) zich verhoudt tot genoemd verzoek van de commissie d.d. 3 februari 2011.
Besluit: De commissie zal morgenochtend, na ontvangst van de nieuwe brief van de staatssecretaris, in een extra procedurevergadering bijeenkomen om te besluiten over het al dan niet agenderen van het onderwerp duurzaam hout voor het AO Duurzaamheid d.d. 10 februari 2011.

Verzoek van het lid Slob (ChristenUnie) om de minister IM te vragen de schriftelijke vragen Landtunnel A2 spoedig te beantwoorden

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, A. Slob (ChristenUnie) - 29 december 2010 De voortgang van de werkzaamheden Landtunnel A2 en de tijdelijke bypass - 2010Z20207

Besluit: Minister IM verzoeken om de schriftelijke vragen van het lid Slob c.s. d.d. 29 december 2010 over de Landtunnel A2 uiterlijk volgende week te beantwoorden

Verzoek van het lid Slob (ChristenUnie) om informatie inzake M.E.R. over alternatieven voor spoorboog Deventer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Slob (ChristenUnie) - 9 februari 2011 Verzoek van het lid Slob (ChristenUnie) om informatie inzake M.E.R. over alternatieven voor spoorboog Deventer - 2011Z02584

Besluit: Minister IM verzoeken om de Kamer te informeren over de M.E.R.-studie naar alternatieven voor de spoorboog bij Deventer.
Noot: De minister VW heeft tijdens het AO PHS d.d. 7 oktober 2010 toegezegd een M.E.R.-studie uit te voeren naar alternatieven voor de spoorboog bij Deventer en de Kamer hierover te informeren.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 februari 2011 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2010 - 21109-198

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het overzicht laat zien dat aan het eind van 2010 sprake was van een achterstand in implementatie van in totaal 22 EU richtlijnen of kaderbesluiten, een forse stijging ten opzichte van het derde kwartaal van datzelfde jaar. Het Ministerie van IenM heeft te maken met een achterstand van 8 richtlijnen. Daarvan hebben er 5 betrekking hebben op het derde en vierde EU spoorpakket. Door de veelheid en complexiteit van onderwerpen heeft het wetsvoorstel (32289) ter implementatie van dit pakket meer tijd gekost dan verwacht. Het betreffende wetsvoorstel is overigens reeds door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Onlangs is ook wetsvoorstel 32375 (ter implementatie van de richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit) in de Tweede Kamer behandeld. Het overzicht lijkt op dit moment geen reden voor specifieke actie van de kant van uw commissie te bevatten. Wel is het zaak het volgende implementatie overzicht (dat in april wordt verwacht) goed in de gaten te houden.

Informele Transportraad van 7 en 8 februari 2011 in Hongarije (Boedapest en Gödölló)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 januari 2011 Informele Transportraad van 7 en 8 februari 2011 in Hongarije (Boedapest en Gödölló) - 21501-33-307

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad en informele Milieuraad d.d. 23 maart 2011

Rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2009"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 februari 2011 Aanbieding rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2009" - 27625-180

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg (Drink)water
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken van legionellabestrijding.

Conclusie advocaat-generaal EU-Hof van Justitie over richtlijn 2001/81/EG in relatie tot milieuvergunningen voor drie nieuwe kolencentrales

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 februari 2011 Conclusie advocaat-generaal EU-Hof van Justitie over richtlijn 2001/81/EG in relatie tot milieuvergunningen voor drie nieuwe kolencentrales - 28240-111

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen

Convenant beperking fijnstofuitstoot bestelauto's en ontwikkelingen Euro V en VI normering vrachtauto's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 januari 2011 Convenant beperking fijnstofuitstoot bestelauto's en ontwikkelingen Euro V en VI normering vrachtauto's - 30175-103

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtkwaliteit en Mobiliteit d.d. 9 februari 2011

Reactie op verzoek commissie om een kabinetsvisie op leegstand van kantoren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 januari 2011 Reactie op verzoek commissie om een kabinetsvisie op leegstand van kantoren - 32500-XII-62

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Plattelandswoningen en Leegstand kantoren d.d. 22 maart 2011

Reactie op verzoek om informatie m.b.t. decentralisatie Waddenfonds

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 februari 2011 Reactie op verzoek om informatie m.b.t. decentralisatie Waddenfonds - 2011Z02475

Besluit: Agenderen voor spoed-algemeen overleg Waddenfonds, indien mogelijk volgende week

Aanbieding Programma naar een Rijke Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 februari 2010 Aanbieding Programma naar een Rijke Waddenzee - 29675-92

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Wadden, na ontvangst van de door de minister voor april aangekondigde voorstellen over de bestuurlijke organisatie van het Waddengebied

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 januari 2011 Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen - 29684-89

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Wadden, na ontvangst van de door de minister voor april aangekondigde voorstellen over de bestuurlijke organisatie van het Waddengebied

Handhavingskader passagiersrechten luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 februari 2011 Handhavingskader passagiersrechten luchtvaart - 31936-49

Besluit: Aanhouden en desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel waarmee de verplichting tot aansluiting van alle in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen bij een onafhankelijke buitengerechtelijke vorm van geschilbeslechting in Nederland wordt geregeld. De commissie heeft de staatssecretaris op 12 januari 2011 verzocht dat wetsvoorstel nog voor het zomerreces van 2011 aan de Kamer te doen toekomen.

Reactie op verzoek commissie om toezending correspondentie Europese Commissie over vliegveld Eelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 januari 2011 Reactie op verzoek commissie om toezending correspondentie Europese Commissie over vliegveld Eelde - 31936-48

Besluit: Reeds geagendeerd voor notaoverleg Luchtvaartnota d.d. 7 februari 2011

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de OV-chipkaart

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 januari 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de OV-chipkaart - 23645-399

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg OV-chipkaart d.d. 27 januari 2011

Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie van de leden Sharpe en Slob inzake het maximaal benutten van de Betuweroute (32404 nr. 21)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 februari 2011 Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie van de leden Sharpe en Slob inzake het maximaal benutten van de Betuweroute (32404 nr. 21) - 32404-33

Besluit: Voortgangsbrief gebruik Betuweroute afwachten

Uitvoering motie Dijksma/Aptroot (32404, nr. 22) in het kader van PHS over maximaal benutten Betuweroute

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 februari 2011 Uitvoering motie Dijksma/Aptroot (32404, nr. 22) in het kader van PHS over maximaal benutten Betuweroute - 32404-32

Besluit: Voortgangsbrief gebruik Betuweroute afwachten

Functioneren spoor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 januari 2011 Functioneren spoor - 29984-255

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde met als inbrengdatum 16 februari 2011 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg spoor d.d. 16 maart 2011

Nieuwe business case van HSA (n.a.v. AO inzake de HSL-Zuid op 8 december 2010)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 januari 2011 Nieuwe business case van HSA o.a. inzake de aanbesteding van vervoer op de HSL-Zuid - 22026-327

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg HSA/HSL-Zuid d.d. 1 februari 2011

Mededeling inzake de vertrouwelijke brief van de minister inzake het

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 februari 2011 Mededeling inzake de vertrouwelijke brief van de minister inzake het vervoer op de HSL en de positie van HSA - 22026-326

Besluit: Reeds behandeld tijdens de technische briefing HSA/HSL-Zuid d.d. 26 januari 2011

Vertrouwelijke informatie t.b.v. de vertrouwelijke briefing d.d. 26 januari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 januari 2011 Vertrouwelijke informatie t.b.v. de vertrouwelijke briefing d.d. 26 januari 2011 - 2011Z01312

Besluit: Reeds behandeld tijdens de technische briefing HSA/HSL-Zuid d.d. 26 januari 2011

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit middelgrote stookinstallaties milieubeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 februari 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit middelgrote stookinstallaties milieubeheer - 29383-152

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Zaak: Brief regering - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 13 oktober 2010 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit middelgrote stookinstallaties milieubeheer - 29383-149

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Over dit ontwerpbesluit heeft u feitelijke vragen gesteld, deze zijn met onderstaande brief beantwoord

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beheer winningsafvalstoffen in verband met de implementatie van drie Commissie-beschikkingen ingevolge artikel 22, eerste lid, van richtlijn 2006/21/EG

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 januari 2011 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beheer winningsafvalstoffen in verband met de implementatie van drie Commissie-beschikkingen ingevolge artikel 22, eerste lid, van richtlijn 2006/21/EG - 27664-65

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Omdat het hier gaat om uitvoering van Europese beschikkingen, hoeft conform artikel 21.6, zesde lid van de Wet milieubeheer alleen een korte omschrijving van de inhoud van het ontwerpbesluit aan de Kamer te worden voorgelegd en geldt geen formele voorhangprocedure. Het ontwerpbesluit is tegelijk met verzending

Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 februari 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 31501-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 februari 2011 Nota van wijziging - 31501-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer, J. - 10 juni 2008 Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) - 31501

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wet en invoeringswet modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 februari 2011 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) - 32625

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 maart 2011 te 12.00 uur

Zaak: Wetgeving - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 7 december 2009 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) - 32252

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315) (harmonisatie wijze van gunning en aanbesteding openbaar personenvervoer per bus, tram en metro)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 februari 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32376-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 februari 2011 Nota van wijziging - 32376-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 27 april 2010 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315) - 32376

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 18 februari 2011 te 14.00 uur

Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 januari 2011 Nota van wijziging - 32304-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 januari 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32304-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 1 februari 2010 Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) - 32304

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling

Incidentele suppletoire begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 samenhangende met de departementale herindeling

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 januari 2011 BOR-Notitie "Incidentele suppletoire begrotingswetten 2011" - 2011Z01470

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 januari 2011 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) - 32609-XI

Besluit: Blanco verslag uitbrengen

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 januari 2011 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) - 32609-XII

Besluit: Blanco verslag uitbrengen

Uitnodiging Bomencentrum Nederland voor deelname aan eerste symposium 'Het effect van elektromagnetische straling op bomen' d.d. 18 februari 2011

Zaak: Brief derden - Bomencentrum Nederland te Baarn - 1 februari 2011 Uitnodiging Bomencentrum Nederland voor deelname aan eerste symposium 'Het effect van elektromagnetische straling op bomen' d.d. 18 februari 2011 - 2011Z01988

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Denktank Project NL om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om gesprek over samenwerking

Zaak: Brief derden - Denktank Project NL te - 25 januari 2011 Verzoek Denktank Project NL om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om gesprek over samenwerking - 2011Z01342

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek UvW tot aanbieding petitie m.b.t waterproblematiek d.d. 22 maart 2011

Zaak: Brief derden - Unie van Waterschappen (UvW) te Den Haag - 28 januari 2011 Verzoek UvW tot aanbieding petitie m.b.t waterproblematiek d.d. 22 maart 2011 - 2011Z01691

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 22 maart 2011

Uitnodiging van AVc en NAP voor minisymposium over de ontwikkelingen van kilometertellerfraude d.d. 19 april 2011

Zaak: Brief derden - Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) te Hoevelaken - 27 januari 2011 Uitnodiging van AVc en NAP voor minisymposium over de ontwikkelingen van kilometertellerfraude d.d. 19 april 2011 - 2011Z01549

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.