Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 oktober 2011

Gepubliceerd: 6 oktober 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03650
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e0eb66e-7a9d-416b-8489-bc3f291fd214&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%206-10-2011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32795, 33038, 32531, 32531, 31289, 31293, 32253, 31288, 31288, 31289, 31288, 31288, 27923, 29362, 32820, 32820

Inhoud


Rondetafelgesprek met acht musea van hedendaagse moderne kunst

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 30 september 2011 Verzoek rondetafelgesprek met musea - 2011Z19088

Besluit: Rondetafelgesprek wordt gepland op 9 november a.s., 13.00-15.00 uur
Noot: Aanleiding is de advertentie die bovengenoemde musea op 19 september jl. in diverse dagbladen hebben geplaatst met de oproep om politici te spreken.

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 mei 2011 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs - 32795

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 september 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32795-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32795-6

Besluit in verband met de telling van leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst (rebound-voorzieningen)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 september 2011 Besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Formatiebesluit W.V.O. in verband met de telling van leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst en enkele technische aanpassingen - 33038-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 oktober om 10.00 uur

Uitvoering moties en toezeggingen m.b.t. maatschappelijke stage

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 september 2011 Uitvoering moties en toezeggingen m.b.t. maatschappelijke stage - 32531-20

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32531-20

Verslag schriftelijk overleg inzake de nahang van het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 september 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de nahang van het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs - 32531-21

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32531-21

Adviesrapport Onderwijsraad "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo" (boekje)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 september 2011 Adviesrapport Onderwijsraad "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo" (boekje) - 31289-107

Besluit: Toevoegen aan dossier Profielen bovenbouw havo vwo
Besluit: Minister verzoeken om beleidsstandpunt voor de begrotingsbehandeling OCW de Kamer te doen toekomen

Aanbieding Regeling vaststelling programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 september 2011 Aanbieding Regeling vaststelling programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding 2012 - 31293-114

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van de Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 september 2011 Aanbieding van de Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 - 33020

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Terugdringen overhead hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 september 2011 Terugdringen overhead hoger onderwijs - 32253-34

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer een reactie te doen toekomen op de aangehouden motie van de leden Jasper van Dijk en Jadnanansing (Kamerstuk 31 288, nr. 222), zoals toegezegd tijdens het notaoverleg van 26 september 2011
Gerelateerde kamerstukken: 32253-34

Wetenschappelijke samenwerking met China

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 september 2011 Wetenschappelijke samenwerking met China - 31288-209

Besluit: Agenderen voor begrotingsonderzoek

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2012 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 30 augustus 2011 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2012 in de commissies - 2011Z16560

Besluit: De volgende onderwerpen en rapporteurschappen worden vastgesteld: 1. De kwaliteit van de begroting 2012 OCW mede in het kader van nieuwe begrotingssystematiek 'Verantwoord begroten' (rapporteur Van Bochove) 2. Internationale uitgaven OCW (o.m. hfdst 8 OCW-begroting) (rapporteur Lucas) Begrotingsonderzoek heeft tot doel een bepaald onderdeel uit de begroting (technisch) verder uit te diepen. Rapporteur stelt vragen, bewindspersoon antwoordt; in tweede termijn worden aanvullende vragen door de overige fracties gesteld.
Noot: Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek is gepland op 24 november a.s., van 14.00 tot 17.00 uur

Reactie op het niet uitvoeren van de motie Van der Ham over transparante besteding van middelen (31288, nr. 156)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 september 2011 Reactie op het niet uitvoeren van de motie Van der Ham over transparante besteding van middelen (31288, nr. 156) - 31288-208

Besluit: Desgewenst betrokken bij notaoverleg Strategische agenda Hoger onderwijs 26 september j.l.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2011D42359

Beantwoording vragen commissie OCW over de Isaac Beeckman Academie en de start van een nieuwe school

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 september 2011 Beantwoording vragen commissie OCW over de Isaac Beeckman Academie en de start van een nieuwe school - 31289-106

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Onderwijstijd

Aanbieding Onderwijsraadadvies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 22 september 2011 Aanbieding Onderwijsraadadvies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap - 31288-207

Besluit: Desgewenst betrokken bij notaoverleg Strategische agenda Hoger onderwijs

Werkprogramma 2012 van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 september 2011 Werkprogramma 2012 van de Onderwijsraad - 33000-VIII-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Een ordening van de adviesonderwerpen: A . Onderwijs en de kenniseconomie

Aanbieding advies "Hoger onderwijs voor de toekomst" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 22 september 2011 Aanbieding advies "Hoger onderwijs voor de toekomst" van Onderwijsraad - 2011Z18222

Besluit: Is reeds betrokken bij het notaoverleg van 26 september jl. over de strategische agenda hoger onderwijs.

Advies commissie Associate degree over aanpak definitieve invoering Associate-degreeprogramma’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 21 september 2011 Advies commissie Associate degree over aanpak definitieve invoering Associate-degreeprogramma’s - 31288-210

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nota werken in het onderwijs 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 21 september 2011 Nota werken in het onderwijs 2012 - 27923-117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit lerarenopleidingen 1 november a.s.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2012.

Rapportage burgerbrieven over het jaar 2010 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 september 2011 Rapportage burgerbrieven over het jaar 2010 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29362-194

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 november om 10.00 uur

Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland (IMON) 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 september 2011 Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland (IMON) 2010 - 32500-VIII-215

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2012.

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 september 2011 Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard - 33019

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 27 oktober 2011 om 10.00 uur

Trends in beeld 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 september 2011 Trends in beeld 2011 - 33000-VIII-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2012
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur op 21 november a.s.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Media op 5 december a.s.

Subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 september 2011 Subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 - 33000-VIII-6

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 11 oktober om 14.00 uur

Beleidsreactie op het rapport van Berenschot inzake dalende omzetten van ondernemers in de culturele sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 september 2011 Beleidsreactie op het rapport van Berenschot inzake dalende omzetten van ondernemers in de culturele sector - 32820-46

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur op 21 november a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2011D40835

Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 september 2011 Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 - 33000-VIII-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Rijksakademie van beeldende kunsten m.b.t. de dreigende beëindiging van de financiering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 september 2011 Afschrift van het antwoord op de brief van de Rijksakademie van beeldende kunsten m.b.t. de dreigende beëindiging van de financiering - 32820-44

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 oktober om 10.00 uur