Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 april 2011

Gepubliceerd: 21 april 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03176
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d466d3f8-6fa1-4bf5-9ced-a023fafb148a&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%20van%2021-4-2011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27017, 21501, 32618, 27017, 32587, 32587, 31289, 32618, 31293, 32335, 31135, 31135, 29338, 32618, 31289, 32725

Inhoud


Aandacht Copyright

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop (CDA) - 21 april 2011 Aandacht Copyright - 2011Z08502

Besluit: Minister verzoeken om positieve standpunt in te nemen tijdens het Standing

Toezegging lumpsum

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 21 april 2011 Toezegging lumpsum - 2011Z08499

Besluit: Minister verzoeken uiterlijk dinsdag 26 april a.s. te 12.00 uur de Kamer de door haar toegezegde brief te sturen, naar aanleiding van vragen van de heren Klaver, Elias en Çelik, over de vraag hoe het zit met de reserves, deposito's, beleggingen en hoe die worden afgestemd.

Hoofdlijnen emancipatiebeleid 2011-2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2011 Hoofdlijnen emancipatiebeleid 2011-2015 - 27017-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 3 uur.

Verslag informele EU bijeenkomst cultuur- en onderwijsministers 28-29 maart, Gödöllö (Hongarije)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2011 Verslag informele EU bijeenkomst cultuur- en onderwijsministers 28-29 maart, Gödöllö (Hongarije) - 21501-34-165

Besluit: Betrekken bij schriftelijk overleg inzake OJCS-raad.

Afschrift van der brief aan de Stichting van de Arbeid inzake Stichting Expertisecentrum ETV.nl en de aanpak van laaggeletterdheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2011 Afschrift van der brief aan de Stichting van de Arbeid inzake Stichting Expertisecentrum ETV.nl en de aanpak van laaggeletterdheid - 2011Z07971

Besluit: Toevoegen aan dossier Leven Lang Leren
Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren over het tijdstip waarop de Kamer wordt geïnformeerd over laaggeletterdheid.

Temporisering passend onderwijs en langstudeerders

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2011 Temporisering passend onderwijs en langstudeerders - 32618-32

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over langstudeerders 14 april jl.
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen debat inzake passend onderwijs, aangevraagd bij RvW van 14 april jl.
Gerelateerde kamerstukken: 32618-32

Toestemming gesprek met de inspecteur-generaal van het onderwijs op 21 april 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2011 Toestemming gesprek met de inspecteur-generaal van het onderwijs op 21 april 2011 - 2011Z07902

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2011D18286

Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs en beleidsreactie op het onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 april 2011 Aanbieding Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs en beleidsreactie op het onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs - 32500-VIII-163

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 29 april a.s. te 10.00 uur
Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg inzake de financiële verantwoording.
Besluit: Het onderdeel over onderwijsachterstand van jongens: betrekken bij het AO van 24 mei a.s. inzake de onderwijsachterstand van jongens

Reactie op het voorstel van SLO inzake aanpassing kerndoelen op het gebied van seksuele weerbaarheid en diversiteit

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2011 Reactie op het voorstel van SLO inzake aanpassing kerndoelen op het gebied van seksuele weerbaarheid en diversiteit in het onderwijs i.v.m. de motie-Pechtold c.s. (27 017, nr. 59) - 27017-75

Besluit: Betrekken bij het AO Veiligheid in en rond het onderwijs op 27 april a.s.

Afschrift van de brief aan ROC Nova College over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen bij deelnemers aan de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (niveau 1).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2011 Afschrift van de brief aan ROC Nova College over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen bij deelnemers aan de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (niveau 1). - 2011Z07598

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Actieplan mbo 2011-2015.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2011D07520

Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 april 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32587-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32587-6

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 april 2011 Nota van wijziging - 32587-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32587-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 december 2010 Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering - 32587

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Reactie op verzoek van het lid Van Dam over de uitspraak inzake Don Bosco en segregatie in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2011 Reactie op verzoek van het lid Van Dam over de uitspraak van de rechtbank over het hoofddoekverbod op het Don Boscocollege en de gevolgen van deze uitspraak t.a.v. segregatie in het onderwijs - 31289-100

Besluit: Is betrokken bij het AO van 12 april jl. over de gevolgen van rechterlijke uitspraak inzake hoofdoekverbod.

Reactie op een juridisch advies inzake langstudeerdersmaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 april 2011 Reactie op een juridisch advies inzake langstudeerdersmaatregel - 32618-23

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel langstudeerders (Kamerstuk 32618).
Gerelateerde kamerstukken: 32618-23

Mogelijkheden optreden tegen scholen die integratie tegenwerken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2011 Mogelijkheden optreden tegen scholen die integratie tegenwerken - 31293-98

Besluit: Aanhouden in afwachting van het Onderwijsraadadvies (eerste kwartaal 2012).
Noot: Betreft toezegging inzake aangehouden motie van de leden Elias/Sterk.

Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 26 april 2010 Toezegging van een lijst van subsidies in de onderwijssector - 32335-2

Besluit: Een algemeen overleg plannen met de minister en staatssecretaris inzake herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 mei a.s. om 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2011 Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies - 32500-VIII-160

Besluit: Een algemeen overleg plannen met de minister en staatssecretaris inzake herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 mei a.s. om 14.00 uur.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2010D23375

Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 17 juni 2010 Toezending van het rapport Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels en schaalgrootte in het onderwijs - 31135-29

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 2 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2011 Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs - 31135-32

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 2 uur.

Antwoorden op de vragen van de cie OCW over het PPON-rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’ van het Cito

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2011 Antwoorden op de vragen van de cie OCW over het PPON-rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’ van het Cito - 32500-VIII-158

Besluit: Betrekken bij het AO van 23 juni a.s. over het nog te ontvangen Actieplan Basis voor Prestereren

Beleidsreactie strategische agenda NWO en KNAW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 april 2011 Beleidsreactie strategische agenda NWO en KNAW - 29338-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Nota van wijziging (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 april 2011 Nota van wijziging - 32618-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32618-13

Ruimte voor scholen: verdere flexibilisering onderwijstijd

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2011 Ruimte voor scholen: verdere flexibilisering onderwijstijd - 31289-99

Besluit: Betrekken bij het AO van 23 juni a.s. over het nog te ontvangen Actieplan Basis voor Prestereren.

Aanbieding rapport 'Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2011 Aanbieding rapport 'Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies' - 32500-VIII-159

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg in juni inzake de uitwerking van de mediaparagraaf van het regeerakkoord
Besluit: Minister verzoeken om beleidsreactie begin juni naar de Kamer te zenden.
Noot: De nog te ontvangen beleidsreactie wordt meegenomen in de uitwerking van de mediaparagraaf van het regeerakkoord.

Aanbieding Jaarverslag 2010 van het Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2011 Aanbieding Jaarverslag 2010 van het Commissariaat voor de Media - 32500-VIII-157

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorlopige Lijst werelderfgoed

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 april 2011 Voorlopige Lijst werelderfgoed - 32725-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op brieven over onderwijsbevoegdheid docenten kunstvakken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 4 april 2011 Reactie op brieven over onderwijsbevoegdheid docenten kunstvakken - 2011Z06958

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010D36296 en 2011. D06504