Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 februari 2011

Gepubliceerd: 3 februari 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A03171
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b5ecd847-14f8-4923-abd0-abb72b9908f4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20OCW%20d.d.%203-2-2011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 31288, 31288, 31497, 26695, 31288, 32540, 32463, 31288, 31322, 32134, 32134, 31524, 32156, 31482

Inhoud


AO Referentieniveaus en PISA 2009

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 3 februari 2011 AO Referentieniveaus en PISA 2009 - 2011Z02133

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de reeds toegezegde reactie op SGP-notitie over onderwijskwaliteit 'Meesterlijk onderwijs' vóór het algemeen overleg inzake referentieniveaus, d.d. 15 februari 2011, naar de Kamer te zenden. Ook wordt een reactie gevraagd op de onderzoeken van Scheerens (UT) ‘Visies op onderwijskwaliteit’ en Roeleveld (SCO) ‘Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen’. Tevens wordt het algemen overleg met een half uur verlengd.

Financiële positie van het basisonderwijs in Noord-Nederland en andere krimpregio's en de werkgelegenheidseffecten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 3 februari 2011 Massa ontslag basisonderwijs - 2011Z02127

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren van 2 uur (vóór algemeen overleg lumpsum

Rapport ITS inz. verschillen jongens en meisjes (kamerstuk 32123 VIII, nr. 139)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede-Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 3 februari 2011 Rapport ITS inz. verschillen jongens en meisjes (kamerstuk 32123 VIII, nr. 139) - 2011Z02101

Besluit: Minister verzoeken om de beleidsreactie uiterlijk 1 maart 2011 naar de Kamer te zenden.
Noot: In de procedurevergadering van 16 september jl. is besloten de aangekondigde nadere informatie afwachten: de beleidreactie bij dit onderzoeksrapport wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Geannoteerde agenda OJCS-raad 14 februari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 januari 2011 Geannoteerde agenda OJCS-raad 14 februari 2011 - 21501-34-159

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 februari 2011 om 14.00 uur.

Verslag informele onderwijsraad, Brugge 7 december 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 januari 2011 Verslag informele onderwijsraad, Brugge 7 december 2010 - 21501-34-157

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 februari 2011 om 14.00 uur.

Verslag schriftelijk overleg in verband met de informele EU-Raad voor onderwijsministers van 6 en 7 december 2010 op basis van de geannoteerde agenda d.d. 29 november 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 januari 2011 Verslag schriftelijk overleg in verband met de informele EU-Raad voor onderwijsministers van 6 en 7 december 2010 op basis van de geannoteerde agenda d.d. 29 november 2010 - 21501-34-158

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 februari 2011 om 14.00 uur.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 februari 2011 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders) - 32618

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 februari 2011 om 18.00 uur.

Evaluatie Rondetafelgesprek versterking positie onderwijspersoneel (op verzoek van de voorzitter cie OCW)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs - 32396

Besluit: Mede n.a.v. het rondetafelgesprek d.d. 26 januari jl. wordt besloten tot een nader verslag. Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 2 maart a.s. 17.00 uur

Briefadvies AWT naar aanleiding van het Regeerakkoord

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 januari 2011 Briefadvies AWT naar aanleiding van het Regeerakkoord - 31288-149

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling kabinetsreactie op het advies van de commissie Veerman.

Aanbieding tussenbericht onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij Hogeschool Inholland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 januari 2011 Aanbieding tussenbericht onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij Hogeschool Inholland - 31288-148

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg, te houden vóór het Krokusreces (donderdagmiddag, 10 februari a.s.).
Noot: In de extra procedurevergadering van 27 januari is reeds voorgesteld een AO te houden voor het Krokusreces.

Naar passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 januari 2011 Naar passend onderwijs - 31497-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Passend onderwijs op 16 februari a.s. De

Aanbieding rapport "Hoera! Ik ga weer naar school" van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 21 januari 2011 Aanbieding rapport "Hoera! Ik ga weer naar school" van de Nationale ombudsman - 2011Z01471

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over voortijdig schoolverlaten op 2 februari jl.
Besluit: Aanhouden tot na algemeen overleg Passend onderwijs.

Rapport Ingrado: dossieronderzoek thuiszitters

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 januari 2011 Rapport dossieronderzoek thuiszitters - 26695-72

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over voortijdig schoolverlaten op 2 februari jl.
Besluit: Aanhouden tot na algemeen overleg Passend onderwijs.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Passend onderwijs

Bestuurders-beloningen in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 januari 2011 Bestuurders-beloningen in het hoger onderwijs - 31288-147

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (Kamerstuk 32600)

32540 Nota naar aanleiding van het verslag aanpassing van de WPO en de WEC i.v.m. de kaderwet ZBO

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 18 oktober 2010 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen - 32540

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 januari 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32540-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32540-7

Wijziging incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 januari 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) - 32609-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 februari 2011 om 10.00 uur.

Dyslexie en dyscalculie: quick scan en onderzoek Kohnstamm Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 januari 2011 Dyslexie en dyscalculie: quick scan en onderzoek Kohnstamm Instituut - 32463-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 februari 2011 om 14.00 uur.

Financiële jaarcijfers primair en voortgezet onderwijs 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 januari 2011 Financiële jaarcijfers primair en voortgezet onderwijs 2009 - 32500-VIII-138

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Lumpsum primair onderwijs

Reactie op burgerbrief om te verzoeken tot toepassing hardheidsclausule m.b.t. aanvraag aanvullende toelage als gift

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 januari 2011 Reactie op burgerbrief om te verzoeken tot toepassing hardheidsclausule m.b.t. aanvraag aanvullende toelage als gift - 2011Z01029

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Antwoord op brief derden met kenmerk 2010Z09519/2010D26557.

Toezegging onderzoek Engels in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 december 2010 Toezegging onderzoek Engels in het basisonderwijs - 32500-VIII-135

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Op 20 januari is per commissiebrief verzocht heeft de Kamer preciezer te informeren wanneer de resultaten van het onderzoek naar de Kamer wordt gestuurd.

Reactie op verzoek commissie over een klacht tegen Avans hogeschool Breda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 januari 2011 Reactie op verzoek commissie over een klacht tegen Avans hogeschool Breda i.v.m. oneerlijke behandeling student - 2011Z00960

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010D48213.

Kabinetsreactie op basis van de inaugurele reden van Prof. dr. Dronkers inzake de effecten van etnische diversiteit op onderwijsprestaties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 januari 2011 Kabinetsreactie op basis van de inaugurele reden van Prof. dr. Dronkers inzake de effecten van etnische diversiteit op onderwijsprestaties - 32500-VIII-137

Besluit: Nagegaan wordt of het lid Beertema over deze kabinetsreactie een AO of een plenair debat wenst te voeren (verzoek bij Regeling van werkzaamheden d.d. 29 juni 2010).

Uitvoering van de gewijzigde motie Van der Ham c.s. over bestemmen van terug te vorderen gelden aan prestatiebeloning voor het primaire proces (Kamerstuk 31288, nr. 126)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 januari 2011 Uitvoering van de gewijzigde motie Van der Ham c.s. over bestemmen van terug te vorderen gelden aan prestatiebeloning voor het primaire proces (Kamerstuk 31288, nr. 126) - 31288-139

Besluit: Betrokken bij het spoeddebat van 19 januari jl. inzake bezuinigingen in het hoger onderwijs.

Ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en uitwerking school van de toekomst

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 januari 2011 Ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en uitwerking school van de toekomst - 31322-115

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Indien de brief niet voor 1 april ontvangen is, gaat een rappel uit.
Noot: Betreft een procedurele uitstelbrief.

Wetsvoorstel samenwerkingsscholen (nota's van wijzigingen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 januari 2011 Derde nota van wijziging samenwerkingsscholen - 32134-17

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32134-17

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 januari 2011 Tweede nota van wijziging - 32134-14

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32134-14

Rapportage Inspectie van het Onderwijs met bevindingen onderzoek bevoegdheden docenten mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 januari 2011 Rapportage Inspectie van het Onderwijs met bevindingen onderzoek bevoegdheden docenten mbo - 31524-85

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 20 januari jl. over de leraren.

Amvb Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening (vergunningvrije activiteiten aan rijksmonumenten)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 januari 2011 Toelichting op Amvb Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening (vergunningvrije activiteiten aan rijksmonumenten) - 32156-27

Besluit: Is betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 31 januari jl. over monumentenzorg.

Reactie op verzoek commissie OCW inzake een evaluatie van New York 400

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 23 december 2010 Reactie op verzoek commissie OCW inzake een evaluatie van New York 400 - 32500-V-127

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (2 uur)

Inventarisatie van de huidige stand van zaken bij instellingen waarvan de meerjarige subsidie met ingang van 1 januari 2009 is beëindigd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 januari 2011 Inventarisatie van de huidige stand van zaken bij instellingen waarvan de meerjarige subsidie met ingang van 1 januari 2009 is beëindigd - 31482-72

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om nadere specificatie aan de Kamer te doen toekomen over de huidige situatie van de cultuurinstellingen, waarvan de meerjarige subsidie is stopgezet.