Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 oktober 2010

Gepubliceerd: 12 oktober 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2010A03138
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0664c3de-e3c3-4895-b813-a11fad5fee6b&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20op%2012%20oktober%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32500, 29544, 24036, 27561, 29502, 30536, 30991


Inplannen rondetafelgesprek Aanbesteden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 11 oktober 2010 Rondetafelgesprek Aanbesteden - 2010Z14579

Besluit: Het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek over aanbesteden wordt gehonoreerd en zal worden gepland in januari 2011.

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2010 van het Ministerie van EZ

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 oktober 2010 Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2010 van het Ministerie van EZ - 32500-14

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.

Nader uitgewerkt onderzoeksvoorstel Toekomstagenda Kamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 11 oktober 2010 Voorstel voor onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van steunmaatregelen voor duurzame en niet-duurzame energie - 2010Z14571

Besluit: Het onderzoeksvoorstel zal in het kader van de Onderzoeks- en Toekomstagenda van de Kamer 2011 namens de commissie EZ worden ingediend bij de commissie voor de Rijksuitgaven.

Gevolgen van de reorganisatie van Amerikaanse farmabedrijf Abbott voor

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010 Gevolgen van de reorganisatie van Amerikaanse farmabedrijf Abbott voor de vestiging in Weesp - 29544-262

Besluit: Reeds betrokken bij het spoeddebat over de voorgenomen sluiting van de onderzoeksafdeling van het bedrijf Abbott in Weesp, dat plaatsvond op 7 oktober jl.

Mogelijke oplossingen voor de problematiek rond inkoopmacht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 oktober 2010 Mogelijke oplossingen voor de problematiek rond inkoopmacht - 32500-XIII-6

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Inkoopmacht (met het nieuwe kabinet)

Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010 Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit - 24036-377

Besluit: Agenderen voor (een nog te plannen) algemeen overleg Economisch toezicht (met het nieuwe kabinet)

Herziene convenant voor vergunningvrije antennes

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010 Herziene convenant voor vergunningvrije antennes - 27561-39

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 27 oktober 2010
Besluit: Voorafgaand aan het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie (27/10) zal de agenda, met het oog op het aantal reeds geagendeerde onderwerpen, nogmaals worden bezien.

Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomsten post

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010 Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomsten post - 29502-38

Besluit: Reeds betrokken bij het spoeddebat over de berichten dat de vakbonden definitief gestopt zijn met onderhandelingen met postbedrijven Sandd, Selektmail en VSP, dat plaatsvond op 7 oktober jl.

Reactie op doorgezonden brief van de gemeente Heerenveen t.a.v. omdraaien bewijslast in de Mijnbouwwet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven -

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet inzake implementatie Europese richtlijn CO2-opslag (32343).

Beantwoording vragen commissie over restbudget wind op zee tenderronde twee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010 Beantwoording vragen commissie over restbudget wind op zee tenderronde twee - 2010Z14278

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) verzamel algemeen overleg duurzame energie (met het nieuwe kabinet).

Tweetal rapporten OPTA over de Postmarkt en stand van zaken van de postmarkt in de Europese Lidstaten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010 Tweetal rapporten OPTA over de Postmarkt en stand van zaken van de postmarkt in de Europese Lidstaten - 30536-125

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen (verzamel) algemeen overleg Post (met het nieuwe kabinet).

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2009 van Economische Zaken (32360 -XIII, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 5 oktober 2010 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2009 van Economische Zaken (32360 -XIII, nr. 1) - 32360-XIII-6

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.

Lijst van vragen en antwoorden inzake beleidsdoorlichting Internationaal Ondernemen 2004-2008 - Terugkijken Met Een Blik Vooruit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 5 oktober 2010 Lijst van vragen en antwoorden inzake beleidsdoorlichting Internationaal Ondernemen 2004-2008 - Terugkijken Met Een Blik Vooruit - 30991-10

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.

Uitvoer sanctiemaatregelen Iran

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 4 oktober 2010 Uitvoer sanctiemaatregelen Iran - 32500-XIII-5

Besluit: Nadere informatie afwachten (zie onderstaand besluit).
Besluit: De minister verzoeken om de Kamer te informeren over de vraag of er nog meer incidenten bekend zijn m.b.t. de uitvoering van sanctiemaatregelen, en zo ja welke, en daarbij ook te vermelden op welke wijze deze incidenten zijn opgelost en hoe herhaling daarvan kan worden voorkomen.

Lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 5 oktober 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2011 - 32500-D-3

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting EZ (XIII) voor het jaar 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 5 oktober 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting EZ (XIII) voor het jaar 2011 - 32500-XIII-4

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.