Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 november 2010

Gepubliceerd: 25 november 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2010A03603
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b0748ae5-e0c2-4836-bd8c-5231495bbedb&title=Besluitenlijst%20VWS%2024%20november%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29689, 29248, 29248, 30597, 29248, 29689, 30597, 29689, 22894, 32500, 31706, 29248, 22894, 29323, 30234, 29247, 29477, 22894, 25424, 31701, 30597, 29689, 30597, 31950, 30234, 22894

Inhoud


HWW-zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 25 november 2010 HWW-zorg - 2010Z17731

Besluit: De staatssecretaris zal, onder verwijzing naar het vragenuur van 23 november jl., worden verzocht een reactie te geven op de noodzakelijkheid van een Plan-B en daarbij de antwoorden te betrekken op de schriftelijke vragen van de leden Venrooy en Dijkstra.

Tijdregistratie in zorginstellingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 17 november 2010 Tijdregistratie in zorginstellingen - 2010Z17000

Besluit: Reeds afgedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 18 november 2010

Hoofdlijnendebat PGB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 3 november 2010 Hoofdlijnendebat PGB - 2010Z15742

Besluit: Er zal voor het Kerstreces een algemeen overleg PGB worden gehouden, zie ook punt 6.

Controversieel verklaarde stukken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 19 januari 2010 Samenhang verschillende brieven toekomst curatieve zorg - 32123-XVI-113

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging/Medisch specialisten/DBC's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010 Reactie op de position paper van de VRZ betreffende de risicoverevening in de Zorgverzekeringswet - 29689-298

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 maart 2010 Technische en financiele consequenties controversieel verklaren 'Waardering voor betere zorg IV' - 29248-113

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging/Medisch specialisten/DBC's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 20 april 2010 Overgangsregeling kapitaallasten cure - 29248-115

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kapitaallasten cure

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 19 april 2010 Go/no-go besluit uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars - 30597-143

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Toekomst AWBZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 1 april 2010 Kapitaallastenproblematiek - 29248-114

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kapitaallasten cure

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010 Helderheid over de status en het proces van de totstandkoming van de risicoverevening 2011 - 29689-297

Besluit: Agenderen voor t.z.t. houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink -

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg EPD

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 november 2009 Bouwen aan vertrouwen; toekomstvisie indicatiestelling AWBZ en CIZ - 30597-116

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Toekomst AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 15 februari 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake toekomstige positionering en verbeteringen CAK - 29689-290

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg CAK

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 februari 2010 Kabinetsstandpunt darmkankerscreening - 22894-261

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bevolkingsonderzoeken

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 30 maart 2010 Besluit afbreking zwangerschap - 32123-XVI-128

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2009 van het Ministerie van VWS (XVI)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 oktober 2010 Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2009 van het Ministerie van VWS (XVI) - 32500-24

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Uitvoering motie Agema c.s. (32500 XVI nr. 53) om de rollator en andere

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 23 november 2010 Uitvoering motie Agema c.s. (32500 XVI nr. 53) om de rollator en andere loophulpmiddelen in het basispakket te houden - 2010Z17410

Besluit: Zie hierboven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 november 2010 Uitvoering motie Agema c.s. (32500 XVI nr. 53) om de rollator en andere loophulpmiddelen in het basispakket te houden - 32500-XVI-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Afbakeningscriteria voor de Wtcg tegemoetkoming

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2010 Afbakeningscriteria voor de Wtcg tegemoetkoming - 31706-40

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wtcg (eind januari/begin februari 2011, 2 uur)
Gerelateerde kamerstukken: 31706-40

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhangbrief experiment Sint Maartenskliniek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhangbrief experiment Sint Maartenskliniek - 29248-154

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport van de Raad van Europa inzake de Mexicaanse griep

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2010 Rapport van de Raad van Europa inzake de Mexicaanse griep - 22894-290

Besluit: De minister verzoeken om brief inzake de evaluatie alsmede verzoeken om een reactie op de tv-uitzending van Zembla d.d. 20 november 2010 inzake nut en noodzaak van de griepprik
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Evaluatie Mexicaanse griep (2 uur)

Invoering van neonatale screening op cystic fibrosis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2010 Invoering van neonatale screening op cystic fibrosis - 29323-82

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op het rapport topsporter en antidoping beleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2010 Reactie op het rapport topsporter en antidoping beleid - 30234-31

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sportbeleid

Schriftelijke reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 november 2010 Schriftelijke reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 - 32500-XVI-87

Besluit: Desgewenst betrokken/betrekken bij stemmingen begroting

Antwoorden op vragen van de cie over het jaarverslag Jeugd en Gezin

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 november 2010 Antwoorden op vragen van de cie over het jaarverslag Jeugd en Gezin - 32360-XVII-7

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Aanbieding businesscase Alternatieven voor Dierproeven van ZonMw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2010 Aanbieding businesscase Alternatieven voor Dierproeven van ZonMw - 32500-XVI-69

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Dierproevenbeleid

Antwoorden op vragen van de cie over het Rapport van de AR bij het jaarverslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 november 2010 Antwoorden op vragen van de cie over het Rapport van de AR bij het jaarverslag - 32360-XVII-6

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Nadere analyse van de ambulancezorg op Walcheren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2010 Nadere analyse van de ambulancezorg op Walcheren - 29247-134

Besluit: De minister zal om een stand van zakenbrief financiële situatie Zeeuwse ziekenhuizen verzocht worden.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg

Antwoord op vragen van de cie. over de Slotwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 november 2010 Antwoord op vragen van de cie. over de Slotwet - 32360-XVII-5

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Brief t.g.v. de beantwoording van vragen over de begroting Jeugd en Gezin

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 november 2010 Brief t.g.v. de beantwoording van vragen over de begroting Jeugd en Gezin 2010 - 32500-XVII-4

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Beantwoording vragen eerste termijn over de Begroting VWS 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2010 Beantwoording vragen door de Kamer gesteld in de eerste termijn van de regering over de Begroting VWS 2011 - 32500-XVI-88

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Standpunt Evaluatie indeling zelfzorggeneesmiddelen en rol drogist

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 november 2010 Standpunt Evaluatie indeling zelfzorggeneesmiddelen en rol drogist - 29477-138

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Beantwoording vragen over de Begroting Jeugd en Gezin 2011, Slotwet 2009, Rapport ARK 2009 en Jaarverslag 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 november 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting van Jeugd en Gezins 2011 - 32500-XVII-5

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag over 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2010 Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag over 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32360-XVI-6

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2010 Lijst van vragen en antwoorden over het jrapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32360-XVI-7

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Slotwet VWS 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Slotwet VWS 2009 - 32360-XVI-5

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Lijst van vragen en antwoorden over de Begroting VWS 2011 en het Jaarverslag en Slotwet VWS 2009.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 - 32500-XVI-13

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling

Uitvoering uitzondering rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2010 Uitvoering uitzondering rookvrije horeca - 22894-289

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid (januari 2011, 2 uur)

Onderzoek Radboud medisch Centrum over toediening onrustmedicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 28 oktober 2010 Onderzoek Radboud medisch Centrum over toediening onrustmedicatie - 25424-105

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg Care

Kosten van externe inhuur bij VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2010 Kosten van externe inhuur bij VWS - 31701-33

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling

Beantwoording vraag commissie over een minimale eigen bijdrage van € 400 voor AWBZ-zorg met verblijf

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2010 Beantwoording vraag commissie over een minimale eigen bijdrage van € 400 voor AWBZ-zorg met verblijf - 30597-160

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ

Reactie op verzoek Leijten over lobby-activiteiten van zorggeld

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 november 2010 Reactie op verzoek Leijten over lobby-activiteiten van zorggeld - 32500-XVI-15

Besluit: Aanhouden in afwachting van aangekondigd raport

Evaluatie verplicht eigen risico

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 november 2010 Evaluatie verplicht eigen risico - 29689-312

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Dagbesteding lichamelijk gehandicapten (LG)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 november 2010 Dagbesteding lichamelijk gehandicapten (LG) - 2010Z15606

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Benchmarkrapport ActiZ inzake indicaties in de thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 november 2010 Benchmarkrapport ActiZ inzake indicaties in de thuiszorg - 30597-159

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ

Overzicht verantwoordelijke minister inzake de ontwerpbegroting Jeugd en Gezin (XVII) 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 november 2010 Overzicht verantwoordelijke minister inzake de ontwerpbegroting Jeugd en Gezin (XVII) 2011 - 32500-XVII-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Brief CCMO over aanpassing Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2010 Brief CCMO over aanpassing Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek - 31950-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij heropening debat over wetsvoorstel 31 950
Gerelateerde kamerstukken: 31950-11

Trendrapport Bewegen en Gezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2010 Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2009/2009 - 30234-30

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg Sportbeleid op 29 november 2010

Jaarrapportage Vermindering suïcidaliteit 2010

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 19 november 2010 Suïcidepreventie - 2010Z17224

Besluit: De ministers van VWS en van Infrastructuur en Milieu zal worden gevraagd hun visie te geven op suïcidepreventie op het spoor en daarin tevens een reactie te geven op het bericht dat machinistenvakbond VVMC het kwalijk vindt dat de spoorbeheerder tot volgend jaar wacht met preventieve maatregelen zoals meldpalen, schriklichten en camera's.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 2 november 2010 Jaarrapportage suïcide - 2010Z15690

Besluit: Zie hierboven.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2010 Uitstel toezzending Jaarrapportage Vermindering suïcidaliteit 2010 - 22894-288

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voor het einde van het jaar de Jaarrapportage aan de Kamer toe te sturen.

Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 25 oktober 2010 Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD - 32546

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2010

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 21 oktober 2010 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK - 32543

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2010
Besluit: Technische briefing plannen met de Nationale Ombudsman over het CAK (voorafgaand aan de inbrengdatum).

EU-stafnotitie "VWS - Uitkomsten Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2011"

Zaak: Overig - griffier, J.A.C. Kester - 19 november 2010 EU-stafnotitie "VWS - Uitkomsten Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2011" - 2010Z17231

Besluit: De volgende onderwerpen zijn geselecteerd: Herziening besluit overdraagbare ziekten (nr. II-34) Herziening richtlijn tabaksproducten (nr. II-37) Herziening richtlijn medicijnprijzen (nr. II-48)