Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 september 2011

Gepubliceerd: 22 september 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03648
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2ee222db-08a0-47c0-b031-ca52877009d4&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2022-9-2011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 22112, 31288, 32618, 32742, 32764, 28760, 27923, 31293, 31524, 31288, 32820, 32156

Inhoud


Stand van zaken Leerlingenvervoer (1-meting)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 22 september 2011 Stand van zaken Leerlingenvervoer (1-meting) - 2011Z18210

Besluit: Minister verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren over de stand van zaken over het leerlingenvervoer (1-meting).

Overhead

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 22 september 2011 Overhead - 2011Z18201

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer vóór het Notaoverleg van 26 september a.s. een schriftelijke reactie te geven op het artikel in de Volkskrant van 22 september 2011 'Universiteit geeft te lage cijfers overhead'.

Informele EU bijeenkomst ministers cultuur en audiovisuele zaken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 september 2011 Informele EU bijeenkomst ministers cultuur en audiovisuele zaken - 21501-34-172

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake de OJCS-raad van 24 november a.s.

Kabinetsreactie Groenboek “Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 september 2011 Antwoorden op vragen over de kabinetsreactie op het Groenboek ‘Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties’ - 22112-1221

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 september 2011 Kabinetsreactie Groenboek “Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties” - 22112-1213

Besluit: Is reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg van 8 september jl.

Aanpak van belemmeringen bij het studeren in het buitenland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 september 2011 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de aanpak van belemmeringen bij het studeren in het buitenland - 31288-206

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2012

Stand van zaken herziening financiering onderwijsinstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 september 2011 Stand van zaken herziening financiering onderwijsinstellingen - 32500-VIII-214

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling OCW-begroting 2012

Reactie op motie Çelik en enquête Marktontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 september 2011 Reactie op motie Çelik en enquête Marktontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs - 32500-VIII-213

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling OCW-begroting 2012

Onderzoek naar kostenontwikkelingen bij schoolbesturen in krimpgebieden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 september 2011 Onderzoek naar kostenontwikkelingen bij schoolbesturen in krimpgebieden - 32500-VIII-212

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 september jl. inzake financiën in het primair onderwijs.
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling OCW-begroting 2012
Noot: Bijgevoegd zijn twee onderzoeksrapporten van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (Panteia) inzake het po èn vo.

Aanbieding advies "Profielen in de bovenbouw havo-vwo" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 14 september 2011 Aanbieding advies "Profielen in de bovenbouw havo-vwo" van Onderwijsraad - 2011Z17605

Besluit: Aanhouden in afwachting van het kabinetsstandpunt.

Voorstel collegegeldvrij besturen 3.0

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 september 2011 Voorstel collegegeldvrij besturen 3.0 - 32618-43

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 26 september a.s over de strategische agenda hoger onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 32618-43

OESO-rapport Education at a Glance 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 september 2011 OESO-rapport Education at a Glance 2011 - 32500-VIII-211

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling OCW-begroting 2012

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 september 2011 Wet van … tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs - 32892

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 oktober te 10.00 uur

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 september 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32742-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32742-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 april 2011 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs - 32742

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Initiatiefnota 'Investeringsfonds scholenbouw'

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 9 mei 2011 Investeringsfonds scholenbouw - 32764

Besluit: Agenderen voor notaoverleg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 september 2011 Kabinetsreactie Initiatiefnota 'Investeringsfonds scholenbouw' - 32764-3

Besluit: Agenderen voor notaoverleg

Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 'Geletterdheid in Nederland'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 september 2011 Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 'Geletterdheid in Nederland' - 28760-22

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 12 oktober a.s. inzake laaggeletterdheid.

Uitstelbrief over concretising wetsvoorstel versterking positie leraren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 september 2011 Uitstelbrief over concretising wetsvoorstel versterking positie leraren - 27923-116

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 30 augustus 2011 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2012 in de commissies - 2011Z16560

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • Besloten wordt tot het houden van een begrotingsonderzoek. Het begrotingsonderzoek wordt gepland in de week van 21 november a.s.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 september 2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 - 33000-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 19 oktober a.s. te 10.00 uur.
Besluit: Agenderen voor begrotingsonderzoek in de week van 21 november a.s.

Poster Financiële stromen basisonderwijs

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 september 2011 Poster Financiële stromen basisonderwijs - 31293-113

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Financiën in het primair onderwijs

Informatie over nakomen toezegging over evaluatie van de pilots VM2 (Actieplan MBO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 september 2011 Informatie over nakomen toezegging over evaluatie van de pilots VM2 (Actieplan MBO) - 31524-117

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 september 2011 Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen - 32875

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 oktober te 10.00 uur (Blanco verslag)

Samenwerking tussen HO-instellingen in relatie tot de fusietoets

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 september 2011 Samenwerking tussen HO-instellingen in relatie tot de fusietoets - 31288-205

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 26 september a.s. inzake strategische agenda hoger onderwijs.

Antwoord op de commissiebrief over de regeling culturele basisinfrastructuur en kunstvakopleidingen/postacademische opleidingen beeldende kunst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 september 2011 Postacademische opleidingen cultuur en beleidsreactie kunstvakonderwijs - 32820-45

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur op 21 november a.s.
Besluit: Het algemeen overleg over Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016(Kamerstuk 32820, nr. 42), met potlood gepland op 29 september a.s. wordt geannuleerd

Aanbieding eindrapport "Efficiencyonderzoek Landelijke Publieke Omroep"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 september 2011 Aanbieding eindrapport "Efficiencyonderzoek Landelijke Publieke Omroep" - 2011Z17871

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Media op 12 december a.s.

Restauratiemiddelen rijksmonumenten vanaf 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 september 2011 Restauratiemiddelen monumenten vanaf 2012 - 32156-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Erfgoed en monumenten op 13 oktober a.s.

Waardering Publicatie-licentie Programmagegevens Nederlandse Publieke Omroep

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 september 2011 Vertrouwelijke achtergrondinformatie van het Commissariaat van de Media bij het eerder door de minister van OCW aangeboden rapport "Is er nog iets op tv" in de vorm van een vertrouwelijk rapport "Waardering Publicatielicentie Programmagegevens NPO". - 2011Z17422

Besluit: Commissariaat voor de Media verzoeken om in besloten gesprek het rapport toe te lichten

Kunst van Lezen 2012-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 september 2011 Kunst van Lezen 2012-2015 - 32500-VIII-210

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 12 oktober a.s. inzake laaggeletterdheid.
Noot: De staatssecretaris wordt ook uitgenodigd voor het algemeen overleg.