Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 mei 2011

Gepubliceerd: 19 mei 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03177
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=95c06a5a-22b0-49f1-bb84-1f4950e6e585&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%20van%2019-5-2011%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 31989, 29240, 27923, 30079, 31293, 31293, 30079, 30079, 31288, 32618, 27020, 32618, 31293, 31288, 31288, 31997, 27923, 27923, 31289, 31289, 32433, 32433

Inhoud


Rondetafelgesprek Bezuinigingen Cultuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Peters (GroenLinks) - 18 mei 2011 Rondetafelgesprek Bezuinigingen cultuur - 2011Z10366

Besluit: De commissie steunt het voorstel een rondetafelgesprek te organiseren naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur getiteld 'Advies bezuiniging cultuur 2013-2016'. Door middel van een schriftelijke procedure zal worden geïnventariseerd welke organisaties/personen worden uitgenodigd.

Verzoek van het lid Klaver inzake onderzoek naar Verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit in het hoger beroepsonderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 12 mei 2011 Verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit in het hoger beroepsonderwijs - 2011Z09816

Besluit: Lid Klaver komt, mede in overleg met andere woordvoerders en ondersteund door het BOR, met een concreet voorstel.

Schriftelijk AO EU-OJCS-raad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 mei 2011 Overzicht van de te verwachten agendapunten en de inzet inzake de EU-OJCS-raad van 19 eb 20 mei 2011 - 21501-34-167

Besluit: Desgewenst betrokken bij schriftelijk overleg OJCS-raad van 16 mei jl.

Geannoteerde agenda OJCS-Raad mei 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 april 2011 Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 19 en 20 mei 2011 - 21501-34-166

Besluit: Desgewenst betrokken bij schriftelijk overleg OJC-raad d.d. 16 mei jl.

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 mei 2011 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs - 32770

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 mei 2011 om 14.00 uur.

Reactie VNG ouderbijdrage voorschoolse educatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2011 Reactie VNG ouderbijdrage voorschoolse educatie - 31989-31

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 juni om 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31989-31

Reactie op Motie De Rouwe/ Van der Ham (32253 nr. 19) over Associate degrees op het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 mei 2011 Reactie op Motie De Rouwe/ Van der Ham (32253 nr. 19) over Associate degrees

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Strategische agenda hoger onderwijs 12 september a.s.

Aanbieding jaarverslag College voor Examens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2011 Aanbieding jaarverslag College voor Examens - 32500-VIII-171

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (Kamerstuknummer 32558).

Reactie op WiskundE-brief om aandacht voor conflicten tussen regelgeving en praktijk bij centrale examens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 mei 2011 Reactie op WiskundE-brief om aandacht voor conflicten tussen regelgeving en praktijk bij centrale examens - 2011Z09687

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2011Z04891/2011D14164

Cijfers drugsgebruik

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2011 Cijfers drugsgebruik - 29240-45

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Veiligheid in en rond het onderwijs op 26 mei a.s.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de Drugsnota.
Noot: Drugsnota wordt eind mei/begin juni naar de Kamer gezonden.

Investeringsfonds scholenbouw

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 9 mei 2011 Investeringsfonds scholenbouw - 32764

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.

Reactie op de discussienota ‘Meesterlijk onderwijs: Zorg voor kwaliteit en prestaties’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Actieplan Beter presteren (VO)
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht i.v.m. de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het Onderwijs bij het toezichtproces (Kamerstuk 32193)
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2011D15126

Advies Onderwijsraad 'Excellente leraren als inspirerend voorbeeld'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 mei 2011 Advies Onderwijsraad 'Excellente leraren als inspirerend voorbeeld' - 27923-113

Besluit: De in juni 2011 aangekondigde beleidsreactie afwachten, te ontvangen voor het nog te plannen algemeen overleg Leraren.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 mei 2011 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties - 32760

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 9 juni te 11.00 uur.

Zomerlek tussen vmbo en mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 mei 2011 Zomerlek tussen vmbo en mbo - 30079-28

Besluit: Betrokken bij het AO van 18 mei jl. inzake doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid.
Besluit: Betrekken bij het overleg over de nog te ontvangen evaluatie van de vm2-trajecten (dossier vmbo-mbo)

Aanbieding inspectierapport over de kwaliteit van het schrijfonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 april 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het inspectierapport over de kwaliteit van het onderwijs in het schrijven van teksten - 31293-101

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 23 juni a.s. inzake het Actieplan Basis voor Presteren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 februari 2011 Aanbieding inspectierapport over de kwaliteit van het schrijfonderwijs - 31293-87

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 23 juni a.s. inzake het Actieplan Basis voor Presteren.

Beleidsbrief op weg naar een toekomstbestendig vmbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 april 2011 Beleidsbrief op weg naar een toekomstbestendig vmbo - 30079-29

Besluit: Is reeds geagendeerd voor AO vmbo van 18 mei jl.
Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Actieplan Beter presteren (VO) 16 juni a.s.

Aanbieding advies Onderwijsraad 'Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 april 2011 Aanbieding advies Onderwijsraad 'Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs' . Bij de beleidreactie die de staatssecretaris op termijn naar de Kamer zal zenden wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Dibi (32 270, nr. 10) - 30079-27

Besluit: De voor 1 juli a.s. aangekondigde beleidsreactie afwachten, te ontvangen voor het nog te plannen algemeen overleg Leraren.
Gerelateerde kamerstukken: 30079-27

Hoofdlijnenbrief SLOA 2012-2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 april 2011 Hoofdlijnenbrief SLOA 2012-2013 (subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) - 32500-VIII-168

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Onderwijsbegeleiding (3 uur) na het zomerreces.

Afstudeertrajecten en eindniveau Hogeschool InHolland en andere instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 28 april 2011 Aanbieding eindrapporten Afstudeertrajecten en eindniveau Hogeschool InHolland en andere instellingen en Onderzoeksrapport NVAO-commissie - 31288-163

Besluit: Betrekken bij het debat over Afstudeertrajecten en eindniveau Hogeschool InHolland en andere instellingen

Toegezegde brief over de inwerkingtreding wetsvoorstel Verhoging collegegeld langstudeerders (32618)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 april 2011 Toegezegde brief over de inwerkingtreding wetsvoorstel Verhoging collegegeld langstudeerders (32618) - 32618-33

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32618-33

De behandeling van jaarverslagen en slotwetten in de commissies

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 mei 2011 Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 - 32710-VIII

Besluit: De inbrengdata voor de verslagen bij de slotwetten en voor feitelijke vragen over de jaarverslagen zijn door het Presidium bepaald op donderdag 26 mei 2011, 12.00 uur. De minister-president is door de Voorzitter verzocht te bevorderen dat de antwoorden aan de Kamer worden aangeboden vóór 6 juni 2011, 12.00 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2011 Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 Rapport Algemene Rekenkamer - 32710-VIII-2

Besluit: De inbrengdata voor de verslagen bij de slotwetten en voor feitelijke vragen over de jaarverslagen zijn door het Presidium bepaald op donderdag 26 mei 2011, 12.00 uur. De minister-president is door de Voorzitter verzocht te bevorderen dat de

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 mei 2011 Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 - 32710-VIII-1

Besluit: De inbrengdata voor de verslagen bij de slotwetten en voor feitelijke vragen over de jaarverslagen zijn door het Presidium bepaald op donderdag 26 mei 2011, 12.00 uur. De minister-president is door de Voorzitter verzocht te bevorderen dat de antwoorden aan de Kamer worden aangeboden vóór 6 juni 2011, te 12.00 uur.

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 7 april 2011 brief aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies over de behandeling van jaarverslagen en slotwetten in de commissies - 2011Z07363

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

“Succesvol Taalbeleid": Eindrapportage Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden 2006-2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 april 2011 “Succesvol Taalbeleid": Eindrapportage Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden 2006-2010 - 27020-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 23 juni a.s. inzake het Actieplan Basis voor Presteren.

Reactie op amendementen Wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders (32618, nrs. 40 en 41)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 april 2011 Reactie op amendementen Wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders (32618, nrs. 40 en 41) - 32618-42

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32618-42

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 april 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) - 32609-VIII-3

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 januari 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) - 32609-VIII

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Zie ook de gerelateerde BOR-notitie d.d. 26 januari 2011 over de incidentele suppletoire begrotingswetten 2011 (kenmerk 11-BOR-N-012).

Afschrift van het antwoord aan Kerobei te Venlo m.b.t. bezuinigingen in het Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2011 Afschrift van het antwoord aan Kerobei te Venlo m.b.t. bezuinigingen in het Primair Onderwijs - 2011Z09605

Besluit: Desgewenst betrekken bij de brief van de minister van 26 april jl. over de financiën in het primair onderwijs (Kamerstuk 31293, nr. 100; zie ook het vorig agendapunt)
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2011D15405

Financiën in het Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 april 2011 Financiën in het Primair Onderwijs - 31293-100

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur) na het zomerreces.

Afschrift van het antwoord op brief gemeente Haarlemmermeer over bezuinigingen epilepsieschool De Waterlelie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 april 2011 Afschrift van het antwoord op brief gemeente Haarlemmermeer over bezuinigingen epilepsieschool De Waterlelie - 2011Z08730

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 22 juni a.s. over de uitwerkingsnotitie passend onderwijs.

Advies Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 21 april 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het advies “Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen. - 31288-164

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 12 september a.s. inzake de strategische agenda hoger onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 10 februari 2011 Advies Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen - 31288-151

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 12 september a.s. inzake de strategische agenda hoger onderwijs.

Afschrift brief aan Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) over financiering ontbrekende opleiding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 april 2011 Afschrift brief aan Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) over financiering ontbrekende opleiding - 2011Z08467

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2011Z03016/2011D10242.

Afschrift brief SHZG omtrent gang van zaken rond verschijnen van het rapport van de verkenningscommissie klassieke talen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 april 2011 Afschrift brief SHZG omtrent gang van zaken rond verschijnen van het rapport van de verkenningscommissie klassieke talen - 2011Z08333

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nota van wijziging (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 april 2011 Nota van wijziging - 31997-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel (in week 22/23?).
Gerelateerde kamerstukken: 31997-9

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 april 2011 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs - 32742

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 9 juni te 10.00 uur.

Toezegging uit AO “leraren” van 20 januari 2011 over de cijfers inzake de tweemaal nullijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 april 2011 Toezegging uit AO “leraren” van 20 januari 2011 over de cijfers inzake de tweemaal nullijn - 27923-112

Besluit: Een algemeen overleg Leraren plannen voor het zomerreces.

Voortgangsrapportage actieplan Leerkracht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 april 2011 Voortgangsrapportage actieplan Leerkracht - 27923-111

Besluit: Een algemeen overleg Leraren plannen voor het zomerreces, dat gecombineerd wordt met het verzoek om debat van het lid Smits over prestatiebeloning van leraren.

Aanbieding rapport "De kas van MaS" Kosten van maatschappelijke stages bij scholen in de pilots 2008-2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 april 2011 Aanbieding rapport "De kas van MaS" Kosten van maatschappelijke stages bij scholen in de pilots 2008-2009 - 31289-101

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel maatschappelijke stage.

Informatie over regelgeving betreffende scholen voor individueel voortgezet onderwijs (IVO-scholen)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2011 Informatie over regelgeving betreffende scholen voor individueel voortgezet onderwijs (IVO-scholen) - 31289-102

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg over Actieplan Beter presteren (VO) op 16 juni a.s.

Aanbieding van het advies van de Raad voor Cultuur 'Advies bezuinigingen Cultuur 2013-2016, Gedwongen Keuzen’ en rapport van Berenschot in opdracht van OCW "Naar nieuwe prestatiemodellen voor orkesten'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 april 2011 Aanbieding van het advies van de Raad voor Cultuur 'Advies bezuinigingen Cultuur 2013-2016, Gedwongen Keuzen’ en rapport van Berenschot in opdracht van OCW "Naar nieuwe prestatiemodellen voor orkesten' - 32500-VIII-169

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 27 juni a.s. inzake uitwerking uitgangspunten cultuurbeleid van 15.30 - 22.00 uur.
Besluit: Technische briefing door de Rekenkamer organiseren op 9 juni, van 11.00-12.00 uur.

Antwoord op de vraag van de commissie over vermiste kunstwerken uit het Rijksbezit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 28 april 2011 Vermiste kunstwerken uit het Rijksbezit - 32500-VIII-170

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om reactie op aanvullende vragen, te weten: - wat is de verklaring van het feit dat er kunstvoorwerpen vermist konden raken, - wat zijn de opsporingsinspanningen tot nu toe en wat zijn de resultaten daarvan.

Facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 februari 2011 Facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten - 32433-18

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32433-18

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 april 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten (32433, nr.18). - 32433-19

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32433-19

Beleidsplan 2010-2013 van de Koninklijke Bibliotheek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 april 2011 Beleidsplan 2010-2013 van de Koninklijke Bibliotheek - 32500-VIII-164

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van de brief aan Dutch Art Works

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 april 2011 Afschrift van de brief aan Dutch Art Works - 32500-VIII-167

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg over Internationaal cultuurbeleid 15 juni a.s.