Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 februari 2011

Gepubliceerd: 17 februari 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03172
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f4629a19-2028-4c40-a09f-59a319314562&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20OCW%20d.d.%2017-2-2011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31524, 31524, 31288, 31293, 29355, 29355, 31997, 31288, 31288, 27923, 27923, 26695, 32253, 26695, 31482, 32156

Inhoud


Stand van zaken innovatieve lerarenopleidingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop (CDA) - 17 februari 2011 Stand van zaken innovatieve lerarenopleidingen - 2011Z03360

Besluit: Staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken inzake innovatieve lerarenopleidingen zoals de Twente School of Education (TSE).

Voorbereiding behandeling MBO brieven.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 september 2010 Afhandeling moties competentiegerichte kwalificatiestructuur in het mbo - 31524-75

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs (Kamerstuknummer 32316).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 juli 2010 Aanbieding slotrapportage ‘In 2010’ van MBO 2010 - 31524-69

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs (Kamerstuknummer 32316).

IVO scholen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop (CDA) - 17 februari 2011 IVO scholen - 2011Z03302

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de regelgeving betreffende IVO-scholen.

Thuisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 december 2010 Beleidsreactie aanvullend onderzoek thuisonderwijs - 32500-VIII-123

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg in maart over thuisonderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 12 juli 2010 Aanvullend onderzoek thuisonderwijs - 32123-VIII-144

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg in maart over thuisonderwijs.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 17 februari 2011 Thuisonderwijs - 2011Z03301

Besluit: Besloten wordt een algemeen overleg in maart te plannen over thuisonderwijs.
Besluit: Minister verzoeken om spoedige reactie op schriftelijke vragen gesteld door de leden Van Klaver, Beertema en Wilders (2011Z02672), het lid Çelik (2011Z02673) en het lid Biskop (2011Z02916) over thuisonderwijs als gevolg van het sluiten van het Islamitisch College Amsterdam. De leden van de commissie krijgen tot 17.00 uur hedenmiddag gelegenheid om aanvullende vragen, op te nemen in de commissiebrief, in te dienen bij de griffier.

Beleidsreactie op advies 'Vroeg of laat?' en uitvoering motie over een landelijk stelsel van eindtoetsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede-Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 17 februari 2011 Beleidsreactie op advies 'Vroeg of laat?' en uitvoering motie over een landelijk stelsel van eindtoetsen - 2011Z03297

Besluit: Minister verzoeken om de beleidsreactie op advies 'Vroeg of laat?' en uitvoering motie over een landelijk stelsel van eindtoetsen spoedig de Kamer te doen toekomen.

Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 februari 2011

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 10 februari 2011 Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 februari 2011 - 2011Z02665

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Advies Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 10 februari 2011 Advies Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen - 31288-151

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 maart 2011 om 10.00 uur.

Aanpak zeer zwakke scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 februari 2011 Aanpak zeer zwakke scholen - 31293-86

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 maart 2011 om 16.00 uur.

Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs: Motie Harbers en het advies van de commissie Maatstaf: Meer Mogelijk Maken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 februari 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte - 29355-48

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg over de kabinetsreactie op de commissie Veerman.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 november 2010 Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs: Motie Harbers en het advies van de commissie Maatstaf: Meer Mogelijk Maken - 29355-47

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg over de kabinetsreactie op de commissie Veerman.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 februari 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 31997-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31997-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 1 juli 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs - 31997

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Informatie over toezending beleidsreactie Onderwijsraadadvies 'Ouders als partners'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 februari 2011 Informatie over toezending beleidsreactie Onderwijsraadadvies 'Ouders als partners' - 32500-VIII-141

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De beleidsreactie komt in april 2011. Na ontvangst beleidsreactie wordt een algemeen overleg over het dossier ouderbetrokkenheid gepland. Reactie op brief commissie met kenmerk 2010D09431 .

Toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 februari 2011 Toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs - 32500-VIII-139

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De Kamer ontvangt voor eind juni 2011 het onderzoeksrapport. Reactie op brief commissie met kenmerk 2011D02611

Afschrift van de brief aan een burger over de integratieklas in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 februari 2011 Afschrift van de brief aan een burger over de integratieklas in het voortgezet onderwijs - 2011Z02477

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z19838/2011D02182

Kabinetsreactie op het rapport Commissie-Veerman over toekomstbestendigheid Nederlandse hogeronderwijsstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Rapport commissie 'toekomstbestendig ho-stelsel' - 31288-96

Besluit: Agenderen voor bovengenoemd notaoverleg.
Noot: Als bijlage bij de brief is het advies van de commissie Veerman bijgevoegd: "Differentiëren in drievoud".

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 februari 2011 Kabinetsreactie op het rapport Commissie-Veerman over toekomstbestendigheid Nederlandse hogeronderwijsstelsel - 31288-150

Besluit: Een notaoverleg plannen.
Noot: Notaoverleg zou gepland kunnen worden op maandag 21 maart 14.00-19.00 uur.

Afdoening toezegging beantwoording vragen over Jaarwerkplan 2011 van de Inspectie van het Onderwijs en reactie op signalen dat de cijfers op de website www.bevoegd.nl niet kloppen (onderwerp: Leraren)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 4 februari 2011 Afdoening toezegging beantwoording vragen over Jaarwerkplan 2011 van de Inspectie van het Onderwijs en reactie op signalen dat de cijfers op de website www.bevoegd.nl niet kloppen (onderwerp: Leraren) - 27923-107

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO van heden over leraren (tweede termijn).

Het nemen van geen onomkeerbare stappen inzake de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) tot een coöperatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 februari 2011 Het nemen van geen onomkeerbare stappen inzake de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) tot een coöperatie - 27923-106

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO van heden over leraren (tweede termijn).

Rapport dossieronderzoek thuiszitters

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 januari 2011 Rapport dossieronderzoek thuiszitters - 26695-72

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg thuiszitters (zie ook agendapunt 14)

Aanbieding rapport "Hoera! Ik ga weer naar school" van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 21 januari 2011 Aanbieding rapport "Hoera! Ik ga weer naar school" van de Nationale ombudsman - 2011Z01471

Besluit: Een AO wordt gepland waarbij eveneens het onderzoek van Ingrado(zie agendapunt 15) betrokken wordt.

Afschrift van de brief aan de stuurgroep Maatschap+ m.b.t. wet- en regelgeving maatschappelijke stage VO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 februari 2011 Afschrift van de brief aan de stuurgroep Maatschap+ m.b.t. wet- en regelgeving maatschappelijke stage VO - 2011Z02150

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel maatschappelijke stages (Kamerstuk 32531)
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010D45731

Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 februari 2011 Nota van wijziging - 32253-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De commissie kan verzoeken het wetsvoostel plenair te agenderen voor de week van 8 maart. De beleidsreactie 'Veerman' zou dan in stevig notaoverleg kunnen worden besproken op maandag 21 maart.
Gerelateerde kamerstukken: 32253-7

Advies van de commissie Kwalificeren en Examineren ‘Naar meer doelmatigheid in het mbo’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 februari 2011

Besluit: Agenderen voor notaoverleg (bij voorkeur) of een Algemeen Overleg van 5 uur inzake ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, waarbij het Actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap 2011-2015' eveneens betrokken wordt.

Evaluatie Digitaal Verzuimloket

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 januari 2011 Evaluatie Digitaal Verzuimloket - 26695-73

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. van de Leerplichtwet i.v.m. bestrijding schoolverzuim (Kamerstuk 32356)

Evaluatie veiligheidsmaatregelen bij cultureel erfgoed instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 februari 2011 Evaluatie veiligheidsmaatregelen bij cultureel erfgoed instellingen - 31482-73

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij het toegezegde Jaarverslag van de Erfgoedinspectie en de beleidsreactie hierop.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2010D45973

Handreiking Erfgoed en Ruimte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 31 januari 2011 Handreiking Erfgoed en Ruimte - 32156-28

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 31 januari jl.

Verzoek uitstel Referentieniveaus en PISA 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 februari 2011 Reactie op verzoek om een beleidsreactie inzake verscheidene onderzoeken en nota’s voor het AO over referentieniveaus en PISA op dinsdag 15 februari 2011 - 32500-VIII-140

Besluit: De minister wordt verzocht of de tijdsplanning, vermeld in haar brief van 8 februari jl. naar voren gehaald kan worden zodat het AO inzake Referentieniveaus en Pisa 2009 eerder gepland kan worden.