Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 september 2011

Gepubliceerd: 9 september 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03181
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d73be330-ff57-43f4-be8f-863e08d8053b&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%208-9-2011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 31524, 31288, 31288, 31288, 31288, 32641, 32193, 31289, 31293, 31288, 31524, 30012, 31288, 31497, 31524, 31293, 31293, 31989, 31293, 32770, 32770, 31293, 31524, 31524, 31288, 31293, 29355, 32807, 32807, 32820, 32725, 31482, 32033, 32820, 32820, 32820, 32156, 26643, 32820

Inhoud


Vliegende brigades

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 8 september 2011 Vliegende brigades - 2011Z17205

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer een quick scan inzake de vliegende brigade zeer zwakke scholen (po en vo) te doen toekomen.

Plan SP ‘een betere leraar voor hetzelfde geld’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Smits (SP) - 7 september 2011 Plan SP ‘een betere leraar voor hetzelfde geld’ - 2011Z17144

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op het rapport van de SP-fractie 'Een betere leraar voor hetzelfde geld'.

Toezeggingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede-Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD)

Besluit: Bewindspersonen dringend verzoeken te reageren op toezeggingen die niet gestand zijn gedaan en waarvan de termijn reeds verlopen lijkt te zijn.

Fiche: Benchmarks leermobiliteit en arbeidsmarktinzetbaarheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 juli 2011 Fiche: Benchmarks leermobiliteit en arbeidsmarktinzetbaarheid - 22112-1189

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 24 november a.s..
Noot: In Brussel staat het onderwerp geagendeerd voor de raad van 28 november a.s.

EU-voorstel: Groenboek Beroepskwalificaties - COM(2011)367

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 juni 2011 EU-voorstel: Groenboek Beroepskwalificaties - COM(2011)367 - 2011Z14285

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 september, 14.00 uur
Noot: • De beleidsreactie bereikt de Kamer op 2 of 5 september. Een (concept) EU-stafnotitie is reeds als bijlage bij deze agenda gevoegd. • Het verzoek aan het kabinet is om te reageren vóór woensdag 14 september 10.00 uur, zodat desgewenst een VSO kan worden aangevraagd. • Het kabinet dient vervolgens uiterlijk 20 september a.s het Nederlands standpunt aan te leveren bij de Europese Commissie.

Reactie op motie Çelik (31524, nr. 102) over aangifte bij subsidiefraude

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 augustus 2011 Reactie op motie Çelik (31524, nr. 102) over aangifte bij subsidiefraude - 31524-116

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken inzake de beleidsagenda openbaar onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 augustus 2011

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 4 oktober 2011 om 16.00 uur

Uitvoering motie Besselink c.s. (31821, nr. 69) over het recht op schadevergoeding voor studenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 augustus 2011 Uitvoering motie Besselink c.s. (31821, nr. 69) over het recht op schadevergoeding voor studenten - 31288-204

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 26 september a.s. over de Strategische agenda hoger onderwijs

Aanbieding van het advies AWT "Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 augustus 2011 Aanbieding van het advies AWT "Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren". Het kabinetsstandpunt kan de Kamer binnen 3 maanden tegemoet zien - 31288-203

Besluit: Aanhouden in afwachting van de binnen 3 maanden toegezegde kabinetsreactie.

Reactie op de gew. motie Klaver c.s. (31288, nr. 117) over de versterking van de positie van de studentassessor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 augustus 2011 Reactie op de gew. motie Klaver c.s. (31288, nr. 117) over de versterking van de positie van de studentassessor - 31288-202

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 26 september a.s. over de Strategische agenda Hoger onderwijs.

Rapport beoordeling verbeterpotentie opleidingen Hogeschool Inholland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 augustus 2011 Rapport beoordeling verbeterpotentie opleidingen Hogeschool Inholland - 31288-201

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 september 2011 om 14.00 uur

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 24 augustus 2011 Nota van wijziging - 32641-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32641-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 februari 2011 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet - 32641

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Antwoord op de in eerste termijn gestelde vragen behandeling wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) (32193)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 augustus 2011 Antwoord op de in eerste termijn gestelde vragen behandeling wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) - 32193-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32193-14

Afschrift brief aan de voorzitter van het Platform VVVO (Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs) over de aansluiting tussen vmbo en havo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 augustus 2011 Afschrift brief aan de voorzitter van het Platform VVVO (Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs) over de aansluiting tussen vmbo en havo - 31289-104

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2012.

Afschrift van een brief aan een burger inzake zijn klacht over de werkwijze van DUO bij selectiestudies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 15 augustus 2011 Afschrift van een brief aan een burger inzake zijn klacht over de werkwijze van DUO bij selectiestudies - 2011Z16105

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2011D35513

Reactie op commissiebrief over bezuinigingen op brede scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 augustus 2011 Reactie op commissiebrief over bezuinigingen op brede scholen n.a.v. een artikel in het magazine School! van de Vereniging van Openbaar Onderwijs - 32500-VIII-209

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2012.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2011D36001

Reactie op brief vereniging onderwijs kunst en cultuur (VONKC) over het opleiden voor een onderwijsbevoegdheid voor docenten in de kunstvakken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 10 augustus 2011 Reactie op brief vereniging onderwijs kunst en cultuur (VONKC) over het opleiden voor een onderwijsbevoegdheid voor docenten in de kunstvakken -

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 6 oktober 2011 om 10.00 uur

Reactie PO-raad m.b.t. resultaten evaluatie materiële bekostiging

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 augustus 2011 Reactie op de brief van de PO-raad m.b.t. resultaten evaluatie materiële bekostiging - 31293-111

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 15 september a.s. over Financiën in het Primair Onderwijs.

Reactie op motie Van der Ham (31288, nr. 156) over transparante besteding van middelen hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 augustus 2011 Reactie op motie Van der Ham (31288, nr. 156) over transparante besteding van middelen hoger onderwijs - 31288-200

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 26 september a.s. over de Strategische agenda hoger onderwijs.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer vóór het notaoverleg van 26 september a.s. over de strategische agenda hoger onderwijs nader te informeren over het uitvoeren van de bovengenoemde motie.

Reactie op de motie van de leden De Rouwe en Lucas over private investeringen in onderwijshuisvesting hoger onderwijs (32500 VIII, nr. 65)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 augustus 2011 Reactie op de motie van de leden De Rouwe en Lucas over private investeringen in onderwijshuisvesting hoger onderwijs (32500 VIII, nr. 65) - 32500-VIII-208

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 26 september a.s. over de Strategische agenda hoger onderwijs.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 augustus 2011 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten - 32857

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 september a.s. te 10.00 uur.

Toezegging n.a.v. aangehouden motie Smits, 31524, nr. 99 over het toegankelijk houden van volwassenenonderwijs voor mensen van 30 jaar of ouder.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 augustus 2011 Toezegging n.a.v. aangehouden motie Smits, 31524, nr. 99 over het toegankelijk houden van volwassenenonderwijs voor mensen van 30 jaar of ouder. - 31524-115

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Diploma-erkenning van Caribische studenten ivm medische opleidingen en registratie in BIG-register

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, H.J.M.M. de Gier - 18 juli 2011 Diploma-erkenning van Caribische studenten ivm medische opleidingen en registratie in BIG-register - 2011Z15857

Besluit: Minister VWS en staatssecretaris OCW verzoeken om een beleidsreactie

Aanbieding advies Commissie NLQF - EQF met beleidsdreactie (EQF: European Qualifications Framework)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011 Aanbieding advies Commissie NLQF - EQF met beleidsdreactie - 30012-34

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 september 2011 om 14.00 uur

Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen, voortgang juli 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 juli 2011 Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen, voortgang juli 2011 - 31288-195

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 26 september a.s. inzake de Strategische agenda hoger onderwijs.

Afschrift van de brief aan de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs m.b.t. haar reactie op het Actieplan MBO ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 juli 2011 Afschrift van de brief aan de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs m.b.t. haar reactie op het Actieplan MBO ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’ - 2011Z15192

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2011D26532

Verslag van een schriftelijk overleg inzake passend onderwijs/de kwaliteit van het onderwijs in cluster

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 maart 2011

Besluit: Toevoegen aan dossier over Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake passend onderwijs/de kwaliteit van het onderwijs in cluster 1 - 31497-80

Besluit: Toevoegen aan dossier over Passend onderwijs

Ombudslijn mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011 Besluit van de minister om de Ombudslijn mbo een jaar langer in de lucht te houden - 31524-114

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag schriftelijk overleg inzake de begrotingsstaten voor het jaar 2011 (32500 VIII, nr. 152)inzake over de onderzoeksvraag naar de bekostiging per vestiging in het primair onderwijs (31293, nr. 75).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 28 mei 2010 Reactie op verzoek commissie over de onderzoeksvraag bekostiging per vestiging - 31293-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 15 september a.s. over Financiën in het primair onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 maart 2011 Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling OCW - 32500-VIII-152

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 15 september a.s. over Financiën in het primair onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake de reactie op de moties en toezeggingen op het terrein van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en de bekostiging per vestiging in het primair onderwijs - 31293-109

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 15 september a.s. over Financiën in het primair onderwijs.

Verslag schriftelijk overleg over mijn reactie m.b.t. de uitkomst van het overleg inzake de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzalen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2011 Reactie VNG ouderbijdrage voorschoolse educatie - 31989-31

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31989-31

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Startbrief beëindiging verplichte aansluiting bij Vervangingsfonds

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011 Startbrief beëindiging verplichte aansluiting bij Vervangingsfonds - 31293-110

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 15 september a.s. over Financiën in het primair onderwijs

Afschrift van de brief aan Boaborea en NRTO m.b.t. oormerken educatiegelden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 juli 2011 Afschrift van de brief aan Boaborea en NRTO m.b.t. oormerken educatiegelden - 2011Z15167

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2011Z05705/2011D17312

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 juli 2011 Nota van wijziging - 32770-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32770-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 juli 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32770-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32770-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 mei 2011 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs - 32770

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en aandringen op spoedige behandeling

Onderzoeksrapport "Engels in het basisonderwijs"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 juli 2011 Onderzoeksrapport "Engels in het basisonderwijs" - 31293-108

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 september 2011 om 11.00 uur

Uitvoering motie-Elias over afbouw van de BAPO-regeling (31524-100)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 juli 2011 Uitvoering motie-Elias over afbouw van de BAPO-regeling (31524-100) - 31524-113

Besluit: Toevoegen aan dossier Leraren

Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap ‘Kwaliteit in verscheidenheid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 juli 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ - 31288-194

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 26 september a.s. inzake de Strategische agenda hoger onderwijs.

Kabinetsreactie inzake onderwijs in het vak 'Fries' n.a.v. rapport van de onderwijsinspectie en rapport van de stuurgroep Hoekstra

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 juni 2011 kabinetsreactie inzake onderwijs in het vak 'Fries' n.a.v. rapport van de onderwijsinspectie en rapport van de stuurgroep Hoekstra - 31293-105

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 september om 16.00 uur.

Aanbieding van en reactie op het advies Landelijk Expertisecentrum Studeren met een functiebeperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 juni 2011 Aanbieding van en reactie op het advies Landelijk Expertisecentrum Studeren met een functiebeperking - 29355-50

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 26 september a.s. inzake de Strategische agenda hoger onderwijs.

Plannen omtrent wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 juni 2011 Plannen omtrent wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte - 32500-VIII-203

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

Voorhang besluit van 17 mei 2011 houdende wijziging van enige besluiten in verband met technische actualisatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 juni 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit van 17 mei 2011 houdende wijziging van enige besluiten in verband met technische actualisatie - 32807-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen (zie ook de besluitenlijst van 30 juni jl., agendapunt 2 met attendering op ontvangen antwoorden en reactietermijn tot 4 juli 2011).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 juni 2011 Voorhang besluit van 17 mei 2011 houdende wijziging van enige besluiten in verband met technische actualisatie - 32807-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen (zie ook de besluitenlijst van 30 juni jl., agendapunt 2 met attendering op ontvangen antwoorden en reactietermijn tot 4 juli 2011).

32780 VIII, nr. 1 Nota van wijziging inzake 1e suppletoire wet OCW 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 juni 2011 Nota van wijziging - 32780-VIII-3

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 augustus 2011 Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016 - 32820-42

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken betreffende herstructurering kunstvakopleidingen en met potlood eind september een overlegdatum plannen.

Afschrift antwoordbrief aan Netwerk voor Choreografie en Gerelateerde Kunsten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 juli 2011 Afschrift antwoordbrief aan Netwerk voor Choreografie en Gerelateerde Kunsten - 2011Z15482

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorlopige Lijst Werelderfgoed

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 juli 2011 Afzien van plaatsing van de Noordoostpolder op de voorlopige Lijst Werelderfgoed - 32725-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Erfgoed en monumenten 13 oktober a.s.

Voortgangsbericht verbouwing Rijksmuseum Amsterdam, 1e helft 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 juli 2011 Voortgangsbericht verbouwing Rijksmuseum Amsterdam, 1e helft 2011 - 31482-76

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Gesproken Ondertiteling bij programma's van de landelijke publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 juli 2011 Gesproken Ondertiteling bij programma's van de landelijke publieke omroep - 32033-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Actualisering bibliotheekwetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 juli 2011 Actualisering bibliotheekwetgeving - 32820-36

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

Aanbieding rapportage bezoldiging topfunctionarissen cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 juli 2011 Aanbieding rapportage bezoldiging topfunctionarissen cultuur - 32500-VIII-204

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetsvoorstel Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, Kamerstuk 32600, voortouw BZK.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel cultuur op maandag 21 november (van 11.00 - 17.00 uur)

Moties notaoverleg uitwerking uitgangspunten cultuurbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 juli 2011 Overzicht n.a.v. de moties ingediend tijdens het notaoverleg over de uitwerking uitgangspunten cultuurbeleid - 32820-34

Besluit: Ter bespreking (optie: betrekken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel cultuur).

Evaluatie Regeling materieelbeheer museale voorwerpen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 juli 2011 Evaluatie Regeling materieelbeheer museale voorwerpen - 32820-33

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg monumenten en cultureel erfgoed op 13 oktober a.s.

Verantwoord moderniseren. Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 juli 2011 Verantwoord moderniseren. Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in gemeenten - 32156-30

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg monumenten en cultureel erfgoed op 13 oktober a.s.

Archiefvisie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 juni 2011 Archiefvisie - 26643-187

Besluit: Een algemeen overleg plannen.

Indemniteitsregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 juni 2011 Indemniteitsregeling - 32820-32

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel cultuur.