Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 10 maart 2011

Gepubliceerd: 14 maart 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03173
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6307968d-3927-4d61-9156-158677a5f488&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20OCW%20d.d.%2010%20maart%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31288, 31289, 31293, 24724, 29240, 32558, 32558, 31288, 31293, 32356, 31293, 31524, 31497, 31289, 31524, 31288, 32316, 32316, 32531, 32531, 31289, 31482, 32433, 31482

Inhoud


PPON-rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’ van het Cito

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede-Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 10 maart 2011 PPON-rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’ van het Cito - 2011Z04861

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige afhandeling van schriftelijk overleg (verslag d.d. 11-2-2011).

Inholland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 10 maart 2011 Inholland - 2011Z04855

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om een reactie op de aangenomen motie van het lid Van der Ham inzake transparante besteding van middelen (Kamerstuk 31 288, nr. 156) n.a.v. het VAO InHolland.

Verdwenen kunstwerken uit Rijksbezit

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.I. van der Werf (CDA) - 10 maart 2011 Verdwenen kunstwerken uit Rijksbezit - 2011Z04852

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om in aanvulling op de schriftelijke vragen van het lid Van der Ham aan de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Veiligheid en Justitie over verdwenen kunstvoorwerpen (ingezonden 8 maart 2011), in te gaan op de vraag wat hij doet om toekomstige verdwijningen te voorkomen.

Rondetafelgesprek wetsvoorstel Onderwijstoezicht (32 193).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 10 maart 2011 Rondetafelgesprek wetsvoorstel wijziging WOT - 2011Z04850

Besluit: Voorafgaand aan de plenaire behandeling wordt een rondetafelgesprek wetsvoorstel Onderwijstoezicht (32 193) georganiseerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. de OJCS-Raad d.d. 14 februari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 maart 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake o.a. de OJCS-Raad d.d. 14 februari 2011 - 21501-34-160

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 24 maart 2011 om 16.00 uur.

Verslag OJCS-raad 14 februari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 maart 2011 Verslag OJCS-raad 14 februari 2011 - 2011Z04184

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 24 maart 2011 om 16.00 uur.

Aanbieding Werkprogramma Rathenau Instituut 2011-2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 maart 2011 Aanbieding Werkprogramma Rathenau Instituut 2011-2012 - 32500-VIII-144

Besluit: Agenderen voor gesprek met het Rathenau Instituut over Focus en massa in wetenschappelijk onderzoek, dat is gepland op 17 maart 2011 van 13.00 tot 13.45 uur.

Uitvoering motie Jadnanansing (31288, nr. 135) over terugvordering van onterecht bestede middelen bij (ex-)bestuurders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 maart 2011 Uitvoering motie Jadnanansing (31288, nr. 135) over terugvordering van onterecht bestede middelen bij (ex-)bestuurders - 31288-158

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).

Toestemming gesprek inspecteur-generaal over de systematiek van het Risicogericht toezicht op onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 maart 2011 Toestemming gesprek inspecteur-generaal over de systematiek van het Risicogericht toezicht op onderwijs - 2011Z04203

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding advies Onderwijsraad "Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 maart 2011 Aanbieding advies Onderwijsraad "Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs" - 31289-96

Besluit: Betrekken bij het dossier over de Professionaliseringsagenda.
Besluit: Betrekken bij het dossier Actieplan Beter Presteren.
Noot: Het Actieplan Beter Presteren wordt in mei verwacht.

Reactie op een brief m.b.t. problematiek rond Stichting Eduvier

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 maart 2011 Reactie op een brief m.b.t. problematiek rond Stichting Eduvier - 2011Z04080

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010D45979

Reactie op aangenomen moties bij de begroting OCW 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 maart 2011 Reactie op aangenomen moties bij de begroting OCW 2011 - 32500-VIII-143

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toetsing in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 maart 2011 Toetsing in het primair onderwijs - 31293-89

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 april 2011 om 14.00 uur (na werkbezoek aan het CITO).

Voortgangsrapportage Actieplan misbruik uitwonendenbeurs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 maart 2011 Voortgangsrapportage Actieplan misbruik uitwonendenbeurs - 24724-95

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te ontvangen wetsvoorstel ter bestrijding van fraude met uitwonendebeurs.

Veiligheid in en rond het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 februari 2011 Veiligheid in en rond het onderwijs - 29240-44

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg in april.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Commissaris van de Koningin in de Provincie Fryslân over de huisvesting van de Fryske Akademy

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 28 februari 2011 Aanbieding afschrift van de brief aan de Commissaris van de Koningin in de Provincie Fryslân over de huisvesting van de Fryske Akademy - 2011Z03988

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z18540/2010D51453

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 februari 2011 Nota van wijziging - 32558-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32558-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 februari 2011 Nota n.a.v. het verslag - 32558-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32558-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 november 2010 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden - 32558

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Onderzoek onderwijsinspectie naar Stenden Hogeschool

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 februari 2011 Onderzoek door de onderwijsinspectie naar de Stenden Hogeschool - 31288-157

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg reeds vastgesteld op 10 maart om 12.00 uur.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2011D02636 De leden Jasper van Dijk en Beertema hebben hun schriftelijke vragen over het Volkskrantartikel d.d. 22 februari jl. ingetrokken in afwachting van het commissiebesluit.

Reactie op verzoek commissie m.b.t. toezegging volledige decentralisatie Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 februari 2011 Reactie op verzoek commissie m.b.t. toezegging volledige decentralisatie Primair Onderwijs - 31293-88

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel decentralisatie in het primair onderwijs (kamerstuk 31997)
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2011D02616; De nota naar aanleiding van het verslag kan ieder moment ingediend worden bij de Kamer; De Kamer wordt tijdig op de hoogte gebracht van de door de convenantsparteijen gewenste ingangsdatum.

Van 71.000 naar 25.000 voortijdig schoolverlaters

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 februari 2011 De recente daling van het aantal voortijdig schoolverlaters van 71.000 naar 25.000 - 32356-20

Besluit: Technische briefing organiseren en vervolgens opnieuw agenderen voor de procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 32356-20

Aanbieding inspectierapport over de kwaliteit van het schrijfonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 februari 2011 Aanbieding inspectierapport over de kwaliteit van het schrijfonderwijs - 31293-87

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 maart 2011 om 16.00 uur.

Naleving onderwijstijd BVE 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 februari 2011 Naleving onderwijstijd BVE 2010 - 31524-87

Besluit: Betrekken bij het AO van 27 april a.s. over het mbo.

Het stelsel passend onderwijs, invoering passend onderwijs en bezuinigingen in het passend onderwijs. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in het algemeen overleg d.d. 16 febr. 2011 van 10.00-13.30 uur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 februari 2011 Het stelsel passend onderwijs, invoering passend onderwijs en bezuinigingen in het passend onderwijs. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in het algemeen overleg d.d. 16 febr. 2011 van 10.00-13.30 uur - 31497-32

Besluit: Betrokken bij de voortzetting van het Algemeen Overleg Passend onderwijs op 16 februari jl.

Aanbieding themaonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs “Begeleiding van beginnende leraren in het VO” en “Bekwaamheidsdossiers VO”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 februari 2011 Aanbieding themaonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs “Begeleiding van beginnende leraren in het VO” en “Bekwaamheidsdossiers VO” - 31289-95

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van de professionaliseringsagenda.
Noot: De dit voorjaar toegezegde professionaliseringsagenda zal de beleidsreactie op

Actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap 2011-2015’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 februari 2011 Actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap 2011-2015’ - 31524-88

Besluit: Desgewenst betrekken bij verzamel algemeen overleg MBO 27 april a.s.

Eindevaluatierapport van de Monitor Associate degree 2006-2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 15 februari 2011 Eindevaluatierapport van de Monitor Associate degree 2006-2010 - 31288-152

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de kabinetsreactie op het advies van de commissie Veerman (wetgevingsoverleg op 21 maart a.s.)

Reactie op het rapport 'De onderwijsachterstand van jongens'

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, M. Smits (SP) - 2 maart 2011 Het bericht dat jongens niet profiteren van vernieuwd onderwijs - 2011Z04192

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 1 juli 2010 ITS-rapport 'De achterstand van jongens' - 32123-VIII-139

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 februari 2011 Reactie op het rapport 'De onderwijsachterstand van jongens' - 32500-VIII-142

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (24 mei a.s.)

Overzicht nog in te dienen wetsvoorstellen en voorhang amvb's voor het zomerreces 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 februari 2011 Overzicht nog in te dienen wetsvoorstellen en voorhang amvb's voor het zomerreces 2011 - 2011Z03002

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Besloten wordt dat voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel Geïntegreerd toezicht een rondetafelgesprek wordt georganiseerd.

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 februari 2011 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties - 32640

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 31 maart te 17.00 uur
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek.
Noot: Reeds in de procedurevergadering van 17 februari is besloten tot het houden van een technische briefing die plaats zal vinden op donderdag 17 maart van 11.00- 12.30 uur.
Noot: Uit te nodigen personen: • leraren- en ouderorganisaties • werkgeversorganisaties • individuele leraren (zie brievenlijst)

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 februari 2011 Nota van wijziging - 32316-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32316-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 februari 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32316-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32316-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2010 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs - 32316

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (agendering plenair nà AO Actieplan mbo op 27 april a.s.)

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 februari 2011 Nota van wijziging - 32531-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32531-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 februari 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32531-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32531-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 oktober 2010 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs - 32531

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de diverse artikelen artikelen waarin in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Maatschappelijke stage wordt verwezen, integraal beschikbaar te stellen aan de Kamer.

Aanbieding van het rapport van de VO-raad "Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet"

Zaak: Brief commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 18 november 2010 Aanbieding vmbo-adviezen - 2010Z17146

Besluit: Bewindspersoon rappeleren en verzoeken het tijdstip aan te geven waarop de beleidsreactie de Kamer zal bereiken op de adviezen van de VO-Raad (‘T(l) splitsing: van VMBO-TL naar havo of mbo’) en de Stichting Platform VMBO (‘Vmbo herkend’).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 februari 2011 Aanbieding van het rapport van de VO-raad "Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet" - 31289-94

Besluit: Desgewenst betrekken bij AO inzake doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid en alvast een tijdstip plannen in april 2011 (12 april 2011).
Besluit: Dossier vmbo-adviezen toevoegen.
Noot: De minister zegt toe eind van het jaar de Kamer te informeren over de bevindingen van de onderwijsinspectie inzake het toelatings- en het doublurebeleid, gehanteerd voor havo 4.

Nadere specificatie van de inventarisatie van de huidige stand van zaken bij instellingen waarvan de meerjarige subsidie met ingang van 1 januari 2009 is beëindigd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 maart 2011 Nadere specificatie van de inventarisatie van de huidige stand van zaken bij instellingen waarvan de meerjarige subsidie met ingang van 1 januari 2009 is beëindigd - 31482-75

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 februari 2011 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet - 32641

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 maart 2011 te 10.00 uur
Noot: Een wetgevingsrapport is bijgevoegd.

Facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 februari 2011 Facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten - 32433-18

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 maart 2011 om 16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 32433-18

Aanbieding rapport "Bezuinigingen van gemeenten en provincies op kunst en cultuur"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 februari 2011 Aanbieding rapport "Bezuinigingen van gemeenten en provincies op kunst en cultuur" - 31482-74

Besluit: Desgewenst betrekken bij het notaoverleg over de uitwerking van de uitgangspunten cultuurbeleid.