Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 december 2011

Gepubliceerd: 16 december 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03655
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=10735dc1-fe17-4df1-a89e-0034c3015b79&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2015-12-2011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 22112, 22112, 33120, 31288, 31524, 31524, 31497, 31289, 31293, 31288, 31289, 30012, 30012, 27923, 31524, 32396, 28330, 31777, 32827, 32827

Inhoud


Archeologie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.I. van der Werf (CDA) - 15 december 2011 Archeologie - 2011Z26364

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in de nog te ontvangen brief over BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) t.b.v. het AO Erfgoed en monumenten ook in te gaan op ontwikkelingen op het terrein van de archeologie.

Uitvoering motie n.a.v. AO onderwijssubsidies

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop (CDA) - 15 december 2011 Overzicht onderwijssubsidies - 2011Z26374

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om brief over uitvoering motie n.a.v. AO Onderwijssubsidies, inzake behoud van expertise voor LISD (Landelijke Informatie- en Ondersteuning Specifieke Doelgroepen) en LSEM (Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers)

Passend onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 15 december 2011 Passend onderwijs - 2011Z26372

Besluit: Verzoek om spoed-AO over brief OCW d.d. 15 december 2011 over personele gevolgen passend onderwijs wordt gepolst via schriftelijke procedurevergadering.

Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 15 december 2011 Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen - 2011Z26371

Besluit: Initiatiefnemer laat weten dat binnenkort mogelijk nota van wijziging en nota van

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 15 december 2011 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Kwaliteit speciaal onderwijs) - 2011Z26368

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, zodat mogelijkheden en gevolgen kunnen worden nagegaan van het voorstel om de wetsvoorstellen inzake passend onderwijs (33 106) en kwaliteit speciaal onderwijs (33 812) gelijktijdig te behandelen.

Motie Elias inzake eenduidige criteria voor educatietrajecten taal en rekenen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 15 december 2011 Motie Elias - 2011Z26365

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om brief over uitvoering van motie Elias inzake eenduidige criteria voor educatietrajecten taal en rekenen (Kamerstuk 28 760, nr. 27), vóór 1 februari 2012

Wettelijke bevoegdheid omgangskunde

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 13 december 2011 Omgangkunde - 2011Z26094

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om een reactie op bijgevoegde burgerbrief, in aanvulling op de beantwoording van schriftelijke vragen over onduidelijkheden rondom de bevoegdheid voor het vak omgangskunde.

Inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij Gedeputeerde Staten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 15 december 2011 Inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij Gedeputeerde Staten - 2011Z26361

Besluit: Inbreng verslag wetsvoorstel wordt omgezet naar 24 januari a.s. om 14.00 uur.

Schriftelijke inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 15 december 2011 Schriftelijke inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen - 2011Z26360

Besluit: Inbreng verslag wetsvoorstel wordt omgezet naar 24 januari a.s. om 14.00 uur (later is besloten de oorspronkelijke datum van 10 januari a.s. te handhaven).

Verzoek rondetafel Techniekonderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Beertema (PVV) - 23 november 2011 Problemen in de sector techniek - 2011Z23889

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Concrete voorstellen voor uit te nodigen personen voor het rondetafelgesprek kunnen tot volgende week donderdag worden aangedragen. Voorgesteld is drie rondes: vmbo, mbo, externe deskundigen.

Voortgangsrapportage emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 november 2011 Voortgangsrapportage emancipatiebeleid - 30420-160

Besluit: Een algemeen overleg plannen.

Vaststellen prioriteiten werkprogramma EU

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 9 december 2011 Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2012 - Groslijst - 2011Z25832

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit het volgende onderwerp als prioriteit te kiezen: 'Improving the gender balance in the boards of companies listed on stock exchanges' (soft law / Legislative), nr. 100 in de groslijst.

Antwoorden opvragen inzake mededeling agenda modernisering Hoger Onderwijs en het fiche

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 22 november 2011 Antwoorden opvragen inzake mededeling agenda modernisering Hoger Onderwijs en het fiche - 22112-1268

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Horizon 2020 wordt geagendeerd voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (voortouw ELI)

Fiche inzake mededeling Modernisering Hoger Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 24 oktober 2011 Fiche inzake mededeling Modernisering Hoger Onderwijs - 22112-1248

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Horizon 2020 wordt geagendeerd voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (voortouw ELI)

EU-voorstel: Mededeling Agenda modernisering Hoger Onderwijs COM(2011)567.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 oktober 2011 EU-voorstel: Mededeling Agenda modernisering Hoger Onderwijs COM(2011)567. - 2011Z19307

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Horizon 2020 wordt geagendeerd voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (voortouw ELI)

Passend onderwijs

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 9 december 2011 BOR-notitie Financiële onderbouwing w.v. passend onderwijs - 2011Z25829

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 december 2011 Aanbieding Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2011, 563) - 33120-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 25 januari 2012 om 10.00 uur

Hoofdlijnenakkoord VSNU-OCW over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, profilering en valorisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 december 2011 Aanbieding Hoofdlijnenakkoord VSNU-OCW over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, profilering en valorisatie - 31288-246

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en t.z.t. betrekken bij nog te ontvangen wetsvoorstel inzake profilering wetenschappelijk onderwijs.

Ontwerp-besluit op grond van artikel 1.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het gedeeltelijk verzorgen van een Associate-degreeprogramma op de locatie van een bve-instelling (Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 december 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling (31524, nr. 119) - 31524-121

Besluit: Aanhouden tot schriftelijke procedurevergadering, donderdag 22 december a.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 november 2011 Ontwerp-besluit op grond van artikel 1.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het gedeeltelijk verzorgen van een Associate-degreeprogramma op de locatie van een bve-instelling (Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling) - 31524-119

Besluit: Aanhouden tot schriftelijke procedurevergadering, donderdag 22 december a.s.

Aanbieding afschrift van de antwoordbrieven aan respectievelijk de heer De J. en aan Noordelijke Hogeschool Leeuwarden inzake de onderwijskundige situatie bij de welzijnsopleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 december 2011 Aanbieding afschrift van de antwoordbrieven aan respectievelijk de heer De J. en aan Noordelijke Hogeschool Leeuwarden inzake de onderwijskundige situatie bij de welzijnsopleidingen - 2011Z25604

Besluit: Staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren over de bevindingen van de onderwijsinspectie.

Voortgang passend onderwijs, zoals toegezegd in de brief van 17 juni 2011 en de aanpassingen in de conceptregio-indeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 december 2011 Voortgang passend onderwijs, zoals toegezegd in de brief van 17 juni 2011 en de aanpassingen in de conceptregio-indeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs - 31497-83

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van wetsvoorstel passend onderwijs

Vrijstelling van de leerplicht en thuisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 december 2011 Vrijstelling van de leerplicht en thuisonderwijs - 33000-VIII-146

Besluit: Agenderen voor AO thuisonderwijs

Reactie op brief van de Stichting De Nieuwe School m.b.t. nieuwe exameneis en staatsexamenkandidaten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 december 2011 Reactie op brief van de Stichting De Nieuwe School m.b.t. nieuwe exameneis en staatsexamenkandidaten - 31289-109

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2011D54492

Voortgang project afschaffing verplichte aansluiting Vervangingsfonds

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 december 2011 Voortgang project afschaffing verplichte aansluiting Vervangingsfonds - 31293-127

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Aanbieding notities "Macrodoelmatigheid" en "Leven lang leren" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 2 december 2011 Aanbieding notities "Macrodoelmatigheid" en "Leven lang leren" van Onderwijsraad - 2011Z25026

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en Onderwijsraad verzoeken om niet alleen het aanbod van de kleine opleidingen te toetsen, maar ook kijken naar de spreiding van gelijkwaardige opleidingen (bijv. dezelfde opleidingen, met weinig studenten, in verschillende ROC's in grote stad).
Noot: Betreft notities over de adviesonderwerpen “macrodoelmatigheid” en “leven lang leren” die op verzoek van de Kamer zijn opgenomen in het werkprogramma van de Onderwijsraad voor komend jaar. In de notities zijn de oorspronkelijke vragen nader geconcretiseerd en is de voorziene aanpak (waaronder het uitgezette onderzoek) geschetst.

Informatie over mogelijke fraude met het urenrooster van het Wateringse Veld College

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 december 2011 Informatie over mogelijke fraude met het urenrooster van het Wateringse Veld College - 2011Z25114

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: (Eerste) reactie op brief derde met kenmerk 2011D56977

Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling OCW (33 000, VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 december 2011 Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling OCW (33 000, VIII) - 2011Z24727

Besluit: Desgewenst betrokken bij behandeling OCW-begroting 2012.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) m.b.t. het kabinetsbeleid onderwijsachterstanden en verdeling budget groep 0-klassen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 december 2011 Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) m.b.t. het kabinetsbeleid onderwijsachterstanden en verdeling budget groep 0-klassen - 2011Z25161

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen, met ministers BZK en OCW
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over Bestuursafspraken G4 en G33
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2011D57022

Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 november 2011 Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds - 33000-B-5

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen, met ministers BZK en OCW, na ontvangst van de uitwerkinsbrief inzake motie Elias over eenduidige criteria voor educatietrajecten taal en rekenen.

Ouderbetrokkenheid bij de school

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 november 2011 Ouderbetrokkenheid bij de school - 33000-VIII-121

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg in het voorjaar.

Toezegging Begrotingsonderzoek 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 november 2011 Informatie over de aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting 2012 en een overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen - 33000-VIII-119

Besluit: Desgewenst betrokken bij OCW-begrotingsbehandeling 2012

Reactie op de motie van de leden Van der Ham en De Rouwe m.b.t. aanvulling internationalisering op strategische agenda hoger onderwijs (31288, nr. 236)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 november 2011 Reactie op de motie van de leden Van der Ham en De Rouwe m.b.t. aanvulling internationalisering op strategische agenda hoger onderwijs (31288, nr. 236) - 31288-244

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om bij de toegezegde brief inzake beleidsnotitie over kosten en baten van buitenlandse studenten ook de uitwerking van de motie Lucas c.s. te verzoeken, ingediend bij Begrotingsonderzoek.

Onderwijsraadadvies "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Onderwijsraadadvies "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo" - 31289-108

Besluit: Toevoegen aan dossier Profielen bovenbouw havo vwo
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2011D48466

Afschrift van brief aan Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven(SBB) i.o. inzake reactie op de structuurnota van SBB

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 december 2011 Afschrift van brief aan Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven(SBB) i.o. inzake reactie op de structuurnota van SBB - 2011Z25122

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over mbo.
Noot: Tevens reactie op brief derde met kenmerk 2011D07523

Verslag schriftelijk overleg inzake de implementatie van het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (European Qualifications Framework for Life Long Learning, afgekort EQF) rapport (30012, nr. 34)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011 Aanbieding advies Commissie NLQF - EQF met beleidsdreactie - 30012-34

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg en hier ook minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor uitnodigen.
Noot: Brieven in dossier Leven Lang Leren worden hierbij betrokken (betreft Voortgangsrapportages Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008 en 2009; afschrift brief minister aan aan Stichting van de Arbeid inzake Stichting Expertisecentrum ETV.nl en de aanpak van laaggeletterdheid)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de implementatie van het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (European Qualifications Framework for Life Long Learning, afgekort EQF) rapport (30012, nr. 34) - 30012-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg en hier ook minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor uitnodigen.
Noot: Brieven in dossier Leven Lang Leren worden hierbij betrokken (betreft Voortgangsrapportages Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008 en 2009; afschrift brief minister aan aan Stichting van de Arbeid inzake Stichting Expertisecentrum ETV.nl en de aanpak van laaggeletterdheid)

Informatie besteding en gebruik Lerarenbeurs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 november 2011 Informatie besteding en gebruik Lerarenbeurs - 27923-123

Besluit: Desgewenst betrokken bij behandeling OCW-begroting 2012 (33 000 VIII)
Besluit: Agenderen voor AO mbo (i.v.m. onderbesteding in mbo)

Kwaliteit van het mbo-onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Kwaliteit van het mbo-onderwijs - 31524-120

Besluit: Een algemeen overleg plannen. Hierbij betrekken: - uitwerking van de moties die tijdens de begrotingsbehandeling zijn ingediend, - verslagen van de nog lopende schriftelijk overleggen, - de nog te ontvangen stand-van-zakenbrief betreffende mbo, medio maart.

Bestuursafspraken G4 en G33

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Bestuursafspraken G4 en G33 - 33000-VIII-61

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 december om 16.00 uur

Ontwikkelingen m.b.t. Wetsvoorstel versterking positie leraren (32396)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 november 2011 Ontwikkelingen met betrekking tot het Wetsvoorstel versterking positie leraren - 32396-12

Besluit: Aanhouden in afwachting van nadere informatie (inzake Professioneel statuut).
Gerelateerde kamerstukken: 32396-12

Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 december 2011 Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 - 33000-VIII-147

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Mediabegroting 2012 op 12 december jl.

Actualisering bibliotheekwetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 december 2011 Actualisering bibliotheekwetgeving - 28330-51

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 januari a.s. 17.00 uur.

Onderzoek naar de positie van Nederlandse persbureaus in de nieuwsketen en een adviesrapport inzake Regionale Media Centra

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 december 2011 Onderzoek naar de positie van Nederlandse persbureaus in de nieuwsketen en een adviesrapport inzake Regionale Media Centra - 31777-26

Besluit: Aanhouden tot toegezegde brief inzake publiek-private samenwerking ontvangen is (toegezegd tijdens WGO Media op 12 december jl.)

Evaluatie van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 december 2011 Evaluatie van het Stimuleringsfonds voor de Pers - 32827-28

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 25 januari 2012 om 11.00 uur

Wijziging Mediawet i.v.m. distributie wettelijk minimumpakket radio en televisie en aanbieidng TNO IVIR rapport "Audiovisuele mediadistributie, bottlenecks en beleid"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 december 2011 Wijziging Mediawet i.v.m. distributie wettelijk minimumpakket radio en televisie

Besluit: Aanhouden tot toegezegde brief inzake publiek-private samenwerking ontvangen is (toegezegd tijdens WGO Media op 12 december jl.)

Lokale publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 december 2011 Lokale publieke omroep - 32827-29

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg vóór het zomerreces
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer te informeren over de voortgang van de gesprekken met de VNG

Antwoorden op feitelijke vragen van de commissie over de Mediabegroting 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 december 2011 Lijst van vragen en antwoorden over de Mediabegroting 2012 - 33000-VIII-140

Besluit: Is betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 12 december jl. over de Mediabegroting 2012.

Mediabegroting 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Mediabegroting 2012 - 33000-VIII-59

Besluit: Desgewenst betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Media

Dossier van Klaas-Carel Faber in Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 28 november 2011 dossier van Klaas-Carel Faber in Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) - 33000-VIII-60

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen